สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวี  คำภักดี
 
1. นางสาววิชชุดา  คงสมบัติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  แก้ววงษา
3. เด็กหญิงลออรัตน์  บุดดาวงศ์
 
1. นางสาววะธิดา  สีม่วง
2. นางสาวพรพรรณ  ดีบุรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 8 1. นางสาวกรนิกา  ทองคำ
2. นางสาวญาตาวี  สิงห์หะ
3. นางสาวพนิดา  ต้นเพ็ง
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นางสาววารุณี  สีจันดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพจน์  ฤทธิบุญ
2. นางสาวปาลินี  พิกุลทอง
3. นางสาวอุลัยพร  เบ้าแก้ว
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นางสาววะธิดา  สีม่วง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ลอยบัว
2. เด็กชายวรภัทร  ดุลบดี
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญญิสา  กุลราช
2. นางสาวแก้ววราภรณ์  กุลษา
 
1. นางสาวประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรอาสา
2. นางสาวรัชดาภรณ์  เที่ยงธรรม
3. นายอัจฉราวุฒิ  กุลด้วง
4. นายเจนณรงค์  มาลัย
5. นางสาวเพ็ญนภา  เขื่อนไชย
 
1. นายสุรชัย  จึ่มมี
2. นายทองพันธ์  แสงโยธา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงนันทิยา  ไชยจันหอม
2. เด็กชายไชยวัฒน์  กองพล
 
1. นางสาวสุวาธิณี  ศรีมงคล
2. นางดารณี  จันทะเลิศ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  นามมูลตรี
 
1. นางธิดารัตน์  ใจขาน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  นามมูลตรี
 
1. นางธิดารัตน์  ใจขาน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์จรัสศรี  สินเกษม
 
1. นางสาวจารุมาส  สาน้อย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  นามมูลตรี
 
1. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  นามมูลตรี
 
1. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายศรายุทธ  นามมูลตรี
 
1. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  นามมูลตรี
 
1. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ต้นกันยา
2. เด็กชายพงศกร  ติดสุข
3. เด็กชายภูวนัย  อินแปลง
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสนศรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  เปรมประโยชน์
 
1. นางธิดารัตน์  ใจขาน
2. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  โคกเปือย
 
1. MissMing  Yang
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายทศพร  วรรณประเสริฐ
2. นางสาวบุญญิสา  กุลราช
3. นางสาวแก้ววราภรณ์  กุลษา
 
1. นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ
2. นางสาววิชชุดา  คงสมบัติ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวกรนิกา  ทองคำ
2. นางสาวกิตติยา  โต๊ะหมอ
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง 5 1. นางสาวปาริญา  อ่อนชัย
2. นางสาวปิยะพรรณ  ถุงเกตุที
 
1. นายประยงค์ทรัพย์  สาคะเรศ
2. นางอภิสรา  ซินเม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุกริช  ชาวดร
2. เด็กชายวัชรพล  นนทะแสง
3. เด็กชายอภิชัย  ผ่านสำแดง
 
1. นายโยธิน  ทองทิพย์
2. นางอภิสรา  ซินเม
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิรา  วิไชย
2. นายธนโชติ  สุพรมอินทร์
3. นางสาวธัญญารัตน์  สีหา
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นางสาววะธิดา  สีม่วง