สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยาวีร์  พันธุ์คำภูแก้ว
2. นางสาวชลดา  สุวรรณไกรษร
3. นางสาวสุธาทิพย์  บุดดาชัย
 
1. นางทัศนีย์  นรินทร์
2. นางรติกานต์  ปราบพาล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิธร   กองผ้าขาว
2. เด็กหญิงอโรชา    มีลา
 
1. นางทัศนีย์  นรินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรเหลือง
2. นายวารินทร์  ชาวดร
3. เด็กหญิงวาสนา  เชื้อกลางใหญ่
4. เด็กหญิงสุภาวิณี  พลยามา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เชื้อกลางใหญ่
 
1. นายธนะชัย  ปราบพาล
2. นางนิตยา  ปราบพาล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  แพงแก้ว
2. นางสาวปนัดดา  แสงไชยวัน
3. นางสาวมนัสชนก  แสนอภัย
4. เด็กชายอธิวัฒน์  ราชคูณ
5. นางสาวเบญจพร  โอดกิ่ง
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
2. นางสาวกรรณิกา  กุณรักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  ยอดแก้ว
2. เด็กชายนครชัย  ชาวดร
 
1. นายธัญญา  ปราบพาล
2. นางศรีวิไล  วันทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุฤทัย   แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญชัย
 
1. นางสมคิด   บัวเนียว
2. นางชะอ้อน   สีแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิจิตรา   แสนพันดร
 
1. นางสาววิไลพร   เสือสีหา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริญญา  พรมเทศ
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฏา   บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา   รัตนแสง
3. เด็กหญิงจันทกานต์   เคอ
4. เด็กชายจิรศักดิ์   แก้วหล้า
5. เด็กหญิงชญานิศ   อ่อนทอง
6. เด็กหญิงญาลดา   ต้นนารัตน์
7. เด็กหญิงฐาณมาศ   ต้อยสิมมา
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   สาวาปี
9. นางสาวณัฐวดี   บัวหลวง
10. เด็กหญิงทิพปภา   คำใบ
11. เด็กหญิงทิพวรรณ   ปินโสะ
12. เด็กหญิงนฤมล   ปราบพาล
13. เด็กหญิงนีรนาถ    อำภวา
14. เด็กหญิงนุชธิดา   มีศิลป์
15. เด็กชายพงษ์พัฒน์   วงศ์สามารถ
16. เด็กหญิงพัชรา   รัตนแสง
17. นายพันธกานต์   ปราบพาล
18. เด็กชายพุฒิพงศ์    มีลา
19. นายภูวมินทร์   วงศ์นานยาม
20. เด็กหญิงมณีฉัตร   บุดดาชัย
21. เด็กชายมังกร   กองมณี
22. เด็กชายรุ่งไพลิน   นิลนามะ
23. เด็กหญิงลดาวัลย์   คลังบริบูรณ์
24. เด็กหญิงลลิตา   เรี่ยวแรง
25. เด็กหญิงวิภารัตน์    พรมเทศ
26. เด็กชายสหรัฐ   โยคิน
27. เด็กหญิงสำราญ   พรมสมบัติ
28. เด็กชายสิงหภูมิ   เกตุวงศ์
29. เด็กหญิงสุธาริณี   พินิจมนตรี
30. เด็กหญิงสุพรรณษา   ศรีวังไสย
31. เด็กหญิงสุพรรณี   รัตนแสง
32. เด็กหญิงสุพิชชา    งาหอม
33. เด็กหญิงอลิสา   รูปโฉม
34. เด็กหญิงอลิสา   ชาวดร
35. เด็กชายอัษฏายุธ   อินทรสร้อย
36. นายเจษฎา   บริบูรณ์มังษา
37. เด็กชายเวคิน  คำอ้วน
38. เด็กหญิงโศรยา   รัตนแสง
39. เด็กหญิงโสภิกา   กล้าแข็ง
 
1. นายศราวุธ   สาระวงค์
2. นางสาวสมปอง   ใจแก้ว
3. นายอดิศร   พงษ์เซียงซา
4. นายนิเวส   โง่นแก้ว
5. นางสุภัญญา   จันทรวงศ์
6. นางสาวชื่นสุมล   ไชยศิริ
7. นายบรรเจิด   พรศิริรัตน์
8. นางศิริวรรณ   กองทอง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  แสนอภัย
2. เด็กชายจารุเดช  ใจหาญ
3. นายพรชัย  หลักมั่น
4. เด็กชายอัษฎายุธ   อินทสร้อย
5. เด็กชายเชษฐบุตร   ปราบพาล
 
1. นายศราวุธ  สาระวงค์
2. นางสาวสมปอง  ใจแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย   ชมชื่น
2. เด็กชายสหัสวรรษ   วังคำแหง
 
1. นายสิทธิชัย   ฮ่มป่า
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาวุธ  ชาวดร
2. เด็กชายศราวุธ  กงนรินทร์
3. นายเฉลิมเกียรติ  มีลา
 
1. นายพงษ์พันธ์  ปราบพาล
2. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  กล้าแข็ง
2. นายภาสกร  สุวงษ์โพธิ์
3. นายวรนน  แขงขัน
 
1. นายพงษ์พันธ์  ปราบพาล
2. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา