สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวม่านฟ้า  แก้วทรายขาว
 
1. นางกาญจนา  โคตรโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ธะราวุฒิ
 
1. นางกาญจนา  โคตรโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงจันทร์  คำผาย
 
1. นางอาภัสรา  จันทรเสนา
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวนาถชนก  คำหนูไทย
2. เด็กหญิงรัตน์สุดา  มีจินดา
3. เด็กหญิงสุภาดา  ต้นไทร
 
1. นางปราณี  โคตรโสภา
2. นางอาภัสรา  จันทรเสนา
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  เหมหงษ์ทอง
2. นางสาวอัมพิกา  กาญจนแก้ว
3. นางสาวเจนจิรา  น้อยวิบูลย์
 
1. นางปราณี  โคตรโสภา
2. นางอาภัสรา  จันทรเสนา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิชาติ  โคตรศรี
 
1. นายศักดิ์ดา  มิ่งมิตรมี
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญลักษ์  พิมล
2. นางสาวนัศริน  อำมะพะ
3. นางสาวสุธาทิพย์  สารวงศ์
 
1. นางวรินทร์พร  คงแสนคำเจริญ
2. นางเกษสุดา  พลธัม
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกทิพย์  จันทะแสง
2. นางสาวจุรีรัตน์  บำเพ็ญศิลป์
3. นางสาวอรธิมา  สมคะเณย์
 
1. นางมรกต  หมั่นวิชา
2. นางลลนา  ชูทองดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนบัตร  อรุณโณ
2. นายอรรฆพร  ไชยพอ
 
1. นายประสิทธิ์  จันทร์มี
2. นางมรกต  หมั่นวิชา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเนตรนภา  ใจบุญ
 
1. นายบัญชา  เกษรัตน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 5 1. นางสาวปรีชญาพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอารดา  มุ้งกั้นกลาง
3. นางสาวเกศรา  สีโย
 
1. นางสาววิวาห์  สุทธิโสกเชือก
2. นายสมศักดิ์  วรรณขาม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนัดเจลันไก
2. เด็กหญิงสิริยากร  ดอนนาม
3. เด็กหญิงเพชรลดา  เลพล
 
1. นางสาวปัทมา  สุวรรณน้อย
2. นางสาวอรสา  สารีโท
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  กุลศรี
2. นางสาวศิรินภา  ลายแก้ว
3. นางสาวสรนภา  วรรณขีรี
 
1. นางสาวปัทมา  สุวรรณน้อย
2. นางสาวอรสา  สารีโท
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.89 ทอง 4 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  แก้วทิพย์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุเลิศ
 
1. นายพาที  วงศ์กวานกรม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  สินไชย
2. เด็กหญิงนิติพร  พรรณรังษี
3. เด็กหญิงภัทรลัดดา  ทวีจันทร์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ทุมวัน
5. เด็กหญิงเพชรัตน์  บุตรภูธร
 
1. นางสาวปิ่นทอง  การรักเรียน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 1. นายขจรศักดิ์  เบ็ญจกุล
2. นายธนกร  แมดมีเหง้า
3. นางสาวมาริษา  ยทราช
4. นางสาววราภรณ์  นามณฑา
5. นางสาวอรจิรา  ราษี
 
1. นายสมาน  เมหิ
2. นายไมตรี  กำเนิดสิงห์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กุลประทีปัญญา
2. เด็กชายวทัญญู  มีสีสรร
 
1. นางสวรรยา  หมั่นวิชา
2. นายมงคลธร  เดชบุญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 8 1. นางสาวมาลีรัตน์  โพธิ์สาวัง
2. นายสหพนธ์  พิลาราช
 
1. นางสวรรยา  หมั่นวิชา
2. นายมงคลธร  เดชบุญ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุรา  ตันติทิตยา
2. นางสาววิภาดา  ศิลาราช
 
