สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อำนาจเจริญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงผกาวัลย์  สำราญ
 
1. นางจงใจ  วุฒวัณณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียรกล้า
 
1. นางเกวลี  มัชฌิิมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงชลดา  บุญทา
 
1. นางวันนา  คำผา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงศรุตา  ศรีโชค
 
1. นางสาวละมัย  ชินราด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กชายชยากร  อ่อนอัฐ
 
1. นางนิตยา  พละไกร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กหญิงพรพิรุณ  แก้วสิงห์
 
1. นางปราณี  โพธิหอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุธรรมา  ขันโธ
 
1. นางมนนที  สิทธิธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงศิริญาดา  วันดี
 
1. นางนันทนา  สุริยะศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ไกรเพ็ชร
 
1. นางสุบรรณพร  แสนวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 1. เด็กหญิงดารุณี  อินทะศร
 
1. นางสุภาพ   ด้วงนิล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงนลพรรณ  กะตะโท
 
1. นางวัชรา  สมบูรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทอง
 
1. นางสุภา  ปัญญาดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 1. เด็กชายเสกสรร  ไม่หวาด
 
1. นายอนิรุทธิ์  ถิ่นเซโปน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภัควัน
 
1. นางไพรวัลย์  มีธรรม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. เด็กชายณัฐธิดา   คณะชัย
 
1. นางสิริลักษณ์   โมฬา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  ลุสมบัติ
 
1. นางพิสมัย  แก่นสาร์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กชายทิวา   บุญมี
 
1. นางมยุรี  ปัญญาสาย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 1. เด็กหญิงจันทมณี  ปางเดิม
 
1. นายสุนทร  วิชาธรณ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ทวีชัย
 
1. นางปภาวรินท์  มาแสวง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์แรม
 
1. นางอะลวย  กองอุดม
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กายกูล
 
1. นางศิรินัดดา  นาแพง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพัชญาภรณ์  เจริญบุญ
 
1. นางสาวทิพภา  คุณวุฒิ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วงวิจิตร
 
1. นายสุบรรณเดช  สีสุวะ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน  สง่ามงาม
 
1. นายสาคร  ปามุทา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กชายวริศ  พรมรักษ์
 
1. นางประยงค์  ก้องเสียง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม
 
1. นายจีรยุทธ  ภูมิภาค
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายสุรพัศ   ถวิลผล
 
1. นางสาวสุกัญญา  คูณมา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านชะแงะ 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน  เชิดชู
 
1. นางอันธิกา  เจริญวงศ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  กระตือหน
 
1. นางหวานใจ  วามะลุน
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กหญิงวิรัลยุพา  สังคะพรม
 
1. นางศิริพร  เปรมทา
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงสโรชา  จำใบ
 
1. นายศรศักดิ์  ไชยมงคล
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญพามา
 
1. นายสุนทร  พลหาญ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงสุภาวีย์  นามโท
 
1. นางสุนีย์  มุทาพร
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายภูธเนศ  คำลี
 
1. นายทรงเดช  ลือนาม
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  พันธุมาศ
 
1. นางสาวธีรวรรณ  รักโคตร
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 1. เด็กชายภูวนาล   นิลภา
 
1. นางพงษ์ลดา   นรารักษ์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว 1. เด็กชายกนกภัทร  โสภาลุน
 
1. นางสาววทัญญุตา  บุญหลง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1. เด็กหญิงมัสวรรณ์   ทองผล
 
1. นางมณฑีรา  โพธิ์อ่อน
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงณีรนุช  ธรรมรักษ์
 
1. นายวีระพล  วรรณขาว
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงวรรณภา  ปัตถาลี
 
1. นางพิมลรัตน์  บุตรมาศ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงนัธทมน  คงทน
 
1. นางรพีพร  จันทร์แจ้ง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงธีรดา  สีหาราช
 
1. นางสมปอง  กินาวงศ์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงภัทรา  จอมเกตุ
 
1. นายปรีชา  มารุตะพันธ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจริยา  อรศรี
 
1. นางสาวธิราพร  กองแก้ว
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. นางสาวลลิตา  คำศรี
 
1. นางจินตนา  อำนาจวรรณพร
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงสุพัตรา   สักขีนาดี
 
1. นางวิภารัตน์  กล่อมใจ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. นางสาวสุดา  เผ่าผม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โสภานเวช
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงกิติยา   ดอกไม้
 
1. นางบัวเลียน  ใจเสน
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวบัวเครือ  พันคู
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงงามสิริ  ภูษา
 
1. นางมนัส  อุปนิสากร
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทรัพเฉลิม
 
1. นางสาววันนา  เหลือมเหลา
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปรือทอง
 
1. นางลัดดา  โสดาภักดิ์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงพิมสุพา  รักไทย
 
1. นางสาวนุชจรี  ยุบล
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงอุมากรณ์   บุญรุ่ง
 
1. นางเทวา  ปาวรีย์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงบุษยา  วันทาพงศ์
 
1. นางสาวธิติกุล  หวานอ่อน
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 1. เด็กหญิงบุษกร  เตียวสกุล
 
1. นางสาวสพัตรา  อยู่มั่น
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 1. เด็กชายกรวิชญ์  เหล็กดี
 
1. นายสุนทร  วิชาธรณ์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ปามุทา
 
1. นางนงเยาว์  ชมชิด
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1. เด็กชายนครินทร์   ทุมโจ้
 
1. นางภาณุมาศ   ผาลิวงศ์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พูลเพิ่ม
 
1. นางปะริญา  วาปี
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญสร้าง
 
1. นางนันทนา  สุริยะศรี
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 1. เด็กหญิงพรพรินทร์  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวนุชรี  บุญสุภาพ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1. เด็กหญิงปาณิชา  ฉิมพลี
 
1. นางสำเร็จ  ศรีสงคราม
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญหาญ
 
1. นางเสาวนีย์  กินรี
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 1. เด็กหญิงจารีรัตน์  โคตะสิน
 
1. นางอุไร  ถิ่นเซโปน
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กชายมนตระการ  หวังผล
 
1. นางสุรีพร  แจ้งจันทร์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงสุพิชชา  จินตนา
 
1. นางวัชรา  สมบูรณ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  บุญเจริญ
 
1. นางประจบ  ปัตตาลาโพธิ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สารคะณา
 
1. นางอรชร  กันภูมิ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธันย์ญดา  จันทะพันธ์
 
1. นางรุจิรา  ตุ้มมล
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1. เด็กหญิงเกษมณี  อาษาสิงห์
 
1. นายชาติชาย  บาระมี
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงมะลุลี  ไกยพันธุ์
 
1. นางละออ  ทองเถาว์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำโพน 1. เด็กหญิงเกษร  ลำงาม
 
1. นางสิริลักษณ์  ทองจันทร์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ใจแก้ว
 
1. นางปัญญา  สิงหศิริ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ตั้งจิตร
 
1. นางจงรักษ์  ศรีเดช
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กลิ่นแก้ว
 
1. นางศิรินัดดา  นาแพง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงเกตุธิดา   วงศ์ลาโพธิ์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   อุปรีย์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  สายตา
 
1. นางถนอมสิน  อินโสม
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรลดา  สอนนาค
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เอมโอษฐ์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารราษฎร์
 
1. นางปรียารัตน์  ต้นโพธิ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงอริสา  แพงโคตร
 
1. นางระพีภาร  เบ้าทอง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาธร  ดวงแก้ว
 
1. นางภารวี  ศิริวาลย์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงธนภรณ์   บุญอาจ
 
1. นางสาวสมปอง   คุณธรรม
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงปริญญา  โสมรักษ์
 
1. นางลาวัณย์  พวงศรี
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงมานิตา  ศีลพันธ์
 
1. นางกัลยากร  บุญสิริโชคสกุล
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห่องเตย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เทียนทอง
 
1. นายวุฒิศักดิ์  จักษุพันธ์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1. เด็กชายดุสิต  ดอกบัว
 
1. นางสง่า  กุลจินดา
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพล
 
1. นางหวานใจ  วามะลุน
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เคียงวงค์
 
1. นางพิมลรัตน์  บุตรมาศ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงอรญา  พุทธศาวงค์
 
1. นายศักดิ์ระพี  ศรีภิรมย์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงลักษณา  หลักชัย
 
1. นางคัมภีร์  ลันไธสงค์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สีบัวลา
 
1. นางรจนา  กันยวิมล
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายวีรชัย   คุณสัตย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   นานวลคำ
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงธนินธรณ์  คำโพธิ์แสง
 
1. นายวิเชียร  กล่อมใจ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ครุธธรรม
 
1. นางวิมลรัตน์  โฉมรักษ์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงภัทรา  จอมเกตุ
 
1. นายปรีชา  มารุตะพันธ์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงเมขลา  เดชา
 
1. นางรพีพร  จันทร์แจ้ง
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นางสาวยุวนันท์  รังหอม
 
1. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองสุข
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยพันธ์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงสุพิชชา   อักษรพิมพ์
 
1. นางพินิจ  ปาวรีย์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 1. เด็กหญิงอัญชลี  สุวไกร
 
1. นางสาวสพัตรา  อยู่มั่น
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขสะอาด
 
1. นางสาววิภาพร  โหมดม่วง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายเจษฎา   กุลแก้ว
 
1. นางทองฤทธิ์  หมายมี
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงวรัญญา  เครือดี
 
1. นางสุมาลี  มลสิน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคันสูง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยมณี
 
1. นางหทัยรัตน์  อรอินทร์
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กมล
 
1. นางดรุณวรรณ  ด่านไทยวัฒนา
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงสิริยากร  โคตรนาม
 
1. นางสาวทิวาพร  สลักคำ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิตลดา  เทพคุณ
 
1. นางศักดิ์ศรี  กีฬา
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1. เด็กหญิงอรวรา   พันโนเรศ
 
1. นางสุจิตรา   ประทุมพิทักษ์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กชายธนาธิป  สัตยา
 
1. นางเสงี่ยมจิต  ผองขำ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กหญิงสุปรียา  ไชยวงศ์
 
1. นางมญธิรา  ทุมนัส
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงนัทชา  มณีเขียว
 
1. นางพิสมัย  แก่นสาร์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงชนินาถ  สมพงษ์ผึ้ง
 
1. นางวานี  งามเถื่อน
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  โสภา
 
1. นางมลิวัลย์  พลราษฎร์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายวรากร  หล่าหนูเหม่า
 
1. นางประริญา  วาปี
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงธิญาดา  สุกุ
 
1. นางนงเยาว์  แก้วโพนงาม
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สาระสี
 
1. นางวนัชพร  คันธะมาลา
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทนุพันธ์
 
1. นางอุบล  ธำรงลักษณ์รัตน์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงนภัสรา  บุญโสม
 
1. นายศรศักดิ์  ไชยมงคล
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงนิติญา  น้อยโคตร
 
1. นางพิสมัย  แก่นสาร์
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจณิสตา  สีนอร์
 
1. นางสาวทูลใจ  วลัยศรี
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำโพน 1. เด็กหญิงสุภาพร  ด้วงเงิน
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศุภตรัยวรวงศ์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. เด็กชายธนาดุล  บุญหาญ
 
1. นางสาวพรพิมล   แพงจ่าย
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงพิยดา  คำแพง
 
1. นายสังวร  ธนภากุล
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.4 ทอง 7 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงฐะณัทดา  ผลาวงษ์
 
1. นางสาววิไล  สิงห์แก้ว
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิ
 
1. นางออมสิน  ซึ่งเสน
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทับเมย 1. เด็กหญิงศิริยากร  มูลเพ็ญ
 
1. นางสุมณฑา  พลศร๊
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ปั้นทอง
 
1. นางจินดารัตน์  พิมพ์เทพ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 11 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายวิรัช  แสนสี
 
1. นางบัวสอน  โสภิพันธ์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 1. เด็กหญิงนัฐชนก  บริสุทธิ์
 
1. นางประภัสสร  ผ่องศาลา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรสี่
 
1. นางวิไล  ยุวะบุตร
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 1. เด็กหญิงสุรัชญา  มิตรชอบ
 
1. นางวันเพ็ญ  เถาว์โท
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ผิวเหลือง
 
1. นางมะไลวัลย์  รังษีอรุณ
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มั่งคั่ง
 
1. นางจิราภรณ์  โพธิ์ดำ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงวิสัยทัศน์  พรหมโคตร
 
1. นางวิจิตร  วุฒสังข์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  โคตรธรรม
 
1. นางกนกพร  นนทะใส
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์   แก่นนาคำ
 
1. นางพงษ์ลดา   นรารักษ์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ทารีวงษ์
 
1. นางวนิดา  ใจดี
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงวรรณ์นภา  ศรีแก้ว
 
1. นางคัมภีร์  ลันไธสงค์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วลา
 
1. นางจิรวดี   หอมชื่น
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  ผาเพศ
 
1. นางสาวอุไร  เนื้อแก่น
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงสนธิรักษ์   เสนพริก
 
1. นางบัวเลียน  ใจเสน
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงวิภาพร  บุญเหลื่อม
 
1. นางสาวประไพร  บรรลุ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงประดับ  ลาเลิศ
 
1. นางวิมลรัตน์  โฉมรักษ์
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. นางสาวดวงใจ  ขวัญทอง
 
1. นางอนันตภรณ์   โชติกเสถียร
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. นางสาวสมจิตร  ป้องพันธ์
 
1. นางสำราญ  เชื้อวังคำ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กชายธีระพัทร  ทองชุม
2. เด็กหญิงมานิตา  สุดาชม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามภัยสงค์
 
1. นางจินตนา  อำนาจวรรณพร
2. นางจิรนันท์  อั้งดา
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาดดา
2. เด็กชายเถลิงรัตน์  พานอ่อน
3. เด็กชายไชยา  พานอ่อน
 
1. นางบุญเย็น  สัมฤทธิ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวไข
 
1. นางบุญญมาลย์  แจ่มใส
2. นางภัทรานิษฐ์  ธงไชย
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์   อยู่เย็น
2. เด็กหญิงสุจิตรา   มุขไชยหา
 
1. นางผกาวลี   คุณสัตย์
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สวนเส
2. เด็กหญิงรุจิรา  สุขสะอาด
 
1. นางสิรินาถ  เห็มสุข
2. นางบุญน้อม  จันลุทิน
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทวีผล 1. เด็กหญิงทัศน์มัย  ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุษรากรณ์
 
1. นางศุภาภรณ์  ละพรมมา
2. นางวราพร  ลูกไทย
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายวิษณุพงษ์  เสาโมกร์
2. เด็กหญิงวิสัยทัศน์  พรหมโคตร
 
1. นางวิจิตร  วุฒสังข์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วันดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พรสี่
 
1. นางวิไล  ยุวะบุตร
2. นางศักดิ์ศรี  กีฬา
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชไมพร  วรวงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วิชาพูล
 
1. นางวไลพร  ศรีภิรมย์
2. นางสาวธิราพร  กองแก้ว
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงรัตนมณี  ขันทะวิชัย
2. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ธรรมตาล
 
1. นางสาวกาญจนา  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวอรชุมา  มีแสง
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กหญิงวรรณภา  วามะลุน
2. เด็กหญิงสุจิรา  พลอาษา
 
1. นางประภาภรณ์  สายโท
2. นางเกษแก้ว  ชัยทอง
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กายกูล
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  นาแพง
 
1. นางศิรินัดดา  นาแพง
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงวาสนา  ใจงาม
2. เด็กหญิงอรวรรณ์  สำลี
 
1. นางสาวประยงค์  ไชยขันธ์
2. นางรำไพภัทร  สืบสิน
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1. เด็กหญิงนฤมล  โกสัตถา
2. เด็กหญิงสุปราณี  สบายเรื่อย
 
1. นางนงราม  วิชัยดิษฐ์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทิพรัตน์
2. เด็กหญิงศิรประภา  สงเคราะห์ธรรม
 
1. นางประภัสสร  บรรลุศิลป์
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงนันทินีย์  นิลพาทย์
2. เด็กหญิงพรลภัส  อุดมสิน
 
1. นางละออ  ทองเถาว์
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงพรรณิกา  แสนคูณ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ธนภากุล
 
1. นายสังวร  ธนภากุล
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ทองจรูญ
2. เด็กหญิงธราทิพย์  วันนาพ่อ
 
1. นางพิมลรัตน์  บุตรมาศ
2. นางนราพร  บุญประสาร
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายชินวัฒน์  วิสุทธยา
2. เด็กชายนนธวัช  ยกยุทธ
 
1. นายสุชาติ  บาระมี
2. นางดวงจันทร์  บาระมี
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   กุลพรม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   บุญสิงห์
 
1. นางภัคสุดา   สุขไชย
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สีเมืองแพน
2. เด็กหญิงเกวลี  ชาวไทย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เอมโอษฐ์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัสสาคำ
2. เด็กชายอัครเดช  ทุมสิงห์
 
1. นางมนัญญา  ลาหาญ
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงฉัตราภา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงภัทรา  ลองจำนงค์
 
1. นางวิมลรัตน์  โฉมรักษ์
2. นางสาวนลัทพร  หลักบ้าน
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายบุญชัย  ชินดา
2. เด็กชายสุระชาติ  สุ่มมาตย์
 
1. นายวิเชียร  กล่อมใจ
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงสุนิตรา  ซะนารา
 
1. นางบุญเย็น  สัมฤทธิ์
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ยืนนาน
2. นางสาวยุวนันท์  รังหอม
 
1. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
2. นางยุพา  ดอนสิงห์
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ประดับแก้ว
2. นางสาวนงลักษ์  พงษ์วิเศษ
 
1. นางคัมภี  ลันไธสงค์
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จารุไชย
 
1. นายสมหวัง  สินชู
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วสาร
2. เด็กหญิงสมศรี  ฟักนวล
 
1. นางสาวประไพร  บรรลุ
2. นายวิโรจน์  ถีระพันธ์
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   อรกุล
 
1. นางรพีพร  จันทร์แจ้ง
2. นายสุภี  นามเข็ม
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. นายปัญญา  จอกนาค
2. นายเอกราช  ชุมสิงห์
 
1. นายจันทร์แปลง  วงค์แก้ว
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายอณิรุต  รวิวงค์
 
1. นางสาวพยุงศรี  สุขโท
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมทอง
 
1. นางธนารักษ์  สนธิหา
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงอรญา  ผดาเวช
 
1. นางศรีสุดา  อินทรชัย
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 1. เด็กหญิงอภิสมัย  แก้วเลื่อน
 
1. นางสายสนิท  ขันธะรี
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กชายคณาธิป  พรมสม
 
1. นางละมัยพร  คัทนศรี
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงอรปรียา  อรศรี
 
1. นายทวี  วังษาลุน
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีเนตร
 
1. นางพรรณี  ตังคณิตานนท์
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กชายนันทาภิวัฒน์  ขันบุ
 
1. นางอะลวย  กองอุดม
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วังแก้ว
 
1. นางจิรนันท์  อั้งดา
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  โชติศรี
 
1. นางเกษร  บุญทาป
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 1. เด็กชายกฤษฎา  มาสู่
 
1. นางประภัสสร  ผ่องศาลา
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยนา
 
1. นางสาวเมตตา   หิรัญสิงห์
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 1. เด็กชายนรากร   วงศ์จันทร์
 
1. นายเจริญชัย    อมรสิน
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 1. เด็กหญิงอรปรียา  ธิสาเวช
 
1. นายนิสิต  ชาววัง
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 15 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 1. เด็กหญิงศิรินาฎ  โชติทอง
 
1. นางสาวเกษร  สมน้อย
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านคำเดือย 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  อัปกาญจน์
 
1. นายธีระศักดิ์  อินทร์ทอง
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กหญิงอมลดา  คงเมือง
 
1. นางประภัสสร   ศรีขาว
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงเพชรดา  โพธารินทร์
 
1. นางมยุรี  ลูกบัว
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 1. เด็กชายวีรภัทร  แต้มทา
 
1. นางจริยา  เสริฐผล
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายปัฐวีกานต์  ศรีสะอาด
 
1. นางบัวจันทร์  มาระวงค์
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อัศวภูมิ
 
1. นางบังอร  บุปผาชาติ
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายรชฏ  บุญจิ่ม
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  หนันทสิงห์
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กชายปณิธาน  จำปาหอม
 
1. นายสิริวัฒน์  โชติกเสถียร
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายธีระภัทร  แสงฉวี
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ตรีเดช
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงจามจุรี  ป้อมหิน
 
1. นายทรงศักดิ์  วัณฎ์สุรกานต์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงสิริพัดชา   พัฒนา
 
1. นางอุไร   กาตีวงค์
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงชนิดา  แก้วโท
 
1. นางวิไล  บุญพิพัฒน์
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ยังทน
 
1. นายสุวฤทธิ์  สำราญ
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงศิวะภรณ์   ผ่องแผ้ว
 
1. นายประหยัด    ทองอ้น
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สุุขส่ง
 
1. นายอนุสรณ์  สิงห์แก้ว
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงปิยวดี  บุญเต็ม
 
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กชายภูวดล  พลรักษา
 
1. นางประกอบ  บุปผาดา
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายยุุทธศาสตร์  ดำบรรพ์
 
1. นางอรทัย  สิงห์แก้ว
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ถนอมชาติ
 
1. นางสาวหนูเวียง  อนุภักดิ์
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองเพ็ญ
 
1. นางสุขสำราญ  วรบุตร
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. เด็กชายปิยนนท์  ปังตระกูล
 
1. นายเศรษฐกิจ  นนทพจน์
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านชะแงะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีหามาตร
 
1. นางอันธิกา  เจริญวงค์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนโท
 
1. นางสาวพัชรี  ทองโกฏิ์
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงนุศรา  บุญโสม
 
1. นายทรงศิลป์  แสวงผล
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวพนิชการ
 
1. นายศุภชัย  มาตาชาติ
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพิเชษฐ์ศิลป์  พึ่งหนู
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ไชย
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. นายรุ่งนคร  บรรลือ
 
1. นางลำพูน  โพธิ์งาม
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 1. เด็กหญิงจิรายุ  ยืนสุข
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  บุญรอด
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นางสาวอุไร  กลิ่นกล้า
 
1. นางไพลิน  ผาใหญ่
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายพัฒนา  เพชรชาลี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  เหิรเมฆ
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นางสาวจิราพร  เชื้อทอง
 
1. นางสาวจันทรา  ศิลปรายะ
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายจักรภพ  โคตรทอง
 
1. นายไม้หอม  บุญสุภาพ
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เข็มพันธ์
 
1. นายสุวิทย์  ศรีบู
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประกอบศรี
 
1. นายอักษร  ศรีสุข
 
227 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงกิตยา  สุขอร่าม
2. เด็กหญิงจินตนา  ร้อยลา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มูลเพ็ญ
 
1. นางวีรวรรณ  สิงห์งาม
2. นางสุรัตน์  ชาววัง
 
228 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยาตรา
2. เด็กหญิงชุติมา  ศรีลาศักดิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรโคตร
 
1. นางนพคุณ  ทองแก้ว
 
229 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. เด็กชายธีรยุทธ  สุทธิวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  บุตรวงศ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สุทธิวงศ์
 
1. นางศิริพร  จันจอม
2. นางทิพาวรรณ  นารีโภชน์
 
230 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงลลิตา  มลสิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  เถาว์ดี
3. เด็กหญิงอรญา  มลสิน
 
1. นางสาววาฤดี  ก้อนหิน
2. นางสุนิดา  อุปาละ
 
231 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวภู 1. เด็กหญิงสุวนิดา  บุญไทย
2. เด็กหญิงอรนภา  พิมพบุตร
3. เด็กหญิงอารียา  เทศนา
 
1. นางอุไร  สุริยวงศ์
2. นางเสถียร  สะดีวงศ์
 
232 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงปริชญา   กงล้อม
2. เด็กหญิงพรเจริญ   คณาสาร
3. เด็กหญิงลิขิต   วรรณพัฒน์
 
1. นางอุไร  กาติวงศ์
2. นางสุดาพร   ถูระวรรณ์
 
233 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ประทุมทอง
2. เด็กชายเกียรติสกุล  สุดา
3. เด็กหญิงแพรวโพยม  นิ้วทอง
 
1. นางสาวณัฏฐวรรณ  อุทธา
2. นางวัชรีบูลย์  อุทธา
 
234 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ลาโกน
2. เด็กหญิงจามจุรี  ป้อมหิน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ต้นโพธิ์
 
1. นางวัชรี  เกตุกุล
2. นางสราญรัตน์  มีมา
 
235 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กชายสถิตย์  โสวาปี
2. นางสาวสุนันทา  บุญเมือง
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  พึ่งกุล
 
1. นายภมรินทร์  รัตนศรี
2. นางอธิชา  สามารถ
 
236 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประทุมเลิศ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงปานดารา  พาหา
 
1. นางวิมล  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เถาว์โท
 
237 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 1. เด็กชายพิษณุ  หนูมา
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  แก้วหลวง
 
1. นายเชิดศักดิ์  บุญธรรมมา
2. นางสาวภัททิรา  คำดี
 
238 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชญานิศ  เรืองกิจวณิช
2. เด็กหญิงบุษราวรรณ  ศรีธัญรัตน์
3. เด็กหญิงปทุมวรรณ  สดีวงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  หนันทิสิงห์
2. นางสาวอโณทัย  วงค์คำชัย
 
239 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุขเขียว
2. เด็กหญิงธารินี  อนันตโชติ
3. เด็กหญิงอทิตยา  อุ่นเรือน
 
1. นางพิเศษศรี  อุทธา
2. นางสาวชนัดดา  คณะรัตน์
 
240 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ก่อกุล
3. เด็กหญิงรักสิมา  พลหาญ
 
1. นางสุณิสา  มาลีรัตน์
2. นางสายชล  ทัศบุตร
 
241 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โฉลกดี
2. เด็กชายพัสสน  องอาจ
3. เด็กหญิงอริสา  ราชรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายตา
2. นางสาวประภากร  ปัญญาดี
 
242 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมโคตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์ใหญ่
3. เด็กหญิงอมราภรณ์  ราชเสน
 
1. นางวิมาลา  เพ็งคำศรี
 
243 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 1. เด็กชายปิยะวรรณ   สินชู
2. เด็กหญิงวศินี   รุจิต
3. เด็กหญิงอารียา   แสงฤทธิ์
 
