สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนภาพร  ไทยไชยภูมิ
 
1. นายนิติชัย  แสนสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงไท  บุดดินดา
 
1. นายนิติชัย  แสนสกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวาสิตา  ยิ่งรัมย์
2. เด็กหญิงสุภนิดา  ปัญจาคะ
 
1. นายนิติชัย  แสนสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพงษ์สุภา  แก้วใส
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุตรใส
3. เด็กหญิงสุภนิดา  ทิพเสนา
 
1. นายพงศกร  โซ่พิมาย
2. นางสุมาลี  พรหมศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายนภดล  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วเมืองนอก
3. เด็กชายไกรวิทย์  เวียงสมุทร
 
1. นางสาววิจิตรา  มุกดาม่วง
2. นางเขมจิรา  เชียงกระโทก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพรชัย  แปลเพ็ง
2. นายแสงสุรีย์  ใจตรึก
 
1. นางสาววิจิตรา  มุกดาม่วง
2. นางเขมจิรา  เชียงกระโทก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีพันดอน
2. เด็กหญิงศรัญญา  พิมพ์รัตน์
3. เด็กหญิงสุจินทรา  ศรีหาวงษ์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สระปัญญา
5. เด็กชายสุรศักดิ์  หงคำดี
 
1. นางจิราภา  แก้วจรูญ
2. นายเสกสรรค์  พิมพ์ผล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาลัย  พันนา
2. เด็กหญิงญาณาทิพย์  ชนไพร
3. เด็กหญิงดนุนช  นุ่มพญา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  โมครัตน์
5. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ชนไพร
 
1. นางจิราภา  แก้วจรูญ
2. นายเสกสรรค์  พิมพ์ผล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิยะดา  แสงตา
2. เด็กชายอนันต์  ถึงเพ็งพันธ์
 
1. นางจิราภา  แก้วจรูญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวกัลยา  เลิศชัย
2. นายสุทัศน์  สาเกตุ
 
1. นางจิราภา  แก้วจรูญ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรฎา  วงษ์คำภา
2. เด็กหญิงสุนิสา  ชินโคตร
 
1. นางสาวยุพารัตน์  แก้วเนตร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ค้อมสิงห์
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัยยะดา  แสงตา
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายกมลสิทธิ์  คงนะภา
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัยนา  พาณิชย์
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบุษยา  รักษามา
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประกอบผล
2. เด็กหญิงเกษร  รัฐพิมาย
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสรายุทธ  แสงเคน
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนราทิพย์  มานพ
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุนิสา  สียางนอก
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันนา  อำไพจิตร
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอธิพงษ์  เกียบกลาง
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิชัยศรี  กลิ่นโฉม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวิณี  พูลพุทธา
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชยติ  แก้วเขียว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปวงสุข
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  อินสาสกุล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มาตย์มี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปวงสุข
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายวุฒิชัย  บุตรใส
2. เด็กชายไกรวิทย์  เวียงสมุทร
 
1. นายพงศกร  โซ่พิมาย
2. นางสุมาลี  พรหมศรี
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคเนศ  ซ้อนชัย
 
1. นายเสกสรรค์  พิมพ์ผล
 
29 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  หงคำดี
 
1. นายเสกสรรค์  พิมพ์ผล
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายพีรพล  สารีกร
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยาย้อ
 
1. นางสาวจินตนา  บุญพูน
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กันหาลา
2. เด็กชายเอกบุตร  เนื่องแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  บุญพูน
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายคมชาญ  ยันศรี
2. เด็กชายคะนอง  นิลหล้า
3. เด็กชายสุทิวัส  แก้วมาตร
 
1. นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา
2. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  วุฒา
2. นางสาวสุมัจฉา  ศรีหงษ์
3. นางสาวอรอนงค์  สีเสมอ
 
1. นางสุมาลี  คำวิเลิศ