หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงค์นุช ศรีดามาตย์โรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ศรีสูงเนินโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ หาศิริโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางเพียงพิศ ศิริโอฐโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาววารุณี พิเนตรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี ยุทตะรินทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสกลรัตน์ สวยรูปโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ จอดนอกโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ทุมสงครามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางวราภรณ์ นิลพัฒน์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ประชุมชนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุษณีย์ จันจำปาโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
4. นางสาวชวัลลักษ์ รติวรภัทรกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ศรีดาพรมมาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา ศรีคำมีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี บุตรศาสตร์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
3. นางสายวสันต์ รามาตย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาววานิช บุญครอบโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวพา ผาบสิมมาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลุลี คณารศโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ ราชเจริญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา ฤาชากุลโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ไทยลำภูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
5. นางสาวจันทราภรณ์ นรินทร์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางประเทือง ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรวมชัย ศิริโอฐ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสวรินทร์ พูลประเสริฐโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางปราณี กองเกิดโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางกฤษดา อุดมศักดิ์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางคำปุ่น ทิพย์โชติโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมินตรา โดเวอร์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ สนดาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภารัตน์ โอนากุลโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
5. นางสาวกิ่งกมล วัจนสุนทรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรภา อัมฤตานนท์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพาณี แสนละครโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิณัฐชาพรรณ จันทะจักรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ อุตรักษ์โรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
5. นางสาวเพียงฤทัย เพ็งคำปั้งโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายจันที จารุจิตรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปานใจ หมู่สูงเนินโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
3. นางรจนา พระภิเดชโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวผ่องนภา โยธะพลโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจารี ท้าวพาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล สนั่นเครื่องโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ พันธนะบูรณ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวดี มงคลโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวกนกอร กาญบุตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระเชษฐ์ จันทะมนตรีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ปะวะเสนังโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมณเทียร ไทยลำภูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
4. นายเคน บัวชาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายวิทวัส ศรีทำบุญโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
6. นางสาวปิยภรณ์ ศิริมาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
7. นายยุทธภูมิ ลาลดโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเปรมจิตร ไชยแสงโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร พลเทพาโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ บัวชาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นายปราการ เวียนเตียงโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายอุทิศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชนธิชา แก้ววิชัยโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิชาญ รอดขันเมืองโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางศิริมา ทำเนาว์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ ศรีวงค์โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประวิทย์ ทวีทรัพย์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นายภาคภูมิ ทองลาดโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิลเนตร โคตรชมภูโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางภัทรียา โมฬาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางญดา เวียนเตียงโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรพจน์ มัฆนาโสโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางพรพรรณ ศรีซุยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราพร ประภาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ บุญพาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรพจน์ มัฆนาโสโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางเจริญขวัญ นำพาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิลเนตร โคตรชมพูโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางพรพรรณ ศรีซุยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฐพร สานธิยางกูนโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร สุขเกษมโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางสุคนธ์ บุญพาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนม์ชนก เกษรศุกร์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศิววงศ์ สาวงศ์นามโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางญามิลา นวลมณีโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ อาจเจริญโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุธาศิลป์ เขียวทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นายประดิษฐุ์ ศรีซุยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสุนทรีย์ สาวงศ์นามโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิมพ์ กัมหาวงศ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐุ์ ศรีซุยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายศิววงศ์ สาวงศ์นามโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นายสุธาศิลป์ เขียวทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ชัยคำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี บุญพงษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาวัน เมืองมงคลโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวนิศา ชาติมนตรีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางวัชนีพร ประสมศรีโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
6. นางเพชรยุพา สุริยะกาญจน์โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
7. นายวิรัตน์ สุทธิโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
8. นางนีรนุช อุดมศักดิ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
9. นายนิรันดร์ อรปัญญาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ปัดชาสีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรรยา ทินจองโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวลักขณา ประเสริฐสังโรงเรียนทรัพย์อุดมพิทยากรรมการ
5. นางสาวนิยากรณ์ ม่วงท่าโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
6. นางมนตรีรัตน์ แดงเหลืองโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
7. นายคงธน ดงแสนสุขโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางสาวบุษบา วุฒิสารโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชญาณิศา ยืนสุขโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทิน สมมิตรโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางธนการ พรหมพลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางปอแก้ว แก้ววิเศษโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์มุขฎา เชียงบาลโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ พลศรีดาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสาวนิตติยา ผางน้ำคำโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
8. นางลำใย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