1. นายเชษฐา   คำพันธ์
2. นายบุญมี   มัฐผา
 
244 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  กองธรรม
2. เด็กหญิงธนพร  แท่นทอง
3. เด็กหญิงประติภา  สมควร
 
1. นางสาวอุไรวรรณ์  สิริสุภะ
2. นางเสงี่ยมจิต  ผองขำ
 
245 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โมราชาติ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ผิวพรรณ
3. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ทองชุม
 
1. นางทองดี  กันไชยชาติ
 
246 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กชายธีรภัทร  บุริภัทร
2. เด็กชายวิศวะ  น้อยหอม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  ละม่อม
 
1. นางสาววนิดา  สังครักษ์
2. นางสาวรสริน  สำราญ
 
247 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. นายจักรชัย  สมปราง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สมสุข
3. นายสิทธิชัย  ศรศิริ
 
1. นายภมรินทร์  รัตนศรี
2. นางอมรรัตน์  วรรณโสภา
 
248 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายธนากร  เพ็ญอุบล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์จันทร์
 
1. นางสุณิสา  มาลีรัตน์
2. นางสายชล  ทัศบุตร
 
249 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำโพน 1. เด็กชายคฑาวุธ  เคนหา
2. เด็กชายจักรพงษ์  แสงฉวี
3. เด็กชายอนุรักษ์  บัวบาน
 
1. นายพลาย  เสมอภาค
2. นางสาวอัปสร  พึ่งภพ
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกุศลสิริ  โทนุการ
2. เด็กหญิงชนิสรา  สุรักษ์
 
1. นางพิไล  อุตส่าห์
2. นางพิไล  อุตส่าห์
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายนนทพันธ์  สิทธิโชติเลิศภักดี
2. เด็กชายบุญกิตติ  ทัพซ้าย
 
1. นายเสรี  ศรีพุทธรินทร์
2. นางสาวอโณทัย  วงค์คำชัย
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงมัทวัน  นับประโคน
2. เด็กหญิงวรนุจ  คำจันทร์
 
1. นางสาวพรหมภรณ์  เผ่าพันธ์
2. นางอนงค์  สารีพันธ์
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงประวีภา  สีดา
2. เด็กชายปรเมศวร์  โสภา
 
1. นางธราภรณ์  สมเนตร
2. นางพิชญดา  แสนคำ
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กชายธีระพงศ์  คุณาสิทธิ์
2. เด็กชายสุเมธ  สว่างวัน
 
1. นายอลงกรณ์  ภูตะอินทร์
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กหญิงประภัสรา  ทองพรม
2. เด็กหญิงเบญทิพย์  ปัดภัย
 
1. นางสาวภาวิณี  ชมชิด
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายนรินทร์  ชินลาภา
2. เด็กชายพิชาภพ  กาหาวงศ์
 
1. นางวิมล   เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เถาว์โท
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กชายณัฐพร   บุญรุ่ง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    สกุลไทย
 
1. นายสมศักดิ์  อุดมสิน
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 1. เด็กชายยศพัทธ์  ลาหาญ
2. เด็กชายวัฒนา  หงษา
 
1. นายคมสันต์  อ่อนน้อม
2. นางนวลจันทร์  ผาใหญ่
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมควร
2. เด็กชายเชาวิศ  นนทะบุตร
 
1. นางสาวอุไรวรรณ์  สิริสุภะ
2. นางสาวนภัสนันท์  คณาดี
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กชายศรายุทธ  จันทร์เต็ม
 
1. นายพงศกร  เพียรภายลุน
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายกฤษนัย  มุทาพร
2. เด็กหญิงสุรนันท์  สาโสม
 
1. นางภัทรานิษฐ์  บุญจอง
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กชายวัชรพล  เสือสา
2. เด็กชายสุเมธี  โสมรักษ์
 
1. นายไพรัช  เอกศรี
2. นายณัฐวุฒิ  โล่ห์คำ
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 1. เด็กหญิงชนกานต์  รากวงศ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขรขวา
 
1. นายเวชกร  สายสุด
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สิงห์นาค
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สลักทอง
 
1. นายธวัช  บุญจอง
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กชายพิชัยภูซิต   สันทาลุนัย
2. เด็กชายสรวิชณ์   เนื้อทอง
 
1. นายบุญเลิศ   รักจิตร
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงขวัญจิต  บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  หลงทอง
 
1. นางสาวพรหมภรณ์  เผ่าพันธ์
2. นางสาวจันทรา  ศิลปรายะ
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายณัฐชัย  มังสา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มงคลมาตย์
 
1. นายสุวิทย์  ศรีบู
2. นายวิโรจน์   ถีระพันธ์
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยขาว
2. เด็กชายนฤบดินทร์  กลิ่นกล้า
 
1. นางไพลิน  ผาใหญ่
2. นายพชรพล  อุทธา
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. นายบริรักษ์  สุทธิวงศ์
2. เด็กชายศรัณย์  จารุจิตร
 
1. นายอธิฆัมพร  วามะลุน
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กชายอนุสรณ์  โพธิ์เมือง
2. เด็กชายอุดมทรัพท์  พิลา
 
1. นางจิราพร   เพียรผล
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ลาภสาร
2. เด็กชายวิศรุต  พิมพารัตน์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  บุญจอง
2. นางสาวบุญประครอง  เบ้าคำ
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กชายกิตติพร   สร้างโศก
2. เด็กชายนพพร   มั่นคง
 
1. นายสมศักดิ์  อุดมสิน
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อทาน
 
1. นายภัทรเดช  อุนาภาค
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กชายวทัญญู  อระไชย
 
1. นางสาวนิภาพร  ดำมา
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายอทิวราห์  สีแลง
 
1. นายบวรชัย  คอแก้ว
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กชายนิติศักดิ์  บุญธิมา
 
1. นางสุพัฒน์  ชาจันทึก
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพงศธร  ขันติกิจ
 
1. นางสาวอุรักษ์  บุพชาติ
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงธันว์ชนก  ดวงเนตร
 
1. นายทรงศิลป์  แสวงผล
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุรารักษ์
 
1. นายวิเชียร  ทองแรง
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญวรรณ์
 
1. นายทวีชัย  จูมศิลป์
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กหญิงจิรวดี  คะนองมาก
 
1. นายบุญชู  ปฏิโชติ
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กหญิงวรารักษ์  สิงห์สว่าง
 
1. นายภูใบ  นิสวัน
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 1. เด็กหญิงณัฐณันท์  คำจันทร์
 
1. นางสุบรรณพร  แสนวัฒน์
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญลุมา
 
1. นางวนัชพร  คันธะมาลา
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายพงศกร  สุภาพรม
 
1. นางสาวหนูกร  โพธิจันทร์
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงกิติมุข  ณ นครพนม
 
1. นางธราภรณ์  สมเนตร
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงปิยะนุช   ผ่องแผ้ว
 
1. นางรัชนีกร   ศรีวะรมย์
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 1. เด็กชายธีระพงษ์   ป่าอ้อย
 
1. นายเชษฐา   คำพันธ์
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กชายศรราม  สุขวงค์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ดำเหลือ
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สารสอน
 
1. นางอุไร  ถิ่นเซโปน
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทานสิงห์
 
1. นายวิสันต์  ไชยรักษ์
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1. เด็กชายพิสิษฐ์  แก้วโวหาร
 
1. นายธนงค์  กองอุดม
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คำหอมกุล
 
1. นางวัชรินทร์ธร  เจริญผล
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนดล  ไชยมาตย์
 
1. นางมารศรี  สุขบัติ
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายวายุ  หาญจิตร
 
1. นางภัทรานิษฐ์  บุญจอง
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายไธพัตย์  ล้อธนวิจิตร
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงรจนา  มานะพระ
 
1. นายทรงศิลป์  แสวงผล
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กชายไกรวิน  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวนิภาพร  ดำมา
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กชายสาธิต  เขาแก้ว
 
1. นายสิริวัฒน์  โชติกเสถียร
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านชะแงะ 1. เด็กชายศาตรา  สายแวว
 
1. นางอันธิกา  เจริญวงศ์
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายศิริศักดิ์   หวังผล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   สารรัตน์
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   อัปกาญจน์
 
1. นายเชษฐา   คำพันธ์
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  คุณะชัย
 
1. นางสาวญาณี  ผุเพชร
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงชาลินี  แสนโท
 
1. นายสุวฤทธิ์  สำราญ
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงคำ
 
1. นายธวัช  บุญจอง
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงจิรฐา  ภาคสุโพธิ์
 
1. นางสาวหนูเวียง  อนุภักดิ์
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงนรินพร  สีแหล้
 
1. นางธราภรณ์  สมเนตร
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงคณิศร  ขันพรม
 
1. นางสาวสิริพร  สุดตา
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายจิรายุส  บุตรพรม
 
1. นางสาวอรทัย  ชัยน้อย
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 19 โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กชายนิติภูมิ  สู่เสน
 
1. นางสุนทรี  หงส์นรา
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กหญิงอิศริยา  บุญรอด
 
1. นางกมลนุช  ไวยพันธ์
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงสุวิดา  โคกโพธิ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  บุญจอง
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณ์นิภา  สาสี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  เหิรเมฆ
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. นายณรงค์  วงษ์ธรรม
 
1. นางทองดี  กันไชยชาติ
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. นางสาวนฤมล  สีคำ
 
1. นางรัชนี  สิงห์โท
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กชายเสกสรร  ขุมคำ
 
1. นางสาวจันทรา  ศิลปรายะ
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  มาตเหลือง
 
1. นางสาวสมพร  มีมา
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กชายอมรเทพ  ทัพธานี
 
1. นายวิทยา  ทานะขันธ์
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงนัยนา  สุพาสอน
 
1. นางนฤมล  ยืนสุข
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพงศ์ประวีณ์  รัตนศรี
2. เด็กหญิงพรรณสิริ  สระโสม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีบู
 
1. นางสาวอรุณี  อนุพรรณสว่าง
2. นางบังอร  กาญจนาภา
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชนกขวัญ  วงศ์พิจิตร
2. เด็กหญิงธัญพร  พาทาเพชร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  กุลสิงห์
 
1. นางชัญญา  ศิริศตายุ
2. นายสานิตย์  กาตีวงศ์
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันทา
2. เด็กหญิงปฏิมา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงอัชรียา  ออสันตินุตสกุล
 
1. นายศุภชัย  มาตาชาติ
2. นางลัดดา  หน่อแก้ว
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูษา
2. เด็กหญิงศุภาทิพย์  เจริญบุญ
3. เด็กหญิงอรัญญา   เสนาดี
 
1. นางสำอางค์   เจริญวงศ์
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กหญิงมาลิตา  โสภา
2. เด็กหญิงสิริลักษ์  ทองยุ้น
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  โสภา
 
1. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
2. นายอำพล  พรสี่
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เสภูมี
2. เด็กหญิงสุปราณี  สุขมา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กุลศรี
 
1. นายสุวฤทธิ์  สำราญ
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทร์ขาว
3. เด็กหญิงนันธพร  ธรรมรักษ์
 
1. นางทองสอน  สุ่มมาตยื
2. นายจำเริญ  สุ่มมาตย์
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 1. เด็กหญิงพรรพษา  กาเผือก
2. เด็กหญิงศรัณยา  คำภา
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  กาเผือก
 
1. นางบุษบาไพร  กีฬา
2. นางสาวจตุพร  สุขกันยา
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 1. เด็กหญิงสุชาดา  โนนตูม
2. เด็กหญิงสุธิดา  ถมปัด
3. เด็กหญิงสุพัตรา  โนนตูม
 
1. นายอดิศักดิ์  สิงห์ชู
2. นางเพ็ญศรี  ชาววัง
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กชายจตุพร  กาลปลูก
2. เด็กชายพัฒน์พรรษา  เสียงใหญ่
3. เด็กชายอดุลวิทย์  ขันแก้ว
 
1. นายธีระพงษ์  ศรีสำรวม
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงทํศนีย์  ถาวรบุญ
2. เด็กชายยศพัทธ์  ลาหาญ
3. เด็กชายอิศรากร  ผาใหญ่
 
1. นางนวลจันทร์  ผาใหญ่
2. นางอภิษฎา  โททอง
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายชิษณุชา  ถิ่นเซโปน
2. เด็กชายนัตพล  สามงคุณ
3. เด็กชายภาติยะ  แดงบุตร
 
1. นายจีรยุทธ  ภูมิภาค
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยดำ
2. เด็กชายวรวิช  วรเกตุ
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  บุญชู
 
1. นางนราพร  บุญประสาร
2. นางนงนุช  บุพชาติ
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายคมกริช  บารมี
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มูลนา
3. เด็กชายวรเวช  ภากพรม
 
1. นางจิตรา  โลจรัส
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปลื้มจิตร
2. เด็กหญิงธนัญญา  แพงจ่าย
3. เด็กหญิงปัณฑิกา  โคตจันทัด
 
1. นางกอบกูล  ถามะพันธ์
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุปผาชาติ
2. เด็กหญิงปิยะมินทร์  มณีสาย
3. เด็กหญิงสกุลศรี  ศรีวะวงศ์
 
1. นางสาวธีรนันธ์  จันมี
2. นางอโณทัย  แสงชาติ
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงชนาภา  สมพงษ์
2. เด็กชายประพัฒน์  จารุไชย
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางหอมหวล  ไกยสิทธิ์
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงธนัญญา  โพธิจันทร์
2. เด็กหญิงวนิดา  รักษาศรี
3. เด็กหญิงอทิตยา  คำพันธ์
 
1. นางนงเยาว์  อ่วมทอน
2. นางนริศรา  หลักบ้าน
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศารารมย์
2. เด็กหญิงภัทธิดา  แก้วคำไสย์
3. เด็กชายศุภโชค  จันทร์เขียว
 
1. นายจักรพงษ์  สุดาชม
2. นางสาววรารัตน์  อรอรรถ
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงธัญพร  ทันที
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองบาล
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  นระมาตย์
 
1. นายประหยัด  ทองอ้น
2. นางไสว  ธรรมสาร
 
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ยืนนาน
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทะนงค์
3. นายสมศักดิ์  เสือสา
 
1. นายอำพล  พรสี่
2. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทน
2. นายสัจธรรม  สีแดง
3. นางสาวเจนจิรา  พิมพิจารย์
 
1. นางสำราญ  เชื้อวังคำ
2. นางสาวณัฐภัสสร  ภูวงษ์
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แม่นทอง
2. เด็กชายธิติฌานนท์  ผลาการ
3. นายสุนัน  ศรีโคตร
 
1. นายเยื้อน  พิมพาเพียร
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงธนัฐชา  ชารีหอม
2. เด็กหญิงสบายสุข  กองเกิด
3. นางสาวโสรยา  คนดง
 
1. นางจารุวรรณ  มีศรี
2. นายบุญเพ็ง  มีศรี
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชาวหนองแคน
2. นางสาวสุพัตรา  โสพิพันธ์
3. นางสาวอรวรรณ  เพ็งพาทย์
 
1. นางทองสอน  สุ่มมาตย์
2. นายจำเริญ  สุ่มมาตย์
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. นางสาวนำ้ฝน  จันทนัด
2. นางสาวประภัสสร  เดชา
3. นางสาวสกาวเดือน  ภูตะเวชน์
 
1. นางเบญจวรรณ  ช่วยสุข
2. นายอักษร  ศรีสุข
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายณัฐพร  บุญเหลื่อม
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชินสิทธิ์
3. เด็กชายพรประเสิฐ  ธุมาลา
 
1. นายสุวิทย์  ศรีบู
2. นายเฉลย  พระโสภา
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ก้อนกลิ่น
2. นายทศพล  ยืนสุข
3. นางสาวสุทธิดา  ลอยหา
 
1. นางศิริเนตร  สุดใจ
2. นายวิจารณ์  สุดใจ
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สุดใจ
2. เด็กชายฉัตรชัย  ผุเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สีทอง
 
1. นางสาววงเดือน  บาลุน
2. นางสาวสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
349 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายวรณ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คณาทอง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวอรุณี  อนุพรรณสว่าง
2. นางสาวอมรรัตน์  ผลสิน
 
350 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงดารินี  กาญจนสิงห์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิลาวงษ์
3. เด็กหญิงสุดาพร  บุญทิพย์
 
1. นางวีรวรรณ  สิงห์งาม
2. นางสุรัตน์  ชาววัง
 
351 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงนฤมล  ม้วนทอง
2. เด็กหญิงพรรณพิมล  ถิ่นขาม
3. เด็กหญิงสุภาวรี  โคตรทอง
 
1. นางรำไพภัทร  สืบสิน
2. นางสาวประยงค์  ไชยขันธ์
 
352 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.67 เงิน 4 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำสุจริต
2. เด็กหญิงมนฑิกานต์  สอนสั่ง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ลืออำนาจ
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีสวัสดิ์.
2. นางรัตนา  อัปกาญจ์
 
353 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.67 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ปามุทา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเพาพะงา  กาทอง
 
1. นายสาคร  ปามุทา
2. นางประสงค์  ปามุทา
 
354 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมชัย
2. เด็กหญิงนภาพร  นามหาญ
3. เด็กหญิงวรัญญา  คลังทอง
 
1. นางจีรวรรณ์  สมควร
2. นางสำเนียง  ทองแดง
 
355 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ภาคน้อย
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงแพรวโพยม  นิ้วทอง
 
1. นายประสงค์  อุทธา
2. นางวัชรีบูลย์  อุทธา
 
356 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สายสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนชาติ
3. เด็กชายโกสน  มาศพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาวรรณ  นามสนธิ์
2. นายสานิตย์  กาตีวงศ์
 
357 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  แสงกระจ่าง
2. เด็กหญิงนฤมล  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อ่อนชาติ
 
1. นางศรัณย์รัตน์  แสนสุด
2. นางสาววาสนา  สายสมบัติ
 
358 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ผลสิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญมั่น
3. เด็กชายลัดดาวัลย์  สายสว่าง
 
1. นางสุภาพร   จันมี
2. นางสาววิมลพรรณ  พันธ์สูง
 
359 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.33 เงิน 10 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริวาลย์
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ศิริวาลย์
 
1. นางจันทร์แสง  กองเพชร
2. นางงามฤทธิ์  แสนทวีสุข
 
360 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล็กดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วรรณวัตร
3. เด็กหญิงใดยะดา  บุญมาก
 
1. นางดาวเรือง  สู่เสน
2. นางอิงมล  บุญลือ
 
361 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.67 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงชฎากร  บุญตั้ง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  กุมภิโร
3. เด็กหญิงเพ็ญภาส  สุดเต้
 
1. นางสาววาสนา  โมกขศักดิ์
2. นางสาวสมคิด  อินลี
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.33 เงิน 14 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 1. เด็กหญิงจิราพร  วีระพันธ์
2. เด็กหญิงทิพย์ฤดี  เทนคำเนาว์
3. เด็กชายวาทยกร  ไชยเจริญ
 
1. นางปวีณา  ช่วยตา
2. นางสาวปวีณา  ช่วยตา
 
363 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 1. เด็กหญิงธัญยพร  อัคบุตร
2. เด็กชายพิษณุ  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายเกรียงไกร  ผิวสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายตา
2. นางสาวประภากร  ปัญญาดี
 
364 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เกษทอง
2. เด็กหญิงณัฐพร  จันทโสด
3. เด็กหญิงอุมาริน   ใจทอง
 
1. นายประหยัด   ใสบาล
2. นางวราพร   พลกระจาย
 
365 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สีบัวลา
2. เด็กหญิงวีราวรรณ  พลสติม
3. เด็กหญิงเพชรศิริญญา  โภคทรัพย์
 
1. นางสุภาพร  พรมวงค์
2. นางสาววิชชุตา  คลังกลาง
 
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราพัชร  นนทสิง
2. เด็กชายวรชิต  เจริญพิพัฒน์
3. เด็กหญิงศศิธร  ปาปะเก
 
1. นายอำนาจ  รุจิตร
2. นางสาวศิวิมล  กุลเกลี้ยง
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทิพย์โอสถ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พลอยพันธ์
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ใจบุญ
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีสวัสดิ์.
2. นางรัตนา  อัปกาญจ์
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลกันยา  กังวาลย์กูลการ
2. เด็กหญิงศิริพร  นอลา
3. เด็กหญิงเปรมกมล  สีลาดเลา
 
1. นายอนุรักษ์  พิมพ์หาญ
2. นางสาววิไลวรรณ  ปัญญาดี
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เกษราช
2. เด็กหญิงพิชชาฎา  สุดเต้
3. เด็กหญิงอมินทร์ตา  มาศนอก
 
1. นางจารุวรรณ  มีศรี
2. นายบุญเพ็ง  มีศรี
 
370 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กหญิงชนันธิดา  ทองดา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คณาเสน
3. เด็กหญิงอัมพร  ธิศาเวช
 
1. นางพัชรี  รัตนวารีพันธุ์
2. นางสุภาวดี  โสมเกษตรินทร์
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงปณวรรณ  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินชิด
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
372 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลลดา  แนวจำปา
2. เด็กหญิงปานตะวัน  สาระไทย
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ต้นโพธิ์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  คืนดี
2. นางสาวทัศนา  อุปนิสากร
 
373 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มิลภา
2. เด็กหญิงธีรดา  พันตู้
3. เด็กหญิงรัชนีกร  สีเทา
 
1. นายสมนึก  ศรีสุวรรณ
2. นายอำนาจ  ต้นโพธิ์
 
374 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนวพรรณ  ทนงค์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ค่าแพง
3. เด็กหญิงยุภาวดี  คำแพง
 
1. นางสิริญาณี  สิงห์คู่
 
375 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร  โคตโย
2. เด็กชายกฤษนีย  สายสีดา
3. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วมงคล
 
1. นายอำนาจ  รุจิตร
2. นางสาวศิวิมล  กุลเกลี้ยง
 
376 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นามวงษ์
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  กะตะจิต
3. เด็กชายฤทธิชัย  มาสพันธ์
 
1. นางวัลลภา  คำจร
2. นางศัลยา  โทนุการ
 
377 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กหญิงกนกนภา   แก้วแสน
2. เด็กชายนันทวุฒิ   เดชโฮม
3. เด็กหญิงปวีณา   โพธิ์เยีย
 
1. นางสาวศศิกาญจน์   ไชยเสนา
2. นายนิวัฒน์  กลางประพันธ์
 
378 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญสงค์
2. เด็กชายรณกฤต  สุรักษ์
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วังทอง
 
1. นางสาวจินตนา  จิตพรมมา
2. นายทองจันทร์  จันทวรรณ
 
379 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงจินตนา  เชิญชม
2. เด็กหญิงชลิดา  ก่องดวง
3. เด็กหญิงปรียาพร  แก้วขวัญ
 
1. นางอินทิรา  ธารารมย์
2. นางสาวจีระพร  ลาภาอุตม์
 
380 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สายสมบูรณ์
2. เด็กชายศุภกร  วิเชียรชัย
3. เด็กหญิงสุจิตร  อ่อนชาติ
 
1. นางสาวจุฑาวรรณ  นามสนธิ์
2. นายสานิตย์  กาตีวงศ์
 
381 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผ่าผม
2. เด็กหญิงประภัสสร  ภาคน้อย
3. เด็กหญิงแพรวโพยม  นิ้วทอง
 
1. นายประสงค์  อุทธา
2. นางวัชรีบูลย์  อุทธา
 
382 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายสินธุชา  แก้วกนก
2. เด็กชายอนุวัตร  พิลาทอง
3. เด็กหญิงอังคนา  แก้วพรม
 
1. นางสาวอรนุต  สุดตา
2. นางวิจิตร  ญาติเจริญ
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 1. เด็กชายธารณรงค์  ทองวรณ์
2. เด็กชายปฐมพงษ์  พึ่งพา
3. เด็กชายภัทรชัย  แสนเรือง
 
1. นายบัณฑิต  แสนโท
2. นางสาวจุฬาภรณ์  หาญจิตร
 
384 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุณิสา  สุริราช
3. เด็กชายอานนท์  บุระวงศ์
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
385 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  บุญเย็น
2. เด็กหญิงปณิดา  ชินโคตรพงษ์
3. เด็กชายปภัทรเดช  พงษ์ผา
 
1. นายอำพล  พรสี่
2. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
 
386 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. นางสาวจิราวรรณ  สุวะชัย
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุวะไชย
3. นางสาวอัศรา  จันทร์หอม
 
1. นายจักรพันธ์   ทองห่อ
2. นางภานุมาศ  ทองห่อ
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงฟ้าปทุม  ถาพร
2. เด็กหญิงมณประภา  รื่นเริง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสุวงษ์
 
1. นางสาววรรณพร  แสงพันธุ์
2. นางนวภรณ์  อุตมะ
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพรรษมน  วรรณกาล
2. เด็กชายสิทธิกร  วงษ์ทอง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  กิ่งจันทร์
 
1. นางสาวทัศนา  อุปนิสากร
2. นางสาวประภาพรรณ  คืนดี
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กชายพงศกร  บัวลา
2. เด็กชายสันติภาพ   กงทอง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มีแก้ว
 
1. นางสาวปริศรา   บุตรการ
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำโพน 1. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ
2. เด็กหญิงอภิชญา  กันภัย
3. เด็กชายเทพอมร  สิงขรเขียว
 
1. นางสาววราภรณ์  พรมรักษ์
2. นางอำนาจ  ทองตาม
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงนิตยา  ลุกลาม
2. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งปอภาร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พาเชื้อ
 
1. นางสาววันทนา  วะณานิชย์
2. นางสุภัตรา  ลีพรมมา
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  นามวันดี
2. เด็กหญิงรศริน  สายพฤกษ์
3. เด็กหญิงวชิรญาน์  มาเวียง
 
1. นางรำไพภัทร  สืบสิน
2. นางสาวพรประภา  ศรีประดู่
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กหญิงคัทรินทร์  ประสันรักษ์
2. เด็กชายธนสาร  สายวัน
3. เด็กหญิงวริศราภร์  กุมพิโล
 
1. นางสาวสุจิตตรา  เสือสา
2. นายธีระพงษ์  ศรีสำรวม
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงภัครมัย  วริวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  วิริยะพันธ์
3. เด็กชายสายธาร  กาญจนศรี
 
1. นางอินทิรา  ธารารมย์
2. นางสาวจีระพร  ลาภาอุตม์
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงวิรวรรณ  ขุมเงิน
2. เด็กหญิงอินทิรา  คชิตา
3. เด็กหญิงเกสรา  บุญเหลือ
 
