รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงวสิตา  พลเรือง
 
1. นางสาววารุณี  พิเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นางสาวสุนิสา  สิงห์เสนา
 
1. นางสาวชวัลลักษ์  รติวรภัทรกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญถึง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวพนิดา  ต้นจันทร์
 
1. นางขนิษฐา  ศรีคำมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงชุติพร  ไชยคำหาญ
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  นรินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายปกรณ์  หลาบนอก
 
1. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ภูมีศรี
2. เด็กชายอรรคพล  กล้าชาญชัย
3. เด็กหญิงเขมิกา  ยืนนานพิชากุล
 
1. นางสาวฐิณัฐชาพรรณ  จันทะจักร์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทิราพร  แก้วปัญญา
2. นางสาวสุทธิกา  แสงแก้ว
3. นางสาวแก้วฤทัย  ธรรมไหม
 
1. นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ
2. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร   ศาสนะสุพินธ์
2. เด็กหญิงสุธิดา   ชานันโท
 
1. นางปานใจ   หมู่สูงเนิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวมานิตา  เต็มตาวงษ์
2. นางสาวลักขณา  แสงวิชัย
 
1. นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ
2. นายจันที  จารุจิตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  ด้านวังขวา
 
1. นายเคน  บัวชา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาววราพร  ขันตีคำ
 
1. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงลินดา  แสงตา
3. นางสาววลัดดา  สร้อยวิทยา
 
1. นางสาวภัทราพร  ประภาศรี
2. นางศิริลักษณ์  ชัยคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชื่นนภา  นาดอก
2. นางสาวฐิติชญา  ดียา
3. นางสาวไอลดา  ชีพจำเป็น
 
1. นางรุ่งรัตน์  ศรีวงค์
2. นางณฐพร  สานธิยากูน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นาดี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  โมคา
3. เด็กหญิงวิฤดี  ยืนนาน
 
1. นางสาวนิศา  ชาติมนตรี
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เหล่าสิงห์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวสาวิตรี  บุญทม
2. นางสาวสุภาพร  แสนหล้า
3. นายไชยวัฒน์  บัวป่า
 
1. นางพรพรรณ  ศรีซุย
2. นางสาวแสงระวี  ลิตรักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฏาพร  ชาญฉลาด
2. เด็กชายอิสรพงษ์  ตุระวิแสง
 
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
2. นางสาวสุุกัญญา  นามวงษา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  คงสุข
2. นายอภิวัฒน์  มีม้วน
 
1. นางสุนทรีย์  สาวงศ์นาม
2. นายศิววงศ์  สาวงศ์นาม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายจิรพันธุ์  ดวนดี
 
1. นายภาคภูมิ  ทองลาด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายศักดิ์ดา   พิมพ์สอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายปัญญา  หงสาวดี
2. นางสาวอทิติยา  วิเชียรเครือ
3. เด็กหญิงอริญชยา   ภูผาจง
 
1. นางสุปรียา  กัตตะโร
2. นางเปรมจิตร  ศรีหาเทพ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวพวงเพ็ชร  หงษ์ดิลกกุล
2. นางสาววนิดา  ทุมพิลา
3. นางสาวศิริรัตน์  วรรณพฤกษ์
 
1. นางนิรัญญา  ทักษิณภาค
2. นางศรีนภา  ขุลีดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สุดา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  กำประทุม
 
1. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม
2. นายชาญชัย  เที่ยงธรรม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  สอสุธรรม
2. นายเอกกวี  บุตรด้วง
3. นางสาวแพรวนภา  ประเทสังข์
 
1. นางยุภาพิศ  ชูหนู
2. นางอรุณ  พลนามอินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ศรีเเสงจันทร์
2. เด็กชายภาคีนัยต์  ดอบุตร
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ผิวเฉียง
 
1. นายสัมพันธ์  พันชนกกุล
2. นายมีชัย  หนองเเบก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายจิรายุทธ  กองภูเขียว
2. นางสาววริศรา  บุญพา
3. นางสาวศิริวรรณ  ศาลา
 
1. นางเสาวคนธ์  สมาน
2. นายชาญชัย  เที่ยงธรรม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ   เรืองกสิกรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ชัยชุมพล
3. เด็กหญิงวโรชา  มหาเสน
 
