สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉันทนา  สิงห์วงศ์
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ไม้แหลม
 
1. นางทัศนีย์  นรินทร์
2. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายกฤษฏา  พรมสีหา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิกุล   คะดุลย์
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายไตรรัตน์  สิทธิแปลง
 
1. นายกฤษฏา  พรมสีหา