สรุปเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำนาจเจริญ 41 9 2 2 52
2 เมืองอำนาจเจริญ 29 6 4 2 39
3 ชุมชนไร่สีสุก 18 5 1 4 24
4 บ้านสว่างใต้ 18 1 2 3 21
5 ชุมชนเปือยหัวดง 17 6 2 1 25
6 บ้านสร้างถ่อ 17 6 1 4 24
7 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 16 12 4 6 32
8 อนุบาลปทุมราชวงศา 16 1 2 4 19
9 ชุมชนโคกสารวิทยา 12 9 4 4 25
10 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 12 4 1 4 17
11 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 12 3 0 0 15
12 นาเจริญหนองแดง 12 1 2 2 15
13 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 11 6 0 4 17
14 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 11 4 0 2 15
15 บ้านบุ่งเขียว 11 3 1 1 15
16 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 11 2 1 0 14
17 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 11 2 0 2 13
18 นาผือโคกกอก 10 5 0 3 15
19 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 10 4 0 1 14
20 บ้านโคกพระวินัยดี 10 2 2 0 14
21 บ้านจานลาน 9 10 1 1 20
22 บ้านน้ำท่วม 9 6 1 6 16
23 บ้านหินเกิ้ง 9 3 0 0 12
24 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 9 2 3 0 14
25 ตชด.บ้านป่าก่อ 9 0 1 0 10
26 บ้านไก่คำ 8 8 2 6 18
27 อนุบาลเสนางคนิคม 8 3 3 1 14
28 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 8 3 2 1 13
29 เจริญวิทยา 8 3 0 0 11
30 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 7 8 2 0 17
31 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 7 6 2 1 15
32 ชุมชนบ้านคำพระ 7 5 2 2 14
33 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 7 3 1 1 11
34 พัฒนาสามัคคี 7 2 4 0 13
35 บ้านคำปอแก้วคำไหล 7 2 1 0 10
36 สามแยกผดุงวิทย์ 7 1 0 1 8
37 บ้านหนองบัวสงยาง 6 6 2 2 14
38 บ้านกุงชัย 6 5 1 0 12
39 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 6 3 3 3 12
40 บ้านคำสร้างบ่อ 6 3 2 0 11
41 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 6 2 2 0 10
42 บ้านโพนเมืองน้อย 6 2 1 0 9
43 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 6 1 3 2 10
44 บ้านห้วยทม 6 1 2 3 9
45 บ้านหินสิ่ว 6 1 2 1 9
46 บ้านเสียว 6 1 1 1 8
47 ประชารัฐวิทยา 6 0 0 0 6
48 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 5 11 0 0 16
49 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 5 5 4 3 14
50 บ้านไร่ขี 5 5 2 1 12
51 บ้านลือนาคำ 5 4 2 2 11
52 นาแต้โคกสำราญ 5 4 1 7 10
53 บ้านโนนแคน 5 3 1 0 9
54 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 5 3 0 2 8
55 บ้านหนองสะโน 5 2 1 0 8
56 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 5 1 3 2 9
57 บ้านกุดปลาดุก 5 1 3 1 9
58 บ้านโพนทอง 5 1 2 0 8
59 โพธิ์ศิลานาหว้า 5 1 0 0 6
60 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 5 1 0 0 6
61 บ่อบุโปโล 5 0 2 0 7
62 บ้านนายูง 5 0 1 1 6
63 บ้านโนนเมือง 5 0 0 0 5
64 ธันยธรณ์พิทยา 4 11 4 3 19
65 ชุมชนบ้านเสารีก 4 7 0 2 11
66 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 4 5 0 0 9
67 วิสุทธิวงศ์ 4 4 3 2 11
68 บ้านนิคม 4 3 1 1 8
69 บ้านคำโพน 4 3 0 1 7
70 บ้านนาหมอม้า 4 2 2 3 8
71 หัวดงหนองคลอง 4 2 1 1 7