1. นายวิชัย  จำปาโท
2. นางวิไลพร  พัฒนราช
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงกุลศิริ  สมรูป
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   บัวศรี
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  สอนเลิศ
 
1. นางสาวสกาวเดือน    แสนแสง
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายตัฌวัฒน์  ชูนินทร์
2. เด็กชายนิพฐพนธ์  กงทอง
3. เด็กชายพสธรณ์  ประสมศรี
 
1. นางสาวพจนีย์  ฉลูสี
2. นางสาวนัทธมน  พฤฒามาตย์
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 1. เด็กชายธงชัย   บุญสุภาพ
2. เด็กหญิงพณิชนาภรณ์   ใจรัตน์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญสุภาพ
 
1. นางสาวสุพรรษา   พันแดง
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กชายจักรพงศ์  วันทาพงษ์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ใจแน่น
3. เด็กหญิงอารยา  สุวะโสภา
 
1. นายจิรวัฒน์  กุลสุขภาค
2. นางสาววรรณพร  แสงพันธ์
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กชายจิฬาภรณ์  ธุมาพันธ์
2. เด็กหญิงประภาวดี  พุฒพันธ์
3. เด็กหญิงพลอยไพริน  พิมมงคล
 
1. นางสุวารีย์  โกมลศรี
2. นางสาวละมัย  ยืนยั่ง
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงกัลยานณี  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เหมาะเจาะ
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  ภูตะเวชน์
 
1. นางเบญจวรรณ  ช่วยสุข
2. นายทวีศักดิ์  ทองรัง
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำโพน 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อินเพ็ญ
2. เด็กหญิงปณัดดา  ชนิวงค์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  จำปานนท์
 
1. นางสาววราภรณ์  พรมรักษ์
2. นางสาวสุณัฐตรา  พึ่งหนู
 
403 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกอบดาว  บุษรากรณ์
2. เด็กชายธนพล  ร่มขวา
 
1. นายรุ่งเรือง  ไชยคำ
2. นางเจษฎาพร  สุทธินนท์
 
404 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยังดี
2. เด็กหญิงวิชุดา  ผิวทอง
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
405 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงกนกพร   ธารีวงษ์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญไชย
 
1. นายสมนึก  ศรีสุวรรณ
2. นางวนิดา  ใจดี
 
406 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายนภัสกร  แก่นคำ
2. เด็กหญิงหงษ์นภา  ปัญญาพันธ์
 
1. นางกาญจนา  นนท์ศิริ
2. นายมงคล  ต้นงอ
 
407 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงภาณิกา  ชาวลำเนา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  มณีเลิศ
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
408 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงนุจรี  ดาช่วย
2. เด็กหญิงสุวณี  อุปครุฑ
 
1. นางอินทิรา  ธารารมย์
 
409 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อุไรรัตน์
2. เด็กหญิงวชิรญา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  คืนดี
2. นางสาวทัศนา  อุปนิสากร
 
410 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงมุกดามาศ  คำภา
2. เด็กชายสุทธิราช  โมลี
 
1. นายชาญวิทย์  ผิวสุวรรณ
2. นางสุดสวาท  โล่ห์คำ
 
411 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายราเมนทร์  มยุโรวาศ
2. เด็กชายเสกลาภ  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวพจนีย์  ฉลูสี
2. นางสาวนัทธมน  พฤฒามาตย์
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายวัชรพล  คงประโดน
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สีสุวงษ์
 
1. นายวีรศักดิ์  พลที
2. นางธนารักษ์  สนธิหา
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1. เด็กชายนครชัย  บ่อสุข
2. เด็กชายภีมพศ  สารสมัคร
 
1. นายวิทยา  หาฤกษ์
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1. เด็กชายวุธธิพร  หาเรือนธรรม
2. เด็กชายอุทัย  วงษ์บุญมา
 
1. นายวิฑูรย์   กีฬา
2. นายพชร  เสนสม
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 1. เด็กชายธนนาคิน  แสนหวัง
2. เด็กชายนิวัฒน์  กัลยารัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  ไชยยนต์
2. นายผดุงศักดิ์  คำผาลา
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนกฤต  พะโรศิลป์
2. เด็กชายปริญญา  ธรรมพร
 
1. นางอังสนา  ภาระเวช
2. นางสาวพัชรินทร์  คำบาง
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายธนันดร  ศรีครณย์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชาวเซโปน
 
1. นายอดุลย์  โคกสุนันท์
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กชายสุทิน  กะติยการ
2. เด็กชายเนติกร  เกษทอง
 
1. นายสมนึก  หลักศรี
2. นายสุนันท์  โมทอง
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 1. เด็กชายกันต์ธีร์  เหลาประเสริฐ
2. เด็กชายเอกชัย  มาพงษ์
 
1. นางดวงจิต  มูลสิงห์
2. นายเริงเดช  หล้าบุดดา
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคำโพน 1. เด็กชายพงศธร  ศรีดาบุญ
2. เด็กชายอนุชา  พันธ์กลับ
 
1. นางอำนาจ  ทองตาม
2. นางสาววราภรณ์  พรมรักษ์
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายกิตติทัศน์    นุชคำ
2. เด็กชายอรรถพล   คนไทย
 
1. นางอรทัย   บุญเรือง
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กชายพีรวัส  ทองอบ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักษาสัตย์
 
1. นางจินตนา  รัตนะโสภา
2. นายสุนทร  พลหาญ
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายสิรภัทธ  ปรือทอง
2. เด็กชายสุรทัศน์  เส็งนา
 
1. นายบุญเลื่อน  แสวงรักษ์
2. นายสมบัติ  ประธาน
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 1. เด็กชายปัณณวัฒ   นันทมาตร
2. เด็กชายศรายุทธ   มูลสุข
 
1. นายวีระพงษ์   แก้วโท
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทาทอง
2. เด็กชายศราวุธ  บัวละพันธ์
 
1. นางสาวยุพิณ  โล่ชัย
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายนพรัตน์  พลอยพันธ์
2. เด็กชายภานุวิชญ์  ดิ่นเซโปน
 
1. นายทองสุข  อุณวงศ์
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายบุญรอด  กุลสิงห์
2. เด็กชายพงศกร  เพ็งงาม
 
1. นายพิมาน  ไขบรรเทา
2. นายอาทิตย์  กอมณีย์
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันดาวงศ์
2. เด็กชายพชรพล  อินทรบุดดี
 
1. นางดวงใจ  จำปานนท์
2. นางจินตนา  พันธ์สอิ้ง
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พัีนธุมาศ
2. เด็กชายอัครเดช  เกตุคง
 
1. นายทรงศักดิ์  วัณฎ์สุรกานต์
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 1. เด็กชายเจษฏา  พิลาแสน
2. เด็กชายเอกวิทย์  ยอดมงคล
 
1. นายนิคม  มาลาอุตม์
2. นายประวิทย์  กวนเมืองใต้
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กชายวัชรายุทธ  ไชยสาร
2. เด็กชายอภิรัตน์  กมลรัตน์
 
1. นายภูวดล  มานะบุตร
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริราช
2. เด็กชายสุเมธี  ศรีทัด
 
1. นายวีรศักดิ์  พลที
2. นายพัชรพงศ์  มีชัย
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 1. เด็กชายประกิต  แน่นอุดร
2. เด็กชายวิฑูรย์  ผืนอั่ง
 
1. นายธานี  เพ็งพา
2. นายสมเกียรติ  สุวรรณโค
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กชายธวัชชัย  ถาพร
2. เด็กชายอดิชาติ  แสนสมัคร
 
1. นายธวัชชัย  ต้นโพธิ์
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชะแงะ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญศรี
2. เด็กชายศาตรา  สายแวว
 
1. นายณัฐชัย  เกื้อทาน
2. นางอันธิกา  เจริญวงศ์
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 1. เด็กชายวรพล  ฟองไชยภูมิ
2. เด็กชายอดิศร  พิมเสน
 
1. นายเรืองยศ  ค่าแพง
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนครชัย  สุวะศรี
2. เด็กชายพงศธร  บุปผา
 
1. นายภีรพัฒน์  อุทธา
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กชายทักษ์  จุลทะ
2. เด็กชายนราวุธ  เดชา
 
1. นายประยูร  ไชยวรรณ
2. นางบังอร  ไชยวรรณ
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายธวัชชัย   สุมะวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร    กาแก้ว
 
1. นายเทวา   สายสิงห์
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขขา
2. เด็กชายสุรชาติ  โยคณิตย์
 
1. นายสงัด  พละศักดิ์
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขเจริญ
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  ทองศิริไพบูลย์
 
1. นางจิราภรณ์  โพธิ์ดำ
2. นายธนภร  เทมะธนานนท์
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 1. เด็กชายนิธิกร  แสนสักดี
2. เด็กชายวิทวัฒน์  อุ่นอาษา
 
1. นายประวิทย์  มาริบุตร
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กชายชินวัตร  เข็มสุข
2. เด็กชายประจวบ  นาน้อย
 
1. นายทศพร  วันชูเพลิต
2. นายประมวล  เจริญรัตน์
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 1. เด็กชายอนันต์  บุญทิพย์
2. เด็กชายเจตณรงค์  พจน์นะ
 
1. นายจารึก  ทองวิเศษ
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1. เด็กชายครรชิต  ศรีนวล
2. เด็กชายศตวรรษ  ทนงค์
 
1. นายวัชร  เสนสม
2. นายวิฑูรย์  กีฬา
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ทิระพล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังผล
 
1. นายนิวัฒน์   กลางประพันธ์
2. นางสาวศศิกาญจน์  ไชยเสนา
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายภราดร  ปัดกอง
2. เด็กชายเจษฎากร  พลชัย
 
1. นายสมบัติ  ประธาน
2. นายบุญเลื่อน  แสวงรักษ์
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายคณพศ  นันทนาชัย
2. เด็กชายสุริยา  คุณสัตย์
 
1. นายกิตติพงษ์  หมายมี
2. นายคมสันต์  ภิรมย์
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายธนกฤต  พอสม
2. เด็กชายพงศธร  สมคิด
 
1. นายศราวุธ  บุญทา
2. นายสมศักดิ์  สมคิด
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านทวีผล 1. เด็กชายปริวัฒ  เชื้อดี
2. เด็กชายศราวุฒิ  กุลสิงห์
 
1. นายสุรพงษ์   ทองพุ่ม
2. นายพิทูล  พูลเพิ่ม
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  มณเทียร
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงจันทร์
 
1. นายชาญวิทย์  ผิวสุวรรณ
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายนครินทร์  ดำหนา
2. เด็กชายศตวรรษ  หมายสิน
 
1. นายสานิช  โสภา
2. นางรุจีรัตน์  บุดดาวงศ์
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำเดือย 1. เด็กชายคมสัน  ขันวัง
2. เด็กชายดรัณภพ  ปากดี
 
1. นายเศรษฐโชค  สุขบัติ
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สังขฤกษ์
2. เด็กชายธนภัทร  ศิริสุข
 
1. นางสาวอรุณี  อนุพรรณสว่าง
2. นางณัฐธภา  มุกดาสนิท
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.15 เงิน 4 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อุทธา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  บรรลือ
 
1. นางรจนา  กีฬา
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.47 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายจารุพงษ์  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายชลัมพล  ทุมเพ็ญ
 
1. นายเจริญ  ศรีบุตร
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.95 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายทัศดา  มาตรดี
2. เด็กชายนันทวุฒิ  รัตนศรี
 
1. นายอดุลย์  โควสุนันท์
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.28 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ
2. เด็กชายนนทวัชร  ใจใส
 
1. นายสาคร  ปามุทา
2. นางประสงค์   ปามุทา
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.92 ทองแดง 8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายชญาน์นนท์    สมนึก
2. เด็กชายภานุเดช   นามนนท์
 
1. นายสิทธิชัย   นนทสิงห์
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.17 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายครรชิต  แดนวงล้อม
2. เด็กชายอิทธิพัฒน์  พงษ์อนันต์
 
1. นายปราโมทย์  มาศพันธ์
2. นายนภา  ทะไกรราช
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.35 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายจิตณิกร  เขียวอ่อน
2. เด็กชายพงศ์ภัค  โนรีรัตน์
 
1. นายเดช  วงค์ละคร
2. นายสิทธิศักดิ์  ชาววัง
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.69 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กชายอมรรัตน์  อินหงษา
2. เด็กชายเกษมสันต์  พินิจมนตรี
 
1. นางสุจิตรา  พิกุล
2. นายธนภร  เทมะธนานนท์
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.85 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 1. เด็กชายพัฒธรพงษ์  บุญเจริญ
2. เด็กชายพุทธา  เวชกามา
 
1. นายเริงเดช  หล้าบุตรดา
2. นางดวงจิต  มูลสิงห์
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.42 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุเพ็งคำ
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ร้ายสูงเนิน
 
1. นายมงคล  ต้นงอ
2. นางกาญจนา  นนท์ศิริ
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองสิงห์
 
1. นายสำเริง  บุญธิมา
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.9 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายชัยพร  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายอธิวัฒ   พัฒโท
 
1. นายสมหวัง   สินชู
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 1. เด็กชายอัครเดช  สุทธิคุณ
2. เด็กชายเพชรมณี  ใจอุ่น
 
1. นายศุภฤกษ์  ฤกษ์ใหญ่
2. นายนิพล  มูลสาร
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.68 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กชายทิวากร  หาญจิตร
2. เด็กชายนันทพร  ก้อนสิน
 
1. นายชาญวิทย์  ผิวสุวรรณ
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.01 เข้าร่วม 18 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 1. เด็กชายชวลิต  พาพงษ์
2. เด็กชายศุภกรณ์  สิงห์คู่
 
1. นายบัณฑิต  สิงห์ชา
2. นายเชิดชัย  บุญวงศ์
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.92 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายทิวทัศน์  โฮมทอง
2. เด็กชายนฤพล  สายเพชร
 
1. นายศราวุธ  บุญทา
2. นายสมศักดิ์  สมคิด
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.69 เข้าร่วม 20 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เพ็งเวียง
2. เด็กชายภูบดินทร์  เผ่าพวง
 
1. นายภีรพีฒน์  อุทธา
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายชัยญะ  วิถารพรรณ์
2. นายนนทศักดิ์  อบรม
 
1. นายอำนาจ  บาระมี
2. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
473 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศัพท์  บัวไข
2. เด็กชายจรุเดช  ชายทวีป
 
1. นายภีรพัฒน์  อุทธา
 
474 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กชายเกียงไกร  เดชา
2. เด็กชายเดวิท  ทองปัญญา
 
1. นายประยูร  ไชยวรรณ
2. นายนางบังอร  ไชยวรรณ
 
475 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. นายธวัช  สุขขา
2. นายอภิวัฒน์  ประถมนาม
 
1. นายรุ่งเรือง  ไชยคำ
2. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
 
476 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายประทานพร  แพงจ่าย
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พูลจิตร
 
1. นายสมหวัง  สินชู
 
477 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. นายทศพร  พิมพนาม
2. นายนิรัน  พิลาทอง
 
1. นายรุ่งเรือง  ไชยคำ
2. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
 
478 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอำนาจ  สาฤกษ์
2. เด็กชายอิสระ  ศาลารมย์
 
1. นายภีรพัฒน์  อุทธา
 
479 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายวินิธา  สินชู
2. เด็กชายเทวัญ  แผนพนา
 
1. นายสมหวัง  สินชู
 
480 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. นายธวัชชัย  โสภะบุญ
2. นายธิติวุฒ  สายเนตร
 
1. นายอำนาจ  บาระมี
2. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
481 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เอ็มโอษฐ์
2. เด็กชายยรรณรงค์  บรืสุทธิ์
 
1. นางทองสอน  สุ่มมาตย์
2. นายจำเริญ  สุ่มมาตย์
 
482 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กชายจิตกร  พวงมาลัย
2. เด็กชายวีระยุทธ  จันทร์โครต
 
1. นายประยูร  ไชยวรรณ
2. นางบังอร  ไชยวรรณ
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุระเพิ่ม
2. เด็กหญิงกิตติมา  วรลี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  โหงคำจันทร์
4. เด็กหญิงยุภาพร  อินลี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  นำภา
 
1. นางสำลี  ศรีพลาย
2. นายณัฐชัย  ศรีทอง
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงจิดาภา  สาโรจน์
2. เด็กหญิงดวงพร  สัทธิจันทร์
3. เด็กหญิงศุจินธรา  แก่นของ
4. เด็กหญิงสภาวิณี  มลีรัตน์
5. เด็กหญิงอภัสรา  โคตรนู
 
1. นางศรีสุดา  อินทรชัย
2. นางบรรจง  ถิ่นขาม
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อุประ
2. เด็กหญิงปณิตา  พรหมกสิกร
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  นารักษ์
4. เด็กหญิงสุมิตตา  สาโสม
5. เด็กหญิงอริสา  หงษา
 
1. นางธาดา  สุตะภักดิ์
2. นางสาวเกศกนก  กุดเป่ง
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงทองกร  ลำพุทธา
2. เด็กหญิงภัทรศรี  ซานี่
3. เด็กหญิงวรรณยุดา  กาเผือก
4. เด็กหญิงวาสิตา  บรรลุ
5. เด็กหญิงสุพัดรา  ผลาวงค์
 
1. นายยงยุธ  หินอ่อน
2. นางสาวอุรักษ์  บุพชาติ
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมพิษ
2. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  กาวงศ์
3. เด็กหญิงพุฒิพร  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงมะปราง  ศรีจันดา
5. เด็กหญิงสุดาพร  มุ่งดี
 
1. นางลัดดา  โสดาภักดิ์
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวิภาดา  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงนภารัตน์  สว่างวงศ์สกุล
3. เด็กหญิงพรรษกร  อดกลั้น
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศาสตราชัย
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ชัยธิสาร
 
1. นางอรุณรัตน์  ธนเกียรติโยธิน
2. นางปิ่นพลอย  ใจแน่น
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกาญจนา    หวังผล
2. เด็กหญิงชลิตา   ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงปิ่นมณี   รอบทอง
4. เด็กหญิงสิริดี   โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงสุภัสสรา   ใจพา
 
1. นางรัชนีกร   ศรีวะรมย์
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐพร  โล่ห์ชัย
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ดวงดี
3. เด็กหญิงลักขิกา  ศรีสุราช
4. เด็กหญิงศุภนิดา  สีทาเลิศ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  หันจางสิทธิ์
 
1. นายประจวน  ผุเพ็ชร์
2. นางสาวสันธาณี  คุณะชัย
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงนิราธร  มีชัย
2. เด็กหญิงพิมมลรัตน์  วังมนตรี
3. เด็กหญิงสุชาดา  เจนกสิกิจ
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ทองห่อ
5. เด็กหญิงอรปรียา  มาศพันธ์
 
1. นางศิริวรรณ   ไชยเสริฐ
2. นางสุพัฒน์   ทิพอุตร์
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  สมานพงษ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  โคตรปัญญา
3. เด็กหญิงสายน้ำ  เพ็ดสุพัน
4. เด็กหญิงสุมินตรา   แสงรอด
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูลายยาว
 
1. นางยุทิพร  แก้วขวัญ
2. นางนุชนาถ  พลศรี
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กหญิงกัลติญา  ปางชาติ
2. เด็กชายพิริยะ  ลีบ้านลาด
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ชนะชัย
4. เด็กชายภูวดล  กาละพันธ์
5. เด็กชายอันดา  เนียมเตียง
 
1. นางสาววรรณา  อุดรสาร
2. นางสมรัก  คำผาลา
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1. เด็กหญิงธันยพร  มลศิลป์
2. เด็กหญิงปุณณาภา   พละศูนย์
3. เด็กหญิงพรพรรษา   อักษรพิมพ์
4. เด็กหญิงอริยา   กันหะคุณ
5. เด็กหญิงเกตน์นิภา   มนต์ศิลป์
 
1. นางสุจิตรา   ประทุมพิทักษ์
2. นางภาณุมาศ   ผาลิวงศ์
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยะคำวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แดงพูลผล
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ทุมภู
4. เด็กหญิงรุ่งจิรา  สวัสดิ์พูล
5. เด็กหญิงอุมาพร  ซอยรัมย์
 
1. นางปัญญา  สิงหศิริ
2. นางสุภัตรา  ลีพรมมา
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงจงรักษ์  โมขศักดิ์
2. เด็กหญิงนลินี  สุธิบับภา
3. เด็กหญิงปนัสนันท์  บุญแสน
4. เด็กหญิงศสินรินทร์  ต้นโพธิ์
5. เด็กหญิงเมษิกาล  สังข์แก้ว
 
1. นายสุรัช  โสภารักษ์
2. นายดำเนิน  บรรลือ
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กันยามาศ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อหมอดู
3. เด็กหญิงณัฐชนก  สวัสดินาที
4. เด็กหญิงพรชนก  ตุใยรัมย์
5. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  คำเพราะ
 
1. นางรัตนาภรณ์  นนทวัน
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1. เด็กหญิงณัฎฐิการณ์  สิงห์เทา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีฟ้า
3. เด็กหญิงทิพประภา  พุดช่อ
4. เด็กหญิงพนิดา  ขันเงิน
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สารสิมมา
 
1. นางทัศนี  ขันติกิจ
2. นางจินตนา  พันธ์สอิ้ง
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มารัตน์
2. เด็กหญิงพุฒิตา รีย์  ศรีคะเนย์
3. เด็กหญิงศริวิภา  มีศรี
4. เด็กหญิงศศินา  แสงตะวัน
5. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วผาลัย
 
1. นางสาวทิวากร  พุทธาสมศรี
2. นางสาวนงนุช  โล่ห์คำ
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กหญิงจรรยพร  จอมกลาง
2. เด็กหญิงจีราพร  ทองห่อ
3. เด็กหญิงนัทินุช  ศรีธรรม
4. เด็กหญิงรัชนี  กาเผือก
5. เด็กหญิงศุภนิดา  เสือสา
 
1. นายจำเนียร   เผ่าผม
2. นางอุษณา   อุ่นคำ
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 1. เด็กหญิงกมลพร  โนนตูม
2. เด็กหญิงพัชรกมล  สามารถ
3. เด็กหญิงภัทราพร  พัฒนะราช
4. เด็กหญิงลักษิกา  หงษา
5. เด็กหญิงศศิธํร  จิตกังวาล
 
1. นายอดิศักดิ์  สิงห์ชู
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  อารีสนั่น
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
3. เด็กหญิงนราภรณ์  สุดตา
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัดร้าย
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำทอง
 
1. นายยงยุธ  หินอ่อน
2. นางกมลทิพย์  วระสุข
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงกํญญาณัฐ  ศิริรแข็ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริชะนะ
3. เด็กหญิงศลิษา  สิ่งสิน
4. เด็กหญิงศุภวดี  สัญจรดี
5. เด็กหญิงอารยา  บุญสูง
 
1. นางสาวเกศกนก  กุดเป่ง
2. นางกานดา  หิรัญนุเคราะห์
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 1. เด็กหญิงพัชริดา  โพธารินทร์
2. เด็กหญิงศิภาวิณี  จันทนาวงศ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มูลวงษ์
4. เด็กหญิงสุภาพร  ยืนยั่ง
5. เด็กหญิงอริญา  โสระเวช
 
1. นางช่อผกา  ศรีทอง
2. นายณัฐชัย  ศรีทอง
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปิยะพร  เทียนงาม
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  วรรณสุทธิ์
3. เด็กหญิงวราพร  ธรรมจักร์
4. เด็กหญิงสุรัมภา  พรมโสภา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  แพงมี
 
1. นางประทีป  ผดาเวช
2. นางอภิญญา  สืบสิงห์
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มัธยามาศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โมลี
3. เด็กหญิงนิตยา  ลุกลาม
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ลาแก้ว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พาเชื้อ
 
1. นางสุภัตรา  ลีพรมมา
2. นางปัญญา  สิงหศิริ
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงจันทมณี  สุพรรณ
2. เด็กหญิงชิษณุุพงษ์  กะตะจิต
3. เด็กชายณัฐพล  นิระพันธ์
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีระพันธ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์งาม
 
1. นางศัลยา  โทนุการ
2. นางอรทัย  สมบูรณ์
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญไชย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  วรจิตต์
3. เด็กหญิงบงกช  พารักษ์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ไลยรัตน์
5. เด็กหญิงมุกมณี  มหาวงษ์
 
1. นางเกษมศรี  ประทุมชาติ
2. นางสาวราตรี  กิ่งแก้ว
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ราชอุ่น
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่เฮ้ง
4. เด็กหญิงศศินัดดา  ล้ำเลิศ
5. เด็กหญิงอาริยา  คุณสัตย์
 
1. นางนุชนาถ  พลศรี
2. นางวาสนา  ชวนชม
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงอริษา  ไชยะราช
4. เด็กหญิงอินทนา   ขันอ่อน
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  อินพวง
 
1. นางลัดดา  โสดาภักดิ์
2. นายพิเดช  ไพยะกาล
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กหญิงชินรัตน์  หนูสิน
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  พันธ์พานิช
3. เด็กหญิงนิษา  เบ้าคำ
4. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วมุกดา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อานนท์
 
1. นางศรีวิไล  เลิศพันธ์
2. นางยุพา  ดอนสิงห์
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์กัลยา
2. เด็กหญิงชรัญธร   มิ่งไชย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุรักษ์
4. เด็กหญิงนุชจรี  บุญวรรณ์
5. เด็กหญิงอภิสรา  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นางภานุมาศ  ผาลิวงศ์
2. นางสุจิตรา  ประทุมพิทักษ์
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กหญิงกรพินท์  เครือดี
2. เด็กหญิงกัลยากร  สาวะพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรลภา  ทองแสวง
4. เด็กหญิงรััชฎาภรณ์  แขสว่าง
5. เด็กหญิงอรทัย  มหิงชารี
 
1. นายสุพรรณ  หินทอง
2. นายอุดร  เรืองศรี
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ไชยมาตร
2. เด็กหญิงจิณณพัต   ยุวบุตร
3. เด็กหญิงทิชา   สุประเทา
4. เด็กหญิงพรมณี    บุญจันทร์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวทอง
 
1. นางมาลา   พิมพ์หาร
2. นายสิทธิพงษ์  อุมรสิน
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กหญิงชนกชนม์  บูชาพันธ์
2. เด็กหญิงชนาภา  อุรารักษ์
3. เด็กหญิงชลกร  ยงยิ่ง
4. เด็กหญิงนัทธิกา  ทองเลิศ
5. เด็กหญิงอุษณรัศมิ์  โลชา
 
