หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพิมลรัตน์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โคตรโสภาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววานิตย์ มะโนนึกโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิดโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชญาพร ธาตุมีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ เพ็ญจันทร์โรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โคตรโสภาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววานิตย์ มะโนนึกโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมจิตร จันทร์เปาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางมานิตา ดอนพลก้อมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี แข็งขันโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีรา สำแดงชัยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นายปฏิพัทธ์ เกษรัตน์โรงเรียนภูมิพิชญกรรมการ
5. นายวิรัช บุญหยวกโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ บุญหยวกโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววสุชีรา สำแดงชัยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางปริชญา บัวมีโรงเรียนหนองหัวปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสมจิตร จันทร์เปาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญตาระวะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ์ ประไพศิลป์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา คงสมบัติโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา สร้อยธนูโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร จุติมาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร จุติมาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอาภัสรา จันทรเสนาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกฤติกาญจน์ แก้วโชติโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนารี ขุนพรมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ์ ประไพศิลป์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ จุติมาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี โคตรโสภาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เพ็ญจันทร์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
4. นายเทิดพงศ์ หาชะนนท์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางปิณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ จุติมาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี โคตรโสภาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ เหมุทัยโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจารุวรรณ เครือทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายทิพพงศ์ หาชะนนท์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
6. นางปิณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลัย แก่นพุฒิโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเบญจจมาภรณ์ ไวยฉัยยาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสุภาพร พันธ์ชัยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางชลธิชา สร้อยธนูโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลัย แก่นพุฒิโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางจรัสศรี เริ่มรักษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรินทร์พร คงแสนคำเจริญโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุญครอง วรรณอุดมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเอมอร เนื่องพนอมโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ชนชิดโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ สุรภีร์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา เพชรศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศศินี พนมสีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรางค์ศิริ คูณชัยรุ่งเรืองโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
4. นายสุกันย์ ญาคำโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางวาสนา บุญชูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลัย จันทะพงษ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเกษสุดา พลธัมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสิทธิเดช โตสกุลโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
4. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรสิน พรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายดำรง ดลวรรธนันธ์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
2. นางมรกต หมั่นวิชาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลัย จันทะพงษ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเกษสุดา พลธัมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิเดช โตสกุลโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
5. นางอรสิน พรมสิทธ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายดำรง ดลวรรธนันธ์โรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมรกต หมั่นวิชาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ สิงห์ครามโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวันเฉลิม บุญเกษมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายพรชัย ทุมพังโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายดำรง ดลวรรธนันธ์โรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมรกต หมั่นวิชาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ สิงห์ครามโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวันเฉลิม บุญเกษมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายพรชัย ทุมพังโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทัศพล ปานทรัพย์โรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญติตา ศรีบุญเรืองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ขจรอนันต์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ โสชูโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา ทองทิพย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสมัย มาลาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญติตา ศรีบุญเรืองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรุ่่งทิวา อะโนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สุวรรณประสิทธิ์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายชยานันท์ ภูห้องเพชรโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เถาวัลย์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคารม โคตรชมภูโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสศิยา จำปาทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดี สุรวิทย์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ บัณฑิตภิรมย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศรชัย พุทธชัยโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิวาห์ สุทธิโสกเชือกโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางดวงใจ เพชรดีโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาววาริศา ทีพารัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศิรินธร ศิริจันทราโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเนวรัตน์ วิชาหารโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วรรณขามโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววะธิดา สีม่วงโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรพรณ ฉัตรกระโทกโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์ประภา สำราญพรมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณธยา ประทุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. นางลำไพ โพธิจักรโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี โคตรทองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ราชกรมโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ชัยภูมีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไอรดา สารไกรกรโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภณ์ สมมาตย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเชาวรัตน์ แก่นดีโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมลดา กล้าหาญโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชัยพร พัฒนจักรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรัชติกร จันทร์สุดชาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวณิชนันทน์ ธรรมสาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ ง้วนพันธ์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ไชยเฉลิมทองโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางลำภา บุญกองโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ มาลาอ่อนโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุปัญญา วิชากุลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
4. นางเอื้อมพร ไชยนนท์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาดโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ วรรณขามโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายคารม โคตรชมพูโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวละมัย แก้วสุวรรณโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกันธิมา ศรีอุปตะโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงเพ็งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนัติยา เกษแก้วโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย บัวลายโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวละอองฝน พรมเสาร์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัชนี ศรีหาบัติโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางประกายดาว เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุปัญโญ คำมุงคุณโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญา ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ชาวค้อโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นายสานนท์ เพ็ชรหินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายุสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ชาวค้อโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเชาวรัตน์ แก่นดีโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสานนท์ เพ็ชรหินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไมตรี กำเนิดสิงห์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคพร ชื่นบุญเพิ่มโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายคงพิเชษฐ์ เรืองประทีปโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไมตรี ชื่นบุญเพิ่มโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เลิศอำรุงกุลโรงเรียนน้ำโสมปะชาสรรค์กรรมการ
