สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง 9 1. เด็กชายต่อพงษ์  กำลังแสง
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  หมื่นกันยา
 
1. นางสาวอนัญญา  สุขเจริญ
2. นายชลวิทย์  อวนศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 9 1. นางสาวกังวาน  สาเสียน
2. นายประวิทย์  ชาวดร
 
1. นางสาวอนัญญา  สุขเจริญ
2. นายชลวิทย์  อวนศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ภูนุพา
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ผลบุญ
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะปะเกา
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิธร  โต๊ะละแบสลาม
 
1. นายพรชัย  กาพล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายสรทัต  โอฐจันทึก
2. เด็กชายอลงกรด  พรหมดี
 
1. นายสมบัติ  บุตรโคตร
2. นายมานัส  มณีโรจน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพล  เพชรศรี
2. นายไกรวิท  มณีโชติ
 
1. นายสมบัติ  บุตรโคตร
2. นายมานัส  มณีโรจน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 7 1. นายปัญญา  ประวัติษา
2. นายสิทธิพงษ์  ศรีรักษา
 
1. นายสมบัติ  บุตรโคตร
2. นายมานัส  มณีโรจน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธงชัย  บริบูรณ์มังษา
2. นายอนุปกรณ์  หอมสุวรรณ
3. นายเอกชัย  ใจดี
 
1. นายมานัส  มณีโรจน์
2. นายสมบัติ  บุตรโคตร