1. นายทวีชัย  สวัสดิ์ผล
2. นางสาวรัตติยากร  ตรุวรรณ
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงอินตา
2. เด็กชายนพรัตน์  พงษ์ศรี
3. เด็กหญิงพัชรีญา  ชิณสิทธิ์
4. เด็กหญิงวรินทิพย์  ชัยชาญ
5. เด็กหญิงเรวดี  แสงเถื่อน
 
1. นางไพวรรรณ  ลิวงค์ศา
2. นางวิชชุนี  โสดาภักดิ์
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วสำราญ
2. เด็กหญิงพรนิภา  สายแสง
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ภูยอดผา
4. เด็กหญิงวิจาริณี  บังศรี
5. เด็กหญิงสุธิชา  เครื่องแก้ว
 
1. นางมะลิ  ชานนท์
2. นางสาวบุญยารัตน์  เหนือโชติ
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  หาญจิตร
2. เด็กหญิงรุจิรางค์  มณีสาย
3. เด็กหญิงวนิดา  ศรีเทพ
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  โวกสูงเนิน
5. เด็กชายสิทธิพล  พุททัยสงค์
 
1. นางสาวทิวากร  พุทธาสมศรี
2. นางสาวนงนุช  โล่ห์คำ
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เจริญราช
2. เด็กชายชญานิน  ธรรมวงศ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พวงผกา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไชยมาตร
5. เด็กชายเจษฎาพร  ปัสสาพันธ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สิงห์ชู
2. นางเพ็ญศรี  ชาววัง
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กชายธนภัทร  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงพนิดา  โสมรักษ์
3. เด็กหญิงพันธิตรา  ภูมิแสง
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดีเสมอ
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ตลุนจันทร์
 
1. นายพิชัยศักดิ์  ชลกาญจน์
2. นางอุษณา  อุ่นคำ
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสภา
2. เด็กหญิงกัลยานณี  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงนำ้ฝน  จันทนัด
4. เด็กหญิงประภัสสร  เดชา
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เหมาะเจาะ
 
1. นางเบญจวรรณ  ช่วยสุข
2. นายสุภี  นามเข็ม
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงนุสรณ์  ไชยบุตร
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  นิ่งนาง
4. เด็กหญิงอภิญญา  พรมวิหาร
5. เด็กหญิงเนื้อทอง  ผลเจริญ
 
1. นางวาสนา  ชวนชม
2. นางสาวบังอร  โพธิจันทร์
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงกิตติยา  จิตหาญ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวงพิลา
3. เด็กหญิงรำไพ  อัปกาญจน์
4. เด็กหญิงศริตา  อัปกาญจน์
5. เด็กหญิงอภินุชจารีพร  อมฤต
 
1. นางปัญญา  สิงหศิริ
2. นางสุภัตรา  ลีพรมมา
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจริยา  อรศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เผ่าพวง
3. เด็กหญิงนารี  อรศรี
4. เด็กหญิงรนิดา  สมเมือง
5. เด็กหญิงศมิหลา  มาภา
 
1. นางวไลพร  ศรีภิรมย์
2. นางสาวศิราณี  พันธุ์เลิศ
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เคนเครือ
2. เด็กหญิงบรรณภา  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงพัชตา  จันทร์ดี
4. เด็กหญิงอารียา  โสภา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชำนาญเวช
 
1. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
2. นางยุพา  ดอนสิงห์
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายกรินทร์  เชิดรัมย์
2. เด็กชายกฤษณะ  ลาภาพันธ์
3. เด็กหญิงจิรดาพร   จารุจิตร
4. เด็กหญิงจิรัชยา  มาระแสง
5. เด็กหญิงนริศรา  ธรรมวงศ์
 
1. นางบังอร  ชาววัง
2. นางสาววิลาวัลย์  กานานนท์
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สิมุฒิ
2. เด็กหญิงธีรนันท์  กอบบุญโชติ
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  นามจันทา
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  เสรีวงศ์
5. เด็กหญิงสุรีพร  ชาลีพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  บุญเคล้า
2. นางอรุณี  เจริญคุณ
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงกนกกร  นวลแก้ว
2. เด็กหญิงกมลชนก  ลุสมบัติ
3. เด็กหญิงธนัญชนก  มิสา
4. เด็กหญิงภาวินี  สอนพงษ์
5. เด็กหญิงลลืตา  ิอ่อนชาติ
 
1. นางอุราพร  พันธ์บุตร
2. นางมณีรัตน์  สำราญ
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แก้วไพรทูรย์
2. เด็กหญิงจืราภรณ์  หลาบนอก
3. เด็กชายปรีชา  แสนเรือง
4. เด็กหญิงรชดาพร  ทองบ่อ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  จรูญภาคย์
 
1. นางสำเนียง  จรูญภาคย์
2. นางสาวสุภาพร  แสนเรือง
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 1. เด็กหญิงกิฤติยากรณ์  ตันเลิศ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  รักเทพ
3. เด็กหญิงชลดา  สายพม่า
4. เด็กหญิงปวีร์ธิดา  ป้องปก
5. เด็กหญิงแพรวา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกษมภรณ์  วันทอง
2. นางสาวสุริศรา  นามหงษา
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. เด็กชายชุติพนธ์   พระศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   คณะชัย
3. เด็กชายธีระยุทธ   อินทร์อร่าม
4. เด็กหญิงมลธิกาญ   แพงจ่าย
5. เด็กหญิงเสาวณี   แสนมี
 
1. นางสาวเทียมจันทร์   สุตัญตั้งใจ
2. นางสิริลักษณ์   โมฬา
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ภูมิแสง
2. เด็กหญิงนวนันท์  คณะวรรณ
3. เด็กหญิงปนัดดา  กุลาหลัก
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ภิญโญ
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  เข็มสุข
 
1. นางศิริวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาคร  ช่อดอกไม้
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงชลดา  ประขวัญครบุรี
2. เด็กหญิงชุติกานต์  ศรีอ้วน
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุริยันต์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วมาลา
5. เด็กหญิงเมขลา  กุมแก้ว
 
1. นางกานดา  หิรัญนุเคราะห์
2. นางอรภัทร  ทองสิงห์
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 1. เด็กหญิงกนิษฐา    เดชผล
2. เด็กหญิงฐิติภรณ์    สาระบัว
3. เด็กหญิงธฤศิดา  ดอนสิโยเพ็ชร
4. เด็กชายภูบดินทร์   นิลภา
5. เด็กหญิงยุวะนิดา   ไชยดี
 
1. นางรมิดา   เชื้อกาญจน์
2. นายณัฐภูมิ    นาคพันธ์
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขวงค์
2. เด็กหญิงนิตยา  อำนาจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สายหล้า
4. เด็กหญิงภัทธวดี  คานทอง
5. เด็กหญิงอริสา  ถิ่นโซโปน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ดำเหลือ
2. นางสาวพัชราวรรณ  พลอยพันธ์
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงนุศรา  สุนทรา
3. เด็กหญิงบุญทริกา  องอาจ
4. เด็กหญิงยมลพร  เรืองนนางรอง
5. เด็กชายอัศวิน  ยุวบุตร
 
1. นางสุพัตรา  ดำรงกิจ
2. นางมลิวัลย์  พลราษฎร์
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านชะแงะ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักษาศรี
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สาระพันธ์
3. เด็กชายภานุวิชญ์  มานะพิมพ์
4. เด็กหญิงวชิรญา  ปานหว่าง
5. เด็กหญิงเกตน์นิภา  วงศ์อาจ
 
1. นางสุภาพ  ศรีวิเศษ
2. นางประคอง  เกื้อทาน
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กหญิงปณิดา  โสมอินทร์
2. เด็กหญิงยลดา  เกษกุล
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงสุชาราวดี  รัตนตันติศักดิ์
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  ฤทธิวงศ์
 
1. นางจันทรา  ดวงแก้ว
2. นางประจบ  ปัตตาลาโพธิ์
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ปัญญาดี
2. เด็กหญิงฉันทิยา  กุมภิโร
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  รักสุจริต
4. เด็กชายวิทวัตร  สาระดำ
5. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  สรรพวุธ
 
1. นางวัชรีบูลย์  อุทธา
2. นางอัจฉราวดี  เงินหมื่น
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันติจิตร
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  แสงรุ่ง
3. เด็กหญิงปริญาภรณ์  ภูตะเวช
4. เด็กหญิงปาลิดา  สมควร
5. เด็กหญิงษิตาพร  ดวงศรี
 
1. นางอุราพร  พันธ์บุตร
2. นางมณีรัตน์  สำราญ
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โฉมเฉลา
2. เด็กหญิงบุษกร  ตามวงศ์วาน
3. เด็กหญิงปิยะพิดา  มาระแสง
4. เด็กชายวีระพล  ธรรมวงศ์
5. เด็กหญิงอธิชา  จันทนชาติ
 
1. นางบังอร  ชาววัง
2. นางสาวอนุธิดา  ชินภา
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุพลจิตต์
3. เด็กหญิงกิติรัตน์  สารธิมา
4. เด็กหญิงชนิสรากร  จันทะบาล
5. เด็กหญิงบุษยา  สังคเนย์
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  วาจิตร
2. นางพิมพิตา  โทบุดดี
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงชนิภา   ผะกาสี
2. เด็กหญิงธนัญญา  พิมพาทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญยะมูล
4. เด็กหญิงสุภาศิณี   อ่อนตา
5. เด็กหญิงสุรีมาศ  คำหอม
 
1. นางลัดดา  โสดาภักดิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาครินทร์
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อีศพงศ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  โมระเดช
3. เด็กหญิงธิญาดา  เครื่องหอม
4. เด็กหญิงพรรพษา  สายบุญขันธุ์
5. เด็กหญิงสรินยา  จันทริมา
 
1. นางสงกรานต์  บุตรจันทร์
2. นางอังคณา  สุตะภักดิ์
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กชายจตุรวิชย์  สุทรา
2. เด็กชายณัฐชัย  พรมวงศ์
3. เด็กชายวายุ  คำสุวรรณ
4. เด็กชายวีระพล  แกะมา
5. เด็กชายเอกราช  สอนคำมี
 
1. นางสุพัตรา  ดำรงกิจ
2. นางยุพา  ดอนสิงห์
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สุระเกษ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุจันทร์
3. เด็กหญิงนิรัชพร  สีงาม
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  ไกยนารถ
5. เด็กหญิงอาทิตยาพร  อุ่นจิตร
 
1. นางวัลลภา  คำจร
2. นางอรทัย  สมบูรณ์
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปุริชิน
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ทานะขันธ์
3. เด็กหญิงธีราพร  สุทธสนธิ์
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไกยกิจ
5. เด็กหญิงอรพรรณ  สินอ้วน
 
1. นางพัตรา  ทุมพล
2. นางประยูร   กาญจนรัตน์
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานะสี
2. เด็กหญิงทํิพย์อมร  เครื่องจันทร์
3. เด็กชายพิทักษ์  อัปกาญจน์
4. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ผิวอ่อน
 
1. นางฐิติรัตน์  รักพรม
2. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาธร  ดวงแก้ว
2. เด็กชายสุพัตรา  ประสมทอง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขรขวา
4. เด็กหญิงอริสา  ม้วนทอง
5. เด็กหญิงอินธิญา  อินทร์ขาว
 
1. นางจันทร์แสง  กองเพชร
2. นางสาวอทิตยา  เหล็กงาม
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงกฤตยา  ฟองอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ไทรคำ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุไรสาย
4. เด็กหญิงสุชานันท์  สืบวงศ์แสง
5. เด็กหญิงเนตรภัทร  บุญมาศ
 
1. นายถานนท์  แสงก่ำ
2. นายวิศิษฎ์  สุดาชม
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีคะเนย์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผ่าผม
3. เด็กหญิงประภัสสร  ภาคน้อย
4. เด็กหญิงศุภนิดา  ประทุมทอง
5. เด็กหญิงแพรวโพยม  นิ้วทอง
 
1. นายประสงค์  อุทธา
2. นางสาวสัญฉวี  ถานันดร
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สลักทอง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถาพร
3. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีสว่าง
4. เด็กหญิงภัทรา  จอมเกตุ
5. เด็กหญิงวนิดา  ทองพูล
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ไชย
2. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงดาวเรือง  เที่ยงทอง
3. เด็กหญิงนฤมล  วีระพันธ์
4. เด็กชายพัทธพล  โล่ห์คำ
5. เด็กหญิงศศิธร  อุปริมาตร
 
1. นางยอแสง  ปรัสพันธ์
2. นางสำเนียง  ถามะพันธ์
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงจิลดา  แขสว่าง
2. เด็กหญิงนันธิญา  กุลบุตร
3. นางสาวปนัดดา  ภากพรม
4. นางสาวสิริวรรณ  มลสิน
5. นางสาวเมธาวลัย  ไพฑรูย์พิมพ์
 
1. นางสงกรานต์  บุตรจันทร์
2. นางบัวสอน  โสภิพันธิ์
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงนริศรา  แตงกวารัมย์
2. เด็กหญิงรัชญา  โมลาสี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันดาโชติ
4. เด็กหญิงเจรจิรา  คำแพงทอง
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  พื้นพรม
 
1. นายสุพจน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวพัชรินทร์  พิมพา
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้ววิชัย
2. เด็กชายกรวิทย์  ศรีคุณ
3. เด็กหญิงกัณธิมา  ศรีสุวรรณ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนศิษย์
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จันทรภรณ์
 
1. นายณัฐพล  ทองอ้น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  พิศชวนชม
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โทบุดดี
2. เด็กชายทศพร  สู่เสน
3. เด็กชายวรชิต  คงทน
4. เด็กหญิงสรรเพชุดา  ชื่นอารมณ์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สารธิมา
 
1. นายศิริศักดิ์  ชัยธิสาร
2. นายโชคชัย  ทัศบุตร
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นายชนาธิป  ไชยวรรณ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองโกฎิ
3. นางสาวปริชาติ  กระมลพันธ์
4. นางสาวอรอนงค์  ทองโกฏฺิ
5. นายเมธี  มีเพียร
 
1. นายสาธิต  ภูมีศรี
2. นางยุวณา  ภูมีศรี
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  จันใด
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทานะสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัทธิรา  ไชโยรักษ์
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  แผนมะหิงษ์
5. เด็กหญิงยุวธิดา  แสนยำ
 
1. นายพงศ์วัฒนา  สืบสิงห์
2. นางอภิญญา  สืบสิงห์
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สืบสิน
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทองเหลือง
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  แวดไทยสงค์
4. เด็กหญิงวโรริชา  ธรรมจักร์
5. เด็กหญิงอลิษา  ขจรเพชร
 
1. นายบรรจง  จันทะวงศ์
2. นายยุทธกิต  แสนจันทร์
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงจิรฐา  ภาคสุโพธิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  รักษาศรี
3. เด็กหญิงปริชาดา  ถนอมชาติ
4. เด็กหญิงวนิดา  รักษาศรี
5. เด็กหญิงอรัญญา  โคตรทาดา
 
1. นางสาววิชชุลดา  บัวนาค
2. นางศศิวิมล  พุทธคู
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กชายชริวัฒน์  ทองสรรค์
2. เด็กชายธนกร  สีวัง
3. เด็กชายวรากร  ทองห่อ
4. เด็กชายอนันต์  แพงงาม
5. เด็กชายเกรียงไกร  มณีเขียว
 
1. นายทินภัทร  นาบ้าน
2. นางสุดสวาท  โล่ห์คำ
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงดารา  แสนสมัคร
2. เด็กชายนราวิชญ์  จำปา
3. เด็กชายนันทวัฒน์  โนริรัตน์
4. เด็กหญิงประภาพร  เบิกบาน
5. เด็กชายพงศธร  พงษ์พื้น
 
1. นายนิคม  ดารากรณ์
2. นางสาวกรพินธุ์  พิมหนู
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 1. เด็กชายคณิศร  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา   เวียงนนท์
3. เด็กหญิงพิยะดา  ภาคสุโพธิ์
4. เด็กชายสิทธิพล  สาระพันธ์
5. เด็กหญิงเนตรปรีญา  ทัศศรี
 
1. นายนิพล  มูลสาร
2. นายศุภฤกษ์  ฤกษ์ใหญ่
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษดา  ไชยธรรม
2. เด็กชายจิตเมตร  ไพรจิตร
3. เด็กหญิงฐานิดา  หงษา
4. เด็กชายณัฐนันท์  ปวงสุข
5. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมั่น
6. เด็กชายตะวัน  กุดเป่ง
7. เด็กชายธนากร  ดาศรี
8. เด็กชายนันทวุฒิ   พงษ์ศรียา
9. เด็กชายปฏิวัติ   ประกอบสันต์
10. เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิลาวุฒิ
11. เด็กชายพีระพล  โยคณิต
12. เด็กชายภานุพงษ์  โคตรการ
13. เด็กชายภูริภัทร  ไชยอุตม์
14. เด็กหญิงวนิดา  นนทะลุน
15. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญปราบ
16. เด็กชายวีระพงษ์  ทองดา
17. เด็กหญิงสกุลทิพย์  สุตะภักดิ์
18. เด็กชายสมพงษ์  โคตรบุดดี
19. เด็กชายสุทัศน์   บุตรภักดิ์
20. เด็กหญิงอารียา  ตุ้มทอง
 
1. นายจำนงค์  บุบผากัณฑ์
2. นางพรศรี  โสภาพรม
3. นายวีระเดช  คูณมา
4. นายคำกร  จารุจิตร
5. นายอดิศักดิ์  นวลวรรณ
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ด่านระหาร
2. นางสาวกาญจนา  พลเยี่ยม
3. เด็กชายกิตติพงษ์  วงษ์ศรีสุข
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  อุณาวัน
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชาวพลาน
6. เด็กชายนันทวัฒน์  จันโสม
7. เด็กหญิงปนัดดา  ดอกป่าน
8. เด็กหญิงพนิดา  ทองสุข
9. เด็กหญิงพิชญา  นามรักษา
10. เด็กชายพิทักษ์  บุญยอด
11. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดอกบัว
12. เด็กหญิงรัตติกาล  สุทาสี
13. นางสาวฤทัย  คณานัน
14. เด็กหญิงวาสนา  ช่อจันทร์
15. เด็กหญิงวาสนา  สุพรรณ์
16. นางสาวศิริรัฐ  ทุมจันทร์
17. เด็กหญิงศิวกรธิดา  วงษ์ศิริพันธ์
18. เด็กหญิงสุภาวิณี  พรมพนารักษ์
19. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ศิริวุฒิ
20. เด็กหญิงอรพรรณ  พรมผัน
 
1. นางสาวทัศวรรณ  แพงพา
2. นางธิดาพร  ศรีเทียมเงิน
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  จันดาวรรณ์
2. เด็กชายกฤษฎา  สมอบ้าน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมสวัสดิ์
4. เด็กหญิงกาญจนีย์  พิมพสุทธิ์
5. เด็กชายกิตติภพ  ขันทวัฒน์
6. เด็กชายจตุรวิช  วุฒิพันธ์
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กัณหาวัน
8. เด็กชายณัฐดนัย  วิสาระพันธ์
9. เด็กชายพีระพัฒน์  จันดาวรรณ
10. เด็กชายภูมินทร์  พรมสุวงศ์
11. เด็กหญิงมัลลิกา  อักษรพิมพ์
12. เด็กชายลิขิต  แสงนวล
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ดาราจันทร์
14. เด็กชายวุฒิชัย  เวียงสีมา
15. เด็กชายศุภกิตติ์  อาษาสิงห์
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวสิงห์
17. เด็กชายสุรวิช  ธิษาไชย
18. เด็กชายสุรศักดิ์  ฤทธิทักษ
19. เด็กหญิงเกษมณี  อาษาสิงห์
20. เด็กชายเอกพล  พลดงนอก
 
1. นางรัตนาภรณ์  นนทวัน
2. นางฉวีวรรณ  บาระมี
3. นางอนุสรณ์  โกมลวรรค
4. นายชาติชาย  บาระมี
5. นางวาสนา  ธิษาไชย
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งศรีโคตร
2. เด็กหญิงขวัญตา  ผิวจันทร์
3. เด็กชายจักรกฤษ  ชินป่า
4. เด็กชายจิรวัฒน์  วรรณทวี
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สาธร
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  วาจาดี
7. เด็กชายณัฐพล  ด้วงปัญญา
8. เด็กชายธีรพงศ์   พลยง
9. เด็กชายพงษพัศ  ปิ่นคำ
10. เด็กหญิงรจนา  คงดี
11. เด็กหญิงวรนุช  พุทธเคน
12. เด็กหญิงวรรณภา  อุ้มบุญ
13. เด็กชายวัฒนา  พิลา
14. เด็กชายสราวุฒิ  คนคง
15. เด็กชายสุรเดช  พรมรักษา
16. เด็กชายอดิศร  ผะกาสี
17. เด็กชายอนุชา  กะตะจิต
18. เด็กหญิงอันธิกา  วงษ์ศรีแก้ว
19. เด็กชายเจษฎา  สุวะเพชร
20. เด็กชายโกมินทร์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวประจงจิต  อุปจันโท
2. นายทรงวุฒิ  จักรสาธ
3. นายสุดใจ  สายลุน
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. นายจีรายุทธ  ทองห่อ
2. นายชัชนันท์  ไชยโท
3. นายชัยสวัสดิ์  ดวงพิลา
4. นายชิตวัน  ยมรัตน์
5. เด็กชายณรัตน์  ป้อมจันหรีด
6. นายดุลยพล  โสมรักษ์
7. นายธนพัฒน์  อุไรพนธ์
8. นายธนาวุฒิ  สำราญสุข
9. เด็กชายธวัชชัย  เมฆสว่าง
10. เด็กหญิงนงเยาว์  แก่นกุล
11. เด็กชายนันทวัต  สีแลง
12. เด็กหญิงประภัสรา  สุขวงค์
13. เด็กหญิงปรัชญา  แก้วกำไร
14. นายปริภัทร  สมงาม
15. เด็กชายราชิต  เรือนไข่
16. เด็กชายศุภชัย  ทวีรัตน์
17. เด็กชายสุริยา  หาญชัย
18. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วงศ์คำ
 
1. นายประเสริฐ  บัวลา
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กหญิงฉันทนา  รื่นเริง
 
1. นางสมจิตร  เถาว์สอน
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีเลี้ยง
 
1. นางกันยา  โพธารินทร์
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรัมภา  แซ่เฮ้ง
 
1. นางยุทิพร   แก้วขวัญ
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงวริศรา  วรรณโท
 
1. นางสาคา  ช่อดอกไม้
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 1. เด็กหญิงดารณี  วรรณคำ
 
1. นางรุ่งทิวา  วรพันธ์
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กหญิงกวิสรา  พลหาญ
 
1. นางประจบ  ปัตตาลาโพธิ์
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ปามุทา
 
1. นางสาวไพบูลย์  ติณะรัตน์
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กชายธราธิป  ยืนยั่ง
 
1. นางมะลิ  ชานนท์
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงณัฐริณี  พุดแดง
 
1. นางสาวนิตยา   แสงทอง
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พละศูนย์
 
1. นางสาวกุสุมา  สิงห์ทองเศษ
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กชายธีรดา  สันตวงศ์
 
1. นางธิดาวรรณ  จิตจักร
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงศิรประภา  เถาว์เพชร
 
1. นางเสาวนีย์  จำนงค์
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงจรัชยา  มาระแสง
 
1. นายสุวรรณ  บุตรภักดิ์
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปาริตา    แก้วแสน
 
1. นางนารี   หารมาก
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1. เด็กหญิงณิชกานต์   ตะนุมาตย์
 
1. นางยุวรี   วรสาร
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงกานฑ์ทิตา  ชื่นบาล
 
1. นางลัดดา  โสดาภักดิ์
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองน้อย
 
1. นางศศิธร  พันธุ์อยู่
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายภูวดล  เผ่าพันธ์
 
1. นายดำเนิน  บรรลือ
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังแคน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีมาชัย
 
1. นางสาวนางสาวกมลชนก  เนตรวัน
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดี
 
1. นางกันยา  โพธารินทร์
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  กัลยา
 
1. นายศรศักดิ์  ไชยมงคล
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. เด็กหญิงศุลีพร   ถามะพันธ์
 
1. นางละอองดาว   จันทร์อ่อน
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอกป่าน
 
1. นางเอมอร  เสมอภาค
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณิดา  อ่อนหวาน
 
1. นางศศิธร  พันธุ์อยู่
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  กุลสิงห์
 
1. นางกมลทิพย์  วระสุข
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปานไพลิน  อรรคนันท์
 
1. นางศิริปัญญา  ติณนรเศรษฐ์
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงจิตตินา  ทองไทย
 
1. นางมยุลี  เกื้อทาน
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเกศวรินทร์  โสมเกษตรินทร์
 
1. นางจันทรา  ตุแก้ว
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  ศรีชาติ
 
1. นางอุทัย   ศรีลาสาร
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายชยุตพงศ์    สาระบัว
 
1. นางสมบัติ  ถามะพันธ์
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทำชอบ
 
1. นางสมจิตร  เถาว์สอน
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กหญิงพันวสา  ปั้นไว
 
1. นางปราณี  โสภาพงษ์
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงจุฑาพร  โสภา
 
1. นายดำเนิน  บรรลือ
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองวรรณ์
 
1. นางสำเนียง  ทองแดง
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงอริษา  ไชยะราช
 
1. นางลัดดา  โสดาภักดิ์
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญพามา
 
1. นางจินตนา  รัตนะโสภา
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงศศิภา  คำบุญ
 
1. นางพรศรี  โสภาพรม
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังแคน 1. เด็กชายอนุชา  ทองเจียว
 
1. นางนวลปรางค์  บุดดาวงศ์
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงเกศกนก  อกอุ่น
 
1. นางวนิดา  ใจดี
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุดไชยา
 
1. นางยุภา  บุญประชม
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนุสรณ์  ไชยบุตร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   นานวลคำ
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ภารพัฒน์
 
1. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มวลเกษม
 
1. นางวิไล  นวลอินทร์
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กชายอมรเทพ  โมคะรัตน์
 
1. นางสมจิตร  หูวอง
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงจันจิรา   คันทา
 
