สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์กร  มงคล
 
1. นางจารุวรรณ  เครือทอง
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์สุดา  ฤกษเสน
2. เด็กหญิงวันทนี  พรมภักดี
3. นางสาวศิริลักษณ์  ลีชาคำ
 
1. นางจารุวรรณ  เครือทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิฑูรย์  คณะวงค์
 
1. นางสาวเอมอร  เนื่องพนอม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศร  สิงห์ศร
2. นางสาวมลฑิรา  ดีเสียง
3. นางสาววิสุดา  พันชัย
 
1. นางสาววัชรามาศ  บุญเลิศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสาธร  หล้าเรืองแสง
 
1. นางสาวเอมอร  เนื่องพนอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายเสกสรรค์  แก้วรักษา
 
1. นางสาวเอมอร  เนื่องพนอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนายุทธ  ปาณวงษ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพาแสง
 
1. นายธนเดช  ศรีระโส
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.72 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  หลักมั่น
2. นางสาวรัตติยา  กันหาวรรณ์
3. นางสาวสุภาพร  กันฤทธิ์
 
1. นางสาวสศิยา  จำปาทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติ  ภูสังวาฬ
2. นางสาวนัฎฐา  จันทร์สว่าง
3. นางสาวสินีนาฏ  สานนท์
 
1. นางสาวดวงใจ  วิชัยวงศ์
2. นางสาวสศิยา  จำปาทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธิยง  ทรงกลาง
2. เด็กชายวรพล  ประสานไทย
 
1. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  ช่างปลูก
2. เด็กชายเดชาชัย  เรืองประทีป
 
1. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนินทร์  ชาวดร
2. นายดนัย  โสแท่น
3. นายนัทวัตร  โคตรบรรเทา
4. นางสาวพัชรินทร์  ศรีจันทร์หม้อ
5. นางสาวสุนันท์  อุ่นแสง
 
1. นายธัญเทพ  แท่นหิน
2. นายคงพิเชษฐ์  เรืองประทีป
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยชัย
2. เด็กหญิงรัตนวลี  นามวงศ์
3. เด็กหญิงวรรณรดา  รอดชมภู
4. เด็กหญิงสุทธิชา  อุดทา
5. เด็กหญิงอันธิกา  ชาวดอน
 
1. นายคงพิเชษฐ์  เรืองประทีป
2. นายกิติกร  ขันติยะ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.75 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  คันธี
2. นางสาวมินตรา  มาตรมี
3. นางสาวลักขณา  กุลสังข์
4. นายศรัณย์  ชมพล
5. นายสายฟ้า  ขนุนทอง
 
1. นายธัญเทพ  แท่นหิน
2. นายคงพิเชษฐ์  เรืองประทีป
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุทธิชา  อุดทา
 
1. นายกิตติกร  ขัยติยะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.2 เงิน 7 1. นายศราวุธ  พิมพ์ศรี
 
1. นายธัญเทพ  แท่นหิน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง 13 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมสอน
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  เสนาวิเศษ
 
1. นางวราภรณ์  อุ่นเที่ยว
2. นายกิติกร  ขันติยะ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 7 1. นายรังสิมันตุ์  ทองสมุทร์
2. นางสาวสุวภัทร  ดวงมาลา
 
1. นางวราภรณ์  อุ่นเที่ยว
2. นายกิตติกร  ขัยติยะ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติกร  ตุ้มกุล
2. เด็กหญิงณัฐพร  กุลสา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยชัย
4. เด็กชายธนวัฒน์  พันเพชร
5. เด็กหญิงพีรดา  พากุล
6. เด็กหญิงวรรณรดา  รอดชมภู
7. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  ช่างปลูก
8. เด็กชายสิทธิชัย  ปัญญากุล
9. เด็กชายอาทิตย์  สายทอง
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุดดาชัย
 
1. นายคงพิเซษฐ์  เรืองประทีป
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แดงกุลา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ล่อกิจกุล
 
1. นายดนัย  รัตนศรี
2. นายณภัทร  เหมาะสม
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวนิตยา  โพธิ์โชติ
2. นางสาวสุจิตรา  อำภวา
 
