สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงรวิภา  บัวบง
3. เด็กหญิงศิริพร  ต้นคำฮัก
 
1. นางสาวสุภาวดี  สิงห์มหาไชย
2. นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นางสาวจิตรา  พิลากุล
2. นางสาววารุณี  โพไพ
3. นางสาวสุชานาถ  เดือนขาว
 
1. นางสาวสุภาวดี  สิงห์มหาไชย
2. นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 6 1. นายบุญนิวัติ  อาร้อน
2. นางสาวอรวรรณ  ต่างประเทศ
3. นายอัษฎาวุฒิ  หนองผือ
 
1. นางทภภาภร  เวียงคำ
2. นางสาวพรพรรณ  เรืองฤทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงประทุมทอง  อาจสามนต์
2. เด็กชายพานิชย์  วรศรี
 
1. นายอุทัย  บัวลาย
2. นางทภภาภร  เวียงคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รังคะวงษ์
2. เด็กชายอภิวัตร์  พิมษร
 
1. นายธีรยุทธ  ชาวค้อ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติวรดา  สารสินธุ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  พุทธเสน
3. เด็กหญิงพัชริกา  เนตรภักดี
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผิวผ่อง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เลียงบุดดา
 
1. นายธรรมนิตย์  มะรัตน์
2. นางยุพิน  บ่อคำเกิด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 14 1. เด็กหญิงพุทธิชา  จันทะเกษ
2. เด็กชายวรายุทธ  หอมหวล
 
1. นางไพจิต  แก่นดี
2. นายธรรมนิตย์  มะรัตน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรพินท์  ไชยบุญเรือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ฤทธิศร
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลายชุมพล
4. เด็กหญิงชนิกานต์  นามท้าว
5. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  บุญสะอาด
6. เด็กหญิงพันธิตรา  ไชยแสง
7. เด็กหญิงศรัญญา  ตะลุนจันทร์
8. เด็กหญิงสุภาพร  ทองชู
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขาวงศ์
10. เด็กหญิงอารียา  ปาเผื่อน
 
1. นายธรรมนิตย์  มะรัตน์
2. นางยุพิน  บ่อคำเกิด
3. นายกฤษกร  ภาดี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวนิศา  นามอาสา
2. นางสาวสิรินยา  แสงราชา
 
1. นายประภาส  ภูคำใบ
2. นายไพศาล  กิจนุกร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณิสา  พิบาลน้อย
 
1. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรพรรณ  ผิวฝ้าย
 
1. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  รัตนพล
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวนันทกา  บัวศรี
 
1. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัติยา  วงษ์พรหม
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธานุพงษ์  จันทร์ล้วน
2. เด็กชายศุภสรณ์  บุญสะอาด
3. เด็กชายสามารถ  คนงาม
 
1. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
2. นายไมตรี  โมระดา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิตรกร  เกาะแก้ว
2. นายทัศนเทพ  ฐานะ
3. นายนพรัตน์  ธรรมดา
 
1. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
2. นายไมตรี  โมระดา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติภณ  มะรัตน์
2. นายชินดนัย  โคตรปะโค
3. นายชินวัตร  หม่องคำ
4. นายธนากร  ชมเพชรทา
5. เด็กหญิงสิดาพร  สารีวงษ์
6. นายอดิเรก  ไชยคำหาญ
 
1. นายภัทร  พูลสาทรกูล
2. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
3. นายไมตรี  โมระดา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ศิลา
 
1. นายภัทร  พูลสาทรกูล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวปรีดาพร  อุณาสิงห์
 
1. นายภัทร  พูลสาทรกูล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  อุปชาบาล
2. เด็กหญิงพัชราภา  ปัดสาพันธ์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สีหาสาร
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสุพรรณี  บัวป้อม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  สารศิริ
2. นางสาวพัชรี  สาระสินธิ์
3. นางสาวอุลัยลักษณ์  สุทธิแพทย์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสุพรรณี  บัวป้อม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  มหัสกุล
2. เด็กหญิงอารยา  ไชยเชียงพิณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
2. นางสาวอุบล  กุตัน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  มหัสกุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทกานต์  ศรีคราม
2. เด็กชายณัฐวัตร  โวหารเดช
 
1. นายไพโรจน์  สิงห์คราม
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาทตย์  นันทะกัง
 
1. นางสาวรัชดา  ชารีแสน
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  ชินุแหน
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกราช  ภูทองแน่น
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอุทิศ  พาชัย
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
29 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิพร  เจริญสิงห์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรูญชัย  โสภา
2. เด็กชายชยางกูล  อ่อนเกิด
3. นายณัฐวุฒิ  บัวมี
4. เด็กหญิงตะวันฉาย  ต้นไทร
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โมลี
6. นายนันทวัฒน์  ชินุแหน
7. นางสาวน้ำฝน  ผลาพรม
8. เด็กหญิงพรทิวา  กาฬหว้า
9. เด็กชายพิพัฒน์  ขุริหา
10. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลทอง
11. เด็กหญิงภัทราพร  งอกไข่น้ำ
12. นายภานุ  หนองผือ
13. นางสาวภิรัณยา  มูลหาร
14. นายวสันต์  เผดิมผล
15. นางสาวศิรินดา  วรบัณฑิต
16. เด็กหญิงศิรินาท  ขุริดี
17. เด็กชายศิริพร  เสวะโก
18. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์กลิ่น
19. เด็กชายสิทธิพร  เจริญสิงห์
20. นายสิทธิพล  กลิ่นหอมอ่อน
21. เด็กหญิงสุกัญญา  คำจันทร์
22. เด็กหญิงสุนิสา  ลาดเพ็ง
23. นางสาวสุภาณี  แสนบุตรดี
24. นายอดิศักดิ์  พรมสมบัติ
25. เด็กชายอานนท์  รัตนทิพย์
26. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สาระสินธ์
27. นายอุทิศ  พาชัย
28. เด็กชายเกียรติชัย  แพงกัลยา
29. นายโยธิน  โพธิ์ชัยยา
30. เด็กหญิงไพรริน  คุณตา
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นายภัทร  พูลสาทรกูล
3. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
4. นายไมตรี  โมระดา
5. นางพิสมัย  สระบัวคำ
6. นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์
7. นางสาวพรพิมล  นามพรมมา
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริยา  ลอยนอก
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ทองรัตน์
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยรุ่ง  พาจันดี
2. เด็กหญิงพัดชา  กายขุนทด
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยสงค์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์สุข
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ม่วงสุราช
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณณพร  คำพิน
2. เด็กชายระพีพัฒน์  วงษ์ลา
3. เด็กหญิงวริษา  พรมวงศ์
 
1. นางปินอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นางพิสมัย  สระบัวคำ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  ดียะตาม
2. นางสาววิไล  โมกงาม
3. นางสาวศิริวรรณ  พันธฤทธิ์
 
1. นางปินอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นางพิสมัย  สระบัวคำ