สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองสุมาตร
 
1. นายอนัตตา  แก้วศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมพร  บุตรแสน
 
1. นายคนอง  โคตรมณี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  โคตรบุตร
2. เด็กชายเขตต์  มหาเสนา
 
1. นางสาวเพียรทอง  วรรณทอง
2. นางสาวสายฝน  เนาวเพ็ชร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นายนันธวัฒน์  ไชยคำ
2. นางสาวอารัดรดา  วงค์ไชยา
 
1. นางสาวเพียรทอง  วรรณทอง
2. นางสาวสายฝน  เนาวเพ็ชร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวสุธิดา  ภูไชยัง
 
1. นายชัชวาลย์  วรรณพงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายเกียรติศักดิ์  กิ่งพิกุล
 
1. นายชัชวาลย์  วรรณพงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวชุติมน  ขาวเมืองน้อย
 
1. นายปรีชา  แผนพุทธา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายสราวุฒิ  พรมนาม
2. เด็กชายอานนท์  จันหัวเรือ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สิงห์หลง
2. นายชัชวาลย์  วรรณพงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  ปีณะสา
2. นายวรวุฒิ  สุวรรณศาลา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สิงห์หลง
2. นายชัชวาลย์  วรรณพงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวธัญญารัตน์  จงพูนกลาง
2. นางสาวบังอร  กัณหาวาปี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สิงห์หลง
2. นางสาวธัญญาภรณ์  รัตนจุล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรูญ  คำผาย
2. นายธนาวุฒิ  ทองสงคราม
3. นายภานุวัฒน์  มะไลทอง
 
1. นายสุระพล  นามโส
2. นายเกรียงไกร  สิมมา