หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2557   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   24 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 416 7 ต.ค. 2557 09.00-10.30
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 7 ต.ค. 2557 09.00-10.30
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 7 ต.ค. 2557 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 1 และ 2 ห้อง 214 , 215 , 225 7 ต.ค. 2557 09.00-15.30
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 ต.ค. 2557 09.00-15.30
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ต.ค. 2557 09.00-15.30
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง เวทีกลางข้างอาคาร5 7 ต.ค. 2557 09.00-15.30
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ต.ค. 2557 09.00-15.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 ห้องพุทธศาสตร์ 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา หน้าอาคาร5 ห้อง อาคารธรรมสถาน 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้งหน้าอาคาร5 7 ต.ค. 2557 12.00-16.00
8 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้งหน้าอาคาร5 7 ต.ค. 2557 12.00-16.00
9 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้งหน้าอาคาร5 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
10 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้งหน้าอาคาร5 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
15 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
16 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
17 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
18 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
19 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้งหน้าอาคาร5 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
20 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้งหน้าอาคาร5 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
21 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้งหน้าอาคาร5 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
22 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีกลางแจ้งหน้าอาคาร5 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
23 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
24 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
25 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
26 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
27 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00
28 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ห้อง ห้องสมุด 7 ต.ค. 2557 09.00-14.30
2 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ห้อง ห้องสมุด 7 ต.ค. 2557 09.00-14.30
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ห้อง 301 ห้องแนะแนว 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ห้อง 301 ห้องแนะแนว 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 418 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 ห้องคอมพิวเตอร์1 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 525 ห้องคอมพิวเตอร์3 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 525 ห้องคอมพิวเตอร์3 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 ห้องคอมพิวเตอร์2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 ห้องคอมพิวเตอร์2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 ห้องคอมพิวเตอร์2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 ห้องคอมพิวเตอร์2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]