72 บ้านบ่อชะเนง 4 2 0 0 6
73 บ้านนาหนองใหญ่ 4 2 0 0 6
74 บ้านโคกกลางเหนือ 4 1 3 1 8
75 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 4 1 2 1 7
76 บ้านหนองเทา 4 1 0 0 5
77 บ้านโนนดู่ 4 1 0 0 5
78 บ้านถ่อนใหญ่ 4 0 1 0 5
79 บ้านหนองแมงดา 4 0 0 1 4
80 บ้านหนองไผ่ 4 0 0 0 4
81 บ้านโนนกุง 3 5 1 0 9
82 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 3 4 3 1 10
83 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 3 4 2 3 9
84 บ้านแยหนองแคน 3 4 0 0 7
85 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 3 3 2 2 8
86 บ้านหนองแก้ว 3 3 2 1 8
87 บ้านนาเยีย 3 3 1 2 7
88 บ้านโสกใหญ่ 3 3 1 1 7
89 บ้านสมสะอาดเนินกุง 3 3 1 1 7
90 บ้านดอนแดงนาโนน 3 3 0 0 6
91 บ้านคำเดือย 3 2 2 1 7
92 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 3 2 2 1 7
93 บ้านนาเวียง 3 1 1 2 5
94 บ้านคำย่านาง 3 1 1 0 5
95 บ้านหนองปลิง 3 1 0 1 4
96 บ้านโคกกลาง 3 1 0 1 4
97 บ้านทุ่งสว่าง 3 1 0 0 4
98 บ้านไร่สมบูรณ์ 3 1 0 0 4
99 บ้านดอนหมู 3 1 0 0 4
100 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 3 1 0 0 4
101 บ้านนาสีดา 3 1 0 0 4
102 บ้านโนนค้อ 3 1 0 0 4
103 บ้านโคกก่ง 3 1 0 0 4
104 บ้านโคกช้างฮ้าย 3 1 0 0 4
105 บ้านสงยางนาตากล้า 3 0 1 0 4
106 บ้านหัวตะพาน 3 0 1 0 4
107 บ้านโคกก่องนคร 3 0 0 0 3
108 ดอนหวายหวายตาใกล้ 3 0 0 0 3
109 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 3 0 0 0 3
110 คำมะเบื่อแสงเพชร 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองขอน 3 0 0 0 3
112 ประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
113 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 2 5 1 0 8
114 บ้านโนนงาม 2 3 2 0 7
115 บ้านถ่อนดอนม่วง 2 3 2 0 7
116 อนุบาลชานุมาน 2 2 3 1 7
117 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 2 0 0 4
118 ชุมชนบ้านจิกดู่ 2 1 2 3 5
119 ดงแสนแก้วดงสำราญ 2 1 2 0 5
120 บ้านโคกเลาะ 2 1 1 0 4
121 บ้านนาคำสามัคคี 2 1 1 0 4
122 บ้านหนองคล้า 2 1 1 0 4
123 บ้านคึมข่า 2 1 0 2 3
124 บ้านนางาม 2 1 0 1 3
125 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 2 1 0 1 3
126 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 2 1 0 0 3
127 บ้านดอนชีหนองมะยอด 2 1 0 0 3
128 บ้านเหล่าหนาด 2 1 0 0 3
129 ดงบังโนนจานเสาเล้า 2 1 0 0 3
130 บ้านชะแงะ 2 0 1 4 3
131 โนนสูงโคกกลาง 2 0 1 3 3
132 หนองข่าป่าหวาย 2 0 0 2 2
133 บ้านเหล่าขวาว 2 0 0 0 2
134 บ้านนาสีนวน 2 0 0 0 2
135 บ้านหัวภู 2 0 0 0 2
136 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 2 0 0 0 2
137 บ้านก่อนาดี 2 0 0 0 2
138 บ้านดอนเมย 2 0 0 0 2
139 บ้านโคกจักจั่น 2 0 0 0 2
140 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1 4 0 0 5
141 ห้วยไร่หาดทรายมูล 1 3 2 2 6
142 บ้านโนนผักหวาน 1 3 2 0 6
143 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1 2 3 1 6
144 บ้านนาสะแบง 1 2 2 1 5
145 เหล่ายางชุมสามัคคี 1 2 1 1 4
146 บ้านนาเรือง 1 2 1 1 4
147 บ้านหนองแคน 1 2 1 0 4
148 บ้านสามัคคีพัฒนา 1 2 0 3 3
149 บ้านคำข่า 1 2 0 1 3
150 ธันยธรณ์พิทยา2 1 2 0 1 3
151 บ้านม่วงสวาสดิ์ 1 2 0 0 3
152 บ้านเป้า 1 2 0 0 3
153 บ้านสามัคคี 1 1 3 1 5
154 บ้านบก 1 1 2 1 4
