สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 52 28 15 95 108 12 0 1 120
2 ยโสธรพิทยาคม 47 39 11 97 115 9 6 0 130
3 เลิงนกทา 41 23 7 71 70 13 3 1 86
4 กุดชุมวิทยาคม 30 22 13 65 61 21 9 5 91
5 มหาชนะชัยวิทยาคม 20 16 19 55 67 17 2 4 86
6 ทรายมูลวิทยา 20 12 11 43 39 21 13 4 73
7 ค้อวังวิทยาคม 13 9 11 33 55 16 8 5 79
8 ศรีแก้วประชาสรรค์ 12 6 6 24 26 5 11 2 42
9 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 10 7 10 27 38 14 10 7 62
10 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 10 6 13 29 47 17 7 5 71
11 ป่าติ้ววิทยา 9 12 9 30 38 13 7 6 58
12 บุ่งค้าวิทยาคม 9 9 11 29 30 12 8 4 50
13 สิงห์สามัคคีวิทยา 9 7 5 21 36 10 7 1 53
14 โพนทันเจริญวิทย์ 9 3 1 13 20 7 11 7 38
15 เมืองกลางประชานุกูล 7 7 7 21 26 15 4 4 45
16 สมเด็จพระญาณสังวร 6 15 16 37 55 11 8 6 74
17 ยโสธรพิทยาสรรค์ 6 4 4 14 28 16 8 8 52
18 สอนแก้วว่องไววิทยา 5 8 9 22 44 19 7 8 70
19 คำเตยวิทยา 5 8 4 17 14 8 8 4 30
20 กู่จานวิทยาคม 5 4 4 13 17 14 9 6 40
21 ดงมะไฟพิทยาคม 5 3 9 17 22 9 8 6 39
22 น้ำคำวิทยาคม 5 1 3 9 13 5 4 8 22
23 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 4 4 2 10 13 10 4 9 27
24 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 3 3 8 14 22 6 1 2 29
25 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 3 3 2 8 11 10 11 6 32
26 ห้องแซงวิทยาคม 3 2 6 11 14 10 6 3 30
27 ศรีฐานกระจายศึกษา 2 12 4 18 19 13 10 6 42
28 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 2 6 14 22 33 14 7 3 54
29 โพนงามพิทยาคาร 2 2 5 9 15 11 12 7 38
30 ศรีธรรมวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
31 นาโปร่งประชาสรรค์ 0 5 3 8 7 8 9 3 24
32 กีฬาจังหวัดยโสธร 0 0 1 1 6 3 5 4 14
รวม 355 287 243 885 1,111 369 223 145 1,703