1. นางราตรี  วิเศษศิริ
2. นายนิมิตร  สุ่ยอุบล
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทวัน  สุธิสาร
2. นายเอกรัฐ  ธนานุสิทธิ์
 
1. นายนิมิตร  สุ่ยอุบล
2. นางราตรี  วิเศษศิริ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา  ภูทระ
 
1. นายอภินันท์  หมายมั่น
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวินต์  ตะแก้ว
2. เด็กชายคณิศร  ศรีหริ่ง
3. เด็กชายปริญญา  กรมแสง
4. เด็กชายภานุพงษ์  คำดี
5. เด็กชายเกรียงไกร  ลาพาศ
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
2. นายวิทยา  ขันธุลา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  เศรษฐาชัย
2. นายวีรวัฒน์  วงษา
3. นายศราวุธ  ยั่งยืน
4. นายหฤทธิ์  เดชบุญ
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
2. นายวิทยา  ขันธุลา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นาสมใจ
 
1. นายวิทยา  ขันธุลา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศราวุธ  ยั่งยืน
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  วาดสูงเนิน
2. นางสาวธิญาภรณ์  พะสุนิ
3. เด็กชายธีรภัทร  ราชแทน
4. นางสาวนภาพร  ตันสีนนท์
5. นายนวนัย  คุณธรรม
6. เด็กหญิงวันเพ็ญ  คำผาย
7. เด็กชายศิริพัฒน์  พันธุ
8. เด็กชายศิริมงคล  บุตรวัง
9. นางสาวศิริวิมล  น้อยบุตร
10. นายอภิวัฒน์  อ่อนแสง
 
1. นางศิวพร  ราชพรหมมา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุสรา  ดวงมะณี
 
1. นางสาวกุลธิดา  อินทรประเสริฐ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.25 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  สิทธิคำ
 
1. นางนริษา  เกษรัตน์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  อนุชน
 
1. MissYang  Kai
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวศุภมาส  แสนวัง
 
1. MissHe  Yuan
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  ทองใส
2. นางสาวสุนัดดา  บุญสิทธิ์
 
1. นางภาวนา  จันทร์มี
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตารีย์  ศรีภูดิน
2. นายภานุเกียรติ  มูลทอง
3. นางสาวเจนจิรา  จอดนอก
 
1. นางปราณี  โคตรโสภา
2. นางกาญจนา  โคตรโสภา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวสุกัญญา  ชัยชนะ
2. นางสาวสุธิดา  แก่นเดียว
3. นางสาวโกมลรัตน์  พันธ์สุข
 
1. นางปราณี  โคตรโสภา
2. นางกาญจนา  โคตรโสภา
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  มีปากดี
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ปัสสีแก้ว
3. นายวชิรวิทย์  กลุ่มกระโทก
 
1. นางพนารัตน์  กำเนิดสิงห์
2. นางฉัตรสุดา  ชูโชติรส
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญวรัตน์  ลอยขุนทด
2. นางสาวธิวาธร  คำก้อน
3. นางสาวโกลัญญา  มิฉายา
 
1. นางพนารัตน์  กำเนิดสิงห์
2. นางมาลัย  แก่นพุฒิ
 
36 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  เศรษฐาชัย
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
 
37 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรวัฒน์  วงษา
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายสิริโชคชัย  เทพนวล
2. เด็กชายอัศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
2. นายนิพนธ์  จันทร์แดง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  นครศรี
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
2. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  เฮ้าบุญ
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
2. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.25 ทอง 8 1. เด็กชายตั้งติกรณ์  อินทิสาร
2. เด็กหญิงอัญธิกา  กลางสันเทียะ
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
2. นายนิพนธ์  จันทร์แดง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ธนานุสิทธิ์
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์แดง
2. นางสาวศศิวิมล  ศรีแก่บ้าน
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริมประภา  ณะสุโห
2. นางสาวพนิดา  สาลีอาจ
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
2. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวดาระณี  ท้าวมะลิ
2. นางสาวปวีณา  ภูงามดี
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์แดง
2. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