สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยโสธรพิทยาคม 112 9 6 0 127
2 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 105 12 0 1 117
3 เลิงนกทา 67 13 3 1 83
4 มหาชนะชัยวิทยาคม 63 17 2 4 82
5 กุดชุมวิทยาคม 56 21 9 5 86
6 ค้อวังวิทยาคม 55 16 8 5 79
7 สมเด็จพระญาณสังวร 54 11 8 6 73
8 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 45 17 7 5 69
9 สอนแก้วว่องไววิทยา 44 19 7 8 70
10 ทรายมูลวิทยา 38 21 13 4 72
11 ป่าติ้ววิทยา 38 13 7 6 58
12 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 35 14 10 7 59
13 สิงห์สามัคคีวิทยา 35 10 7 1 52
14 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 31 14 7 3 52
15 บุ่งค้าวิทยาคม 30 12 8 4 50
16 ยโสธรพิทยาสรรค์ 27 16 8 8 51
17 เมืองกลางประชานุกูล 26 15 4 4 45
18 ศรีแก้วประชาสรรค์ 26 5 11 2 42
19 ดงมะไฟพิทยาคม 22 9 8 6 39
20 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 22 6 1 2 29
21 โพนทันเจริญวิทย์ 20 7 11 7 38
22 ศรีฐานกระจายศึกษา 19 13 10 6 42
23 กู่จานวิทยาคม 17 14 9 6 40
24 โพนงามพิทยาคาร 15 11 12 7 38
25 ห้องแซงวิทยาคม 14 10 6 3 30
26 คำเตยวิทยา 14 8 8 4 30
27 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 13 10 4 9 27
28 น้ำคำวิทยาคม 13 5 4 8 22
29 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 11 10 11 6 32
30 นาโปร่งประชาสรรค์ 6 7 9 3 22
31 กีฬาจังหวัดยโสธร 6 3 5 4 14
32 ศรีธรรมวิทยา 2 0 0 0 2
รวม 1,081 368 223 145 1,817