สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนภาพร  ไทยไชยภูมิ
 
1. นายนิติชัย  แสนสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวาสิตา  ยิ่งรัมย์
2. เด็กหญิงสุภนิดา  ปัญจาคะ
 
1. นายนิติชัย  แสนสกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายกมลสิทธิ์  คงนะภา
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  อินสาสกุล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มาตย์มี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปวงสุข