หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นาย วิทยา กรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสิน
2 นาย บัญชา คำชัย ครุ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสิน
3 นายบุณเดชทรง นามวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการตัดสิน
4 นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นายวิวัฒนา ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นางสุภาพร สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
7 นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นายสรรเพชญ อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นายมานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นายกิตติพงศ์ เวฬุวนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นายสำราญ นามเรืองศรี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
14 ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ สุรศิลป์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นางลำพูน ปรัชญคุปต์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงาน จัดทำคำสั่งเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
17 นายมานิตย์ รักเสรี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงาน จัดทำคำสั่งเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
18 นายศักดา พันธิ์ศรี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงาน จัดทำคำสั่งเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
19 นายถาวร เพ็งธรรม เจ้าหน้าที่งานโสตทัศน์ศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงาน จัดทำคำสั่งเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
20 นางสาววิภาพร ชูรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงาน จัดทำคำสั่งเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
21 นักการภารโรง นักพัฒนาทุกคน นักการภารโรง นักพัฒนาทุกคน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงาน จัดทำคำสั่งเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
22 นายทศพล โกมลพันธ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงาน จัดทำคำสั่งเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
23 นางสาววราพร แก้วใส ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงาน จัดทำคำสั่งเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
24 นายสกลศักดิ์ เวชกามา โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายประสานงาน จัดทำคำสั่งเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
25 นาย พิสัน โพนทัน ครู โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการตัดสิน
26 นาย นันทวุธ คณาดา ครู โรงเรียนศรีธรรมวิทยา กรรมการตัดสิน
27 นายคมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี ครู โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการตัดสิน
28 นายเมธี หินทอง ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์ กรรมการตัดสิน
29 นาย นิเทศก์ ศิริโสม ครู โรงเรียน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสิน
30 นาย เพิ่มพูน บุ้งทอง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการตัดสิน
31 นายทรงศักดิ์ ทองเลิศ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการตัดสิน
32 นายณัฐพล ห้องแซง ครูโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทายาคม กรรมการตัดสิน
33 นายชิษณุชา พระสว่าง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการตัดสิน
34 นางอรวรรณ ดิษยโสธรศิลป์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสิน
35 นางไกรวัลย์ คำมูล ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการตัดสิน
36 นายไพบูลย์ ภูมิเรศสุนทร ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสิน
37 นายโยธิน สิงห์คำ ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการตัดสิน
38 นางภาพตะวัน มาสขาว ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการตัดสิน
39 นายณัฐวุฒิ อ่อนคำ ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการตัดสิน
40 นายเอกชัย นาครินทร์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสิน
41 นางวราภรณ์ สายศรี ครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการตัดสิน
42 นางฐิติมญษุ์ โสดก ครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการตัดสิน
43 นางสาวฌรัณฌา ชายทวีป ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการตัดสิน
44 นางรจนา พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการตัดสิน
45 นางบุญมี วาฤทธิ์ ครูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการตัดสิน
46 นางสาวศุภวจี ศรีแสน ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการตัดสิน
47 นายไพรวัลย์ ดวงตา ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการตัดสิน
48 นางสาวพิกุลทอง บุญคำ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสิน
49 นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการตัดสิน
50 นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ ครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการตัดสิน
51 นายนิติ แนวบุตร ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการตัดสิน
52 นายอาติคม สาระวัน ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการตัดสิน
53 นางสาวกฤษณา วงศ์อินตา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการตัดสิน
54 นางโสภา เนาวโรจน์ ครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร กรรมการตัดสิน
55 นางบุศรา ศรีษะคำ ครูโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการตัดสิน
56 นางสาวสุพัตรา วงศ์อินตา ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการตัดสิน
57 นางจริยา พรมเสน ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการตัดสิน
58 นางจันทร์แรม แดงท่าขาม ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการตัดสิน
59 นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการตัดสิน
60 นายสมสมัย อินทะมน ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ กรรมการตัดสิน
61 นายวุฒิชัย สุภาพ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ กรรมการตัดสิน
62 นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุล ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ กรรมการตัดสิน
63 นายสมพงษ์ แสงกล้า ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม กรรมการตัดสิน
64 นายอนุชิต กุบแก้ว ครูโรงเรียนสุขาวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ กรรมการตัดสิน
65 นางกนิษฐา มูลสาร ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการตัดสิน
66 นายเอนก เนินภู ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการตัดสิน
67 นางสาวสุภาพ แก้วหลวง ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการตัดสิน
68 นายทศพล ชัยวิวัฒน์ตระกูล ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการตัดสิน
69 นายนัฐวุฒิ ศรีละโคตร ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการตัดสิน
70 นายศุภเกียรติ สร้างโศก ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการตัดสิน
71 นายพิสัน โพนทัน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการตัดสิน
72 นายเดชมณ๊ เนาวโรจน์ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการตัดสิน
73 นายปิยะ เด่นดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
74 นางสาวรื่นฤดี ผันผาย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
75 นายสาธิต ไทยเครือวัลย์ ครู โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
76 นางจิตรา ไทยเครือวัลย์ ครู โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
77 นายสมพงศ์ คำดี โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
78 นายสกลเดช เวชกามา โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
79 นางเยาวลักษณ์ แสนวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
80 นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
81 นางสาวยุวธิดา ศรีชนะ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
82 นายธรรมศักดิ์ วรวงศ์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
83 นายจีระศักดิ์ หมื่นแสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
84 นายนิวัฒน์ สุรเสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
85 นายอุทัย สุภาพัฒน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
86 นางจิราพร ใยวัน ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
87 นายธรรมศักดิ์ วรวงศ์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
88 นางรุ่งณภา ถนอมบุญ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายรับรายงายตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
89 นายจารึก จันทร์ศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
90 นางกฤตอร บุบผามาลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
91 นางลักขณา พรหมสุวรรณ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
92 นางสาวศิริวรรณ วงศ์อนันต์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
93 นางขวัญตา สมคะเณย์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
94 นางสุนันท์ ตั้งวิโร ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
95 นางวราภรณ์ อมรฤทธิ์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
96 นางสาวกิตติยา วงศ์ทอง ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
97 นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
98 นางสาวพิมพ์นารา เกษมราช ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
99 นายสังวาลย์ เมืองพิล ครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
100 นางวิไลวรรณ ศรีธรรม ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
101 นางสาวชลธิชา จันทร์ขาว ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
102 นายสำราญ นามเรืองศรี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
103 นางนิภาพ โชติบุญ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
104 นายธีระ แก้วพรม ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
105 นายปรีชา กุมภากูล ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
106 นางเยาวมาลย์ ละอองนวล ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
107 นางวิราวรรณ ดำรงอัครกุล ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
108 นางสมสวาท โพธิ์กฎ ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
109 นางอังคณา ดลสุข ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
110 นางสาวกนกอร วายโสกา ครูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
111 นางปลอบขวัญ สมสอางค์ ครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
112 นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
113 นางสายสมร วงศ์สิรภัค ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
114 นางสาววราพร แก้วใส ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
115 นางสาววิภาพร ชูรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
116 นายพิสัน โพนทัน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
117 นายวิทวัช สิมทอง ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
118 นายสุภชัย แซ่เซีย ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
119 นางสาวทัศนียา ทุ่มโมง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
120 นางสาวชุติมา ช่างสาร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
121 นางสาวพัฒรา คืนดี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
122 นางนิตยวรรณ เอนกแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
123 นายวิชัย สมอหมอบ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
124 นางสาวไพศาล สุนทรา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
125 นายจำปี สุขขา พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
126 นายวิทยา พรมเย็น พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
127 นายอนุรัตน์ ชมภพ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
128 นายสมพร หมื่นแสน พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
129 นายประสิทธิ์ ช้อนศรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
130 นายสีนวล กงเงิน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
131 นายสมยศ อรัญพันธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
132 นายทองใส สิงคิบุตร โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
133 นางเพชรา ทำเลดี โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
134 นายศราวุธ โชติสุวรรณ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
135 นางสาววันวิสาข์ ครองสิน ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
136 นางสาวประเทือง ประจวบสุข ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
137 นางทัศนีย์ เนื่องแนวน้อย ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
138 นางสาวภัทราพร ช่างเกวียน ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
139 นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
140 นายพรชัย ตั้งยิ่งยง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
141 นายสำราญ นามเรืองศรี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
142 นายชิษณุชา พระสว่าง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
143 นางนิภาพ โชติบุญ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
144 นางนุชรี โสภณ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
145 นายธีระ แก้วพรม ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
146 นางเกษอาภรณ์ สิงห์ตา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
147 นายปรีชา กุมภากูล ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
148 นายชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
149 นางนัดจดา จูมวงษ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารสวัสดิการและอาหาร
150 นางกัลยา หลักหาญ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารสวัสดิการและอาหาร
151 นางสาววราพร แก้วใส ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารสวัสดิการและอาหาร
152 นางสายสมร วงศ์สิรภัค ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายการเงิน เอกสารสวัสดิการและอาหาร
153 นางเกษอาภรณ์ สิงห์ตา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
154 นางสาวกฤษณา วงศ์อินตา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
155 นางธิดาพรรณ กนิษฐพยาฆร์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
156 นางวิราวรรณ ดำรงอัครกุล ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
157 นางสาววัชรินทร์ พิศสุวรรณ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
158 นางสาวจรรยา เทียนงาม ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
159 นางสาวพิรุณ ผลจันทร์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
160 นางสาวนิสากร ดาโรจน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
161 นางสาวอัญชุลี ทองมาก ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
162 นางณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
163 นางปริตตาภา สุดแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
164 นางสาวสุชาดา นรสาร โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
165 นางพูลทรัพย์ จั่นเนตร โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายการเงิน เอกสารและสวัสดิการ
166 นางทัศนัย งามเนตร โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
167 นางรุ่งระวี จวนสาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
168 นางสาวสุพศิน กุแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
169 นางกัลยา เนาวโรจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
170 นางณัฐชนันท์พร ศรีมะโรงนาม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
171 นางสาววราภรณ์ โมคลา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
172 นางสาวสมพิศ ดิษดำ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
173 นางสาวพรทิพย์ ชัยศรี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
174 นางสาวเพ็ญนภา สมบูรณ์ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
175 นางสาวปิยะเนตร พรมจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
176 นางรจนา มาลอย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
177 นายเศกสรรค์ สังขทิพย์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
178 นายชานล นนทกุลพงศ์ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
179 นายพรชัย ตั้งยิ่งยง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
180 นายไพโรจน์ สืบสายลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
181 นายบุญสิทธิ์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
182 นางสาวศุภวิมล ผลดี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
183 นายวิทยา เพชรไกร ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ,ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา กรรมการและเลขานุการ
184 นางสาวนุชรี โสภณ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
185 นายปรีชา กุมภากูล ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
186 นางบังอร ดุมกลาง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
187 นางจิตตรี พรหมมาศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
188 นายรุ่งโรจน์ ทองโสม ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
189 นายชัยยศ ทาลีราช ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
190 ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์ สุรศิลป์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
191 นางวรรณพร วงศ์ก่อ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
192 นายสุเมธ โพธิ์ไข ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
193 นายมนัส บุญถูก ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
194 นางอรอนงค์ บุญกาญจน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
195 นายอนันต์ กังสดาร ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
196 นักการภารโรง นักพัฒนาทุกคน นักการภารโรง นักพัฒนาทุกคน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
197 ว่าที่ร.ต.สมยงค์ มีแก้ว ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
198 ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์ สุรศิลป์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
199 นางสาววนิดา จันทร์ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
200 นายไพบูลย์ ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปฐมพยาบาล จราจร และยานพาหนะ
201 นางกชกร สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
202 นายรัชชานนท์ พรมะณา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
