สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ค้อมสิงห์
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัยยะดา  แสงตา
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัยนา  พาณิชย์
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายพีรพล  สารีกร
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยาย้อ
 
1. นางสาวจินตนา  บุญพูน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กันหาลา
2. เด็กชายเอกบุตร  เนื่องแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  บุญพูน