1. นายพิเชษฐ์  สุริยะศรี
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงสรินยา  ขวาญทอง
 
1. นางกันยลักษณ์  นวลอินทร์
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปวีร์อธิชา  หน่อแก้ว
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  อำนาจศิริโชติ
 
1. นางสาวโสมสุดา  ยอดสวย
2. นางสาวกวินฑิตา  สุภิวงศ์
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงกวิสรา  ภักดี
2. เด็กชายนันทภพ  โมรา
 
1. นางอมรา  กมลรัตน์
2. นางไพรกุล   มาระแสง
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชัชนันท์  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงธัญพร  สุนทองห้าว
 
1. นางลัดดา  บุญหลง
2. นางธัญญรัตน์  แสงใส
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยสวาท
2. เด็กหญิงจิรพันธ์  เทียมทัด
 
1. นางสาวสุพินดา  สงวนสิน
2. นางปัญญา  สิงห์ศิริ
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองศรี
2. เด็กหญิงนิภาพร  เห็มอ่อน
 
1. นางยุวณา  ภูมีศรี
2. นายสาธิต  ภูมีศรี
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงวิพา  ไชยเสนา
2. เด็กชายวุฒิชัย  สีฟ้า
 
1. นางนวลจันทร์  พัฒนสาร
2. นางมยุรี  บุดดาวงศ์
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายภาณุพงษ์  มากจุ้ย
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ปิยะวัน
 
1. นายสุรทิน  รัตนรักษ์
2. นายศุภเวทย์  ใจทน
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายกรินทร์  เชิดรัมย์
2. เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์โทวงศ์
 
1. นางบังอร  ชาววัง
2. นางสาววิลาวัลย์  กานานนท์
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงชลนิภา  รื่นเริง
2. เด็กชายวิภพ  อาทรวัฒนกิจ
 
1. นางอุราพร  พันธ์บุตร
2. นางสาวรสริน  สำราญ
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ต้นประดับ
2. เด็กชายศราวุธ  ถือสัตย์
 
1. นางไทยศรี  โสเสมอ
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายนฤเบศ   คำศรี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   โกมล
 
1. นางประนอม   วรรณพัฒ
2. นางเสาวภาคย์   อามาตย์
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1. เด็กหญิงณัชริกา  มณีนาถ
2. เด็กชายสุริยพงศ์  บุราคร
 
1. นางรัตนาภรณ์  นนทวัน
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 1. เด็กชายกิตติทัต  ขันยา
2. เด็กหญิงชินรัตน์  วิลาพล
 
1. นางอัษชลา  แก้วเหลา
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายชนสิษฎ์  สุดาชม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองชุม
 
1. นางนิตยา  ภัยกุมพันธ์
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงรำไพ  ทินนา
2. เด็กชายอนันต์  ปราณีวงษ์
 
1. นายดำเนิน  บรรลือ
2. นายสุรัช  โสภารักษ์
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กชายธเนศพล  ยาคำ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาลี
 
1. นางราตรี  สอนหลุย
2. นางดวงใจ  อินทร์หา
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กชายฉัตรชัย  ธรรมธร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่วยบำรุงวงศ์
 
1. นางอมรรัตน์  วรรณโสภา
2. นางสาวธีรวรรณ  รักโคตร
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านคำเดือย 1. เด็กชายณัฐพล   ขันวัง
2. เด็กหญิงศิรินดา  เมืองฮาม
 
1. นายเศรษฐโชค  สุขบัติ
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงพลอย    รัตนวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ศรีพุทธ
 
1. นางอ้อมใจ   กลิ่นปทุมทิพย์
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงจีระพร  ทองรัง
2. เด็กชายวิญญูชน  จำปาแดง
 
1. นางสุดสวาท  โล่ห์คำ
2. นางสุดสวาท  โล่ห์คำ
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายนิติภูมิ  สอนบุตร
2. เด็กหญิงเมธิตา  โคตรอ่อน
 
1. นายสุรทิน  รัตนรักษ์
2. นายจีรยุทธ  ภูมิภาค
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายสัญญพงศ์  งอกงาม
2. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วสอนดี
 
1. นางอมรา  กมลรัตน์
2. นางไพรกุล  มาระแสง
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กชายชินภัทร  วิลัยแลง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  พระสุมี
 
1. นางบุญญมาลย์  แจ่มใส
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายทศพร  วรรณโสภา
2. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีแลง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ดีสันเที๊ยะ
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงรสิมน  โมทอง
2. เด็กชายวรากร  อ้อจรรยา
 
1. นางพนอนิตย์  กาญจนกัณห์
2. นางสาวมะลิวรรณ  วาจิตร
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายพีรวัฒน์  โสมนัส
2. เด็กหญิงสุภัค  กตัญญู
 
1. นายดำเนิน  บรรลือ
2. นางสาวอุไร  เนื้อแก่น
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคำเดือย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเย็น
2. เด็กชายพายุภัทร  จันทจักร์
 
1. นางปิยนุช  สว่างแวว
2. นางณธษา  อารมย์สุข
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กชายธนากร  ประสมสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีทน
 
1. นางอุราพร  พันธ์บุตร
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนาธิป  จันดา
2. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  โสมอินทร์
 
1. นางลัดดา  บุญหลง
2. นางสถาพร  มิ่งขวัญ
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ถุระพัฒน์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  อุทิตสาร
 
1. นางสาวนฤมล  นิ้วทอง
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงนิตติยา   สุริวงศ์
2. เด็กชายศุภกฤต   ทัศบุตร
 
1. นางละเอียด   งามเถื่อน
2. นางสาวสมปอง   คุณธรรม
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงชฎาทิพ  วิมลนพคุณ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โสภาพ
 
1. นางอรไพ  อนุสินธ์
2. นางสุมาลี  มลสิน
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงอภิชญา  พิมพิจารย์
2. เด็กชายเพชรศักดิ์  สอนคำเสน
 
1. นางศักดิ์ศรี  กีฬา
2. นางวิไล  ยุวะบุตร
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงณัฐนิดา   อักษรพิมพ์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  โภคทรัพย์
 
1. นางสุรีย์    หงษ์สุวรรณ
2. นายบัญญัติ  ถ่อนอ้วน
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายชโลธร  ปุยวงศ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  มีเพียร
 
1. นางอนุธิดา  สารคะณา
2. นางภัทรานิษฐ์  บุญจอง
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กชายธีรภัทร  สิมสิน
2. เด็กหญิงปิยะพร  ขาวปลอด
 
1. นางราตรี  สอนหลุย
2. นางอวยพร  รากทอง
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุตรพรม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หูตาชัย
 
1. นางวงวาด  มาฆะเซ็นต์
2. นายวิทยา  ชาววัง
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กหญิงชลิดา  พิมพาเพียร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมศรี
 
1. นางรำไพ  นามเหลา
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  พงษ์พูน
 
1. นางมยุรี  บุดดาวงศ์
2. นางนวลจันทร์  พัฒนสาร
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงชญาดา  มลสิน
2. เด็กชายอภิรักษ์  หาญวิชัย
 
1. นางสาวศิริกร  แก้วพิลา
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงปิยะวัลย์  เห็มสุข
2. เด็กชายศรศิลป์  สีวะกุล
 
1. นางมยุรี  บุดดาวงศ์
2. นางรัชดา  อุทโท
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. นายธีระเดช  เบ็ญณรงค์
2. เด็กหญิงสนธยา  ช่วยสุข
 
1. นางสาวบุปผา  สุระเกษ
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายเจตริน  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พลแสน
 
1. นางสาวรัชนีกร  คำจันทร์
2. นางสาวชมัยพร  บุบผาจีน
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กหญิงสิริพร  บุญช่วย
2. เด็กชายอดิศร  สุดาชม
 
1. นางรำไพ  นามเหลา
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายปราโมทย์  มูลผล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์แดง
 
1. นายเชื่อม  ทัศบุตร
2. นางประนอม  วรรณพัฒ
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายภานุพงษ์  สมลา
2. เด็กหญิงอารีญา  พวงจำปา
 
1. นางวิไล  นวลอินทร์
2. นางวิชญานันท์  อุปนันต์
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กหญิงจิราภา  เกษา
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ไชยมาตย์
 
1. นางสุภาพ  ธยาธรรม
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงจิระประภา  แสงนันท์
2. เด็กชายชาญชัย  มีโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  อมรสิน
2. นายธนศักดิ์  ทองพั้ว
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงนำ้ฝน  จันทนัด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วรรณภูมิ
 
1. นางเบญจวรรณ  ช่วยสุข
2. นายวิฑูรย์  คณาทอง
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ราศี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทองแสน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธารินทร์
4. เด็กหญิงประกายการ  แสนเมืองชิน
5. เด็กหญิงมนฑิรา  ทองชุม
6. เด็กหญิงสิริมณี  สุริพล
7. เด็กหญิงสุนันทา  พร้อมสุข
8. เด็กหญิงอัญชรี  ภิญโญขวัญ
9. เด็กหญิงอินทิรา  จำนงค์
10. เด็กหญิงอินทิราณี  เรียบเรียง
 
1. นางช่อผกา  ทองสัน
2. นายไพรัช  เอกศรี
3. นายณัฐวุฒิ  โล่ห์คำ
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกุลรดา  กิ่งจันทร์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพ์วัน
3. เด็กหญิงจุฑาพร  ทรงชา
4. เด็กหญิงนพกาญจน์  กาฬจันทร์
5. เด็กหญิงบุญยสุดา  ธัญกานต์พงศ์
6. เด็กหญิงปานระวี  ทวีสุข
7. เด็กหญิงพัศญาภรณ์  เจริญบุญ
8. เด็กหญิงวิราวรรณ  ธะนี
9. เด็กหญิงศุภิสรา  สุนาวงศ์
10. เด็กหญิงเมธาวดี  พิมพา
 
1. นางสาวทิพภา  คุณวุฒิ
2. นางพรรณี  สายโท
3. นางสาวพวงทอง  โล่ห์สกุล
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชนิดา  แก้วโท
3. เด็กหญิงธนภัค  บุญกระจ่าง
4. เด็กหญิงนิตยา  น้อยโคตร
5. เด็กหญิงปริญญา  โสมรักษ์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  โกสัตถา
7. เด็กหญิงมุกดามาศ  คำภา
8. เด็กหญิงศุภวรรณ  พันแสน
9. เด็กหญิงสุกัญญา  จารุขันธ์
10. เด็กหญิงสุทธิดา  นาแพง
 
1. นางพิสมัย  แก่นสาร์
2. นางวิไล  บุญพิพัฒน์
3. นางมาลัยทอง  กุมภิโร
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงณัชชา  ชาวนา
3. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีทอง
4. เด็กชายธีรเทพ   ถามะพันธ์
5. เด็กหญิงนฤมล   ยังสนิท
6. เด็กหญิงนลาวัลย์   ทองดี
7. เด็กหญิงบุษราคัม   ผ่องแผ้ว
8. เด็กหญิงวรรณรดา  ถามะพันธ์
9. เด็กหญิงวรรณลัดดา   จันทร์ป้อง
10. เด็กหญิงสุรดา   สารีรักษ์
 
1. นางละอองดาว   จันทร์อ่อน
2. นางสิริลักษณ์  โมฬา
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงกชกร  โสภา
2. เด็กหญิงกัญญาภัคร  ผาริวงษ์
3. เด็กหญิงคชาภรณ์  พรดอนก่อ
4. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยรักษ์
5. เด็กหญิงทิชากร  จิตรมาศ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชินลาภา
7. เด็กหญิงพัชราภา  ยันทะแย้ม
8. เด็กหญิงภรณ์วิไลวรรณ  เพ็งพาด
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุวรรณอังกูร
10. เด็กหญิงศศิการณ์  เมืองแสน
 
1. นางไพรกุล  มาระแสง
2. นางอมรา  กมลรัตน์
3. นางสาวหนูกร  โพธิจันทร์
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1. เด็กหญิงชลิตา  เรืองวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์ราศรี
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  จำปาสาร
4. เด็กหญิงผ่องศรี  มีชัย
5. เด็กหญิงมุธิฏา  เกษียร
6. เด็กหญิงศจีนรา  ขันเงิน
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สีมาชัย
8. เด็กหญิงสุจิตรา  เพชรนาค
9. เด็กหญิงสุทธิดา  นาโสก
10. เด็กหญิงสุภาริณี  นาสังข์
 
1. นางสง่า  กุลจินดา
2. นางมินตรา  สาริบุตร
3. นางสาวชนัญชิดา  มูลประโก
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  สายปั้น
2. เด็กหญิงฐปนีย์  บุญกอ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  อ่อนสอน
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  สิงห์กันต์
5. เด็กหญิงพชิรา  สุระพิน
6. เด็กหญิงพัชดาภา  อุณาภาค
7. เด็กหญิงมิโฮ  เนโมเต
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กาติวงค์
9. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ทองดี
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธรรมวงศ์การ
 
1. นางอภิญญา  สืบสิงห์
2. นางสาวมะลิวรรณ  วาจิตร
3. นางพิมพิตา  โทบุดดี
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มีสัตย์
2. เด็กชายก้องเกียรติ  กว้างขวาง
3. เด็กหญิงคณารัตน์  เรือนใจหลัก
4. เด็กหญิงจิรนาถ  ถนอมชาติ
5. เด็กชายณัฐพล  สุปัตติ
6. เด็กหญิงปริษา  ปัญญากุลโชติ
7. เด็กชายพีระพัฒน์  วันนา
8. เด็กหญิงภาสินี  คำแดง
9. เด็กหญิงศตพร  กว้างขวาง
10. เด็กหญิงอรนิสา  มาตพงษ์
 
1. นางนริศรา  หลักบ้าน
2. นางทองฤทธิ์  หมายมี
3. นางนงเยาว์  อ่วมทอน
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ไกยกิจ
2. เด็กหญิงปวีณา  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงมนัญชยา  ภูตะเวช
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์   วงศ์กัลยา
5. เด็กหญิงรุ้งนภา   ประทุมทอง
6. เด็กหญิงวันวิสาข์   วงศ์กัลยา
7. เด็กหญิงศศิธร   บุญรอด
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไชโย
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีวงค์ษา
10. เด็กหญิงสุภัสสร   วันทาพรม
 
1. นางสุพิศ   เดชผล
2. นางนารี  หารมาก
3. นางสุนทรีย์   ไชยเสนา
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงธนัชดา  วันทาลี
3. เด็กหญิงธวัชชัย  โคตะสิน
4. เด็กหญิงนาราภัทร  ภาระ
5. เด็กหญิงพุทธิดา  โพธิ์เมือง
6. เด็กหญิงมนธิดา  ครู่แก้ว
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หอมนาน
8. เด็กหญิงอวนจันทร์  เทียนทอง
9. เด็กหญิงอารียา  กล่อมใจ
10. เด็กหญิงเพชรลดา  กันนุฬา
 
1. นายศักดิ์สุริยา  มุสิกะพืช
2. นายวงษ์ศักดิ์  สีชนะ
3. นายสุวรรณ  สาวันดี
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ลาภมาก
2. เด็กหญิงนวพรรณ  ทนงค์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  กาเผือกงาม
4. เด็กหญิงพิริยา  เย็นใจ
5. เด็กหญิงวรรณภา  อนุสนธ์
6. เด็กหญิงวิยะดา  ภูตะเวช
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลำงาม
8. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ศรีเมือง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธู์ดี
10. เด็กหญิงเอมอร  พิมพรัตน์
 
1. นางไกรสอน  จันทร์มาลา
2. นางเจษฎาพร  สุทธินนท์
3. นางสาวจินตวีร์  แสงงาม
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แนววัน
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เกิดสุข
3. เด็กหญิงณิชารีย์  สายพันธ์
4. เด็กหญิงธัญยพร  หิรัญรัตน์
5. เด็กหญิงนันทิดา  พลอยพิเลิศ
6. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แก้วขาว
7. เด็กหญิงสไมพร  นิยมสัตย์
8. เด็กหญิงอรอุมา  พานิช
9. เด็กหญิงเกวลิน  สาระพล
10. เด็กหญิงเกวลี  อาตวงค์
 
1. นางจิรภานันท์  สายสุด
2. นางภัทรพร  วันดึก
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงพันธ์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดาลัย
3. เด็กหญิงฐนิชา  หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงธนิษฐา  รัตนโสภา
5. เด็กหญิงภิลัยลักษณ์  หาระรวย
6. เด็กหญิงสุพนา  วริสาร
7. เด็กหญิงอรปรียา  บริสุทธิ์
8. เด็กหญิงอารีญา  เบ้าคำ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเย็น
10. เด็กหญิงเมตตา  กลิ่นกล้า
 
1. นางยุพา  ดอนสิงห์
2. นางศรวิไล  เลิศพันธ์
3. นางวารุณี  บัวผัน
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มัธยามาศ
2. เด็กหญิงจินตวรรณ  คำแพง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โมลี
4. เด็กหญิงนิตยา  ลุกลาม
5. เด็กหญิงภัทราพร  พึ่งหนู
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ลาแก้ว
7. เด็กหญิงเจนจิรา  พาเชื้อ
 
1. นางปัญญา  สิงหศิริ
2. นางสุภัตรา  ลีพรมมา
3. นางสาววันทนา  วะณานิชย์
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายชาญชัย  แก้วกัณหา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงทรัพย์ชมพู  ลงคำ
4. เด็กหญิงทิพปภา  เสาสิริ
5. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์ละออ
6. เด็กชายรัชพล  หินกอง
7. เด็กชายศิวกร  ทองเพ็ญ
8. เด็กชายศุภากร  จันทร์แดง
9. เด็กหญิงสินีนาถ  ลวดทรง
10. เด็กหญิงอันธิกา  ท้าวบุตร
 
1. นางศศิธร  พันธุ์อยู่
2. นางอรทัย  สิงห์แก้ว
3. นางกฤษณา  สีดาวงศ์
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สานุทัศน์
2. เด็กหญิงจิราพร  มานิตย์นาถ
3. เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  ไกยสิทธิ์
4. เด็กหญิงถิรดา  นามปัญญา
5. เด็กหญิงปนิตา  เพียรหา
6. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ใจดี
7. เด็กหญิงพุธชา  บ่อแก้ว
8. เด็กหญิงสู่ขวัญ  บุญแปลง
9. เด็กหญิงหฤทัย  ไกยสิทธิ์
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  ไชยพจน์
 
1. นางเกษมศรี  ประทุมชาติ
2. นางสาวฉวีวรรณ  สมบูรณ์
3. นางทองใบ  โคกสุนันท์
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 1. เด็กหญิง ชนิดา  อินทร์ใหญ่
2. เด็กชายจักรกรี  โคตรอ่อน
3. เด็กชายบายันต์  พรมโคตร
4. เด็กหญิงพัชริดา  กุระจินดา
5. เด็กชายพันนา   สายหล้า
6. เด็กหญิงมณีจันทร์  โคตรอ่อน
7. เด็กชายศรราม  อินอำคา
8. เด็กชายศักดิ์ดา  บัวศรี
9. เด็กหญิงอรทัย  สุขหวาน
10. เด็กชายเจษฎา  พรมบาง
 
1. นายเริงศักดิ์  ทารีราช
 
682 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 1. เด็กหญิงชลิตา  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงปานตะวัน  วรานุุเคราะห์
4. เด็กหญิงปิยะพร  จันทร์ป้อง
5. เด็กหญิงปิยะภรณ์  วันทาวงค์
6. เด็กหญิงพัชราพร  สงค์แอ
7. เด็กหญิงภัทรภร  ใจแน่น
8. เด็กหญิงศศินภา  ทองมวล
9. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญมูล
10. เด็กหญิงอรุณ  วิริยภาพ
11. เด็กหญิงอศริยาพร  จันทรินทร์
12. เด็กหญิงเกตุศินีย์  สุทธิกาญจน์
13. เด็กชายเกษมสันต์  มงคลกุล
14. เด็กหญิงเจริญศรี  เทียมสุระ
15. เด็กหญิงเดือนฉาย  แก้วเพชร
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์อิน
2. นางสาวลักขณา  บุญภา
3. นางสาวสายชล  ธรรมโรจน์
 
683 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กหญิงจันทรา  จันทวงศ์ษา
2. เด็กหญิงจันทร์นา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงชณัฐฎา  สาภา
5. เด็กหญิงญาตมิสา  วาฤทธิ์
6. เด็กหญิงทวิพร  ปางทอง
7. เด็กหญิงทิพย์ชิวาพร  คำมีแก้ว
8. เด็กหญิงธิติมา  สังฆทิพย์
9. เด็กหญิงปฎิมาภรณ์  สืบนุกาญจน์
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แก้วโกฎ
11. เด็กหญิงสุนันธิดา  กลิ่นอ้ม
12. เด็กหญิงอภิชญา  ก้อนสิน
13. เด็กหญิงอลิชา  พรมหา
14. เด็กหญิงแพรวา  มีชัยรัม
15. เด็กหญิงแสนดี  สายบุตร
 
1. นางอรัญญา  เจริญวงศ์
2. นางนายพิทักษ์  วรธงไชย
3. นางอัจฉรา  ศิลปมูลย์
4. นางสาวสุพัตรา  ดำนิล
 
684 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขกุล
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุ่งหมาย
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีวะกุล
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายบัว
5. เด็กหญิงนราวัลย์  นิรภาส
6. เด็กหญิงนฤชา  สาริบท
7. เด็กหญิงนฤมล  ผิวหอม
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แก้วประเสริฐ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมสุวรรณ
10. เด็กหญิงสิริยา  มณีสา
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธานะไชย
12. เด็กหญิงอรอนงค์  พรมสาร
13. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  เประกัลยา
14. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พรมสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเบญญภา  คณาทอง
 
1. นางอนงค์  สาริพันธ์
2. นางสาวพรหมภรณ์  เผ่าพันธ์
3. นางสาวธนัญญา  ทองศรี
4. นายสุจิตร  บุญลักษณ์
 
685 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โสภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เทพสงค์
3. เด็กหญิงชินรัตน์  หนูสิน
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  พันธุ์พาณิชย์
5. เด็กหญิงพนิดา  หาทอง
6. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วมุกดา
7. เด็กหญิงพิมพ์นภา  นพคุณ
8. เด็กหญิงมาลิตา  โสภา
9. เด็กหญิงรัตตยา  วาทีหวาน
10. เด็กหญิงลลิตรภัทร  ใจดี
11. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์แก้ว
12. เด็กหญิงวรรณพร  บุญรอด
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อานนท์
14. เด็กหญิงสุดธิดา  โลเวลล์
15. เด็กหญิงอารีรตน์  โสภา
 
1. นางศรีวิไล  เลิศพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  ปามุทา
3. นางวารุณี  บัวผัน
4. นางนงลักษณ์  แก้วคูณเมือง
 
686 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 1. เด็กหญิง อารยา  ชาญสูงเนิน
2. เด็กหญิงกาญจนา   สินอ้วน
3. เด็กหญิงจีระพร   ดำบรรพ์
4. เด็กหญิงชญานิศ   โสภี
5. เด็กหญิงชนิพร   ดีลัมภ์
6. เด็กหญิงฐานมาศ   บูรณพานิช
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา   อาจธะขันธ์
8. เด็กหญิงธิดามาศ   วงค์ษร
9. เด็กหญิงนันชพร   คำผาลา
10. เด็กหญิงปริยากร   ปุระ
11. เด็กหญิงมณีรัตน์   ธรรมวัฒน์
12. เด็กหญิงวนิดา   ทานะขันธ์
13. เด็กหญิงศวิตา   ขานพรม
14. เด็กหญิงศศิธร   คณะมูล
15. เด็กหญิงสิริรัตน์   ทองมนต์
 
1. นางวราภรณ์   ชุมรัตน์
2. นางปาริชาด   วงศ์สิกุล
3. นางสาวอมรรัตน์   บัวพัฒน์
4. นางภัคสุดา   สุขไชย
 
687 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญทำนุก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จารุสิน
3. เด็กหญิงนัฐชา  บุญธิมา
4. เด็กชายพรทวี   ใสขาว
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญทำนุก
6. เด็กหญิงภัคจิรา   ป่าหวาย
7. เด็กหญิงวนิสา  ลีลาศ
8. เด็กหญิงศุภากร   วรรณกาล
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภัยชิต
10. เด็กหญิงสุนิสา  สามงามขาว
11. เด็กหญิงอมิตา  จารุสิน
12. เด็กหญิงอรสา  มานุพันธ์
13. เด็กหญิงอริสรา    วรรณกาล
14. เด็กหญิงอารยา    โคตรบุญเรือง
15. เด็กหญิงเก็จมณี  ภูทะโล
 
1. นางพงษ์ลดา    นรารักษ์
2. นางศิริกาญจน์รัศม์  มาศขาว
3. นางรมิดา   เชื้อกาญจน์
4. นายมนัสชัย  สุขศรี
 
688 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญสงค์
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สารเสนาะ
3. เด็กหญิงณิชา  อภัยพันธ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไพเราะ
5. เด็กหญิงปารีนา  พันธมา
6. เด็กหญิงปิยพร  อรบุตร
7. เด็กหญิงพนิตพิชา  ธรรมจักร
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขดี
9. เด็กหญิงมธุรดา  สุจริต
10. เด็กหญิงศศิธร  พสุพรรณ์
11. เด็กหญิงสุจิตรา  พสุพรรณ์
12. เด็กหญิงอริสรา  สังฆะมณี
13. เด็กหญิงอริสา  ปักการะเต
14. เด็กหญิงอินทิรา  ตาทิพย์
15. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วังทอง
 
1. นางปิยะนุช  สาระคุณ
2. นางสาวจินตนา  จิตพรมมา
3. นายทองจันทร์  จันทวรรณ
4. นางชไมพร  โพธิ์มาตย์
 
689 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงกรณิศ  รอดโม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   พุทธขันธ์
3. เด็กหญิงชนสรณ์   ตั้งตระกูล
4. เด็กหญิงนันทิกานต์   ธรรมบุตร
5. เด็กหญิงนันทิดา   ภิญญชาติ
6. เด็กหญิงปิยกร   บัวระบัตร
7. เด็กหญิงพรนิภา   ดวงเนตร
8. เด็กหญิงพรนิภา   สู่เสน
9. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงไสย์
10. เด็กหญิงสิริลัดดา   ทัศบุตร
11. เด็กหญิงสุทินา  สุระสิทธิ์
12. เด็กหญิงสุภลักษณ์   วงศ์จันทา
13. เด็กหญิงอิสริดา   ศรีประดู่
14. เด็กหญิงแพรพลอย   แซ่เบ๊
15. เด็กหญิงโยษิตา   สุขไชย
 