1. นางสาวมยุเรศ  มหาโยธี
2. นางสาวจารุณี  แสงจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พลเยี่ยม
2. นางสาวจุฑามาศ  หอมกระชาย
3. นางสาวพิมพ์ประไพ  เสนาอุดร
 
1. นางจารุดา  ใจดี
2. นายเสกสรรค์  ใจดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธนานนท์  โซ่เงิน
2. นายนที  เนื่องมัจฉา
 
1. นายชาญฤทธิ์   เบ็ญจจินดา
2. นายอักษร  แสงเสนาะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  รักษาศิละ
2. นายภัทรพร  วงศ์โคตร
 
1. นางยุพรักษ์  พรหมภักดิ์
2. นายนำไทย  ชัยปัญหา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายประธานพร  นามมูลสิน
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีโสภา
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยวาน
2. เด็กชายนราวิชญ์  นาคดี
 
1. นายนิธินันท์  ศรีสารคาม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายจักรี  นาขะมิน
2. เด็กชายจัตริน  หิริโกกุล
3. เด็กชายจิระศักดิ์  ทิธรรมมา
4. เด็กชายพงศกร  นนท์ฤาชา
5. เด็กชายศดายุ  มหาโยธี
 
1. นายทิชานนท์  ชุมแวงวาปี
2. นายสุรพงษ์  สำแดงชัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกฤตยกรณ์  กัลยาไสย์
2. นางสาวณัฐริยา  ขันอาษา
3. นายณัฐวัฒน์  พรมสิทธิ์
4. นายนรินทร  พรหมแสงใส
5. นายเสกสรรค์  สายศรี
 
1. นางประนอม  นิกรรัมย์
2. นางเยาวะนา  ดีตา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  บุญจิต
2. เด็กหญิงธัญธร  โคตรงาม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหง้าพรมมินทร์
4. เด็กหญิงสุภาวรัตน์  เม้ามีศรี
5. เด็กชายเอกรัตน์  จันทะคาม
 
1. นางฉลาด  แก้วมาก
2. นางสาวเกษดาพร  บุญยืน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญหล้า
2. นายพัฒนพงษ์  ประชานันท์
3. นายวัชระ  ภูมิพระบุ
4. นางสาวสุกัญญา  จันอิ่ม
5. นางสาวอรนุช  พลยศ
 
1. นางประนอม  นิกรรัมย์
2. นายสุพจน์  ส่องโสม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  หาญอาษา
2. นางสาวพรนภา  ยุงชัยสง
3. นางสาววชิราภรณ์  พรมสุภา
4. นายวณัฐพงศ์  ป้านภูมิ
5. นางสาวศิริลักษณ์  ก้อนจันทร์หอม
 
1. นายไกรวิทย์  พิมาลัย
2. นางสาวรัตน์ดาวัลย์  ตาลเจิม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เตชะผล
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ศรีแก้ว
3. นางสาวกัลยรัตน์  ภูมิเพ็ง
4. นายกิตติกร  บุดดาพิมพ์
5. นางสาวจริธิดา  กิณเรศ
6. นางสาวจันจิรา  อำนาจเจริญ
7. นางสาวจันธิมา  ใจธรรม
8. นางสาวธิติยาพร  สิงห์เสนา
9. นายนพคุณ  สวนมะไฟ
10. นางสาวปภาวี  ไชยวาน
11. นายพงษภัค  หันสามารถ
12. นายพีรณัฐ  หอมเนต
13. นางสาวรุ่งนภา  ประวะโข
14. นางสาวลลิดา  อรอินทร์
15. นางสาวลักษิกา  วงษ์ดี
16. นางสาวศิรินภา  อุ่นทอง
17. นางสาวสุภาวดี  เสมามิ่ง
18. นางสาวหทัยชนก  เศรษฐบุตร
19. นายอนุชา  ประพฤติ
20. นางสาวอรดา  พลนิโคตร
 
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
3. นายเฉลิมชัย  กุคำใส
4. นางสายสุนีย์  คามเขต
5. นายอานพ  ทันโหศักดิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสงคราม
 
1. นางสุภิญญา  บุญชูวงค์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวสุกัญญา  แสนสม
 
1. นางอริสรา  วรยศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวสุทธิตา  อะรันญะโสตร์
2. นายอัครวัฒน์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ปรีดายุทธนา
2. นางสาลินี  ผิวศิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธรรณธร   ลักษณะสิงห์
2. นายศรัญญา   ผดุงธรรม
 