203 นางสาวทัศนีย์ เส้นเศษ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
204 นางสาวกิ่งกาญจน์ แสงกุล พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
205 นางสุณีภัสร์ คำมะลุันพัฒนะกูล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
206 นายเอกสิทธิ์ มูลคุตร ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน
207 นายสง่า แสวงหา ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
208 นางสาววันวิสาข์ ครองสิน ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
209 นายเมธี หินทอง ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
210 นางพัชรินทร์ กองสินแก้ว ครูโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
211 นายอนุชา อุ่นตา ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
212 นางสาวจรัญญา น้อยหอม ครูโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
213 นางกฤตอร บุบผามาลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
214 นางลักขณา พรหมสุวรรณ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
215 นางสาวศิริวรรณ วงศ์อนันต์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
216 นางขวัญตา สมคะเณย์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
217 นางสาวดวงจิต ชาธิพา ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
218 นางสุนันท์ ตั้งวิโร ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
219 นางอรุชา ผ่านเมือง ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
220 นางวราภรณ์ อมรฤทธิ์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
221 นางสาวกิตติยา วงศ์ทอง ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
222 นางวิราภรณ์ บำรุงภักดี ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
223 นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
224 นางสาวชลธิชา จันทร์ขาว ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
225 นางสาวพิมพ์นารา เกษมราช ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
226 นางวิไลวรรณ ศรีธรรม ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
227 นายพรชัย ตั้งยิ่งยง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
228 นายสำราญ นามเรืองศรี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
229 นางนิภาพ โชติบุญ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
230 นายธีระ แก้วพรม ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
231 นางเกษอาภรณ์ สิงห์ตา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
232 นายเชิดชัย สิงห์คิบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
233 ร้อยโทกฤตบดินทร์ พรมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
234 นายมานพ ชื่นตา ครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
235 นายพิสัน โพนทัน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
236 นางอรทัย เกียรติวงศ์ทอง ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
237 นางจงใจ ยุทธพงษ์ ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
238 นางกนิษฐา มูลสาร ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
239 นายพัชรณรงค์ ศรีใส โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
240 นางเกียรติสุดา สุดชาฎา ครู โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
241 นางกฤตอร บุบผามาลา ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
242 นางสุนันท์ ตั้งวิโร ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
243 นางสาวศิริวรรณ วงศ์อนันต์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
244 นางขวัญตา สมคะเณย์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
245 นางสาวดวงจิต ชาธิพา ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
246 นางอรุชา ผ่านเมือง ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
247 นางวราภรณ์ อมรฤทธิ์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
248 นางสาวกิตติยา วงศ์ทอง ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
249 นางวิราภรณ์ บำรุงภักดี ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
250 นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
251 นางสาวพิมพ์นารา เกษมราช ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
252 นายสังวาลย์ เมืองพิล ครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
253 นางวิไลวรรณ ศรีธรรม ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
254 นางสาวชลธิชา จันทร์ขาว ครูโรงเรียนเลิงนกทา รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
255 นางกนิษฐา มูลสาร ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขัน
256 นายดำรงค์ชัย มาปะโท โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
257 นายณัฐพล พรมลี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
258 นางบังอร แสงวงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
259 นางภัทราลี เหรียญทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
260 นางสาววิทิดา เจริญศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
261 นายวุฒิเดช หมายมั่น พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
262 นางสิริกาญจน์ อุปการีคมศิริ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
263 นายชัยวิชิต ทันพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
264 นางแพรวพร สุวพงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
265 นางนงลักษณ์ มิระสิงห์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
266 นางรุ่งตะวัน สารพันธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
267 นางจำเนียร มัจฉามารถ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
268 นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
269 นางสาวอุบลพันธุ์ อาบุญงาม ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
270 นางสาวยุวธิดา ศรีชนะ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
271 นางสาวปิยะรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
272 นางสาววันวิสาข์ ครองสิน ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
273 นางสาวประเทือง ประจวบสุข ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
274 นางสาวชลธิชา ทองน้อย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายรับรายงายตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
275 นางสาวสุกัลยา พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายรับรายงายตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
276 นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ฝ่ายรับรายงายตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
277 นางสาวอุบลพันธุ์ อาบุญงาม ครูโรงเรียนทรายมูล ฝ่ายรับรายงายตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
278 นายเทอดเกียรติ แสนสวาสดิ์ ครู โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
279 นายรักเสมอ ไชยมาโย ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
280 นางวาสนา แก่นลา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
281 นางยุภาพร ตรันเจริญ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
282 นายเพิ่มพูน บุ้งทอง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
283 นายฐาปนัท เทียบศรี ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
284 นางสาวเกวลิน บุญทวี ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
285 นางบุญชญา ชายทวีป ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
286 นายภูริช รอดวินิช ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
287 นางกนิษฐา มูลสาร ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
288 นายพรชัย ศรีวะรมย์ นักการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
289 นายเอนก เนินภู ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
290 นายนพดล อารีรมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
291 นายวิชัย ไตรทรัพย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
292 นางสุพิศ โพธิ์ศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
293 นายไสว ผ่านเมือง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
294 นายรังษี แสนวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
295 นางประภากร ทองน้อย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
296 นางสาวอุบลพันธุ์ อาบุญงาม ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
297 นางสาวสุกัลยา พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
298 นายธรรมศักดิ์ วรวงศ์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
299 นางอุษณี วรรณชัยมงคล ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
300 นางสาวสุจินดา ป้องเขต ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
301 นางนิตยา จินาทองไทย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
302 นางวรรณพร วงศ์ก่อ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
303 นางเยาวมาลย์ ละอองนวล ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
304 นางธิดาพรรณ กนิษฐพยาฆร์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
305 นางวิราวรรณ ดำรงอัครกุล ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
306 นางณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
307 นางอรทัย วันดี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
308 นางสาวศุภวิมล ผลดี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
309 นางสาวพัชรี แสนโสม ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
310 นางสาวกฤษณา วงศ์อินตา ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
311 นางนุชนาฎ โชติสุวรรณ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
312 นางนฤมล ร้อนกลิ่น ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
313 นางสาวรัตนา คอแก้ว ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
314 นางสุมาลี ลุนาบุตร ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
315 นางรัตติกาล วามะลุน ครูธุรการ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
316 นายวิทวัช สิมทอง ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
317 นางกนิษฐา มูลสาร ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
318 นายเดชา จันดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
319 นางรุ่งณภา ถนอมบุญ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
320 นางสาวยุวธิดา ศรีชนะ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
321 นางสาวชลธิชา มีชัย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
322 นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
323 นายสง่า แสวงหา ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
324 นางทัศนีย์ เสาหงษ์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
325 นางสาวศิริวรรณ วงศ์อนันต์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
326 นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์ ครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
327 นางจิราพร บุ้งทอง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
328 นางสาวกิตติยา วงศ์ทอง ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
329 นางรัตติยา คณารักษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
330 นายสุรวุฒิ ทองจิตร โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
331 ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์ สุรศิลป์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
332 นายวิสันต์ กรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
333 นายสุเมธ โพธิ์ไข ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
334 นางสาวศุภวิมล ผลดี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
335 นางอรทัย วันดี ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
336 นายสุภชัย แซ่เซีย ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
337 นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
338 นายวิทวัช สิมทอง ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
339 นางประภากร ทองน้อย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
340 นางจิราพร ใยวัน ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
341 นางสาวสุกัลยา พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
342 นางสาวชลธิชา มีชัย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