1. นางกาบมณี   ผดุงไสย์
2. นางสมพร   สารธิมา
3. นางณัฐวิกา   เข็มพันธ์
4. นางสมหมาย  ตลับนาค
 
690 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลกันยา  กังวาลย์กูลการ
2. เด็กหญิงชนาภา  นามพิทักษ์
3. เด็กหญิงชนิดา  จันทพันธ์
4. เด็กหญิงทอฝัน  คำเพียวงศ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  มณีสาย
6. เด็กหญิงมลฤดี  กองแก้ว
7. เด็กหญิงรุจิรา  บุญประโสม
8. นายวิชชากร  เผ่าผม
9. เด็กหญิงศรินทรา  ภักดี
10. เด็กหญิงศิริพร   นอลา
11. นางสาวสิริวิมล  บุญวงศ์
12. เด็กหญิงสุณิชชา  พรมเยี่ยม
13. เด็กหญิงสุดา  เผ่าผม
14. นางสาวหยาดพิรุฬ  บุญยงค์
15. เด็กหญิงเปรมกมล  สีลาดเลา
 
1. นางอมรรัตน์  วรรณโสภา
2. นางสาวธีรวรรณ  รักโคตร
3. นายพิชัยศักดิ์  ชลกาญจน์
4. นายสุรินทร์  หงษ์คำ
 
691 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กหญิงกัลญา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงจีระมัย   สายเนตร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฝอยทอง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  มังคลาวัน
5. เด็กหญิงชลมาศ  สุนา
6. เด็กหญิงญาณิศา  โสมรักษ์
7. เด็กหญิงประภัสสร  เฉียบแหลม
8. เด็กหญิงพรญาณี  พุทธรักษา
9. เด็กหญิงพัชราพร   พุทธรักษา
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  มหาสาร
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนโท
12. เด็กหญิงวิลัยวัน  จันทะนาม
13. เด็กหญิงศิริพร  คำนนท์
14. เด็กหญิงสุพรรณษา  พันพลู
15. เด็กหญิงสุภาวดี  พุทธรักษา
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   โปร่งจิต
2. นางรุจิรา  ทวีผลอุดมสิน
 
692 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงกรยา  ฉวิงรัมย์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  จักษุมาศ
3. เด็กชายณฐกร  ทองเฟื่อง
4. เด็กหญิงนิภาพร  บุญสงค์
5. เด็กหญิงนิรนุช  พลหาญ
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  สมชม
7. เด็กหญิงพราวรวี  ขันสีดา
8. เด็กหญิงพัชรพร  โพนคำ
9. เด็กหญิงภัคจีรา  กัลยา
10. เด็กหญิงภัทรลดา  จันทคะมุต
11. เด็กหญิงรัชนก  สีวะกุล
12. เด็กหญิงวราพร  เมรุด
13. เด็กหญิงสุธีมน  บุญแสง
14. เด็กหญิงสุพิชญา  พูลสิทธิ์
15. เด็กหญิงอารยา  ไชยพงษ์
 
1. นางอนงค์  สาริพันธ์
2. นางสาวพรหมภรณ์  เผ่าพันธ์
3. นางสาวธนัญญา   ทองศรี
4. นายสุจิตร  บุญลักษณ์
 
693 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  นารีนุช
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขุนบุ
 
1. นายธเนศ  สนธิหา
2. นายธีระพงษ์  ศรีสำรวม
 
694 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐชนน  พรมรัตน์
2. เด็กหญิงศุภารัก  โยธิพันธ์
 
1. นางอภิญญา  พูลเชื้้อ
2. นางนพรัตน์  พันธ์เพ็ง
 
695 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปัฐมาพรรณ  ทองโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพรพิมพิ์  คำบุญมา
 
1. นายนักรบ  ชินมาตร์
2. นายยุทพงษ์  ต้นแก้ว
 
696 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ทวิลา
2. เด็กหญิงสกาวิณี  สุทธิกรณ์
 
1. นายเกริกศักดิ์  ศรีตัดสูง
2. นายประสิทธิ์  มาสขาว
 
697 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงรัชชประภา  จูมศรี
 
1. นางสาวทวินนท์  คำเสน
2. นางสาวปาริชาติ  เครือวัลย์
 
698 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วันทาพงษ์
2. เด็กชายนัทธพงษ์  สีสุวงษ์
 
1. นางสาวรสริน  สำราญ
 
699 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงกัลยา  วิทยาสิงห์
2. เด็กหญิงจิตาภา  แก้วคำ
 
1. นางจิตนา  รัตนะโสภา
2. นายสุนทร  พลหาญ
 
700 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงจินตพร  คำแพง
2. เด็กหญิงภัทรพร  พึ่งหนู
 
1. นางปัญญา  สิงหศิริ
2. นางจุฑามาศ  เหล็กกล้า
 
701 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  อยู่มั่น
2. เด็กหญิงอมรารัตน์  เถาว์โท
 
1. นางทิพวรรณ  พรมทรา
2. นายสมมาตร์  ธนาศิลป์
 
702 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กชายชนะชัย  เยื้องทับ
2. เด็กชายอานนท์  อุตตะรถ
 
1. นายสมควร   ชอบทำทาน
2. นายจักรวาล  ธรรมวะรีย์
 
703 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงปภาพร  อาระไชย
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  แจ้งคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  มะอาจเลิศ
 
704 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายชุติพันธ์  เบ้าคำ
2. เด็กชายนัฐพล  จรรยาเลิศ
 
1. นางอรทัย  บรรลือ
2. นายดำเนิน  บรรลือ
 
705 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงจัญทิชา  ลุนสิน
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทะมา
 
1. นางสาวชุลีพร  ลุนสิน
 
706 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1. เด็กหญิงศจีนรา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  เชียงดา
 
1. นางสาวชนัญชิดา  มูลประโก
2. นางสาวฉัตรสุดา  เจริญรัตน์
 
707 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีไชยา
2. เด็กชายสหภาพ  ระติเดช
 
1. นายชาติชาย  บาระมี
2. นางฉวีวรรณ  บาระมี
 
708 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์   หล่อนจำปา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    พิมพสุทธิ์
 
1. นายประหยัด   ทองอ้น
2. นางเพชราภรณ์  ปานะดิษฐ์
 
709 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงกฤติยา  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองโกฎิ
 
1. นางสาวประยงค์  ไชยขันธ์
2. นางรำไพภัทร  สืบสิน
 
710 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 18 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1. เด็กหญิงมัสวรรณ์   ทองผล
2. เด็กหญิงอัจฉรา   โมระดา
 
1. นางสุรภี   แฮดเมย
2. นางนิตยา   แสงดอกไม้
 
711 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์ทองแต่ง
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ภักดี
 
1. นางบุษบาไพร  กีฬา
2. นางสาวจตุพร  สุขกันยา
 
712 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. เด็กชายชาคริส  จันทะโสม
2. เด็กหญิงศิรดา  ไชยจันทร์
 
1. นายนครินทร์  สัตย์นาโค
 
713 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 1. เด็กหญิงฟ้าใหม่  เหนือโชติ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
 
714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. นายนัทธพงศ์  สุดสาร
2. นายสุพัฒน์  บุญวรรณ์
 
 
715 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. นายณัฐวุฒิ  จันทร์หอม
2. นายนันทกร  พันชารี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  มะอาจเลิศ
 
716 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วงษ์สมัคร
2. นางสาววันทนา  เกตกุล
 
1. นายนิยม  ปรีดาศักดิ์
2. นางสาวฐิตาภา  ลุสมบัติ
 
717 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. นางสาววิลาวัลย์  สุวรรณัง
2. นางสาวสิริภัทร  วุฒิสุทธิ์
 
1. นายมานิท  จันทร์โสภา
 
718 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. นางสาวยุพา  ตาทอง
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  ภูตะเวชน์
 
1. นายทวีศักดิ์  ทองรัง
2. นางเบญจวรรณ  ช่วยสุข
 
719 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคำโพน 1. เด็กชายจักรพงษ์  แสงฉวี
2. เด็กชายอนุรักษ์  บัวบาน
 
1. นางศิรพร  พุฒชาต
 
720 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กชายตะวัน  กตัญญู
2. เด็กชายธวัชชัย    ศรีลองนา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุตรแก้ว
 
721 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนารี  อรศรี
2. เด็กหญิงอรอุมา  ทันการ
 
1. นายวิษณุ  ชารีรัตน์
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายพงศพัศ  มาพงษ์
 
1. นางเพ็ญประภา  รักษาพล
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยืนตรง
 
1. นายอุทัย  ดวงแก้ว
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงวรรณกร  แสงกล้า
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงมาสินี  สิงห์แก้ว
 
1. นายผดุงศักดิ์  บุญเติม
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์วงษ์  โคสาแสง
 
1. นางจิราวัลย์  ทานนท์
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงมณทิพย์  บือทอง
 
1. นายพัชรพงษ์  มีชัย
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 1. เด็กชายไตรภพ  วิริยะภาพ
 
1. นางกัณภัทร  พันธ์วงศ์
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กชายสิงห์หา  รักษาพล
 
1. นางรมภรณ์  บุปผาชาติ
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงสุชานันท์   จันทร์แดง
 
1. นางประนอม   วรรณพัฒ
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จอมทรักษ์
 
1. นางรัชนี  กลยณี
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ลูกสีดา
 
1. นายวิสิษฐ์  ศิริบูรณ์
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. เด็กหญิงเพชรลดา  อร่ามรักษ์
 
1. นายเศรษฐกิจ  นนทพจน์
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กชายพงศกร  สังขฤกษ์
 
1. นายยุทธพงษ์  กาญจนศรี
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงจิรพัชร  คำมั่น
 
1. นายวีระพงษ์  วงศ์แสงคำ
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายธเนศ  สาระดำ
 
1. นางกาญจนา  นนท์ศิริ
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงชนัดฎา  ปรือปรัง
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 72 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  สาระรัตน์
 
1. นายกรีศักดิ์  ประทุมชาติ
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วรรณพิมพ์
 
1. นายไพศาล  สายวรณ์
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กหญิงภานุชนาถ  โพธิ์อ่อน
 
1. นางอรอนงค์  กาเผือก
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กชายพงศกร  ไตรภูมิ
 
1. นางดวงใจ  อินทร์หา
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวนิดา  เทพศรีหา
 
1. นายสุชิน  วิริยธรรมเจริญ
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  สัญญลักษณ์
 
1. นายวีระพงษ์  วงศ์แสงคำ
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงชุติมา  สีสุวงค์
 
1. นายพงษ์อนันต์  จันทนาม
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  วิชัย
 
1. นางกัณภัทร  พันธ์วงศ์
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วิระบรรณ์
 
1. นายสนธิพนธ์  ฝั่งสิริ
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงจริยา  ศิลปักษา
 
1. นางวิไลพร  ทะนงค์
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กหญิงสุปรียา  ไผ่แก้ว
 
1. นายวิสิษฐ์  ศิริบูรณ์
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงมัณทนา  ขุนอินทร์
 
1. นายผดุงศักดิ์  บุญเติม
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงอินทิรา   แนบชิด
 
1. นางละเอียด   งามเถื่อน
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 1. เด็กหญิงพจมาน  พระโรจน์
 
1. นายสงวน  เถาว์โท
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 1. เด็กชายอิสรพงษ์  อภัยแสน
 
1. นายนเรศ  นรารักษ์
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  กิ่งถา
 
1. นายเศรษฐกิจ  นนทพจน์
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงสิรินธร  สุขพันธ์
 
1. นายประคองสิน  บุญมี
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงณฤทัยธาร  เจียงวงค์
 
1. นายบุญมี  เปรมทา
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายมลฑล  ประทุมถม
 
1. นางนางพัดศรี  เหล่าดี
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กชายอรรถพันธ์  นาคพันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ฉัตรวิไล
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงอธิชา  คำทา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กชายเพชร  รัตนวงศ์
 
1. นายขันตี  กตัญญู
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กชายวสิน  ดอกแก้ว
 
1. นางปิยภรณ์  มะอาจเลิศ
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงจุลาทิพย์  ประทุม
 
1. นายสมหวัง  สินชู
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. นางสาวจิรนันท์  เถาว์ดี
 
1. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาถาบุตร
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงลฎาภา  อินงามธีรติ
 
1. นายวีรยุทธ  ศรีสุมาตย์
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุ่อรุณ
 
1. นางสาวนุชจรี  ยุบล
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายพีระพล   บุญแจ่ม
 
1. นางกษมา   บุญรอด
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอมรสิริ  สรวงศ์
 
1. นางสาววิชชุดา  เวรวร
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสัย
 
1. นายวีระพงษ์  วงศ์แสงคำ
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กชายสายลม  พรมสิงห์
 
1. นางดวงใจ  อินทร์หา
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยดี
 
1. นางสุภารักษ์  บำรุงชาติ
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 1. เด็กชายอนุชา  หอมสมบัติ
 
1. นายสุเมธา  สมน้อย
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงจริยา  พรมทา
 
1. นางเพ็ญประภา  รักษาพล
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  โสพลพันธ์
 
1. นางสถิตย์  วรรณเสน
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายต้นตระกูล  นิลผาย
 
1. นายสงัด  พละศักดิ์
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กชายสรวิชญ์  วิเศษอุด
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปรากฎ
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายธเนศ  สาระดำ
 
1. นางกาญจนา  นนท์ศิริ
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  ค่อยชัยภูมิ
 
1. นายพิทักษ์  วรธงไชย
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สีสุวงษ์
 
1. นายพัชรพงษ์  มีชัย
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชัย
 
1. นางกัณภัทร  พันธ์วงศ์
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กชายเวธกา  กานุสนธ์
 
1. นายพงศ์ชาติ  ช่างดำ
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  ราชสีมา
 
1. นางอรทัย   เหล่ากสิการ
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงสิริกัลยา   นิลแสง
 
1. นายชนะชัย  คูพรมมี
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนทอง
 
1. นางเพ็ญประภา  รักษาพล
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงนุศรา  สิงห์แก้ว
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 1. เด็กชายศราวุธ  สังฆรักษ์
 
1. นางพิมประภา  ศรีสมบัติ
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปรีดารัตน์
 
1. นางจิรัชยา  ดวงศิริ
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงอารียา  อุปเสน
 
1. นายสิน  บุตรจันทร์
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาสาร
 
1. นายสุชิน  วิริยธรรมเจริญ
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงรันดาวัน  จารุจิตร
 
1. นางเจษฎาพร  สุทธินนท์
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายวิทยา   เกสร
 
1. นางกษมา   บุญรอด
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพทูรย์
 
1. นายพัชรพงศ์  มีชัย
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สีทิม
 
1. นางแสงเดือน  กงทอง
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงอพัชชา  มาศเหลือง
 
1. นายวีระพงษ์  วงศ์แสงคำ
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงชนาภา  ภักดี
 
1. นางดวงใจ  อินทร์หา
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายพัชรดนย์  โพธิชาติ
 
1. นางสาวเอมวิภา  ศรีสะอาด
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงนันท์วารี  สารทอง
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กชายธันวา  สร้างไธสง
 
1. นางวิไลพร  พัฒนราช
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ล้อมวงศ์
 
1. นายพงศ์ชาติ  ช่างดำ
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมรัตน์
 
1. นางบุยน้อม  กลมพันธุ์
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กชายสิทธินนท์   เสือนาค
 
1. นายชนะชัย  คูพรมมี
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงนงนุช  แสนคุ้ม
 
1. นายประคองสิน  บุญมี
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. นายวันชัย  จรูญภาค
 
1. นายไพโรจน์  สมบูรณ์
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กชายยอดรัก  วรรณคง
 
1. นายสิทธิชัย  ฉัตรวิไล
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปัถะพี
 
1. นายวิมลศักดิ์  บรรพตาธิ
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงพิมนภา   ใจกล้า
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เนินทราย
 
1. นางกนกวรรณ  บรรลือหาญ
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พรสุด
 
1. นายขันตี  กตัญญู
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. นางสาวฉรารัตน์  ศิลทาน
 
1. นางรจนา  กันยวิมล
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กชายสนธยา  สาระทา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญสม
 
1. นายวิมลศักดิ์  บรรพตาธิ
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงทิพยเนตร  บุตตะ
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงวรรณวิลัย  ทองโกฏฺิ
 
1. นายพรชัย  ดวงศิริ
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายยศพล   สายสุด
 
1. นายธวัชชัย   นนทภา
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงชยาภา  แสงสุริยนต์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงวนิดา  พื้นดอนเค็ง
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงสมฤทัย  เมาลิชาติ
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นายรุ่งวสันต์  พันธิราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล  บุญประสาร
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายนัฐพล  ภูลายยาว
 
1. นางวาสนา  ชวนชม
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอนุ  ศาลารมย์
 
1. นางสาวญาณุวรรณ  พันธการ
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงกชกร  มิลภา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ขุมเงิน
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงศรี
2. นายวีระเดช  พินิจพล
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายพรศิษย์  จำปาหอม
2. เด็กหญิงวรนุช  สุดวิเศษ
 
1. นางอุดมพร  นรศรี
2. นางสมพร  พาโพพันธ์
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  กุมภิโร
2. เด็กหญิงนีรชา  ศรีจันทร์
 
1. นางกาญจนา  นนท์ศิริ
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงดาวศิริ  นาคสิงห์
2. เด็กหญิงธัญสินี  เทียนทอง
 
1. นายไพศาล  สายวรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ลูกโม
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงนริศรา  ดาจักร์
2. เด็กหญิงสุธิมา  มาลาอุตม์
 
1. นางดวงใจ  อินทร์หา
2. นางราตรี  สอนหลุย
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ศรีบุดดี
2. เด็กชายสุนา  สุโขรัมย์
 
1. นางกาญจนี  หอมจำปา
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  สีดาสมา
2. เด็กหญิงเจียระไน  สุขขา
 
1. นางจันทิรา  ลุนสิน
2. นางอภิรดา  นามเรืองศรี
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กชายชินวัตร  สีแลง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญยืน
 
1. นางอัฉราภรณ์  นิสวัน
2. นางนางถิรนันท์  มณีเขียว
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกิตติธรา   สังฆมณี
2. เด็กหญิงชนาพร   บุญเชิด
 
1. นางมณีเวทย์   มณีสาย
2. นางนิลุบล  ชนะพล
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดาลัย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายตา
2. นางสาวประภากร  ปัญญาดี
 
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 1. เด็กหญิงชโลธร  สินอ้วน
2. เด็กหญิงอภิรดา  อนุพันธ์
 
1. นางผกามาส  ไชยยนต์
2. นางราตรี  กลิ่นหอม
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กหญิงปณิดา  โสมอินทร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  พละสิงห์
 
1. นางจันทรา  ดวงแก้ว
2. นางวิภาดา  นางาม
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงชลณิชา  ทวดอาจ
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ไชยโกฏิ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เถระพันธ์
2. นางอรุณี  สุดตา
 
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงพรภิลัย  ไชยเสริฐ
2. เด็กหญิงอารุณี  มัทนัง
 
1. นางธัชพรรณ  พยัคฆพันธ์
2. นางเยาวรัตน์  จูมดอก
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 15 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   คุ้มประดิษฐ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ผลาอุบัติ
 
1. นางสาวณัฐสุดา  ธุมาลา
2. นางสาวสายชล  ธรรมโรจน์
 
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์กวาง
2. เด็กหญิงธนพร  วันดี
 
1. นางศักดิ์ศรี  กีฬา
2. นางเยาวลักษณ์  ไชยรักษ์
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1. เด็กหญิงวริศรา  สุลักษณ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์   สิมสิงห์
 
1. นางสุชัญญา   กันภัย
2. นางยุวรี   วรสาร
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 1. เด็กหญิงนยา  บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิดา  ไกยะวินิจ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ผุเพชร
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 19 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีฟ้า
2. เด็กหญิงพนิดา  ขันเงิน
 
1. นางทัศนี  ขันติกิจ
2. นางจินตนา  พันธ์สอิ้ง
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุดาชม
2. เด็กหญิงสุพิชา  บุญเฮง
 
1. นางอำพร  อุทธา
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงกุสุมา  ปฏิเวทย์
2. เด็กหญิงศศิธร  นาคกุนชร
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงศรี
2. นายวีระเดช  พินิจพล
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ศิริวาลย์
2. เด็กหญิงธารนันท์  ศิริวาลย์
 
1. นางจันทร์ไพ  จารุจิต
2. นายลำพอง  แก้วพิลึก
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงวิรัลยา  ผาลิวงศ์
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองชุม
 
1. นางจงรักษ์  ศรีเดช
2. นางอมรา  กมลรัตน์
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงกุมารี  เจือบุญ
2. เด็กชายอภิวัตร  สีเขียว
 
1. นางกาญจนา  นนท์ศิริ
2. นางสาวจินตนา  มาทฤทธิ์
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทะมา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทุมไมล์
 
1. นางจันทิรา  ลุนสิน
2. นายมนัส  ลุนสิน
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 1. เด็กหญิงเอี้ยง  วงศ์สะกิด
2. เด็กหญิงไข่มุก  หมุนดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองไทย
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 1. เด็กหญิงภัทรภร  ใจแน่น
2. เด็กหญิงศศิธร  สิงหาวงค์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  ธุมาลา
2. นางนวนันทน์  พิศชวนชม
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1. เด็กหญิงพรรณิษา  จำปาขาว
2. เด็กหญิงศรัญญา  กุมแก้ว
 
1. นายเวียงชัย  กลยณี
2. นางฐิตินันท์  ศรีจันทร์
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กหญิงชลลดา  แสงสูรย์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขันช่วย
 
1. นางแสงประกาย  โมขศักดิ์
2. นายประยง  โมขศักดิ์
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กชายวัฒนา  คำผาล
2. เด็กชายศราวุธ  พรมโสภา
 
1. นายจักรภัทร  ธงไชย
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงกัญญา  เจริญพร
2. เด็กหญิงมุทิตา  มุทาพร
 
1. นายสมนึก  ศรีสุวรรณ
2. นางวนิดา  ใจดี
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงกีรัตติยา  โยฆะวัฒน์
2. เด็กหญิงวิยะดา  ป้อมหิน
 
1. นางกัลยา  โพธารินทร์
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขทองหลาง
2. เด็กหญิงรันตาวดี  เชยคำดี
 
1. นายไพศาล  สายวรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ลูกโม
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงดวงพร  สุขสะอาด
2. เด็กหญิงไพริน  ลาดคูบอน
 
1. นางสาวธนัญญา  ทองศรี
2. นางพนิดา  อุปโคตร
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ปัสสารีย์
2. เด็กชายศราวุธ   ต้นแก้ว
 
1. นางรำไพ   จันทรภูมี
2. นางภราดา   วิริยะพันธ์
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายสุริยา  บุญลุมา
2. เด็กหญิงอนิชชา  หมั้นดี
 
1. นางสาวลภัสรดา  เชิงหอม
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชยาภา  เพ็ชราไชย
2. เด็กชายวัชรพล  สุขแสวง
 
1. นางมะลิ  ชานนท์
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงชลลดา  อัฒศรี
2. เด็กชายอภิรุจ  มีมานัด
 
1. นางปิยภรณ์  มะอาจเลิศ
2. นางสาววงค์เดือน  ศรีลาพัฒน์
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 1. เด็กหญิงวันทนา  โสภา
2. เด็กหญิงสุพัศรา  วงบุญมา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายตา
2. นางสาวประภากร  ปัญญาดี
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สุวะศรี
 
1. นางสาววิชชุดา  เวรวร
2. นายพิชิต  จรูญภาค
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  พอใจ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  นุกาศรัมย์
 
1. นางอัฉราภรณ์  จันทศิลป์
2. นางดวงตา  โยริพันธ์
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงปนิดา  เรืองวงศ์
2. เด็กหญิงมินตรา  พรหมณี
 
1. นางสาววิชชุตา  คลังกลาง
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงธิติญา  หมื่นทะยศ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ผลพัฒนา
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงศรี
2. นายวีระเดช  พินิจพล
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพรพิมล  ลาน้ำคำ
2. เด็กหญิงสุทธิดารัตน์  ดวงจิตต์
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ไชย
2. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กชายมนูญ   เพียงเกต
2. เด็กชายอรรถชัย   ผลสิน
 
1. นางปิยภรณ์   มะอาจเลิศ
2. นางสาววงค์เดือน   ศรีลาพัฒน์
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงภาวิณี  สาบัวน้อย
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  คณารัตน์
 
1. นางกนกวรรณ  บรรลือหาญ
2. นางวิจิตรา  ทัพซ้าย
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. นางสาววราภรณ์  รัตนศรี
2. นางสาวสุดา  เผ่าผม
 
1. นางแสงประกาย  โมขศักดิ์
2. นายประยง  โมขศักดิ์
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุวะรักษ์
 
1. นางกนกวรรณ  บรรลือหาญ
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงสโรชา  วงษ์สุดตา
 
1. นายไพโรจน์  สมบูรณ์
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปัถะพี
 
1. นายวิมลศักดิ์  บรรพตาธิ
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงเพชรริญญา  แดงอาจ
 
1. นางนงนภัส  พสุมาตย์
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กชายจิตวัฒน์  ปานแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีรัตน์ไชย
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กชายกิตติสาร  แว่นแคว้น
 
1. นายสิทธิชัย  ฉัตรวิไล
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กชายณัฐนนท์  รัตนศรี
 
1. นายประสิทธิ์  สิงห์ชา
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงนัภ้สสร  มลสิน
 
1. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงวิยะดา   แสนคูณ
 
1. นายพงษ์อนันต์  จันทนาม
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายธนกฤต  บุญตาม
2. เด็กชายธรากร  แสงอ่อน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กาเผือก
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางสาวพรศิริ  ทองล้วน
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญพงศ์
2. เด็กชายกฤษณพงค์  ลาดี
3. เด็กชายอัครวิชญ์  ชมภูกา
 
1. นางอรัญญา  สมบูรณ์
2. นายกรณ์แก้ว  ศรีบุตร
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายคัคนินทร์  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มงคลแสน
3. เด็กชายศราวุฒิ  สีตะมา
 
1. นายวีรยุทธ  ศรีสุมาตย์
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 1. เด็กชายกมลนิตย์  มีผล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองเกลี้ยง
3. เด็กชายโกมินทร์  รุ่งเรือง
 