1. นางธันยพร   จันทะศรี
2. นายชุมพล   นาแถมเพชร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  ฟองคำสี
2. นางสาวธมลวรรณ  ศรีหาใต้
3. นางสาวปนิดา  ชื่นชม
4. นางสาวพรเพชร  วันทองสุข
5. นางสาวพิมพ์ชมภู  สาคร
6. นางสาวสุพัชรินทร์  ประทุมพันธ์
7. นางสาวอทิตติยา  ดวงท้าวเสศ
8. นางสาวอารียา  บุตรชารี
9. นางสาวเกษสุดา  สีดาดาน
10. นางสาวเมธินี  คำสนิท
 
1. นางมณีจันทร์  รักษาภักดี
2. นายกฤษณพงษ์  รักษาภักดี
3. นายวีระพันธ์  เชาว์ขุนทด
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมเสาร์
2. นางสาวชฎาพร  ภูผลผัน
3. นายณรงค์ชัย  ศรีโคตร
4. นายณัฐภัสสร  เสน่ห์ดี
5. นายทักษิณ  อินทะสร้อย
6. นางสาวปานวาส  พรมดอนกลอย
7. นางสาววริศรา  นานลืม
8. นางสาวสุนิษา  ทันบุญมา
9. นางสาวสุภารัตน์  ศรีกุลา
10. นางสาวอทิตย์ติยา  ถาวันดี
11. นางสาวอนัญญา  บุลาโส
12. เด็กหญิงอนัญญา  สาอุด
13. นายอภินันท์  สุกใส
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทวงษา
15. นางสาวเพ็ญนภา  สาครเจริญ
 
1. นางวรรณภา  จันทร์อ่อน
2. นางสกลรัตน์  สวยรูป
3. นายปฏิภาณ  จำปาจันทร์
4. นายปรีชา  สิงหเสนา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  ประทุม
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เหมือนขุนทด
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เณรธรณี
2. นางสาวชุลีพร  มิ่งบุญ
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววนิตา  มีแวว
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวตติยาภรณ์  พุทธขันธ์
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายณัฐวัตร  จันสุภีร์
 
1. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุวรรณา  ขันธวิชัย
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายคมปกรณ์  ไทยเจริญ
 
1. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวอินธิรา  กลิ่นบัว
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  จันทรขันตี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุมิตรา  สุขสบาย
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณทิพย์  แสนสิมมา
2. เด็กหญิงเนตรนรี  ประทาศรี
 
1. นางสาวศิรินันท์  ฑีฆะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตรมั่น
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุธิดา  ขวัญเนตร
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  จันทโพธิ์
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  จันทร์ปัญญา
3. นายเกียรติศักดิ์  หัสเดชะ
 
1. นายโอภาส  บุญมา
2. นายธนูพิษ  มานะจักร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายคุณาวุธ  ขันธวิชัย
2. นายจิรยุทธ  ปัดถาวะโร
3. นายอัทธพล  ขันตี
 
1. นายโอภาส  บุญมา
2. นายธนูพิษ  มานะจักร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวดารินทิพย์  รุ่งศรีบุญมา
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สุขี
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจักรพันธ์  สารทอง
2. นายปิยะพงษ์  บุดดีคำ
3. นายสุทธิพงษ์  ดงแสนสุข
4. นายสุริยัน  คำศรีระภาพ
5. นายอภิชาติ  จอกทอง
6. นายไชยวัฒน์  เต็มตาวงษ์
 