343 นางจำเนียร มัจฉามารถ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
344 นางจิราพร ใยวัน ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
345 นายสำเนียง บุญทรัพย์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
346 นางประภา บุญโญ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
347 นางสาววงเดือน แสวงผล ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
348 นางลมุลศรี แก้วลี ครูโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ฝ่ายการเงินและเอกสาร
349 นางสาวพิรุญาณ์ ค้อชากุล ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
350 นางสาวเกวลิน บุญทวี ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
351 นางพรรณี สิงห์คิบุตร ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
352 นางสาวศรีสุดา บุญปก ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายการเงินและเอกสาร
353 นางคณิชภัทร ทองสุข ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ฝ่ายการเงินและเอกสาร
354 นางพัทนัันท์ ทานะเวช ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ฝ่ายการเงินและเอกสาร
355 นายวัชรพล เผ่าภูรี ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายการเงินและเอกสาร
356 นายวรุทร์ วรรณสุข ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
357 นางจุฑามาศ พลโยธา พนักงานราชการ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
358 นางนภาไล ศรีสวรรณ์ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
359 นางจำเนียร มัจฉามารถ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร
360 นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
361 นางสาวอุบลพันธุ์ อาบุญงาม ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร
362 นางสาวสุกัลยา พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร
363 นางรุ่งณภา ถนอมบุญ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร
364 นางประภา บุญโญ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
365 นางสาววันวิสาข์ ครองสิน ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
366 นางนิภรณ์ เนตรหาญ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
367 นางรจนา สาธุสัตย์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
368 นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
369 นางขวัญตา สมคะเณย์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
370 นางสุนันท์ ตั้งวิโร ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
371 นางสาวดวงจิต ชาธิพา ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
372 นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
373 นางสาวพิมพ์นารา เกษมราช ครูโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
374 นางลินจง เจริญธรรม ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
375 นางนันทนา บุญกอง ครูโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
376 นางรักษ์มณี สารเสวก ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
377 นายสิทธิพร สมจิตร ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
378 นางสาวธิดาวรรณ ราศรี ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
379 นางจำเนียร มัจฉามารถ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
380 นางจิราพร ใยวัน ครูโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
381 นางสาวชลธิชา มีชัย ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
382 นายธรรมศักดิ์ วรวงศ์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
383 นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 28 ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่างๆ
384 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการ สพม.28 ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่างๆ
385 นายประเสริฐ กษมาพิศาล ผู้อำนวยการ สพม.28 ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่างๆ
386 นายสง่า แสวงหา ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
387 นายเทอดเกียรติ แสนสวาสดิ์ ครู โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
388 นายเกียรติศักดิ์ คำทวี ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
389 นายเอนก เนินภู ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
390 นายสุภชัย แซ่เซีย ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
391 นายพิสิษฐ์ บรรเทา ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
392 นางประพันธ์ วงษ์วรรณา ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
393 นางไปรดา เกตุไชยเลิศ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
394 นางสาวธิดาวรรณ ราศรี ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายปฐมพยาบาล
395 นางสาวอุไรวรรณ มณีล้ำ ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายปฐมพยาบาล
396 นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายปฐมพยาบาล
397 นางธัญญรัตน์ สุวรรณเพชร โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายปฐมพยาบาล
398 นางรัชยา แสนจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายปฐมพยาบาล
399 นางจิราวรรณ มีตน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายปฐมพยาบาล
400 นายวสันต์ คุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำนวยการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน
401 นายเทอดเกียรติ แสนสวาสดิ์ ครู โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
402 นายรักเสมอ ไชยมาโย ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
403 นายพิสัน โพนทัน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
404 นายสุภชัย แซ่เซีย ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
405 นายเอนก เนินภู ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
406 นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการ
407 นางฤทัยรัตน์ ผองขำ ครู โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม กรรมการ
408 นางสุภาพร สุนทรา ประธานสหวิทยาเขตยศสุนทร,ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์,ผู้อำนาวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
409 นายมานิต เขียวศรี ประธานสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว,ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์,ผู้อำนายการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
410 นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ ประธานสหวิทยาเขตเลิงนกทากุดชุมไทยเจริญ,ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา,ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยา กรรมการ
411 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ประธานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา,ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัย กรรมการ
412 นายสรรเพชญ อาจวิจัย ประธานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย,ผู้อำนวยการเลิงนกทา กรรมการ
413 นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์,ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร กรรมการ
414 นายอัศนีย์สักดิ์ ศิริชัย ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการ
415 นายวิสันต์ คุณสุทธิ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการ
416 นายวิวัฒนา ไชยยา ประธานพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียน,ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
417 นายอมร ฤกษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
418 นายอัศนีย์ศักดิ์ ศิริชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการ
419 นายพยุหเกียรติ สิงหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการ
420 นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุททรา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม กรรมการ
421 นายบุญมี พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
422 นายสินชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคี กรรมการ
423 นายเสน่ห์ แสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
424 นายยงยุทธ ภูมิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยา กรรมการ
425 นายกิตติพงศ์ เวฬุวนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม กรรมการ
426 นายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม กรรมการ
427 นายสฤษดิ์ กำหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร กรรมการ
428 นายสายันต์ รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา กรรมการ
429 นายเดชา จันดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ กรรมการ
430 นายอัฏผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการ
431 นายจงมิตร ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการ
432 นายอัชราวุธ บุปผาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กรรมการ
433 ว่าที่ร.ต.เรืองยศ ธนาธิปบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการ
434 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร กรรมการ
435 นางยุพิน กองรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
436 นางพรเพ็ญ ดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
437 นางสาวมโนรี อดทน ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
438 นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
439 นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
440 นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
441 นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
442 นายไมตรี บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
443 นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
444 นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการ
445 นายสุริยา วุ่นชีลอง ครูโรงเรียนป่าติ้ววิทยา กรรมการ
446 นางกัลยาณี ยศสุนทร ครูโรงเรียนป่าติ้ววิทยา กรรมการ
447 นางสุภวรรณ์ ไชยยงค์ ครูโรงเรียนป่าติ้ววิทยา กรรมการ
448 นายพรรษา ห้องแซง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
449 นางรัชณู ไวยพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคท กรรมการ
450 นายบันเทิง สุดแสน รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
451 นายไชยา คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
452 นางดาราพิไล คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
453 นางรุ่งระวี ดีล้วน ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
454 นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
455 นายกิจจา ไชยเยศ ครู โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
456 นางบุญสร้าง ทองเข็ม ครู โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
457 นางบุญมี วาฤทธิ์ ครูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
458 นายนิติ ในพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
459 นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์ เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
460 นายเวียงชัย สวัสดี ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
461 นางสาวบุษศรา อุ่นพงษ์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
462 นายบุญมี พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยา รองประธานกรรมการ
463 นายกฤษณัฐ แสนโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รองประธานกรรมการ
464 นายอมร ฤกษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา รองประธานกรรมการ
465 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รองประธานกรรมการ
466 นายประเสริฐ กษมาพิศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รองประธานกรรมการ
467 นางลดาวัลย์ ไชยสัตย์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา รองประธานกรรมการ
468 นางนรีรัตน์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
469 นายไสว ผ่านเมือง ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ
470 นายนิติ ในพรหม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ รองประธานกรรมการ
471 นางลาวัลย์ พุฒิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
472 นายเชษฐา ค้าคล่อง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ
473 นางภิรพา สุวรรณเพชร ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
474 นายเสน่ห์ แสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา รองประธานกรรมการ
475 นายนิคม ไชยะนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม รองประธานกรรมการ
476 นายพิเชษฐ์ เทียมชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]