1. นายสงวน  เถาว์โท
2. นายนิยม  สารราษฎร์
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 1. เด็กชายชนะวงค์   ไชยดี
2. เด็กชายภูผา  รูปสม
3. เด็กชายวิทวัส  สุพังโค
 
1. นางสุภารักษ์  บำรุงชาติ
2. นางรัชนี  สามัคคี
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กชายณุวัฒน์  ไชยพันธ์
2. เด็กชายพชร  ภาระมาตย์
3. เด็กชายอภินันท์  ทวีกัลป์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปรากฎ
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 1. เด็กหญิงตติยา  บรรลือ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทอง
3. เด็กชายพิทวัส  ชะโน
 
1. นางสุภา  ปัญญาดี
2. นางอุษณี  งามศัพท์
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  สีชมพู
2. เด็กชายนริศ  พุทธขันธ์
3. เด็กหญิงพัชรี  ทึงดา
 
1. นางรมภรณ์  บุปผาชาติ
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประชุมแดง
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ขันยา
3. เด็กหญิงอชิรญา  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวลำไพ  ป้อมหิน
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 1. เด็กชายธรรศ  มงคลทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  นอคำ
3. เด็กชายสงกรานต์  จันทะโมคา
 
1. นายประสิทธิ์  บุญศรัทธา
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงกันติยา  วิชาชาติ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  รำมะนา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมทอง
 
1. นายพัชรพงษ์  มีชัย
2. นายวีรศักดิ์  พลที
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายนันทพงศ์  บัวพันธ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พรรณรัตน์
3. เด็กชายยุทธนา  บุญแจ่ม
 
1. นายเทวงษ์  ภูษา
2. นายนภา  ทะไกรราช
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  วรวงค์
2. เด็กหญิงสรัลนุช  ข่อยแก้ว
3. เด็กหญิงอภิสุตา  บุญรำไพร
 
1. นายพิชิต  จรูญภาค
2. นางสาววิชชุดา  เวรวร
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงณัฐชา  วงษา
2. เด็กหญิงวาสนา  ป้องพาล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขวัญนู
 
1. นายพงษ์อนันต์  จันทนาม
 
892 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายณรงค์สิทธ์  บุญยะมูล
2. เด็กชายสุริยา  บุเงิน
3. เด็กชายอธิชา  นางาม
 
1. นางผุสดี  มัฐผา
2. นายวชิระ  กลิ่นหอม
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติพัทศ์  สังข์สุวรรณ
2. เด็กชายศิวนาถ  มีวงศ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ฆารศรี
 
1. นายไพศาล  สายวรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ลูกโม
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1. เด็กชายนครินทร์   ทุมโจ้
2. เด็กหญิงวรรณภา   จุปมัดถา
3. เด็กชายสุรศักดิ์   นามชู
 
1. นางภาณุมาศ   ผาลิวงศ์
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กชายธีระพัฒน์   ศิริวาล
2. เด็กชายประพจน์   กมลอินทร์
3. เด็กชายวิทยา   คำบุญ
 
1. นายยุทธกิต  แสนจันทร์
2. นางไลอ้อน  ทาตะชัย
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผุเพ็ชร
2. เด็กชายบุญนำ  หาญไชย
3. เด็กชายสิรภัทร  สีสุราช
 
1. นางกาญจนี  หอมจำปา
 
897 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายกิตติณัฐ  เดชฟุ้ง
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญทิพย์
3. เด็กหญิงเบญจพร  จารุจิตร
 
1. นายสิน  บุตรจันทร์
2. นายผดุงศักดิ์  บุญเติม
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำย่านาง 1. เด็กชายวิทยา  ทองเกลี้ยง
2. เด็กชายศุภณัฐ  พาหา
3. เด็กชายอนันต์  ลือขจร
 
1. นายสงวน  เถาว์โท
2. นายนิยม  สารราษฎร์
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นจิตร
2. เด็กชายทนงศักดิ์   กะตะจิต
3. เด็กชายภูมิภัทร  เหล็งบุญ
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ชาไชย
2. นางบุญญมาลย์  แจ่มใส
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายนิพฐพนธ์  กงทอง
2. เด็กหญิงรมณ  หลวงมณี
3. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ดารา
 
1. นายวีรยุทธ  ศรีสุมาตย์
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กชายกิตติทรัพย์   นนทะบุตร
2. เด็กชายธีรเดช   สิงห์สถิต
3. เด็กหญิงสุภิญญา   สุทธิจักร์
 
1. นายยุทธกิต  แสนจันทร์
2. นางสาวจารุพร  วุฒิพรหม
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายถนอมทรัพย์  ยุติรักษ์
2. เด็กชายพุฒิเมษ  พรหมกาล
3. เด็กชายอนุชา  สีฟ้า
 
1. นายวิสันต์  ไชยรักษ์
 
903 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายต้นตะวัน  ถินมา
2. เด็กชายวรจักร  พรมแป้นดี
3. เด็กชายวิศรุต  อุทโท
 
1. นายไพศาล  สายวรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ลูกโม
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายฐานันดร  บุญดก
2. เด็กหญิงเพ็ญศรี  เบ้าทอง
3. เด็กชายเอกราช  ศิลาวงษ์
 
1. นายสิน  บุตรจันทร์
2. นายผดุงศักดิ์  บุญเติม
 
905 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงพรแก้ว  ชาวทอง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  สมนึก
3. เด็กหญิงสุมิตรตา  บุตรลา
 
1. นายพงษ์อนันต์  จันทนาม
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายนภากร  วิชาชาติ
2. เด็กชายพุฒิกร  พลเมืองศรี
3. เด็กชายสรายุทธ  เจริญราช
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางปิโยรส  แสวงผล
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายจิรพัส   จันทะพันธ์
2. เด็กชายมงคล   แก้วเพชร
3. เด็กชายศิริมงคล   ธิบูรณ์บุญ
 
1. นางละเอียด   งามเถื่อน
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมโสภา
2. เด็กชายภูวเนตร  ลำไพร
3. เด็กชายวรเชษฐ์  บุญหาญ
 
1. นางผุสดี  มัฐผา
2. นายวชิระ  กลิ่นหอม
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคำโพน 1. เด็กชายนันธวุฒิ  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงสุภาพร  ด้วงเงิน
3. เด็กหญิงอาริสา  เคนหา
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศุภตรัยวรวงศ์
 
910 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โสดี
2. เด็กชายถิรพล  วงศ์โสภา
3. เด็กชายวรไชย  เตียวสกุล
 
1. นายเทวงษ์  ภูษา
2. นายปราโมทย์  มาศพันธ์
 
911 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 1. เด็กชายจักรกฤษ  สมปราง
2. เด็กชายยุทธนา   ยุุทธเก่ง
3. เด็กชายรณยุทธ  อรปัญญา
 
1. นางเพ็ญพัฒน์  พลเทพ
2. นางสาวศิลาพันธ์  จันทร์สว่าง
 
912 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กชายกฤษดา  จันหอม
2. เด็กหญิงชนาภา  ฐานะวงค์
3. เด็กชายบุญมี  วิเศษศรี
 
1. นายชนะชัย  คูพรมมี
 
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกิตติวินท์  เพียรกล้า
2. เด็กชายธีรเทพ  ชมภู
3. เด็กชายวรายุทธ  เพียรกล้า
 
1. นายปัญญา  สวัสดิ์พล
2. นายบุญเทียบ  ด้วงนิล
 
914 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กชายภัทรพล  ผิวงาม
2. เด็กชายอนันตชัย  ลายสุวรรณ์
 
1. นางจิราพร  หงษ์ราช
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 1. เด็กชายกิตติภพ  ผลสิน
2. เด็กชายจารุวิทย์  รองสำลี
3. เด็กชายสมศักดิ์  ปุริมาตย์
 
1. นางสุภารักษ์  บำรุงชาติ
2. นางสุภาพร  จันมี
 
916 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 1. เด็กชายพิภพ  มานุพัน
2. เด็กชายวิระพงษ์  นามทอง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  มาตี
 
1. นายศักดิ์  ละมูล
2. นางปราณี  ละมูล
 
917 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายทรธรนธร  โคตรพรม
2. เด็กชายทศพล  แก้วกลม
3. เด็กชายวราวุฒิ  บุญเนาว์
 
1. นางพัดศรี  เหล่าดี
2. นางกุลธันยา  วอทอง
 
918 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นายศุภชัย  มุทาพร
2. นายสุริยา   จันดาวงศ์
3. เด็กชายเพชรพนา   พันธ์ทอง
 
1. นางอัฉราภรณ์  จันทศิลป์
2. นางดวงตา  โยริพันธ์
 
919 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักโครต
2. เด็กชายศุภกิจ  แนบชิด
3. เด็กชายไชยา   มารัตน์
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางสาวพรศิริ  ทองล้วน
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สร้อยแก้ว
2. เด็กชายวิทยา  เสนารินทร์
3. นายศราวุธ  ล้วนชา
 
1. นางนงนภัส  พสุมาตย์
2. นางนันทนา  วายทุกข์
 
921 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายชาญณรงค์   นุ่มนวล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์พรม
3. เด็กชายศักดิ์ชัย   โพธิจันทร์
 
1. นายสมัคร  ทองเลิศ
2. นายธวัชชัย   นนทภา
 
922 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สีทอง
2. เด็กหญิงมัจฉา   กล่อมใจ
3. เด็กหญิงโมนา  ซอนภา
 
1. นายพงษ์อนันต์  จันทนาม
 
923 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงธิราพร  มาระมิ่ง
2. เด็กหญิงอิทธิพร   วงศ์หาราช
3. เด็กหญิงไพลินรัตน์  สีสุวะ
 
1. นายสมหวัง  สินชู
2. นายไม้หอม  บุญสุภาพ
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อินทร์ขาว
 
1. นายปัญญา  สวัสดิ์พล
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายเปี่ยมปิติ  ทางนะที
 
1. นางสุภาภรณ์   ปัดนา
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกรรณกรณ์  จันทร์แดง
 
1. นายอาทิตย์  รากวงค์
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์ด้วง
 
1. นางสุภาภรณ์   ปัดนา
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายอัครปราชญ์  ช่วยสุข
 
1. นางสุภาภรณ์   ปัดนา
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปุณณภา  พรมรักษ์
 
1. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลิตา  โคตรหลักคำ
 
1. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีโคตร
 
1. นางจันทร์์ไพ  จารุจิต
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปุณมาส  ผิวขำ
 
1. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงมุฑิตา  วงษ์จันทร์
 
1. นายสุนทร  วงษ์จันทร์
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิมพะไชย
 
1. นางไพวรรรณ  ลิวงค์ศา
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นางสาวสุกัญญา  มีเพียร
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
2. เด็กหญิงชลิตา  โคตรหลักคำ
3. เด็กชายธีระวัฒน์  โพธิสิงห์
4. เด็กหญิงปีใหม่  เผ่าหอม
5. เด็กหญิงปุณณภา  พรมรักษ์
6. เด็กหญิงปุณมาส  ผิวขำ
7. เด็กหญิงพิริยารัตน์  รสจันทร์
8. เด็กชายริษฎี  พลประดิษฐ์
9. เด็กหญิงอาพาภร  คำทอง
 
1. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
2. นางดลฤดี  โสภากันต์
3. นายสมหมาย  จักรชัย
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายจักรี  ไกยสิทธิ์
2. เด็กชายธนพล  โสพระขรรค์
3. เด็กชายธีรวัฒน์  มณีวรรณ์
4. เด็กชายสหัสวรรษ  สุวะศรี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุดดาพงษ์
6. เด็กชายอานนท์  จัตตกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคง  จำชาติ
2. นายอนุวัฒน  ไชยโคตร
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. นายชิตวัน  ยมรัตน์
2. นายณัฐพล  บุตรพรม
3. นายดุลยพล  โสมรักษ์
4. นายธนพัฒน์  อุไรพันธ์
5. นายวนันธร  อุตมะพงษ์
6. นายสัญญา  วันนา
 
1. นายจรูญ  กาเผือก
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. นายธวัชชัย  รื่นเริง
 
1. นายอัศวิน  เชื้อวังคำ
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กชายธนโชติ  ธรรมสอน
 
1. นายจิรัฏฐ์  ประธาน
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กชายภานุชิต  จันทรสว่าง
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรพรม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บัวลา
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เที่ยงธรรม
 
1. นายธวัชชัย   นนทภา
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. นางสาวมยุรี  โทริพันธ์
 
1. นายชวลิต  ปาวะรีย์
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงรจนา  ปัญญานาม
 
1. นางบุษย์อาภรณ์  แท่นประเสริฐ
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนา  ขวัญมิ่ง
 
1. นางสาวศิราณี  พันธุ์เลิศ
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มูลจุล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บัวลา
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ปรากฎ
 
1. นางซ่อนกลิ่น  พูลเพิ่ม
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. นางสาวดารณี  ศรีสุวงค์
 
1. นางสาวจิราพร  พันธ์วัตร
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. นางสาวศตกมล  แก้วศรี
 
1. นายมานิท  จันทร์โสภา
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริพร  นอลา
 
1. นายสุรินทร์  หงษ์คำ
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายธนกฤต  เรืองแสน
 
1. นางสุกัญญา  กะมุทา
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  สำราญสุข
 
1. นายสุรทิน  รัตนรักษ์
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายธนากร  เพียยา
 
1. นางสาววิชชุลดา  บัวนาค
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 1. เด็กชายศรายุทธ  สอนพงษ์
 
1. นางกัญณภัทร  พันธวงศ์
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 1. เด็กชายศุภกิจ  ตาทอง
 
1. นายเทพประสิทธิ์  ช่วยสุข
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายเมธี   วิระบรรณ
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กชายณัฐพล   นิระพันธ์
 
1. นายจักรภัทร  ธงไชย
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายไชยมงคล  เทียมทัศน์
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กชายระพีภัทร  ศรีทุมมา
 
1. นายวิเนตร  โพธิ
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  กะมุทา
 
1. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร์
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงนภัสรา  บุญโสม
 
1. นายทรงศิลป์  แสวงผล
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงพรอำนาจ  มงคล
 
1. นายสมคิด  คณะบุตร
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  สิมพงษ์
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอริญญา  คุณสัตย์
 
1. นางแพงศรี  ศรีบุตร
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1. เด็กหญิงศศิธร   วงศ์จันทา
 
1. นางวยุรี   วรสาร
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงปนัทดา  นะมอนรัมย์
 
1. นางคมดาว  สุไชยแสง
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยา  ดาบุตร
 
1. นางลำดวน  มั่นคง
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มะดารักษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  รักภูเสน
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กชายธนภพ  หมื่นกุด
 
1. นายทวีชัย  สวัสดิ์พล
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  สำราญสุข
 
1. นายสุรทิน  รัตนรักษ์
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 1. เด็กชายศรายุทธ  สอนพงษ์
 
1. นางกัญณภัทร  พันธวงศ์
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 1. เด็กชายสวัสดิ์   กันยะเนฑ์
 
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนหมู 1. เด็กชายอัครพล  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวชื่นสุมล  ช่อดอกไม้
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายปิยะราช   บุพชาติ
 
1. นางไพวรรณ  ลิวงค์ศา
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านชูชาติ 1. เด็กชายธนวัฒน์  มุทาพร
 
1. นายณรงค์  หาดี
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายชยานุพนธ์  วงค์หาญ
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว  สุไชยแสง
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางนิภาวรรณ  บุญเมือง
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 1. เด็กหญิงนภา  ตันเกตุ
 
1. นางจินดา  นามวงศ์
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชิดชู
 
1. นางบุญน้อม  กลมพันธุ์
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1. เด็กหญิงรัชฏาพร  วงศ์เจริญ
 
1. นายสุทิน   ปาณะวงศ์
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยา  ไชยจันทร์
 
1. นางอรุณ  นามสิงห์
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ภัยชิต
 
1. นางศิริกาญจน์รัศมิ์   มาศขาว
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  นามโคต
 
1. นางกุหลาบ  พิมพาภรณ์
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงอาทิตยาพร  อุ่นจิต
 
1. นางวัลลภา  คำจร
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. นายมงคล  หาระไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  มะอาจเลิศ
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กชายอำพล  สารราษฎร์
 
1. นายอัศวิน  เชื้อวังคำ
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นายภานุชิต  จันสว่าง
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายสัญญา  วันนา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บัวลา
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อาวะชัย
 
1. นางสาวศิราณี  พันธุ์เลิศ
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นางสาวสุกัญญา  มีเพียร
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายอัศวิน  เชื้อวังคำ
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  ผาเพศ
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   อรุณศรี
 
1. นายธวัชชัย   นนทภา
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงเมธาวี  บ่อแก้ว
 
1. นายจิรัฏฐ์  ประธาน
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กชายฟ้าสาง  เข็มแก้ว
 
1. นางนิภาวรรณ  บุญเมือง
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายวิษณุพงษ์  เสาโมกร์
 
1. นางสาววิชชุลดา  บัวนาค
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กชายถิ่นไทย  บุตรศรีทา
 
1. นางสาวละมัย  ต้นแก้ว
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายพัชรพงษ์  ศรีประวรรณ
 
1. นางบุญน้อม  กลมพันธุ์
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนหมู 1. เด็กชายอัครพล  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวชื่นสุมล  ช่อดอกไม้
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 1. เด็กชายวงศกร  กำลังงาม
 
1. นางสาวนริสรา  ดาวัลย์
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายเจษฎาพร  ศรีเพชร
 
1. นางสาววลาพร  เผ่าพันธ์
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว  สุไชยแสง
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสิชัญญา  เหเตโชดม
 
1. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร์
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  เขื่อนคำ
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  กุลสิงห์
 
1. นางศิริปัญญา  ติณนรเศรษฐ์
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญนูน
 
1. นางสาวศิราณี  พันธุ์เลิศ
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  อาจหาญ
 
1. นางสาคร  ช่อดอกไม้
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 1. เด็กหญิงกำไลแก้ว  สร้อยสุข
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  สุทธิเมฆ
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1. เด็กหญิงศศิธร   วงศ์จันทา
 
1. นางยุวรี   วรสาร
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเอมอมร  บั้งทอง
 
1. นางวิไล  ยุวะบุตร
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กชายวิระพล  ชอบทำทาน
 
1. นางสาวภัชราวดี  โฉมโสภา
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พละศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคง  จำชาติ
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนา  ขวัญมิ่ง
 
1. นางสาวศิราณี  พันธุ์เลิศ
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงฐิติมา  คูณผล
 
1. นางสาวภัชราวดี  โฉมโสภา
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรมสาร
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงพรรภษา  แก่นมี
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สลักทอง
 
1. นายปรีชา  มารุตะพันธ์
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  พรมวิหาร
 
1. นางสาวพิชญณัฏฐ์  นวลอินทร์
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กหญิงจิณณพัต  พานิชเจริญ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  พานิชเจริญ
 
1. นายอัศวิน  เชื้อวังคำ
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นายภานุชิต  จันสว่าง
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 1. เด็กชายตนุภัทร  บุญเหลือ
 
1. นายชัยชาญ  พิมพ์ตรา
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มีเพียร
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนา  ขวัญมิ่ง
 
1. นางสาวศิราณี  พันธุ์เลิศ
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงจินตรา  อานิชย์
 
1. นางสาวจิราพร  พันธ์วัตร
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. นางสาวจรินรัตน์  จำปานนท์
 
1. นายวรพงษ์  ศรีเมือง
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริพร  นอลา
 
1. นายสุรินทร์  หงษ์คำ
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางวาสนา  ชวนชม
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กชายสาคร  ทองเฟื่อง
 
1. นายณรงค์  ศิริอำนาจ
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กชายฟ้าสาง  เข็มแก้ว
 
1. นางนิภาวรรณ  บุญเมือง
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 1. เด็กชายภานุ  ประสานศรี
 
1. นางไพวรรรณ  ลิวงค์ศา
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กชายระพีภัทร  ศรีทุมมา
 
1. นายวิเนตร  โพธิ
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 1. เด็กชายวีระวัฒน์  วรรณุลัย
 
1. นางสาวนุชนาฏ  พูนศิริ
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กชายวิภัชภูมิ  หิรัณย์รัศมี
 
1. นางคมดาว  สุไชยแสง
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายกรจักร  ถาศักดิ์
 
1. นายชัยสมร  โสดาภักดิ์
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมั่น
 
1. นายวิญญู  มอญพันธุ์
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   สุริยา
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางนิภาวรรณ  บุญเมือง
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงพรอำนาจ  มงคล
 
1. นายสมคิด  คณะบุตร
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลอกทอง
 
1. นางวัชรี  แสงชาติ
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  นามโคต
 
1. นางกุหลาบ  พิมพาภรณ์
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  ทองห่อ
 
1. นางเสาวนีย์  จันทรวงศ์
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 1. เด็กหญิงวรรณภา  อุตโท
 
1. นางสาวนุชนาฏ  พูนศิริ
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งปอภาร
 
1. นางกรณิกา  โพธิ
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยขันธ์
 
1. นางควดาว  สุไชยแสง
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลภพ    เบ้าหล่อ
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  นีระเนตร
3. เด็กหญิงกีรติกานต์   โนนสูง
4. เด็กหญิงจิรัชญา  นนทบุตร
5. เด็กชายชนัญญู  วันทนียกุล
6. เด็กหญิงชัญญา   ชิดดี
7. เด็กชายญาณพัฒน์   สุนาวงค์
8. เด็กหญิงญาณัฐฑาห์   รัตน์ผกาภรณ์
9. เด็กหญิงดารารัตน์   มงคลศิลป์
10. เด็กชายทรงสุทรรสน์   ปัญญาศรี
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์   วุฒิเศลา
12. เด็กหญิงธันยมัย   สิงหาวงค์
13. เด็กชายธิติพันธ์   ปรากฏ
14. เด็กหญิงนัทธมน   บุตรสาร
15. เด็กชายปฐวี   กมลรัตน์
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์   สายลุน
17. เด็กหญิงประทินทิพย์   กาเผือก
18. เด็กชายปิยะฉัตร   ไชยศรี
19. เด็กหญิงพงศภัค   ไชยพันธ์
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์   กัลยาพันธ์
21. เด็กหญิงพิชยานัฐ   ไชยบุระ
22. เด็กหญิงฟ้าประทาน   เครื่องหอม
23. เด็กชายภานุพงศ์   กุลสุข
24. เด็กหญิงภิยดา   ลุนชิตร
25. เด็กชายภโวทัย   เจริญชัยสงค์
26. เด็กชายรัชศักดิ์   แสนอุบล
27. เด็กชายวรวิทย์   พันธการ
28. เด็กชายวรากร   นนตะสี
29. เด็กหญิงวริยา   รัตนพิทักษ์สุข
30. เด็กหญิงศศิธร   ทำนุ
31. เด็กหญิงสุมินทรา   คณาสาร
32. เด็กหญิงอธิชา   ศิริรัตนภูมี
33. เด็กหญิงอภัชชา   หูวอง
34. เด็กหญิงอารยา   สุวไกร
35. เด็กชายอิงครัต   อุปริวงศ์
36. เด็กหญิงเปรมศินีย์  จันทรภูมี
37. เด็กชายเมธัส   แซ่ตั้ง
38. เด็กหญิงเย็นธิวา   พรมชาติ
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ทาระวงษ์
40. เด็กชายเหมราช   สุขสำราญ
 
1. นายรัชมัง   แสนวงค์
2. นางรุจิรา   ตุ้มมล
3. นางอังสนา   ภาระเวช
4. นางพิสมัย   ศรีพุทธรินทร์
5. นายเสรี  ศรีพุทธรินทร์
6. นายมรกต  อุปนิสากร
7. นายจักกริช  พรมเสน
8. นายอิสระพงษ์  วริวงศ์
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเคล้า
2. เด็กหญิงกฤษณา  สอนพงษ์
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลโกทา
4. เด็กชายกันตินันท์  กาฬเกษ
5. เด็กชายกิตติคม  พรมทา
6. เด็กชายกิตตินุกูลย์  มาพงษ์
7. เด็กชายคมสันต์  ปรือทอง
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีสุวงษ์
9. เด็กหญิงชลธิชา  แสงอ่อน
10. เด็กชายชานนท์  บุตรสีทา
11. เด็กหญิงทัศนีย์  ขันทะวิชัย
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  ไชยโยธา
13. เด็กชายธนโชติ  สาโสม
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญหาญ
15. เด็กหญิงพรนภา  พลแสน
16. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วกล้า
17. เด็กหญิงพิสุทธิณี  ป้องกก
18. เด็กหญิงมนธิชา  วรรณโสภา
19. เด็กหญิงมลชนก  แสนเลิง
20. เด็กหญิงรัตตกุล  รักษาสัตย์
21. เด็กหญิงราตรี  ปรือทอง
22. เด็กชายวิตศรุต  พิมพารัตน์
23. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เมฆเสน
24. นายศรชัย  แวววงศ์
25. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงโสภา
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  รื่นเริง
27. เด็กหญิงสุวิดา  โคกโพธิ์
28. เด็กชายอนุชิต  ไกยะวินิจ
29. เด็กชายอภิวัฒน์  ทวีรัตน์
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญจิตร
31. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนเลิง
32. เด็กหญิงอรัญญา  รักษาสัตย์
33. เด็กหญิงอัจฉรา  มีเพียร
34. เด็กชายเจตริน  แสงอ่อน
35. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พลแสน
36. เด็กชายเธียรสุรัตน์  สีสุวงศ์
37. เด็กหญิงเมภาวดี  ทองแลง
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สว่างเนตร
 
1. นายคมเพชร  โพธารินทร์
2. นายคำไผ่  ธรรมรักษ์
3. นางวรรณภา  เลิศล้ำ
4. นางทิพย์ปภาดา  อุปัญญ์
5. นางสาวเบญจพร  ทัดเทียม
6. นางสาวรัชนีกร  คำจันทร์
7. นางสาวบุญประครอง  เบ้าคำ
8. นายเฉลิมวรรณชัย  สุยะรัตน์
 
1050 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สีเหมือน
2. เด็กหญิงพรชิตา  สาหล้า
3. เด็กหญิงวริญญา  เวฬุวนาธร
4. เด็กหญิงสิริมา  ต้นแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาพร  บัวคลี่
6. เด็กชายเจษฎา  ขวัญจ่า
7. เด็กชายเอกรินทร์  สุพรรณ์
8. เด็กชายเอกสิทธิ์  พื้นพรม
 