155 บ้านตาด 1 1 1 3 3
156 บ้านคำแก้ว 1 1 1 2 3
157 บ้านทวีผล 1 1 1 0 3
158 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 1 1 0 1 2
159 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1 1 0 0 2
160 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 1 1 0 0 2
161 บ้านนาอุดม 1 1 0 0 2
162 บ้านห่องเตย 1 1 0 0 2
163 บ้านเวียงหลวง 1 1 0 0 2
164 บ้านโนนหวางโนนกุง 1 1 0 0 2
165 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1 0 2 0 3
166 บ้านชาด 1 0 2 0 3
167 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1 0 1 0 2
168 บ้านหนองโนสวนโคก 1 0 1 0 2
169 บ้านโคกสูง 1 0 0 2 1
170 นาแวงหนองหัวลิง 1 0 0 1 1
171 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1 0 0 0 1
172 บ้านดอนชาด 1 0 0 0 1
173 มิ่งมงคล 1 0 0 0 1
174 บ้านพุทธรักษา 1 0 0 0 1
175 บ้านโป่งหิน 1 0 0 0 1
176 บ้านโพนขวาว 1 0 0 0 1
177 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 0 1
178 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 1 0 0 0 1
179 บ้านนาคำ 1 0 0 0 1
180 บ้านภูเขาขาม 1 0 0 0 1
181 บ้านโพนเมือง 1 0 0 0 1
182 บ้านวังแคน 1 0 0 0 1
183 คุรุประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
184 บ้านขุมเหล็ก 1 0 0 0 1
185 บ้านคันสูง 1 0 0 0 1
186 บ้านทับเมย 1 0 0 0 1
187 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
188 บ้านเกษมสุข 1 0 0 0 1
189 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 0 1
190 บ้านโนนจาน 1 0 0 0 1
191 หนองยอดู่ในวิทยา 0 3 2 2 5
192 บ้านท่ายางชุม 0 2 1 1 3
193 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 2 1 0 3
194 บ้านกุดสิม 0 2 0 3 2
195 บ้านหนองยาง 0 2 0 2 2
196 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 1 2 1 3
197 บ้านเหล่าเลิง 0 1 2 0 3
198 บ้านนายม 0 1 1 1 2
199 บ้านโนนสูง 0 1 1 1 2
200 ตชด.บ้านหนองมะแซว 0 1 1 0 2
201 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 0 1 1 0 2
202 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 0 1 1 0 2
203 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 1 1 0 2
204 บ้านนาเมือง 0 1 0 2 1
205 บ้านหนองเรือ 0 1 0 2 1
206 บ้านโสกท่าวังหิน 0 1 0 2 1
207 บ้านห้วยงูเหลือม 0 1 0 1 1
208 บ้านดงบังพัฒนา 0 1 0 1 1
209 แก้งกฐินภูจำปา 0 1 0 0 1
210 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 1 0 0 1
211 ขามนาเพียงโคกยาว 0 1 0 0 1
212 บ้านกุดน้ำกิน 0 1 0 0 1
213 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 1 0 0 1
214 บ้านคึมใหญ่ 0 1 0 0 1
215 บ้านบาก 0 1 0 0 1
216 บ้านฟ้าห่วน 0 1 0 0 1
217 บ้านเชือก 0 1 0 0 1
218 บ้านแสนสุข 0 1 0 0 1
219 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 0 1 0 0 1
220 บ้านดอนไร่ 0 0 2 0 2
221 บ้านน้ำซับ 0 0 2 0 2
222 บ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 1 1 1
223 บ้านคำเจริญ 0 0 1 0 1
224 บ้านชูชาติ 0 0 1 0 1
225 บ้านหินขัน 0 0 1 0 1
226 บ้านยางช้า 0 0 0 1 0
227 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
228 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 1 0
229 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 0
รวม 846 423 198 195 1,662