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
2. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา  เทพขาม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษฎา  สาครเจริญ
2. เด็กชายคุณากร   สีนวลเนาว์
3. นายชาญชัย  กินรี
4. เด็กหญิงณัฐชนกนภัส  พลเรือง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดุลยลา
6. นายณัฐพล   จันทะเสน
7. นางสาวทิพสุดา  จันทร์ดีสี
8. นายธนศักดิ์  บุญทน
9. นายธนากร  ปัจจนัง
10. นายธนากรณ์  เบิกบานดี
11. นายนพนัย  วินทะไชย
12. นายนราธร  ผันผ่อน
13. เด็กหญิงนริศรา  นนทวิชัย
14. เด็กหญิงนัชชา   โลสิงห์
15. นายนัฐพงษ์  บูรณสรรค์
16. เด็กชายพัจนกร  นามมนตรี
17. เด็กชายภูมินท์ศักดิ์  ทองสา
18. เด็กชายภูริพัฒน์  ผิวบาง
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พลนิโครต
20. เด็กหญิงรุจินัน  โพธิชาเนตตร
21. เด็กหญิงวรารัตน์  นิตยโรจน์
22. เด็กชายวิชยุตม์  พาเทพ
23. นายวีรยุทธ  สิงการ
24. เด็กชายสหัสวรรษ  เเสนโครต
25. เด็กชายสิทธิชัย  สุขหล้า
26. นายสุทธิวัฒน์  เตชะผล
27. เด็กหญิงอนิสรา  ไชยวาน
28. เด็กชายอนุรักษ์  โสภูงาม
29. เด็กหญิงอภัสราภรณ์  กรพันธ์
30. นายอรรณพ  อัควงค์
31. นายอาคม  สมศรี
32. เด็กชายอำพร  ผันผ่อน
33. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ดอนริวงศ์
34. เด็กหญิงเกษมศรี  นามสา
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
2. นายเฉลิมวุฒิ  อัควงค์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ลีลด
2. นางสาวจิรมาส  ไสโยธา
3. นางสาวจิรารัตน์  บุญภา
4. นางสาวชฎาพร  อินทานนท์
5. นายทรงวุฒิ  ทัพภูธร
6. นายทศพร  อุตรชีพ
7. นางสาวนาขวัญ  จันทร์สวาท
8. นางสาวนิภาพร  สมสนุก
9. เด็กชายบพิตร  ใจดี
10. นางสาวบัวบาน  ศรีชัยมูล
11. นางสาวปิ่นประภา  ประทุมทอง
12. เด็กหญิงยลดา  มรรคนา
13. เด็กชายรัฐพล  นาชัย
14. นางสาวรุ่งอรุณ  ไสโยธา
15. นางสาววิภา  ศรีรักษา
16. นายวีระชน  นันธานี
17. เด็กชายวีระพล  อุยุตะ
18. นายวีระวัฒน์  งามราศรี
19. นายศุภชัย  บุดดีคำ
20. เด็กชายศุภษร  สมสนุก
21. นายสิทธิชัย  โคตรวงศ์
22. เด็กชายอนุภาพ  สมสนุก
23. เด็กชายอภิรักษ์  ลุนชัยภา
24. เด็กชายเกษมสันต์  ซ่อนหา
25. เด็กหญิงเนตรนรี  ประทาศรี
26. นางสาวเยาวลักษณ์  ใจถวิล
27. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขหนองฮี
28. นายโชคชัย  จันทร์หอม
29. นางสาวโชติกา  พันธ์โสม
 
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
2. นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีภิรมย์
3. นางสาวศิรินันท์  ฑีฆะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายแสงอรุณ  ปาสาริตา
 
1. นายสงกรานต์  ศรีนิกร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายไชยวัฒน์  เต็มตาวงษ์
 
1. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  ใจดี
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวศรัญญา  ปัญจะรักษ์
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายสิปปกร  คำบอนพิทักษ์
 
1. นางสาวสุมินทร์ตรา  วงค์แสนศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. นายนิมิตร  นะภูตา
 
1. นายปรีชาชัย  เอี้ยงลักขะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปัญจรักษ์
 
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวอภิวรรณ  ภูพวก
 
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายเนตินายก์   แต้มกลางวิเชียร
 
1. นางสาวละมุน  สุทคาน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายสนธยา  ยางธิสาร
 
1. นายสงัด  หาริกัน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววรางคณา  สีน้ำเงิน
 
1. นางสาวพัชนี  อนงถวิล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวยอเกียรติ   สระศรี
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชนายุทธ  จันทร์เรืองศรี
 
1. นายสงกรานต์  ศรีนิกร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  เหมือนสิงห์
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราณี  นันทกุล
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุจิตตา  นามเดช
 
1. นายสงกรานต์  ศรีนิกร
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กชายธรรมทัต  ผาขาวบวช
2. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิไกร
3. เด็กชายประวิทย์  แสงกรม
4. เด็กหญิงพรพิมล  สุวะชัย
5. เด็กชายศรายุทธ  หีบเเก้ว
6. เด็กหญิงศันสนีย์  สีน้ำทอง
7. เด็กหญิงศิริอร  เอมกริช
8. เด็กชายอนิวัตร  นันทะจันทร์
9. เด็กหญิงอนุดาวัณย์  จันทะวงศ์
10. เด็กชายอมรเทพ  อำภาพร
 