1. นายดนัย  รัตนศรี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวจิตรา  น้อยโสภา
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทักษ์ชัย  โพนบุญ
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปัตถาวะโร
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายกฤษณะ  แก้วสุวรรณ
2. นายวันชัย  ทิพย์สม
3. นายไมตรีกาล  โป๊ะพนม
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธีรพงศ์  โลนุช
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธิชัย  มีกรอบทอง
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสโรชา  ฝ่ายพลแสน
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศิริวัฒน์  ขันอ่อน
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวรพีพร  เขียวอ่อน
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรัญญา  หวานแหลม
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไกรศร  คงสีดา
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทักษ์  จอมรัตน์
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  วรสารศิริ
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรดา  กันฤทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  น้อยแนว
3. นางสาวฉัตตญา   ดงท่า
4. นางสาววรรณวิภา  สีขาว
5. นางสาวสุมาลี  จันปุ่ม
6. นางสาวเกตุชรินทร์  เฮ้าพา
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
3. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรดา  กันฤทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  น้อยแนว
3. นางสาวฉัตตญา   ดงท่า
4. นางสาววรดา  ลุนละวงษ์
5. นางสาวสุมาลี  จันปุ่ม
6. นางสาวเกตุชรินทร์  เฮ้าพา
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
3. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 5 1. นายกรีติ  ภูบรม
 
1. นางสาวทัศนีย์  หินประกอบ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายภูวนัย  นาดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  หินประกอบ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บุตรดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวจิรัตน์ดา  นางัว
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวธนัชญา  ธิมะสาร
2. นางสาวพิมลพรรณ  ศรีสุทธอ
 
1. นางสาวจิรัตน์ดา  นางัว
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณราย  ชินพร
2. เด็กหญิงรัตนาพร  กันยา
3. เด็กหญิงศิรประภา  น้อยแสงสี
 
1. นางสาวอักษรสวรรค์  สิงหเดช
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวธัญญา  ศรีเบ้าเศษ
2. นางสาวนิลาวัลย์  ทานัง
3. นางสาวสุจิตรตา  หลาบหนองแสง
 
1. นางสาวอักษรสวรรค์  สิงหเดช
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิชา  อุดทา
2. เด็กหญิงอันธิกา  ชาวดอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  หินประกอบ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  สรธรโชติ
 
1. นายบำรุง  ประภาษา
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัฒชัย  ลาสา
2. นายเสฎฐวุฒิ  ประภาษา
 
1. นายกิติกร  ขันติยะ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตเมธ  อัฒจักร์
 
1. นายสุรชัย  เพียดงมัน
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวสุพล  วาราดี
2. เด็กชายวีรพล  เหลาแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เครือทอง
2. นางสาวสุทัยรัตน์  ผลประกอบ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสายธาร  ทบบุตร
 
1. นางสาวสุทัยรัตน์  ผลประกอบ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมรภัทร  พิมพาแสง
2. เด็กหญิงลินดา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายกิติกร  ขันติยะ
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  แสนประเสริฐ
2. เด็กชายธนะชัย  ศรีสุภะ
 
1. นายกิติกร  ขัยติยะ
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสยามภัทร์  ตะวงษา
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้วรักษา
 
1. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายสิทธิโชค  คนธี
2. เด็กชายแก้วขวัญ  มอดลี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนัชชา  บริบูรมังษา
2. นายอภิชิค  พรมเทศ
 
1. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
2. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรญาณ  กันหาวาปี
2. เด็กชายสันทัต  ชนชี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  อัศวภูมิ
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินดนัย  ดวงสา
2. นายณัฐพงษ์  นครศรี
3. นายณัฐพล  นครศรี
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงฤดี  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงนิตยา  พิลาเทพ
3. เด็กชายพิริยะ  ปราบคนชั่ว
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทะบาล
5. เด็กหญิงวิจิตรา  ศิริจันทร์
6. เด็กหญิงสุคนธี  ชูปลอด
 
1. นางสาวปวีณา  สัตย์ซื่อ
2. นางเสาวรินทร์  มงคุณ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภา  ศิริโส
2. นางสาวจุฑามาศ  ชาวดอน
3. นางสาวปนัดดา  โคตรสมบัติ
4. นางสาวรัชนีกร  พรมสมบัติ
5. นางสาวอรณี  ถาวโรฤทธิ์
6. นางสาวอายการณ์  ทองสุขแจ้ง
 
1. นางสาวปวีณา  สัตย์ซื่อ
2. นางเสาวรินทร์  มงคุณ
3. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายธวัฒชัย  ลาสา
2. เด็กหญิงสุวดี  พิมพ์สอน
3. เด็กหญิงอารียา  ถาวโรฤทธิ์
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  วังทอง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณทิพย์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุนิตา  ขนุนทอง
3. นางสาวอรัญญา  รัตนทิพย์
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  วังทอง