สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  วิชาลือ
 
1. นางนุติมา  ศรีวิชา
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายธานินทร์  ปรีชา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุดมชัย
3. เด็กหญิงเพชรมาศ  โสดาพุฒ
 
1. นางชลธิชา  สร้อยธนู
2. นางสาวนารี  ขุนพรม
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวลัดดา  ทองระอา
2. นางสาววันดี  นาทา
3. นางสาวสุดา  ตุปันนา
 
1. นางสาวนารี  ขุนพรม
2. นางชลธิชา  สร้อยธนู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวสุพรรษา  มั่นคง
 
1. นางสาวเกศศินี  พนมสี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายกรรชัย  บุตรวงษ์
 
1. นายสวัสดิ์  ขจรอนันต์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรภพ  แซ่ล้อ
 
1. นายธันวา  วงษ์อุบล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทรา
 
1. นายวัชรพงษ์  สิทธิมาตย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  มารบุรี
 
1. นายเรวัตร  ไสยวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทนงชัย  ไชยโภฏ
2. เด็กหญิงบุษบา  ทวนท้าว
3. เด็กหญิงมณฑา  ศรีแก้ว
4. เด็กชายยุทธนา  เขาลาด
5. เด็กหญิงศิรินทรา  เปรินทร์
 
1. นางสาวดอกซ้อน  สุพรมอิน
2. นางสาวมัณฑนา  วรรณขันธ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรองพรรณ  เศษวิสัย
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุขส่ง
 
1. นายศานติ์  แสงโพธิ์
2. นางสาวรัฐนิดา  หารมนตรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.2 เงิน 5 1. นายชลธาร  โคตรภูธร
2. นายอภิชิต  ขันธะลี
 
1. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
2. นายพิชัยพร  คันธี