สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุลเสนา
 
1. นางสาวสุวาธิณี  ศรีมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวอัจฉรา  มหาพรม
 
1. นางสาวพรทิวา  สียาโง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายดนุพล  เขื่อนสีอ่อน
2. เด็กชายภานุศักดิ์  มีกล่ำ
 
1. นางสาวมาลัย  จันทะพงษ์
2. นางสาวยุวดี  ผิววงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายจิรภัทร  ปุนนา
2. นายออมสิน  แสนศรี
 
1. นางสาวมาลัย  จันทะพงษ์
2. นางสาวพรทิวา  สียาโง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุษกร  นาคำ
 
1. นางสาวมาลัย  จันทะพงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวภัทรานุช  มาลาเภา
 
1. นางสาวมาลัย  จันทะพงษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62.39 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญารัตน์  ฤทธิชัย
2. นางสาวสุรินดา  อินทะสี
3. นางสาวอรัญญา  เดชสมบัติ
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นางสาววะธิดา  สีม่วง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายเทวา  ตาทอง
 
1. นายจักรกริช  ภูมิโพธิ์ตาก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวสุนิสา  ศาลธิราช
 
1. นางปรียารัตน์  ชัยสงค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรินญา  บุญป้อง
2. เด็กหญิงเอวิตรา  ไชยฮ้อย
 
1. นางปรียารัตน์  ชัยสงค์
2. นายนิกร  ผาบจุงกุง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวปราณปรียา  จิตรผ่อง
2. นายอภิสิทธิ์  พาไสย์
 
1. นางปรียารัตน์  ชัยสงค์
2. นายจักรกริช  ภูมิโพธิ์ตาก