9. นางบุศรินทร์ ห้าวหาญโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ มิสาธรรมโรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิรัญญา ทักษิณภาคโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพร พิเภกโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ สุมาตราโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายนำไทย ชัยปัญหาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสิริวัฒนา รัตนตรัยวงศ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมยุเรศ มหาโยธีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา เที่ยงธรรมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริธร โทวันนังโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภควรรณ สอนสุภาพโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุจิราวดี บัวคอมโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวชมัยพร มีคุณโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางยุภาพิศ ชูหนูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ สมานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประคอง เบ้าทองหล่อโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางเปรมจิตร ศรีมหาเทพโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรกฤษ ด้านสิงห์โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณ์นี รัตนประเสริฐโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมกรธวัช สุริยะกาญจน์โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย นนทะแสงโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายชาญชัย เที่ยงธรรมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางนาฏสุรีย์ แสงชาติโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายมณฑล วัจนสุนทรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร สุทธิบริบาลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรัตดาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ วิบูลโชติหิรัญโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุภดี โซ่สายคำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวังอร โยธาศรีโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางศรีนภา ขุลีดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายธีระ ประสงค์สุขโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐชยา แสนสระดีโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี แสงจันทร์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ชัยจุมพลโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกศรา น้องคะนึงโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางจารุดา ใจดีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภาลัย ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายมีชัย วงศ์นครธรรมโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร โพธิรัตนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ หน่องแก้วโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
5. นายชาญฤทธิ์ เบญจจินดาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณชัย สุทธิบริบาลโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรสร แจ่มใสดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวังอร โยธาศรีโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวปรียานุช เค้าสีดาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางศรีนวล พลนิโคตรโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสิริน วรวะลัยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ยงยืนโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพิศ พลพินิจโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายพัฒนศักดิ์ สิงห์นรินธรโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายวงค์นภา แก้วไกรษรโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางยาจิตร นามโยธาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพรักษ์ พรหมภักดีโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล สิทธิ์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ภักดีศรีโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางจันเพ็ญ พูนสุวรรณโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกวรัญธร ทองบ่อโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ เชาว์ขุนทดโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายน่านฟ้า อนันทสิทธิ์โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ สำแดงชัยโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางอภิรัตน์ ปัดถาวะโรโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทักษิณ เกษต้นโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกุลชลี อนันทสิทธิ์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางบุญรัตน์ พุ่มทับทิมโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางเยาวะนา ดีตาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเจษรินทร มาตย์เมืองโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวรนิช ไชยเทศโรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยาโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชินวัฒน์ แสงชาตรีโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางฉลาด แก้วมากโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ จันสุภีร์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายกฤษณพงษ์ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ มั่งคั่งดีโรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสายสุนีย์ คามเขตโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายวรนิช ไชยเทศโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาลินี ผิวศิริโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย กุคำใสโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรวิทย์ พิมาลัยโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรุฬ ชูบุญชิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ซองภูมินทร์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย กุคำใสโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรวิทย์ พิมาลัยโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ซองทุมมินทร์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางญานิศา ยลถนอมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ ดวงศรีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา พิมาลัยโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ทาปลัดโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุภารัตน์ สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษดาพร บุญยืนโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัศ เกตุโสภาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางวิเชียร อุทุมภาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางญานิศา ยลถนอมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ไสยเลิศโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา บุญชูวงศ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุวดี เพ็ชรตาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางวราภรณ์ นาสมทรงโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ โพธิราชาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภาสิณี วงศ์ดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ เพ็ชรนาดีโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางพัทธ์ปิยา สิงหเสนาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอริสรา วรยศโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางธันยพร จันทะศรีโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรวรรณ แสนพินิจโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยมโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางศรัณย์พร ป่าผึ้งโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางผ่องใส จันทร์สมคอยโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ปรีดายุทธนาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกุศลิน ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายพงศกร ชื่นบานโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมพล นาแถมเพชรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางมณีจันทร์ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรัณย์พร ป่าผึ้งโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แซ่เอ็งโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิติยา ศรีเสนโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ แสงชาติโรงเรียนวิสุทธิวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางเบญจพร พุทธโกโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายเสฎฐสิษฐ์ สมบูรณ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกำธร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนนาทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรวัตร บริบาลโรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร วาทะสิทธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายเสกสรรค์ ใจดีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสุดคนึง ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญรัก จันทะยางโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทวี หลงน้อยโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต กลางพรมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสุรีพร กลั่นเกิดโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางลักขณา ปิตะแสงโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา ตาปะสีโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
4. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา ตาปะสีโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
4. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนไชยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ คนเขมรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรัตน์ นรินทร์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พระไตรรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรัตน์ นรินทร์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นายทองอินทร์ คนเขมรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชา ตาปะสีโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายธนูพิษ มานะจักรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายรุ่งเพชร ห้วยทรายโรงเรียนวิสุธิวงศ์กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายรุ่งเพชร ห้วยทรายโรงเรียนวิสุธิวงศ์กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโอภาส บุญมาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายรุ่งเพชร ห้วยทรายโรงเรียนวิสุธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโอภาส บุญมาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายรุ่งเพชร ห้วยทรายโรงเรียนวิสุธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเทียงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่เเก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอื้องลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสันติ ศรีปานโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสันติ ศรีปานโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ ศรีปานโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
4. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสันติ ศรีปานโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายวัชรวิชญ์ บุญตาวาระโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายวัชรวิชญ์ บุญตาวาระโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาวาระโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาวาระโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาวาระโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาวาระโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาวาระโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาวาระโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงค์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงค์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงค์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงค์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงค์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงค์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงค์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงค์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรญา ศร๊สมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุนันต์ รุ่งภูเขียวโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรญา ศร๊สมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสุนันต์ รุ่งภูเขียวโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส พันธ์วงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนันต์ รุ่งภูเขียวโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรญา ศร๊สมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางลำใย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสุนันต์ รุ่งภูเขียวโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลจันทร์ เก่งวิชาโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละอองดาว มานะจักร์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. Ms.Maria Regina Maylas Panesโรงเรียนโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
4. นางสาวราตรี พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางภัทราพร วอล์คเกอร์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสมัคร โสภาวนัสโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลศรี ฤาชากุลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร กาสีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. Mr.Clifford McClellanโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางละมัย โคตรโสภาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสงวน ซาตา โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ อุ่นวิเศษ โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางลักษมี ชีพสุวรรณโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริพร พลพินิจ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางอัจฉราพรรณ พลสิมมา โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวประหยัด ฤาชากุลโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ พุฒนกุลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. Ms.Gemma R. Maylasโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
5. นางลักษณา นาแถมเพชรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายณฐกล สามารถโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนกมล มีคุณโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบรรลุ แดนดงยิ่งโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนัญญา เจริญไชยโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนารีนาท ห่อไธสงโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ช่างชัยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิจิตร เพียเทพโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางณหฤทัย เหมะธุลินโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา โพธิวันโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายสราญวิฐ นามบุดดีโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิศ ภัทรศิริพงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ผิวงามโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทรงกลด เจริญชัยโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี รัตนทิพย์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
5. นางสาวนริสา เสียงเพราะโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางประไพทอง สิทธิพรหมโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววาทิณี ชินบุตรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรักษ์ ชนูนันท์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวประคอง เคนศรีโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ กองสูโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสงัด หาริกันโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมนกาญจน์ พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวละมุน สุทคานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลาลัย นนศรีภักดีโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชชุกร ทิพย์เสถียรโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนางพรสุรีย์ วรศิษฐ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา ไชยรัตน์โรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ ลักษณะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ โคตะแวงโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสุวรรณี ทองโคกศรีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ช่างชัยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินาด นิลพัฒน์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประภาส โพธิชาเนตรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางเพลินพิศ ภัทรศิริพงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉราพรรณ พลสิมมาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศิริสมบูรณ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา คนธีโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. Ms. Ye Keโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทวัน อุ่นมะเริงโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางเจษรินทร์ วัจนสุนทรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา คนธีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. Ms.Li Yanqinโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษพร สงครามศรีโรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐานิดา บุตรกุลโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทักษพร สงครามศรีโรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดเกล้า ชุปวาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐานิดา บุตรกุลโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายศิริโชค ไชยทักษิณโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คำบับภาโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา ตรีพงษ์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรนุช วิเศษวิสัยโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางชไมพร สุทธิวิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายหนูพูล บุ้งทองโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรฉัตร วงศ์นครธรรโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ลุนศรีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา เหล่ายาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไมตรี อุดมศักดิ์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายชวลิต พูนสุวรรณโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณพงษ์ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต พูนสุวรรณโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายไมตรี อุดมศักดิ์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางปริญญา พงศ์ธนพันธ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษาพุทธโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางมานี เชาว์ขุนทดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางทองย้อง เกษสวัสดิ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
6. นางสาวเพลินจิตร กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ สิมสีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางปริญญา พงศ์ธนพันธ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษาพุทธโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางมานี เชาว์ขุนทดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางทองย้อง เกษสวัสดิ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
6. นางสาวเพลินจิตร กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ สิมสีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางปริญญา พงศ์ธนพันธ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษาพุทธโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางมานี เชาว์ขุนทดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางทองย้อง เกษสวัสดิ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
6. นางสาวเพลินจิตร กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ สิมสีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางปริญญา พงศ์ธนพันธ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษาพุทธโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางมานี เชาว์ขุนทดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางทองย้อง เกษสวัสดิ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
