สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  นันทะกุล
2. เด็กหญิงวรัญรัตน์  ณ นคร
3. เด็กหญิงสินทอง  สว่างศรี
 
1. นายณรงค์  เหมุทัย
2. นางฐิตินันท์  อุปการ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.83 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  กองกูล
2. นายชัชวาลย์  สุทธิดี
3. นายเอกราช  โสสีทา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  ธรรมสา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี  โคตรทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตุลลยา  ดีลุนชัย
2. นางสาวเกศนี  ศรีโสภา
3. นางสาวแพรวนภา  ทุ่งหลวง
 
1. นายนิโรจน์  มะเสนา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี  โคตรทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.75 ทอง 6 1. นางสาวปนัดดา  ทองมา
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญชัย  มณีศรี
 
1. นางสาวกรองพรพรหม  เพ็งนวม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  ชัยภักดี
2. เด็กชายสุมณฑา  ผิวพรรณ์
 
1. นางสาวกรองพรพรหม  เพ็งนวม
2. นางสาวอุทิศา  เขียวอรุณ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริญญา  ขุนใหญ่
 
1. นางสาวสุพิศ  พันธุนันท์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  ศรีหานาถ
2. นางสาวมาวิกา  ไชยรักษา
3. นางสาวอารียา  เทพบุปผา
 
1. นางวาสนา  พิมพ์ดี
2. นางสาววรุณยุพา  โยธากุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายพินัย  พริบไหว
2. นางสาวศศิวรรณ  ปุ้ยโส
 
1. นางสาวชลดา  นิลม้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี  โคตรทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ดีภัย
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ล่าทอง
 
1. นางสาวชลดา  นิลม้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี  โคตรทอง
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิดา  ทองมา
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันเฉลิม  คำลือชา
2. เด็กหญิงสุกัณฑา  แก้วกันหา
3. เด็กชายอนุเชนทร์  รัตนประเสริฐ
 
1. นางสาวอุทิศา  เขียวอรุณ
2. นางสาวศิรินทรา  ซื่อตรง
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนา  พวงทอง
2. เด็กชายประกาศิต  นาเจริญ
 
1. นางแสงทอง  มาตย์สุริย์
2. นางนุสรีย์  กันยา
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภัสรา  มณีศรี
 
1. นางสาววิลาภรณ์  แพงวงษ์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  นันทะกุล
2. เด็กชายวุฒินันท์  ภูหลงเพีย
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
2. นางสาวณิชนันทน์  ธรรมสา