1. นางสาวศิโรรัศมิ์  ขุราษี
2. นางสาวสุนันท์  รุ่งภูเขียว
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  ดาวศรี
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  อาจพงษา
2. นายธันยนิษฐ์   ศรีลาวงศ์
3. นายธีระชัย  พรศรี
4. เด็กชายบรรฑิต  วงคณิต
5. นางสาวพิชยาภา  ประจวบสุข
6. นายวศิน  รุ่งเรือง
7. นางสาวศศิธร   เรไร
8. นายสถาพร  ท้าวเนาว์
9. นางสาวสุภาวดี   เจริญไทย
10. นางสาวเจนจิรา  ภูมิเพ็ง
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นายวิทวัส  ศรีทำบุญ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  วงศ์สินธุ์
2. นางสาวนฤมล  มีไพทูลย์
3. นางสาวระพีพรรณ  ไผ่ล้อมทำเล
4. นางสาวลักขณา  อ้อนสะอาด
5. นายวีระชัย  สาวะโห
6. นายอภิสิทธิ์  พิมมะดี
 
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวชุรีพร  นาดีศรีสุข
2. นางสาวปานรวี  วงษ์ชมภู
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยางนอก
4. นางสาวลลิตา  พิมพ์มหา
5. นางสาวอริสรา  ประกิ่ง
6. เด็กหญิงอาภัสรา  พนมไพร
 
1. นางสาวอรญา  ศรีสมรส
2. นางสาวนันทนา  แสงจันดา
3. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
4. นางสาวสุชาดา  ทันยะลักษณ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวดลนภา  รักจันทร์
2. นายประจักษ์  ศรไชย
3. นายพีรวิทย์  บุญภา
4. นายอภิวัฒน์  ปุระกัน
5. นายอภิเดช  เชษฐสิงห์
 
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงศ์
2. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายสรรพ์ธนะ  บังศรี
2. นางสาวเมธินี  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  งามสงวน
 
1. MissMaria Regina   Maylas Panes
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวเมธินี  ปูรณัน
 
1. นายสมัคร   โสภาวนัส
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงมยุดา  ภูน้ำทอง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เก่งวิชา
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวนันธวรรณ  สีสัตย์
 
1. นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   หมื่นท้าว
 
1. นางสาววัฒนกมล   มีคุณ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  สุเววงษ์
 
1. นายสุรพล   ช่างชัย
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญชุ่ม
 
1. นายนิวัฒน์  ผิวงาม
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติมา  ใคร่นุ่นกา
 
1. นางวิมลศรี  ฤาชากุล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่โสมานัง
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ชากำนัน
3. เด็กหญิงดาริณี  ศรีทวนฐาน
4. เด็กชายวรินธร  แสงทอง
5. เด็กหญิงอภิสรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวละมุน  สุทคาน
2. นางสาวจารุพัฒน์  ชัยรัตนพัฒน์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายกิตติพงษ์  มั่งมูล
2. นายจักรกฤษ  แก้วคำ
3. นางสาวดารุณี  รักเสน่ห์
4. นางสาวรุ่งนภา  ศรีสุขา
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวทักษพร  สงครามศรี
2. นางศิริพร  ลาพิมล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  ปิ่นประเสริฐ
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์   ศิริสมบูรณ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  จันทร์ปัญญา
 
1. นางเจษรินทร์   วัจนสุนทร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายศุภชัย  หงษ์ณี
 
1. นางสาวฐานิดา  บุตรกุล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาววิภาวี  ภูน้ำต้น
 
1. นางสาวทักษพร  สงครามศรี
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงนภาลัย   คำควร
2. เด็กหญิงอรณิชา   โคตรแสวง
 
1. นางพัชรินทร์  คำบับภา
2. นางนาตยา  แรงประโคน
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาววิภาดา  ศักดิ์อุดมกุล
2. นายเจษฎา  บัวฮมบุรา
 
1. นางวิมลศรี  ฤาชากุล
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายคณพล  พุทธตาล
2. เด็กชายชาญวรุศ  โคมทอง
3. เด็กชายณัฐพร  บัวผัน
4. เด็กชายพิพัฒณ์  พรหมศร
5. เด็กชายวชิระ  พูนสุวรรณ
6. เด็กชายวุฒินันท์  ไชยชาติ
7. เด็กชายศุภณัฐ  รู้ทั่วรัมย์
8. เด็กชายสุรพัศ  ดวงพิมพ์
 