6. นางสาวเพลินจิตร กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ สิมสีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปิยมาศ ไชยเทศโรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ธิมาชัยโรงเรียนวิสุทธิวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐกาณต์ หลวงหลากโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษรินทร์ สำราญบุญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ไชยอุบลโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ศรีดามาตย์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา จันทร์อ่อนโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ผิวขาวโรงเรียนพิังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ศรีมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสภารัตน์ สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เสียงล้ำโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ธิมาชัยโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ คามเขตโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสภารัตน์ สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เสียงล้ำโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ธิมาชัยโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ คามเขตโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสง่า ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสง่า ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสง่า ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนพดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนครินท์ รัตนศิลป์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรินรดา นรินทร์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา หันจางสิทธิ์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
5. นางสาวสาริณี ช่างแคนโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรกมล ก้อนสุวรรณโรงเรียนพังงูวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ โพธิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายณัฐชภัทร สุราชโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรกมล ก้อนสุวรรณโรงเรียนพังงูวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ โพธิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายณัฐชภัทร สุราชโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทองคำ โพธิ์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ บุญยอดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัชลีญา จิตจำนงค์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา หันจางสิทธิ์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทองคำ โพธิ์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ บุญยอดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัชลีญา จิตจำนงค์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา หันจางสิทธิ์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ศรีมุกดาโรงเรียนพังงูวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวรวงทอง นนทะชัยโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
5. นายณัฐชภัทร สุราชโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนากร ศรีภูวงษ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา หาผลดีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมานิตย์ พระวิเศษโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล ศรีมุกดาโรงเรียนพังงูวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองคำ โพธิ์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ มูลสารโรงเรียนทรัพอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสนั่น บุตรดีคำโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายธนพงษ์ เพลงสาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ มูลสารโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายธนพงษ์ เพลงสาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายสนั่น บุตรดีคำโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสนั่น บุตรดีคำโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ เพลงสาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัชลีญา จิตจำนงค์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนันทา หาผลดีโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
5. นายมานิตย์ พระวิเศษโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศรีภูวงษ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ พิชัยวัตต์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาริณี ช่างแคนโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล ศรีมุกดาโรงเรียนพังงูวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา หันจางสิทธิ์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา บุญเย็นโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพรช คำทาสีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาวโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
5. นางสาววังทอง นนทะชัยโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภา บุญเย็นโรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพรช คำทาสีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาวโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
5. นางสาวรวงทอง นนทะชัยโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ศิริมณีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ โพธิชาเนตรโรงเรียนพังงูวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายิอิทธิพล ฤาชากุลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทวัช ตู้จันโตโรงเรียนนาไหมพิยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษรโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ บุญยอดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงษ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายบัณฑิต ทับพิลาโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษรโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ บุญยอดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร ศรีภูวงษ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายบัณฑิต ทับพิลาโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาวโรงเรียนดงเย็นวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพรช คำทาสีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาวโรงเรียนดงเย็นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพรช คำทาสีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายขุนแผน มหาโยธีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช จันทาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิริมาศ ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ เมิกข่วงโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยพงษ์ บัวป้อมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายขุนแผน มหาโยธีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช จันทาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิริมาศ ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ เมิกข่วงโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยพงษ์ บัวป้อมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสิริมาศ ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิตรตา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นายพีรณัฐ กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพีรณัฐ กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิริมาศ ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นายศักดา สุทธิประภาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาธินี พาสีราชโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรตา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุพรรณี เกตุลาดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปาหนัน สุวรรณชัยรบโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวาธินี พาสีราชโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรตา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุพรรณี เกตุลาดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปาหนัน สุวรรณชัยรบโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชิยร ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวชโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายพีรณัฐ กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชิยร ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวชโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายพีรณัฐ กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปทุมรัตน์ ใจมั่นโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสาท ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายชิณรุทธ์ ทวีพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ศรีคำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางปทุมรัตน์ ใจมั่นโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสาท ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายชิณรุทธ์ ทวีพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. ว่าที่พันตรีอัครเดช อัปมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี เกตุลาดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมบูรณ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ชวรุ่งโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี เกตุลาดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมบูรณ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ชวรุ่งโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนพงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ประสมทรัพย์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสุรีทิพย์ จับใจนายโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนพงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ประสมทรัพย์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสุรีทิพย์ จับใจนายโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ประสมทรัพย์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนพงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสุรีทิพย์ จับใจนายโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางลัดดา ประสมทรัพย์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนพงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสุรีทิพย์ จับใจนายโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิราณี ตราศรีโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุรักษ์ นิรานนท์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา นามแสงโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางวัชรีพร บุญศรีโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนิราณี ตราศรีโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุรักษ์ นิรานนท์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา นามแสงโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรีพร บุญศรีโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]