สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิตประภา  นิลผาย
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มีคุณ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ภูเวียง
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ไวยฉัยยา
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายนนทวัฒน์  หอมชื่น
2. นางสาวนันทาศิริ  ภูแม่น้ำ
3. นางสาวพรรณธิภา  พึ่งโต
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ไวยฉัยยา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาวิณี  เหลาเงิน
2. นางสาววิไลรัตน์  จอมคำสิงห์
3. นางสาวเพ็ญนภา  หินประกอบ
 
1. นายไพโรจน์  สิงห์คราม
2. นางสาวอโนทัย  ไกรยราช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.16 เงิน 9 1. นางสาวพลอยสวย  พิษสุวรรณ์
2. นางสาววีระญา  เกาะแก้ว
3. นางสาวสุมิตรา  กุตัน
 
1. นางสาวพรพรรณ  เรืองฤทธิ์
2. นางทภภาภร  เวียงคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงนุชนารถ  เครือสุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงปานชีวา  จันทร์น้ำคำ
3. เด็กหญิงพรชุตา  โคตุเคน
 
1. นายอุทัย  บัวลาย
2. นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  เรือนเจริญ
2. นายธนวัฒน์  โพธิ์นา
 
1. นายอุทัย  บัวลาย
2. นายธีรยุทธ  ชาวค้อ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชราภา  ขันธสาร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กั้วสมบูรณ์
 
1. นายประภาส  ภูคำใบ
2. นายไพศาล  กิจนุกร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเดชธรรม  มีชัย
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุชิต  สีลม
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรุณี  พยัคฆวงษ์
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  สะการะ
 
1. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวราวุธ  สารีวงษ์
 
1. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ขันอาสา
 
1. นายภัทร  พูลสาทรกูล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวอรพิม  อุ่นมุกดา
 
1. นายภัทร  พูลสาทรกูล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจณา  คงวันดี
 
1. นางสาวขวัญใจ  แก้วอาษา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วขาวใส
2. เด็กชายฐากุณ  สำราญ
3. เด็กหญิงทิพนาถ  หอมหวล
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสุพรรณี  บัวป้อม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวมนต์ธิดา  สารสินธิ์
2. นางสาวสุกัญญา  ถิ่นนาเวียง
3. นางสาวสุจิตรา  ทองกอง
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสุพรรณี  บัวป้อม