สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรภัฒน์  ฤทธิมหา
 
1. นางสาวกฤษณา  สุดใจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยารัตน์  ชื่นใจ
2. นายคมสันต์  ชื่นใจ
3. นางสาววนิดา  มีดี
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
2. นางสาวมณธยา  ประทุม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. นางสาวนรีรัตน์  ภูตานันท์
2. นางสาวสุกัญญา  บริบูรมังษา
3. นางสาวสุภาภรณ์  ชาวดร
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
2. นางสาวมณธยา  ประทุม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  จันวันชัย
2. เด็กหญิงนัตธิดา  ปัญญากุล
3. เด็กหญิงอารียา  ชัยภูมี
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
2. นางสาวมณธยา  ประทุม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีหาปัญญา
2. เด็กหญิงจีรลักษณ์  สมทา
3. เด็กหญิงปดิวรดา  คงนารา
4. เด็กหญิงวริยา  ปัดถาวโร
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ราชธนา
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นางสาวพรประภา  เทพสาร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจามจุรี  จันทิพย์
2. นายราชัน  พากุล
3. นางสาวศรินดา  วงษา
4. นางสาวอรอนงค์  ชาวดร
5. นางสาวเบญจมาศ  พิลาเทพ
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นางสาวพรประภา  เทพสาร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายทัศพงศ์  ชื่นใจ
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายแสงสุรีย์  พวิทิ
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง 9 1. เด็กชายนาวิน  ชัยภูมี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เหลืองอร่าม
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นางสาวพรประภา  เทพสาร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 6 1. นายณัฐพล  กลิ่นศรีสุข
2. นางสาวปานตะวัน  น้อมมนัส
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นางสาวพรประภา  เทพสาร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  ปันลา
2. นางสาวมินตรา  โคตรทัศน์
 
1. นายอานนต์  นาคจันทร์
2. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาภรณ์  ลุนระวงศ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  นาโควงค์
 
1. นายอานนต์  นาคจันทร์
2. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญชัย  เสนมา
2. นายดำรงศักดิ์  สองศรี
3. นายสัญติชัย  พลตะกรรม
 
1. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
2. นายอานนต์  นาคจันทร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชาวหมู่
 
1. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรจริญา  อวนอ่อน
 
1. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรารัตน์  พรมสมบัติ
 
1. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรินลดา  ชาวดร
 
1. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณีวรรณ  สิงห์คำป้อง
 
1. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 5 1. นายฤทธิเกียรติ  ฤทธิตะมนต์
 
1. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกวิน  ปัดถาวะโร
2. นางสาวสุพัตรา  กำเนิดกาลึม
 
1. นางเบญจพร  นาคจันทร์
2. นางสาวกุนตี  ภููพานเพชร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตติชัย  สุรินทร์
2. นายชวลิตคณาธิป  ดอนลามผา
3. เด็กชายณัฐชัย  คำสวัสดิ์
4. นายธีรวัฒน์  คะแก้ว
5. นายศุภสันห์  คันที
6. นายสุนทร  โภคนา
7. นายอดิศร  คันที
8. นายอัตธยงค์  ชาวดร
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นายพงศพล  คำโสภา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวี  พรมเลิศ
2. นายปริญญา  คะแก้ว
3. นายปิยะณัฐ  กำเนิดกาลึม
4. นายศราวุธ  ขระจีฟ้า
5. นายอนุรักษ์  ชาวดร
6. นายอภิสิทธิ์  สีจำรัส
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นายพงศพล  คำโสภา
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงภรภัทร  ชูโชติ
3. เด็กหญิงมานิดา  อบฟ้ง
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
2. นางสาววิชุดา  วงศ์หนองหว้า
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานทิวา  พูดเพราะ
2. นางสาวรสา  ดีโง่น
3. นางสาวรุ้งพราย  หวังเงากลาง
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
2. นางสาววิชุดา  วงศ์หนองหว้า
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกวิน  ปัดถาวะโร
 
1. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศรินดา  วงษา
 
1. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารียา  คนบุญ
2. นายเนรมิต  ดวงศรี
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
2. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ้งพราย  หวังเงากลาง
 
1. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวดี   ดวงสี
2. นางสาวนุชรัตน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 1. นางสาวกัลญารัตน์  วงษ์ผม
2. นางสาวพิศชาภา  บุญชู
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายนวพล  บุตรดี
2. เด็กชายสฐาพร  พวิธิ
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพันธุ์  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายศรเทพ  นวลใสย
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัครพงค์  ไพรคำนาม
2. นางสาวลดาวัลย์   วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  ขุนศรี
2. นางสาวธัญญรัตน์  พลเรือง
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 1. นางสาวกัลญารัตน์  วงษ์ผม
2. นางสาวจิราวดี  ดวงสี
3. นางสาวนุชรัตน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
36 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิพร  วงษ์แสน
2. นายสุริยา  ชาวดร
3. นางสาวเพชรรัตน์  ลุนระวงศ์
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  หอมสมบัติ
2. นางสาวเพชรรัตน์  ลุนระวงศ์
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวน้ำทิพย์  เรืองเทพ
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญชม
3. นางสาวอรพิน  แก้วกองศรี
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางนิตยา   โนนสุรัตน์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตรา  เบิกบานดี
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุทธิแสน
3. เด็กหญิงธัญญา  สีดาวงค์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีออน
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เทพเสนา
6. เด็กหญิงอรณี  คันธี
 
1. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
2. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
3. นายอานนต์  นาคจันทร์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นายธนภัทร  จีนประโคน
2. นางสาวนิราวัน  ดรเทพพล
3. นายพิทยา  บัวช่วย
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราพร  วิปุระ
2. นางสาวสุพัตรา  ขันอาสา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันอาสา
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรินทร์ทร  สุขขา
2. นางสาวรัชนี  หาญกล้า
3. นางสาวสุภาพร  วิปุระ
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร