สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันท์ธินี  หมื่นทิว
 
1. นางสาวศศิมา  วรยศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวกิตติกานต์  สุผา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  บ่อคำเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงทัศชรี  นามวันนา
 
1. นางสาวศศิมา  วรยศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 1. นางสาวดวงนภา  หว้านหอม
 
1. นางสาวดวงฤทัย  บ่อคำเกิด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.89 เงิน 7 1. นางสาวจุไรลักษณ์  เพชรดี
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญยอด
3. นางสาววนิดา  จันทะแสง
 
1. นางลำไพ  โพธิจักร
2. นางดวงใจ  เพชรดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายเบญจา  อินทรแก้ว
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีพลเมือง
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสำเภา  แสนดง
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวพงษ์  โทกุล
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตติยา  ละชินลา
2. เด็กหญิงสิรินรี  เหล็กเพชร
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
2. นางสาวรัตนาพร  จันดาเบ้า
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยะพร  พิมแสน
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  ราชหุ่น
 
1. นางทรงสุดา  พรมแสน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวณัฐธิดา  ลาพิทักษ์
2. นางสาวดวงใจ  วิโร
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์
2. นางทรงสุดา  พรมแสน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกนกอร   มูลสาร
2. นางสาวกิตติมา  อ่อนแสง
3. นางสาวสุทธาทิพย์  ชาลีกุล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  บ่อคำเกิด
2. นางกชกร  กุลสวัสดิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิพาดา  สร้อยสังวาลย์
2. นายอนันต์  ปานบุญเกิด
 
1. นายวสันต์  ศรีสว่าง
2. นางสาวสิริกัลยา  วงศ์วิเศษ