3. นายชัญเทพ แท่นหินโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจิมพร ธนสูตรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนงคพร ชื่นบุญเพิ่มโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายถนอม ทีคำโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช มูลกายโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ จำปาไชยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญเทพ แท่นหินโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ วงษ์เวียงโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายถนอม ทีคำโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน บ่อคำเกิดโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายอัครวัต ดุริยกรณ์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ เลิศอำรุงกุลโรงเรียนน้ำโสมปะชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา คำเขียวโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายถนัด ผลให้โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทองพันธ์ แสงโยธาโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายนุกูลเกียรติ สินธุภูมิโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ วงษ์เวียงโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษกร ภาดีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายถนัด ผลให้โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทองพันธ์ แสงโยธาโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายนุกูลเกียรติ สินธุภูมิโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ วงษ์เวียงโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษกร ภาดีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายถนัด ผลให้โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวณี สรีปัจฉิมโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ใจดีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายัสันทนา คำหาญโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายทองพันธ์ แสงโยธาโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมปอง เขมะสัจจกุลโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวทิฎา กุศลมานิตย์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิมาธร อุดมเดชโภคินโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรประภา เทพสารโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอนัญญา สุขเจริญโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมปอง เขมะสัจจกุลโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน เมหิโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุรชัย จึ่มมีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นายศราวุธ เลิศอำรุงกุลโรงเรียนน้ำโสมปะชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ภูลับโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ สิงห์วงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นางไพจิต แก่นดีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายชลวิทย์ อวนศรีโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ อุ่นเที่ยวโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางณาฏินี ศิริบรรพตโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางณาฏินี ศิริบรรพตโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรภรณ์ โคตรสงครามโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนภัทร แสนใจโรงเรียนน้ำโสมปะชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ เจริญครโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายอัคคกิตดิ์ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายมงคลธร เดชบุญโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายธรรมนิตย์ มะรัตน์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ อุ่นเที่ยวโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรประภา เทพสารโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นายณรงค์ ภูนายาวโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายประหยัด คุ้มบางโรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชัย สุรภีร์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นายอดิเรก กล้าหาญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณ ขาวขำโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพศาล กิจนุกรโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผางเวชโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ พิมพ์สุดโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
4. นายณภัทร เหมาะสมโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิสมัย บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ชัยมูลโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุริยะจันทร์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายอานนต์ นาคจันทร์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางภัทราภรณ์ น้อยอุ่นแสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภรานนท์ นันภิวงฺศ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
6. นายเฉลียว สุวรรณแสงโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสงานชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพร่ชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐนนท์พร ภูคำไพร์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรวัตร ไลยวรรณโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ หินประกอบโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา อินทรประเสริฐโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทรงสุดา พรมแสนโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
3. นางเบญจพร นาคจันทร์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวคงขวัญ โซ่สายคำโรงเรียนภูมิพิชญกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ บุญหลักคำโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ บุพตาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชฎา น้ำโมงโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา ศิริขันธ์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณา รัตนติสร้อยโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางรศลิน เจริญเขตโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายกมลลาศ วรรณอุดมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศานดิ์ แสงโพธิ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คำมะยอมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเบญจพร คำมีทองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนภสสร จันทะโชติโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาววชิกา สาระขันธ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา โพธิ์รัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ภายศรีโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ผลแสวงคำโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปรียารัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายเสมาพิศุทธิ์ พลทัศสะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤทัย หวังประสพกลางโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางขวัญใจ แก้วอาษาโรงเรียนหนองหัวปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา วรรณขันธ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางปานทอง ศิริอารยะพันธ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบล กุตันโรงเรียนหนองหัวปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกซ้อน สุพรมอินโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรนัย ชาเสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา มณี่ชมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นายปัญญา พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวธนธรณ์ ปราบพาลโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาสรี แสงอรุณโรงเรียนหนองหัวปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวศศิธร บตรศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางนริษา เกตรัตน์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววชิกา สาระขันธ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวิมลพันธ์ พินธุรักษ์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด พลทัศสะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพลวัลย์ ทุมพรโรงเรียนหนองหัวปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนิรัตน์ เพ็งพาราโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ รักเสนรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ สิงป์เสนาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรวัตร ไสยวรรณโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลพันธ์ พินธุรักษ์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissYang Tingtingโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาง หมิงโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปวริศา พันธ์พิบูลย์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุนตี ภูพานเพชรโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. Missํ๊Yang Kaiโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนิตตยา โทอาสาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZhou JengWengโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาง หมิงโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. MissHe Yuanโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน มะลิลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุนตี ภูพานเพชรโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนิตยา โทอาสาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา มีศรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. MissYang Mingโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ดาว คนไวโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิตยา โทอาสาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา มีศรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ดาว คนไวโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. MissYang Mingโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา โทอาสาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางภาวนา จันทร์มีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกซ้อน สุพรมอินโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรนัย ชาเสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิสา ศูนย์ประทุมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอังคณา รัตนติสร้อยโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางภาวนา จันทร์มีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกซ้อน สุพรมอินโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรนัย ชาเสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิสา ศูนย์ประทุมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอังคณา รัตนติสร้อยโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายผจญไพร อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายศานติ์ แสงโพธิ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธรรม สิทธิพรหมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวัฒนา แข็งขันโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายผจญไพร อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศานติ์ แสงโพธิ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธรรม สิทธิพรหมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวัฒนา แข็งขันโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ รักเสรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณิชารีย์ เดชะศิริพงษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา บุญศาสตร์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ รักเสรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณิชารีย์ เดชะศิริพงษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา บุญศาสตร์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นาง้เยวภรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล นามพรมมาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุุทิศสา กิติราชโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุลยา พงษ์เจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิรัตน์ ภูรศรีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเยวภรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิรัตน์ ภูรศรีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล นามพรมมาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสุทิศสา กิติราชโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางบัวพันธ์ ปรัชญาประชากรโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา มีลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวาธินี ศรีมงคลโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอักษรสวรรค์ สิงหเดชโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอาภัสรา จันทรเสนาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอาภัสรา จันทรเสนาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไพริน เสนารัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวรุณยุพา โยธากุลโรงเรียนน้ำโสมปะชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศศิมา วรยศโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ กำเนิดสิงห์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี บัวป้อมโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวบุษรา อ่ำศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางนุติมา ศรีวิชาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววีณา โยธาคำมีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพนารัตน์ กำเนิดสิงห์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี บัวป้อมโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวบุษรา อ่ำศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิติมา ศรีวิชาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววีณา โยธาคำมีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ สาระวงศ์โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีัอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ สาระวงศ์โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีัอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ สาระวงศ์โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีัอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจง ภูเขียวครามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง วีประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายภิรมย์ แสงมณีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ เสาโรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สีส่องโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก แหล่สท้านโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ฮ่มป่าโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก แหล่สท้านโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ฮ่มป่าโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย คันธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย คันธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ มาตย์เทพโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิยะดา หัตถีชาติโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประดิษฐ์ นามสุโพธิ์โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ เมธาพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย ใจซื่อโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายดุสิต บุตรศรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสิริกัลยา วงศ์วิเศษโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายชานนท์ นาสุริวงษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ศรีสว่างโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ อุชชินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ รสชาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ อุชชินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสิริกัลยา วงศ์วิเศษโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ รสชาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพวรรณ รสชาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สวรรค์พรมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริกัลยา วงศ์วิเศษโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพรงพล พิทยวิชินโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สวรรค์พรมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย คันธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายบุรินทร์ พินิจมนตรีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายชานนท์ นาสุริวงษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ มาตย์เทพโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ นาสุริวงษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิยะดา หัตถีชาติโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวรจนา ศรีทุ่มโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงพล พิทยวิชินโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ รสชาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายุบุรินทร์ พินิจมนตรีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ศรีทุมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ จันทร์แดงโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ อุชชินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเจตน์ เสาโรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายประยงค์ทรัพย์ สาคะเรศโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ สิทธิมาตย์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประเด็จ บุญกองโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี สามารถโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายประครอง บ่ัวศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางเสาวรินทร์ มงคุณโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประครอง บัวศรีัโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานัส มณีโรจน์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
4. นายมัฆวาน ผดุงโกเม็ดโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรยุทธ เคนคมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ดอนพลก้อมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณธนา ประทุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีสูนย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายโยธิน ทองทิพย์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ วิชาหารโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมงคล ดอนพลก้อมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณธนา ประทุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีสูนย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายโยธิน ทองทิพย์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ วิชาหารโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรวีวีวรรณ มาลาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สัตย์ซื่อโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริกัลยา วงศ์วิเศษโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย สระบัวคำโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรวีวรรณ มาลาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรินทร์ มงคุณโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริกัลยา วงศ์วิเศษโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย สระบัวคำโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนภดล สุทธิอาจโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนภดล สุทธิอาจโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวงสวัสดิ์ สีสำนวนโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนตรี สามารถโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบจลักษณ์ วังทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศรีนันท์ดอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวงสวัสดิ์ สีสำนวนโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนตรี สามารถโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบจลักษณ์ วังทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศรีนันท์ดอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายณัฐพร ตองอ่อนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายณัฐพร ตองอ่อนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายณัฐพร ตองอ่อนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพร ตองอ่อนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ตองอ่อนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ตองอ่อนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศุภรักษ์ วรรณลีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประณิต ทนน้ำโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ สุริยเดชโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางดารณี จันทะเลิศโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางอัญชลี ปัดชาสีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศุภรักษ์ วรรณลีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประณิต ทนน้ำโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ สุริยเดชโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางดารณี จันทะเลิศโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางอัญชลี ปัดชาสีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]