1. นายวิฑูรย์  วรรณพันธ์
2. นายอัฉริยะวัฒน์  พงษ์เมธา
3. นายศุภชัย  สุระขันธ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจตุลพล  ชัยเลิศ
2. นายธนากร  พิมภาศรี
3. นายประวิทย์  ตีบอุด
4. นายวาทศิลป์  พันไธสง
5. นายหนึ่งอาทิตย์  ปานสุวรรณ
6. นายโชติชนะ  สงเมือง
 
1. นายชวลิต  พูนสุวรรณ
2. นายสมปอง  ชัยเลิศ
3. นายอยุทธนา  แสงเดือน
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกชนันท์  หอมมาก
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีพุทธา
3. นางสาวจีรวรรณ  จันทวงศ์
4. นางสาวนภัสรา  แฝงสีคำ
5. นายนัทธวัช  เครือจันผา
6. นายวงศกร  สัจจะมณี
7. นางสาวศิริรัตน์  นันธานี
8. นายอภิสิทธิ์  อาจสมัย
9. นางสาวอมรรัตน์  นามราช
10. นายเอกชัย  เสนาวงค์
 
1. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
2. นางสายสุนีย์  คามเขต
3. นางปริญญา  พงศ์ธนพันธ์ุ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญณัฐ  พิมสาร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์รัตน์
3. เด็กหญิงธิติสุดา  เกียรติสยมภู
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  กาละบุตร
5. เด็กหญิงปิยธิดา  อยู่กรุง
 
1. นางลัดดาวัลย์  สิมลี
2. นางมานี  เชาว์ขุนทด
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจตุกานต์  เหลือสุข
2. นางสาวชลาลัย  คงปาน
3. นางสาวพิสมัย  คำมะโนชาติ
4. นางสาวรัตนาพร  ทวีทรัพย์
5. นางสาวอัญชนา  ไชยมาตร์
 
1. นายวรวิทย์  หงษาพุทธ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีภิรมณ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  คำพิมาน
2. เด็กหญิงพรธิยา  แสงปัญหา
3. เด็กชายพีรพงษ์  ใคร่นุ่นกา
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
2. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ขวัญยืน
2. นางสาวศนันท์ญา  นิลหงษ์
3. นางสาวสุชาวดี  นุสนทรา
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
2. นายจันที  จารุจิตร
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  พันแสน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แข็งแรง
3. เด็กหญิงชลิตา  ศิริแฝง
 
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นางสายสุนีย์  คามเขต
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวชัญนานุช  ชาญฉลาด
2. นางสาวพรรณิภา  ขวาโยธา
3. นางสาวสุทธิดา  บัวทิงสิงห์
 
1. นางสุภารัตน์  สนิทชน
2. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายนัฐพร  บัวทองสิงห์
2. นายวัชรพล  ชาวดง
 
1. นางสาวนิศา  ชาติมนตรี
2. นางบังอร  ตันสุหัช
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  เบ้าทองจันทร์
 
1. นางบังอร  ตันสุหัช
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชุลีพร  พรมดอนกลอย
2. เด็กหญิงวัชราพร  พันธ์พรม
 
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
2. นางสาววานิช  บุญครอบ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายนที  สลับแก้ว
 
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายภานรินทร์  สงวนนาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายไชยวัฒน์  เต็มตาวงษ์
 
1. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริบุญมี
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
119 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายอดิศักดิ์  ภูมิศรีแก้ว
 
