สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติวัฒน์  ปัญญาใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทัศพล  ปานทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงยุภาวดี  มาทฤทธิ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เสาะสมบูรณ์
 
1. นายคารม  โคตรชมภู
2. นายชัยวัฒน์  ราชกรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นางสาวปรางทิพย์  โกมลศรี
2. นางสาววิลาสินี  จันทร์สุธรรม
3. นางสาวสุปรีดา  ดวงดี
 
1. นางลำภา  บุญกอง
2. นายประเด็จ  บุญกอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  นามวงค์
2. เด็กหญิงชนกพร  ผงอ้วน
3. เด็กหญิงสุธิดา  ปาพันธ์
 
1. นายชัยวัฒน์  ราชกรม
2. นายศรายุทธ  ทองทิพย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 7 1. นางสาวภิรมย์พร  ตรีศาสตร์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นครศรี
3. นางสาวอมร  แผ่นทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  ราชกรม
2. นายศรายุทธ  ทองทิพย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มณีสุข
2. เด็กชายองอาจ  สิงห์เสนา
 
1. นายศรายุทธ  ทองทิพย์
2. นายชัยวัฒน์  ราชกรม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฏา  มหามาตร
2. เด็กชายเผดิมพงษ์  ชาภักดี
 
1. นายศรายุทธ  ทองทิพย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวันชัย  สังคำพันธุ์
2. นายสุนทร  แสงนอก
3. นายอนิรุจ  แสงอ่อน
4. นายอิสระ  ราชพัฒน์
5. นายโกวิท  ไชยธรรม
 
1. นายอัคคกิตติ์  ศรีพิมพ์สอ
2. นางสาววรนุช  มูลกาย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผงสีนวล
2. เด็กหญิงปภัสรา  ปัสสา
3. เด็กหญิงวัจรี  ดีสุกใส
4. เด็กหญิงอัญชนา  เสียงเหมาะ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  โยธาภักดี
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
2. นายอัคคกิตติ์  ศรีพิมพ์สอ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬารักษ์  ตินตะบุระ
2. นางสาวปรียาพร  เทพโพธิ์
3. นางสาวพรภิมล  อนุเวช
4. นางสาวอรญา  เมืองศิริ
5. นางสาวเพชรรัตน์  วัดเวียงคำ
 
1. นายอัคคกิตติ์  ศรีพิมพ์สอ
2. นางสาววรนุช  มูลกาย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง 6 1. เด็กชายธวัชชัย  หร่องบุตรศรี
2. เด็กหญิงพิกุลเกษ  โนนอ่อน
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
2. นายอัคคกิตติ์  ศรีพิมพ์สอ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.25 ทอง 10 1. นายจีรวัฒน์  พรหมงอย
2. นางสาวปาริฉัตร  โชคลาภ
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
2. นายอัคคกิตติ์  ศรีพิมพ์สอ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมสันต์  สีบุญนุย
2. นางสาวดรุณี  พลหนองหลวง
3. เด็กหญิงนิภาพร  จันทะแสง
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ลือคำหาญ
5. เด็กหญิงพรรณธิดา  ภูสมดี
6. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  แหลมทอง
7. นางสาวพิมพ์สุดา  ตาวันดี
8. เด็กหญิงรจนา  ภูงามเซิง
9. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญหลำ
10. นางสาวลำดวน  ม่วงสนิท
11. เด็กหญิงวรัญญา  อินตา
12. เด็กหญิงวราพร  ดวงดี
13. นางสาววิลาสินี  จันสุธรรม
14. เด็กหญิงสายชล  แซ่แต้
15. เด็กชายสุวิชา  บุตรคนหาร
 
1. นางเอมอร  ศรีภูมิสวัสดิ์
2. นายวิสุทธิ์  พิมพ์สุด
3. นายชูชัย  สุรภีร์
4. นายพสิษฐ์  จรูญพงษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารุณี  สังสะนา
 
1. นายดำรง  ดลวรรธนันท์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงแก้ว
 
1. นายดำรง  ดลวรรธนันท์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.25 ทอง 6 1. นายรัชชานนท์  ชารีงาม
 
1. นางเอมอร  ศรีภูมิสวัสดิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจิรารักษ์  ปักการะเน
2. นายณรงค์เดช  เสียงเหมาะ
 
1. นางสาวอังคณา  รัตนติสร้อย
2. นายอัคคกิตติ์  ศรีพิมพ์สอ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรี  วงศ์ชัย
2. เด็กชายณัฐพล  กลางวิชัย
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  ก้อนเงิน
4. เด็กชายปรเมศร์  จันทร์เทศ
5. เด็กชายมงคลชัย  อัควงค์
6. เด็กชายวิทยา  อุทธิสินธุ์
7. เด็กชายอนันต์  เขตบุญพร้อม
8. เด็กชายอนุรักษ์  ภูธรรมมา
 
1. นายวิสุทธิ์  พิมพ์สุด
2. นายชูชัย  สุรภีร์
3. นายพสิษฐ์  จรูญพงษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  ดานะ
2. เด็กชายรามีน  เชิดสันเทียะ
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงสาร์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ทองนา
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นายประเด็จ  บุญกอง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนครินทร์  สิทธิชัย
2. นายปริญญา  มัคราช
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 1. เด็กชายถิรวุฒิ  แผ่นทอง
2. เด็กชายสัญญา  อรุณไพร
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นายนพดล  สุทธิอาจ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติวัฒน์  ปัญญาใส
2. นายธนากรณ์  ศรีทอง
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 9 1. นายนิติศาสตร์  ศรีแก้ว
2. นายรัชชานนท์  สุริอาจ
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานดาวศรี  นามหนองอ้อ
2. เด็กหญิงนัธมน  นาแถมพลอย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรีเนตร
 
1. นายวงสวัสดิ์  สีสำนาน
2. นายนพดล  สุทธิอาจ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  จักษุดำ
2. นางสาวสุภาวดี  สิทธิคำ
3. นางสาวอรทัย  แก้วสุวรรณ
 
1. นายวงสวัสดิ์  สีสำนาน
2. นายประเด็จ  บุญกอง
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตยา  ทองสุข
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  มามขุนทด
3. เด็กหญิงวิภาดา  สีชมภู
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรากร  สำแดงไชย
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทักษ์  ภูธรรมา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พาตน
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน