สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันท์ธินี  หมื่นทิว
 
1. นางสาวศศิมา  วรยศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวกิตติกานต์  สุผา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  บ่อคำเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงทัศชรี  นามวันนา
 
1. นางสาวศศิมา  วรยศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 1. นางสาวดวงนภา  หว้านหอม
 
1. นางสาวดวงฤทัย  บ่อคำเกิด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. นางสาวณัตติญา  หอมหวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย  รัตนไทย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวอภัสรา  สมน้อย
 
1. นายชัยวัฒน์  สุวรรณประสิทธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสงสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย  รัตนไทย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  ด้วงโคตะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย  รัตนไทย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นางสาวปิยะฉัตร  อ่างแก้ว
2. นางสาวอัญชนา  น้อยพิทักษ์
3. นางสาวอุมา  ไกรษวงษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  วิชาหาร
2. นางลำไพ  โพธิจักร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.89 เงิน 7 1. นางสาวจุไรลักษณ์  เพชรดี
2. นางสาวมะลิวัลย์  บุญยอด
3. นางสาววนิดา  จันทะแสง
 
1. นางลำไพ  โพธิจักร
2. นางดวงใจ  เพชรดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยแก้ว
 
1. นางสาวนิมาธร  อุดมเดชโภคิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง 5 1. เด็กชายธาดา  เพชรดี
2. เด็กหญิงพัชรีพร  สุวรรณศรี
 
1. นางสุดารัตน์  เจริญคร
2. นางสาวนิมาธร  อุดมเดชโภคิน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  สวนสีดา
2. นางสาวพัชรัตน์  ราชหุ่น
 
1. นายอัครวัต  ดุริยกรณ์
2. นางสาวนิมาธร  อุดมเดชโภคิน
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรายุ  ทองใส
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วกอง
 
1. นายเวนิช  คำหาญ
2. นางเพ็ญศรี  บุญสงค์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายกฏิญา  ทองกัลยา
2. นางสาวณัฐธิดา  ช่างแคน
 
1. นายเวนิช  คำหาญ
2. นางเพ็ญศรี  บุญสงค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรัญญา  เป้าป่าเถื่อน
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายเบญจา  อินทรแก้ว
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พันธุ
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีพลเมือง
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสำเภา  แสนดง
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวพงษ์  โทกุล
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตติยา  ละชินลา
2. เด็กหญิงสิรินรี  เหล็กเพชร
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
2. นางสาวรัตนาพร  จันดาเบ้า
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสันติภาพ  บ่อทอง
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักราวุฒิ  สุวรรณศรี
2. นายชาตรี  ศรีบุญเรือง
3. นายนนทวัช  ดาวสว่าง
4. นายนันทพงษ์  ละมัยวงศ์
5. นายพัชระ  ศรีสุนาครัว
6. นายวรวุธ  ดาวสว่าง
 
1. นายพรเทพ  กฤษมานิต
2. นายสำราญ  ขุลีดี
3. นางสาวรัตนาพร  จันดาเบ้า
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีสงค์
 
1. นางสาวรัตนาพร  จันดาเบ้า
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายสุริยันต์  บุดดีมี
 
1. นางสาวรัตนาพร  จันดาเบ้า
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรกมล  อุนาพรม
 
1. นางสาวรัตนาพร  จันดาเบ้า
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิรัลักษณ์  สิงมอ
 
1. นางสาวรัตนาพร  จันดาเบ้า
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมงคล  หนูราช
 
1. นางสาวรัตนาพร  จันดาเบ้า
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวพัชริดา  พิมพันธ์
 
1. นางสาวรัตนาพร  จันดาเบ้า
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกศกนก  เพชรดี
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หาโคตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ภายศรี
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กัลยาบุตร
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยะพร  พิมแสน
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 5 1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยแสง
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  ราชหุ่น
 
1. นางทรงสุดา  พรมแสน
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายณรงค์เดช  พิมพันธ์
 
1. MissLong   Yuri
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  จันทะแสง
 
1. MissZhang   qiaokui
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกิติยาพร  ต้นคำฮัก
2. เด็กชายพัฒนา  สร้อยสังวาลย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ภายศรี
2. นางทรงสุดา  พรมแสน
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวณัฐธิดา  ลาพิทักษ์
2. นางสาวดวงใจ  วิโร
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์
2. นางทรงสุดา  พรมแสน
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. นางสาวธนิตา  คานเพชรทา
2. นางสาวประภัสรา  เกษหอม
3. นายวัชรินทร์  ดวงมณี
 
1. นางสาวศศิมา  วรยศ
2. นายเทิดพงศ์  หาชะนนท์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกนกอร   มูลสาร
2. นางสาวกิตติมา  อ่อนแสง
3. นางสาวสุทธาทิพย์  ชาลีกุล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  บ่อคำเกิด
2. นางกชกร  กุลสวัสดิ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  เผดิมผล
2. เด็กชายวีรภาพ  ปรากฎรัตน์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์
2. นางทรงสุดา  พรมแสน
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนาธิป  พันธ์แก้ว
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธราพงษ์  สีบานเย็น
2. เด็กชายศักดา  เครือพิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย  รัตนไทย
2. นายสุกันย์  ญาคำ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงธิดา  กุญชรน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย  รัตนไทย
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายโกวิท  วงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย  รัตนไทย
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - 1. นายอดุลย์  คำอำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย  รัตนไทย
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษา
2. เด็กชายสิปกรณ์  หงษ์ทอง
 
1. นายวสันต์  ศรีสว่าง
2. นางสาวสิริกัลยา  วงษ์วิเศษ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายกาญจน์  แสงทอง
2. นายณัฐวุฒิ  เพชรดี
 
1. นายวสันต์  ศรีสว่าง
2. นางสาวสิริกัลยา  วงษ์วิเศษ
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิพาดา  สร้อยสังวาลย์
2. นายอนันต์  ปานบุญเกิด
 
1. นายวสันต์  ศรีสว่าง
2. นางสาวสิริกัลยา  วงศ์วิเศษ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 7 1. นายสมจิตร  เคนวงค์
2. นายอัครพล  ไชยชนะ
 
1. นายวสันต์  ศรีสว่าง
2. นางสาวสิริกัลยา  วงศ์วิเศษ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดลยา  บุญยอด
2. เด็กหญิงรจนา  เสียงใส
3. เด็กหญิงวราภรณ์  โยจำปา
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุริยเดช
2. นางสาวสิริกัลยา  วงษ์วิเศษ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  พิมหา
2. นางสาวสุติภรณ์  อุ่นแสนสุข
3. นางสาวสุทธินันท์  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุริยเดช
2. นางสาวสิริกัลยา  วงษ์วิเศษ