1. นางสาวจงกล  ภิรมย์กิจ
 
120 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยบุบผา
2. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
3. เด็กชายคีตภัทร  ชื่นชีวิน
4. เด็กชายจักรพล  กมลคราม
5. นางสาวจิราพร  กลมพันธุ์
6. นางสาวชุติมา  จันทะผา
7. เด็กชายณพวุฒิ  บุตรศรีภูมิ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจเดช
9. นางสาวทิพย์สุดา  ภูมิเพ็ญ
10. เด็กชายธนวัฒน์  เลิศศรีเพ็ชร
11. เด็กชายธรรมรักษ์  หัสเดชะ
12. นางสาวนลินทิพย์  สมสิงห์
13. เด็กหญิงพรวิลัย  ภัยรงับ
14. นางสาวพิชชาภรณ์  ขวัญทอง
15. เด็กหญิงพิชญา  บุญชู
16. เด็กชายภูมินทร์  มุกดากิจ
17. นายมนัสชัย  คำวันดี
18. นางสาววนิชยา  คำตัน
19. นางสาววรัญญา  สอนอาจ
20. นางสาวศิรประภา  สุขสาเกตุ
21. นางสาวสุพรรณษา  ทาสี
22. นางสาวสุพรรษา  ดวงสี
23. นางสาวสุภาวรรณ  อัฐจักร
24. เด็กชายสุรชัช  คำวันดี
25. เด็กชายอนุชิต  พวงรักษ์
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริบุญมี
27. นายอภิสิทธิ์  สีดี
28. นางสาวอรยา  ชนะขว้าง
29. เด็กหญิงอาทิมา  พลชารี
30. นายเกียรติศักดิ์  นากลางดอน
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
2. นายสง่า  ดาศรี
3. นางลำใย  อึ้งสุขสมปอง
4. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
5. นายสุรพงษ์  สำแดงชัย
6. นายทิชานนท์  ชุมแวงวาปี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายนาคิม  อิ่มวิลาศ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิผล
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ยิ้มยังแมน
2. เด็กชายวรุพล  หาสอดส่อง
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายพงษ์พัฒน์  พลลาภ
2. นายพรภวิษย์  สงทำ
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายบดินทร์  บุรีเพีย
2. เด็กชายฤทธิชัย  ชินคำ
 
1. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
2. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายจิณณวัตร  ตอนเหนือ
2. นายพงษ์พันธ์  โอดลี
 
1. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
2. นายวิฑูรย์  วรรณพันธ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายวันชนะ  หมีแหม่ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ราชวงษา
 
1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุขสำราญ
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  ธุระพันธ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
2. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวออนเทพิน  จังพรม
2. นางสาวเบญจภรณ์  ถิ่นทัพไทย
 
1. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
2. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจักรวัฒน์  ศรีชัยมูล
2. นายยุทธชัย  ศรีชัยมูล
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายจักรพันธ์  สารทอง
2. นายธีรพงษ์  เหลี่ยมดี
 
1. นายสนั่น  บุดดีคำ
2. นายณัฐชภัทร  สุราช
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายตะวัน  ศักดิ์พุทธ
2. นายอัตถกร  สิมมะลี
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวยุวดี  วงษ์กันยา
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายนิรันดร์  มุราชัย
2. เด็กชายภานุ  ศรีหาชาติ
3. เด็กชายสมลักษณ์  สุขสมโภชน์
 
1. นายอดิเทพ  ไชยสิทธิ์
2. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาววิภาดา  จันทร์มี
2. นางสาวอภิญญา  ประทีปทอง
3. นางสาวโศรยา  สิงห์สาธร
 
1. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวยุวดี  วงษ์กันยา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายวีรชาติ  คุรุบาศรี
2. นางสาวศิวพร  ทาริวิก
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นายกิตติพัฒน์  คุยม่วงพันธุ์
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายภานุพงษ์  ศรีชัยมูล
2. นายสิทธิชาติ  บุญพา
3. นายเกริกพล  สมบัติหอม
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นางสาวปริตา  รู้บุญ
2. นายสุนทร  เบียดกลาง
3. นายสุรชาติ  เติบกายา
 
1. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
2. นายบัณฑิต  ทับพิลา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนิตยา  สิงห์ทองห่อม
2. เด็กชายปัณณธร  เงางาม
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีผึ้ง
 
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นายอยุทธนา  แสงเดือน
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวทันวิหวา  กรแก้ว
2. นางสาวบุษกร  ชมชัยรัตน์
3. นายภาณุวัฒน์  สุระมะณี
 
