หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 (ICT 2) 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30 -
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 (ICT 2) 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30 -
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 08.00 เป็นต้นไป 1. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. 2. จับสลากเวลา 09.00 น. 3. ให้นำโต๊ะมาเองในวันแข่งขัน 4. เกณฑ์การแข่งขันตาม สพฐ.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 08.30 เป็นต้นไป 1. ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 4 เล่ม ในวันแข่งขัน 2. ลำดับการแข่งขันเรียงตามลำดับการลงทะเบียน 3. ให้นำโต๊ะมาเองในวันแข่งขัน 4. เกณฑ์การแข่งขันตาม สพฐ.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 08.30 เป็นต้นไป 1. ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น. 2. ให้นำโต๊ะมาเองในวันแข่งขัน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30 1. ให้นำโต๊ะมาเองในวันแข่งขัน 2. เกณฑ์การแข่งขันตาม สพฐ.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงพละศึกษา 11 ก.ย. 2557 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.20 น. พร้อมทั้งจับสลาก (นักเรียนเป็นคนจับเอง) และส่งเอกสารจำนวน 6 ชุด
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงพละศึกษา 12 ก.ย. 2557 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.20 น. พร้อมทั้งจับสลาก (นักเรียนเป็นคนจับเอง) และส่งเอกสารจำนวน 6 ชุด
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป 1. ลงทะเบียน 08.00-09.00 น. มาสายเกิน 10.00 น. มีผลต่อคะแนน 2. จับสลาก 09.00 น. 3. เกณฑ์การให้คะแนนตาม สพฐ. 4. รูปเล่มไม่ครบ ขนาดไม่ได้มาตรฐาน น้ำหนักเกินมีผลต่อคะแนน 5. ให้นำโต๊ะมาเองในวันแข่งขัน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 08.00 เป็นต้นไป 1. ลงทะเบียน 08.00 น. 2. จับสลากเวลา 09.00 น. 3. เกณฑ์การให้คะแนนตาม สพฐ. 4. ให้นำโต๊ะมาเองในวันแข่งขัน
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาคม อาคารหอประชุม 10 ก.ย. 2557 09.00 - 17.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาคม อาคารหอประชุม 10 ก.ย. 2557 09.00 - 17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]