1. นายชัยพงษ์  บัวป้อม
2. นายจักรกฤษ   ภูผาบาง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวจุรารัตน์  คณาโรจน์
2. นางสาววราภรณ์  ศรีพรม
3. นายเจริญชัย  มีแสง
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายฉันทัช  ขันตีพันธุ์วงษ์
2. นางสาวพนิดา  คุณมี
3. นายวุฒิไกร  พิมพรมมา
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พัทมี
2. เด็กหญิงนิติญา  สอนสกุล
3. เด็กชายพุทธรักษ์  สงวนนาม
4. เด็กหญิงศศลักษณ์  เก้าเอี้ยน
5. เด็กหญิงเมขลา  แขนง
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวเกศรา  น้องคนึง
2. นางสาวสุพัตรา  มหาพรม
3. นางสาวชัชชฎาภรณ์  มีคุณ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกรองแก้ว  บุบผาเวส
2. นายกิตติศักดิ์  ผันผ่อน
3. นายจักรวาล  ไชยคำ
4. นายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
5. นางสาวปวีณ์ธิดา  พาลาศรี
6. นายสรัน  ละโคโชติ
 
1. นางนาริสา  หลักทอง
2. นายประเวท  กองไผ่กลาง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ช่ำมณี
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  สบายใจ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามแสง
 
1. นางยุพิน  ป้านภูมิ
2. นายประสาท  ป้านภูมิ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายธเนศศักดิ์  ปัททุม
2. นายสัญญา  พลางวัน
3. นายสุจินดา  อากาศไชย
 
1. นางสาวเพลินจิตร  กล้าหาญ
2. นายพีรณัฐ  กล้าหาญ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  โพยนอก
2. นายวุฒิชัย  ทองสงฆ์
3. เด็กชายศุุภวิชญ์  จันทะบุตร
 
1. นายชิณรุทธ์  ทวีพงษ์
2. นางน้ำฝน  ยางชุม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวคุณัญญา  สีเหลือง
2. นางสาวชลิดา  ตะวัน
3. นางสาววิภาดา  เหลืองอร่าม
 
1. นายอัครเดช  อัปมาตย์
2. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนริศรา  พินธุนิบาตร
2. เด็กหญิงวรรณภา  คำจุล
3. เด็กหญิงสิริมา  ขันพิมล
 
1. นายวิทวัช  ตู้จันโต
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ปักขะมา
2. นางสาวปิยะพร  บุญรักษา
3. นางสาวมัลลิกา  แวงวรรณ์
 
1. นางปิยะมิตร  ไวยะ
2. นางพิสมัย  ภูมิยิ่ง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อันอ่อน
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองเหมะ
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อ่อนละมุล
 
1. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวทิพย์มณี  แหล่วไธสง
2. นายศักรินทร์  ไชยแก้ว
3. นางสาวเกษวลี  ฆ้องลา
 
1. นายวิทวัช  ตู้จันโต
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงทัชพร  แสงพรม
2. เด็กหญิงพิชชากร  สร้อยสุข
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์สวย
 
1. นายวิทวัช  ตู้จันโต
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวมินทร์ตรา  ชำนาญนาค
2. นางสาวสุภาภรณ์  ดีราชรัมย์
3. นางสาวโยธกา  โทหา
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาววิไลลักษณ์  โภคาพาณิชย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิชา  พานะ
2. เด็กชายจิรายุ  รูปสม
3. เด็กหญิงศิรินภา  โมลา
 
1. นางนิรานี  ตราศรี
2. นางวาธินี  พาสีราช
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววราวรรณ  ศรีบุญเรือง
2. นายศราวุฒิ  ปุยชัยภูมิ
3. นางสาวสารภี  สิงห์เดช
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางลักษณา  คำบอนพิทักษ์
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  แซ่เลี่ยว
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  นรินทร์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายกิติศักดิ์  กัสโป
3. เด็กชายอรรถดาไน  จันทร์อัมพร
 
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
2. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ธรรมวงษ์ศา
2. เด็กชายธนวุฒิ  ทิพย์โชติ
 
1. นายภาคภูมิ  ทองลาด
2. นางสาวภัทราพร  ประภาศรี
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไสโยธา
 
1. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงวิภวานี  จำปารอด
 
1. นางนาริสา  หลักทอง
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวอาภาภร  โคตะมี
 
1. นางปรีญาภรณ์  พรมเสาร์
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายภูเบศ  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายศักรินทร์  อินยาศรี
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางฐิติโชค  อย่างสวย
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  โอสถศรี
2. เด็กหญิงอาจารี  โอสถศรี
 
1. นายฉกรรจ์  สิทธิพรหม
2. นายธนพงษ์  เพลงสา
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายขจร  เกษมงคล
2. นายสุภกิจ  ธะนะฉันทะ
 
1. นางลัดดา  ประสมทรัพย์
2. นางสาวปรีญาภรณ์  พรมเสาร์