1. นางสาววรรยุพา   สาชิต
2. นางสาวพัชรินทร์  พิมพา
3. นางสาวลีนา  สารีแผลง
 
1051 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 1. เด็กชายชุมพล   วรรณประภา
2. เด็กชายณรงฤทธิ์   แพงจ่าย
3. เด็กชายปกาสิทธิ์   แก้วหลวง
4. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณพฤกษ์
5. เด็กหญิงศุจินทรา   คำผาลา
6. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย   อาจธะขันธ์
7. เด็กชายสิงหา   มารัตน์
8. เด็กหญิงสิลิลทิพย์   ศรีสุข
9. เด็กหญิงอรชพร   โสดา
10. เด็กชายอรรถพล   บุญจั้ง
 
1. นางวราภรณ์   ชุมรัตน์
2. นางสาวรัญชิดา   ไชยเสนา
3. นางสาวอมรรัตน์   บัวพัฒน์
 
1052 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม
2. เด็กชายธนบุตร  กาญจนเสถียร
3. เด็กหญิงพิริยา  อุณวงศ์
4. เด็กชายพิเชฐ  พุทธรักษา
5. เด็กชายพีรวิทย์  ต้นทอง
6. เด็กหญิงสุวิมล  เมืองกลาง
7. เด็กชายอาทิตย์  สอนบุตร
8. เด็กหญิงเมธิตา  โคตรอ่อน
9. เด็กหญิงเสาวภา  จันทร์แก้ว
10. เด็กชายไชยวัฒน์  อามาตย์พล
 
1. นายสุรทิน  รัตนรักษ์
2. นายสวัสดิ์  ศรีประยูร
3. นางสาวสุภาพรรณ  ตรีเดช
 
1053 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณมงคล
2. เด็กชายพันกร  สายเนตร
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองโส
4. เด็กชายศรัญญู  นามราช
5. เด็กหญิงสิริวิมล  ต้นโพธิ์
6. เด็กหญิงสุนิตา  สุริมาตย์
7. เด็กชายสุพล  พรมโสภา
8. เด็กชายอภิเดช  สังคะสี
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักสมบัติ
2. นายสมพรพนม  ลาภรัตน์
 
1054 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงกรกานต์  สุวรรณโมสิ
2. เด็กชายกฤษณา  จันหอม
3. เด็กชายภาสกร  มงคลเสริม
4. เด็กหญิงศิริมา  ประกอบศรี
5. เด็กชายสรวิชญ์  ลีลา
6. เด็กหญิงสุวิชาดา  สิมมา
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ปรากฎ
8. เด็กชายโกวิท  นารา
 
1. นางซ่อนกลิ่น  พูลเพิ่ม
2. นางหอมหวล  ไกยสิทธิ์
3. นางวรนันท์  พุทธบุญ
 
1055 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงพรชิตา  สาหล้า
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   ภูบุตตะ
3. เด็กหญิงวริญญา  เวฬุวนาธร
4. เด็กหญิงสิริกร  วงษ์ไชยา
5. เด็กหญิงสิริมา  ต้นแก้ว
6. เด็กหญิงสุภาพร  บัวคลี
 
1. นางสาววรรยุพา  สาชิต
2. นางขวัญเรือน   สุริยะศรี
3. นางนิตยา  สามาอาพัฒน์
 
1056 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงจิราภา    ไกยกิจ
2. เด็กหญิงนิจจารีย์   ไชยเลิศ
3. เด็กหญิงนิตติยา  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงปริมประภา   ถามะพันธุ์
5. เด็กหญิงพรเจริญ  คณาสาร
6. เด็กหญิงวิชุลดา   วงศ์แก่น
 
1. นางสาวภัทราวรรณ์   แสงพันธุ์
2. นางผ่องเพ็ญ   กีกอง
3. นางอรพิน   สุขกุล
4. นางเสาวภาคย์   อามาตย์
 
1057 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กระจ่างใจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  แสงกล้า
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กล่อมพระทัย
4. เด็กหญิงมลิวัลย์  เหรียญทอง
5. เด็กหญิงสุธิดา  คันธะจันทร์
6. เด็กหญิงอาทิตยา  จารุไชย
7. เด็กหญิงอิทธิพร   วงศ์หาราช
 
1. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
2. นางสาวภัทราวรรณ์  แสงพันธ์ุ
3. นางยุพิน  ใสบาล
4. นางวราพร  พลกระจาย
 
1058 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  สุขวงค์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูบุตตะ
3. เด็กหญิงวริญญา  เวฬุวนาธร
4. เด็กหญิงสิริกร  วงษ์ไชยา
5. เด็กหญิงสิริมา  ต้นแก้ว
6. เด็กหญิงสุภาพร  บัวคลี
 
1. นางสาววรรณยุภา  สาชิต
2. นางสาวพัชราวรรณ  พลอยพันธ์
3. นางกมลรัตน์  ผิวเหลือง
 
1059 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กหญิงชุติมา  อมรรัตนโยธิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
3. เด็กหญิงนภัสสร  หาญณรงค์
4. เด็กหญิงนภาพร  เต็มใจ
5. เด็กหญิงพรณิภา  จันทร์งาม
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
7. เด็กหญิงสมฤทัย  โภคทรัพย์
8. เด็กหญิงสุธิดา  สุภาวงค์
 
1. นางนภารัตน์  แสนคุ้ม
2. นางนพรัตน์  เทศไทย
3. นางพัชรี  โสภากันต์
4. นายบุญเลิศ  รักจิตร
 
1060 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงจินตพร  คำแพง
3. เด็กหญิงจินตวรรณ  คำแพง
4. เด็กหญิงปณิฐตรา  ปฏิญญาบัณฑิต
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทุมภู
6. เด็กหญิงสุพัตรา   ลาแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์ธัญญา  แสนสุข
2. นางกรณิกา  โพธิ
3. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
 
1061 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุญกัณฑ์
2. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  ผาริบุตร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ชานุชิต
4. เด็กหญิงพรทิพย์ลักษณ์  มลีรัตน์
5. เด็กหญิงมาลินี  พันวงศ์
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนสุข
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญก่อเกื้อ
8. เด็กหญิงอภิญญา  เดชฐิติกุล
 
1. นางสาวสุจิตรา  สมชม
2. นางอรุณรัตน์  ธนเกียรติโยธิน
3. นางอังสนา  ภาระเวช
4. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร์
 
1062 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงกนกนภา  สายตา
2. เด็กหญิงกุลสตรี  มูลจุล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศูนย์คูณ
4. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  บุญหาญ
5. เด็กหญิงดวงใจ  บุญโท
6. เด็กหญิงทศวรรณ  ชาริหอม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสะอาด
8. เด็กหญิงนิภานันท์  ทองแลง
9. เด็กหญิงประภัสรา  สุขวงค์
10. เด็กหญิงปวีณา  บุตรพรม
11. เด็กหญิงพิจิตรา  โกสัตถา
12. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วเนตร
13. เด็กหญิงสุวิฎา  ปาบุตร
14. เด็กหญิงอภิชญา  ตระทอง
15. เด็กหญิงอรพรรณ  อุทธา
16. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สีแสง
 
1. นางฐาณุการณ์  แก้วกานก
2. นางสาวธิดารัตน์   บัวลา
3. นายประเสริฐ   บัวลา
4. นายจรูญ  กาเผือก
5. นายเสน่ห์  รัตนศรี
 
1063 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลุนสิน
2. เด็กหญิงกนกวิภา  เกตกุล
3. เด็กชายกฤษดา  การีวัฒน์
4. เด็กชายทักไท  จันทะโสม
5. เด็กหญิงทิพากร  โสคำภา
6. เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีระพรม
7. เด็กหญิงพิมนภา  บุญคง
8. เด็กชายพีระศักดิ์  วุฒิชัย
9. เด็กหญิงวิมลสิริ  อภิบาลศรี
10. เด็กชายวีระวัฒน์  วรรณุลัย
11. เด็กหญิงสาธิตา  หล่ำแขก
12. เด็กชายอมรรัตน์  พงษ์สิงห์
13. เด็กหญิงอรญา  เจริญสุข
14. เด็กชายอัติรุจ  สุขเมือง
15. เด็กหญิงอินทิรา  ทับทอง
16. เด็กหญิงเกวริน  พิมพ์อินทร์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  พูลศิริ
2. นางสาวกุศล  ไชยพันธ์
3. นางวงวาด  มาฆะเซ็นต์
4. นางสุวารี  สุขคณา
5. นายญาณสิทธิ์  สิงห์นาค
 
1064 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายกรวิชญ์  สายตา
2. เด็กชายตะวัน  จันทร์ขาว
3. เด็กชายทรรณธร  โครตพรม
4. เด็กชายทศพล  แก้วกลม
5. เด็กชายนัฐพล  ข้างน้อย
6. เด็กหญิงปิยนันทนา  สายตา
7. เด็กหญิงมัณฑนา  พันธ์อ่อน
8. เด็กหญิงรินลนี  สุระ
9. เด็กหญิงอริศรา  พิมพ์ชาติ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสันต์
11. เด็กหญิงเกษรินทร์  พันธ์อ่อน
 
1. นางพัดศรี  เหล่าดี
2. นางกุลธันยา  วอทอง
3. นางนงเยาว์  ชมชิด
4. นางสาวศิรินันท์  ตาดี
 
1065 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มจิต
2. เด็กชายนพรัตน์  พงศ์ศรี
3. เด็กชายประดิษฐ์  บุญเหลื่อม
4. เด็กชายปิยะ  บุญจุฬา
5. เด็กหญิงพัชรีญา  ชิณสิทธิ์
 
1. นางไพวรรรณ  ลิวงค์ศา
2. นายอนุสรณ์  สิงห์แก้ว
 
1066 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กชายกฤษฎา  พวงจำปา
2. เด็กชายณัฐพล  หาญจิตร
3. เด็กชายทรงวุฒิ  ทองห่อ
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  หงษ์คำ
5. เด็กชายไตรภพ  ทองพันช่าง
 
1. นายชาญวิทย์  ผิวสุวรรณ
2. นายทินภัทร  นาบ้าน
 
1067 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงจิตรา  จันทนิจ
2. เด็กชายนนทวัช  บุตรพรม
3. เด็กหญิงลดาฟ้า  บุญศรี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สารคณา
5. เด็กหญิงอนัญพร  อรศรี
 
1. นางสาวมจุลี  เหมือนเผ่า
2. นางสมปอง  กินาวงค์
 
1068 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาวดร
2. เด็กชายธีรภัทร  โล่ห์คำ
3. เด็กชายนพฤทธิ์  บุญยงค์
4. เด็กชายรัชชานนท์  เครือศรี
5. เด็กชายวันชัย  สิงห์ใหญ่
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ลาดบาศรี
2. นายกุศล  ศรีบูรณ์
 
1069 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กชายภุชงค์  ศรีโคตร
2. เด็กชายวีระชัย  รัตนศรี
3. เด็กหญิงสุนิตา  เปรมทา
4. เด็กชายอนากร  เปรมทา
5. เด็กหญิงแพรวา  ปราสาร
 
1. นางชวนพิศ  สำเภา
2. นางอุไรรักษ์  ป้องสีดา
 
1070 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุตรพรม
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  ปานะวงศ์
3. เด็กชายดนัย  การีวัฒน์
4. เด็กชายภูมินร์  สีทอง
5. เด็กชายเปรม  พิมสุด
 
1. นายวิทยา  ชาววัง
2. นายณรงค์  ชมพูพาทย์
 
1071 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1. เด็กชายธนดล  วงศ์แสง
2. เด็กชายนภัทร  สุวะมาตร์
3. เด็กชายรติพงษ์  โสดา
4. เด็กชายศิริมงคล  ธรรมจักร
5. เด็กชายอนุฉัตร  จันทร์เติม
 
1. นายวชิระ  นวลอินทร์
2. นายอุทิศ  ทองกาย
 
1072 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 1. เด็กชายรัชชานนท์  เครือศรี
2. เด็กชายวันชัย  สิงห์ใหญ่
 
1. นายกุศล  ศรีบูรณ์
2. นายเกียรติศักดิ์  ลาดบาศรี
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายมนปกรณ์  แก้วอ่อน
 
1. นายรัฐศาสตร์  คุณสมบัติ
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชาลีชาติ  วิลเลี่ยมส์
 
1. Mr.MAREK  MIEDZYBRODZKI
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงนภัทร   อมรสิน
 
1. นางสาววลัยภรณ์  เพ็ชรัตน์
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทนุพันธ์
 
1. นางสาวศศิฉาย  บุญมาลี
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงสุธิดา  อึ้งมงคล
 
1. นางจรูญกลิ่น  มาตาชาติ
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงปวีณา  ชมพูแสน
 
1. นางสาวพัชรพร  กาตีวงค์
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงมันทนา  จำปาเรือง
 
1. นางธาดา  สุตะภักดิ์
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 1. เด็กหญิงต้องใจ  หาญปรี
 
1. นางสาวปณิธาน  มารุตะพันธ์
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงนริศรา  ธรรมวงศ์
 
1. นางบังอร  ชาววัง
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กชายรัตนกวี  วงเวียน
 
1. นางหริวรรณ  หาคำ
 
1083 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 1. เด็กหญิงวริศรา  ไหรณพันธ์
 
1. นางพิศมัย  ไชยเพ็ชร
 
1084 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  ปูหยัง
 
1. นางภัชรธิดา  โยคณิตย์
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงวิจิตรา   ไชยนา
 
1. นางสาวเมตตา   หิรัญสิงห์
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จำนงการ
 
1. นางสุรีย์  หงษ์สุวรรณ
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  งามเลิศ
 
1. นางจิตนา  รัตนะโสภา
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กชายพิษณุ  โพธิ์ผา
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ชุ่มจันทร์เฉลิม
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธีรเทพ  ผดุงลาภ
 
1. นางศักดิ์ศรี  กีฬา
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วรรณทวี
 
1. นางศรีรัตนาภรณ์  แสงไชยส์
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  พัฒนราช
 
1. นางสาวธิดาภัทร์  กาหาวงศ์
 
1092 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กชายณัฐพล  โคกโพธิ์
 
1. นางบุญเพ็ง  แก้วดี
 
1093 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาลปลูก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
1094 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เบ้าทอง
 
1. นายดำรงค์  พระสุรัตน์
 
1095 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงโชติมณี  ปานบำรุง
 
1. นายรัฐศาสตร์  คุณสมบัติ
 
1096 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เทียมทัศน์
 
1. นางสาววลาพร  เผ่าพันธ์
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 1. เด็กหญิงอรรจยา  สุขสานต์
 
1. นางสาวกุลธิดา  นิระโส
 
1098 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัตตา
 
1099 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงลลิตา   จำปาสา
 
1. นางสมาพร    ต้นโพธิ์
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ราชอุ่น
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  จารุจิตร
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งปอภาร
 
1. นางสาวอัญชลี  ชายแก้ว
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุุทธิฤทธิ์
 
1. นางสุรีพร  ศรีบู
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  โล่ห์ชัย
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ประชุมเหล็ก
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. เด็กชายธีรเทพ   ถามะพันธ์
 
1. นางสาวส่งศรี   สาริบุตร
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1. เด็กหญิงสุปราณี  สบายเรื่อย
 
1. นางนงราม  วิชัยดิษฐ์
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทาวงษา
 
1. นางภานุมาศ  ทองห่อ
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเอมอมร  บั้งทอง
 
1. นางวิไล  ยุวะบุตร
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  สาสาย
 
1. นางยุวณา  พันวิไล
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงณัฎชนก  ก้อนทอง
 
1. นางสาวณัฎฐาพร  บุตรี
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายพัชรพงษ์  ศรีประวรรณ
 
1. นางบุญน้อม  กลมพันธุ์
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงปิยะนุสรณ์  ทนุพันธ์
 
1. นางอาภรณ์  ดารุนิกร
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงอภิชญา  ตระทอง
 
1. นายจรูญ  กาเผือก
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงลักษมาพร  ผมงาม
 
1. นางสาววลาพร  เผ่าพันธ์
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายวีรชัย   คุณสัตย์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  จารุจิตร
 
1115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงเฟืองฟ้า   ศรีโพนทอง
 
1. นายคุณัช  จันทศิลป์
 
1116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายธนกฤษ  สืบซาว
 
1. นางอาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธวิชชากุล  โลหะสาร
 
1. นายพีรภัทร  หินแก้ว
 
1118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายตะวัน  ดารุณ
 
1. MissYENJI RIKIATU  LANJWAH
 
1119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 1. เด็กชายศักดิธัช  อำนวยสุข
 
1. นางวัฒนา   คำสะอาด
 
1120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 12.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกื้อกูล
 
1. นางสาวสมจิต  ช่างทำ
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 12.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญรอด
 
1. นางสาวมายุรี  นางาม
 
1122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ธรรมรักษ์
 
1. นางสาวอรนุต  สุดตา
 
1123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 7.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงอรืสา  หอมหวล
 
1. นางกรภัทร  กาญจนสิงห์
 
1124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงอรัญญา  ปอแก้ว
 
1. นางสุภาพร  รัตนศรี
 
1125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายพิทักษ์   ทุ่มเที่ยง
 
1. นางสาวเมตตา   หิรัญสิงห์
 
1126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงรักสุดา  ไชยมีสุข
 
1. นางศักดิ์ศรี  กีฬา
 
1127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  คำหงษา
 
1. นายอดุลย์  อุ่นใจ
 
1128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อมาตยกุล
 
1. นางสาวสุรินทร  จันทร์ปุ่ม
 
1129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านชะแงะ 1. เด็กหญิงเกตุนิภา  วงค์อาจ
 
1. นางประคอง  เกื้อทาน
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านยางช้า 1. เด็กหญิงภัคจิรา    สรศิลป์
 
1. นางวัฒนา    เดชผล
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  บูระพันธ์
 
1. นางกุลธันยา  วอทอง
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงมัณทนา  จำปาเรือง
 
1. นางธาดา  สุตะภักดิ์
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เสียงเสนาะ
 
1. นายพิสูจน์   ขันโท
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุตะภักดิ์
 
1. นางเพ็ญประภา  ป้อมอาษา
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. เด็กหญิงอริสา  หมั่นเรียน
 
1. นางเพ็ญนภา  เถาว์แสน
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพงศภัค  ดวงศรี
 
1. นางสุภาพร  ศรีภา
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวิภาพร  จักษุมา
 
1. นางสาวพวงทอง  โล่ห์สกุล
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1. เด็กชายสิริศักดิ์   หมาดทิ้ง
 
1. นางสุรภี   แฮดเมย
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทองวรณ์
 
1. นางจรูญกลิ่น  มาตาชาติ
 
1140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สิงห์งาม
 
1. นางสาววรินยุพา  นารีบุตร
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์   สมนึก
 
1. นางสาวฉัตรวิไล    อุสาหวงษ์
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเอมอมร  บั้งทอง
 
1. นางวิไล  ยุวะบุตร
 
1143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กชายณัฐพล  โคกโพธิ์
 
1. นางบุญเพ็ง  แก้วดี
 
1144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อารีภักดิ์
 
 
1145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทานสิงห์
 
1. นายเจริญ  บุดดาวงศ์
 
1146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขุนอิน
 
1. นางสุรีพร  ศรีบู
 
1147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านชะแงะ 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน  เชิดชู
 
1. นางอันธิกา  เจริญวงศ์
 
1148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ธรรมโรจน์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
1149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  อภิบาลศรี
 
1. นางสาวกุศล  ไชยพันธ์
 
1150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กหญิงสุปรียา  สิงห์ศร
 
1. นางสุทิน  หินทอง
 
1151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กชายไพศาล  แก้วแสน
 
1. นางภานุมาศ  ทองห่อ
 
1152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กชายชินวัตร  แสงทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  ชายแก้ว
 
1153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายปรเมศวร์  โสภา
 
1. นางสาววลาพร  เผ่าพันธ์
 
1154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 1. เด็กชายอมรชัย   เข๊ยวมนต์
 
1. นางสาวอิศรากรณ์   แสนคูณ
 
1155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทองยศ
 
1. นางสาวอาทิตยา  เหล็กงาม
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงสุทธิพร   พิมพะสุทธิ์
 
1. นางวาสนา   สุริยะวรรณ์
 
1157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  พูนผล
 
1. นางสาวฐานุตรา  ต้นโพธิ์
 
1158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงอรยา   รักษาศรี
 
1. นางอุบล  กรีฑาพล
 
1159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายอนุสรณ์  วรรณพัฒ
 
1. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
 
1160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงเพชรศริญญา  โภคทรัพย์
 
1. นายศิริศักดิ์  ชัยธิสาร
 
1161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปัตถาลี
 
1. นางสาวลีนา  สาลีแผลง
 
1162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงลักษมาพร  ผมงาม
 
1. นางสาววลาพร   เผ่าพันธ์
 
1163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. นางสาวสุทารัตน์  สารภาพ
 
1. นางศรีนคร   สันธิเสน
 
1164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กชายธราเทพ  บุญสม
 
1. นายสุภี  นามเข็ม
 
1165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พรมกสิกร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
1166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงบงกช  ทำทอง
 
1. นางสาวพวงทอง  โล่ห์สกุล
 
1167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  การ่อแก้ว
 
1. นางประนอม  มีชัย
 
1168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.56 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงสุธิมนต์  ศรีแสน
 
1. นางสาวธนัญญา  ทองศรี
 
1169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.16 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรนภัส  อ่อนหวาน
 
1. Mr.Mike  Trommer
 
1170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.21 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กชายเนติพงษ์  พันละบุตร
 
1. นางสาวจริยาวรรณ  บุญคำ
 
1171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.14 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ดอกคำ
 
1. นางสาวบุญญาพร   ยั่งยืน
 
1172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.39 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงปริญาภรณ์  ภูตะเวช
 
1. นายสังวร  ธนภากุล
 
1173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.58 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จรรยาเลิศ
 
1. นางสาววลาพร  เผ่าพันธ์
 
1174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงนงค์นุช  ทองพรม
 
1. นางยินดี  หลินหะตระกูล
 
1175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.17 ทองแดง 11 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   สมหวัง
 
1. นางสาวนันทิยา   จูงพันธ์ท้าว
 
1176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.43 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 1. เด็กชายภานุ  ประสานศรี
 
1. นางสุรีพร  ศรีบู
 
1177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.42 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดีประเสริฐ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  จารุจิตร
 
1178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.09 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดี
 
1. นางชนิดา  มีชัย
 
1179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.31 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กหญิงชุฑามาศ  วิชาคำ
 
1. นางสาวนภัสนันท์  คณาดี
 
1180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.1 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนศรี
 
1. นางอำไพ  มีบ้านต้น
 
1181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 1. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  กระบวนศรี
 
1. นายจักรี  ชานนท์
 
1182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงณัชยา  ผลาวงค์
 
1. นางสาววรินยุพา  นารีบุตร
 
1183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงวราพร  ทองบุราณ
 
1. นายจรูญ  กาเผือก
 
1184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงมณีแสงดาว  ค้อมสิงห์
 
1. นางสาวจริยาวรรณ  บุญคำ
 
1185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. นางสาวชินานาง  ไตรมูล
 
1. นางสาวบุปผา  สุระเกษ
 
1186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวศศิฉาย  บุญมาลี
 
1187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงอรยา   รักษาศรี
 
1. นางอุบล  กรีฑาพล
 
1188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงภคนันท์  หอมสิงห์
 
1. นางสาวสุรินทร  จันทร์ปุ่ม
 
1189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงพรรภษา  แก่นมี
 
1. นางสาววลาพร  เผ่าพันธ์
 
1190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงพันพะสา  แสงแก้ว
 
1. นางอาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงอรรถวดี  อินบุตร
 
1. นายจรูญ  กาเผือก
 
1192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
 
1. นางสุภาพร  ศรีภา
 
1193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนพล  ศุภโกศล
 
1. นายดำรงค์  พระสุรัตน์
 
1194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กายกูล
 
1. นางศิริพร  โมลัยรักษ์
 
1195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงรดามณี  วงค์ตรี
 
1. นางสาววรินยุพา  นารีบุตร
 
1196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1. เด็กชายชินวัตร  แสงทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  ชายแก้ว
 
1197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 49.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายสุชานาถ  ธรรมโรจน์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
1198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเอมอมร  บั้งทอง
 
1. นางศักดิ์ิ์ศรี  กีฬา
 
1199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   วรรณพัฒ
 
1. นางพรมมา   ตั้งตระกูล
 
1200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงนงค์นุช  ทองพรม
 
1. นางยินดี  หลินหะตระกูล
 
1201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายจิตรกร  ปัตตา
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัตตา
 
1202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  มีลา
 
1. นางยุวณา  พันวิไล
 
1203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 24.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงนฤมล   จำนงการ
 
1. นางสาววงค์เดือน   ศรีลาพัฒน์
 
1204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 24.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีระพันธ์
 
1. นางศัลยา  โทนุการ
 
1205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สาหินกอง
 
1. นางสาวดาราวรรณ   งามวงศ์
 
1206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงพรพิกา  เหมือนเหลา
 
1. นางเรไร  สารราชฎร์
 
1207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรายุ  คุณเลิศ
 
1. นางสาววลาพร  เผ่าพันธ์
 
1208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงกฤษฎา   พลศรี
 
1. นางวาสนา  สุริยะวรรณ์
 
1209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงชนิตา  พรมชาติ
 
1. นางสาวลีนา  สารีแผลง
 
1210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 1. เด็กหญิงวริศรา  ณีระจันทร์
 
1. นางสาวชนิดา  สมานพงษ์
 
1211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงศรุตตา  ชูเสน
 
1. นายจรูญ  กาเผือก
 
1212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. นายวุฒิชัย  ปัดถา
 
1. นางบัวศรี  เจริญรัตน์
 
1213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นางสาวกิตติยาภรณ์   ยืนนาน
2. เด็กหญิงญาณี  เทียมทัศน์
3. เด็กหญิงณัฐฐิดา  หนูสิน
4. เด็กหญิงนฤบดินทร์  กลิ่นกล้า
5. นางสาวศิริอาภา  สารรัตน์
 
1. นางสาวธัญวรัชต์  พลเทพ
2. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
 
1214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   พละศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  นิลพงษ์
 
1215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นางสาวศิริอาภา  สารรัตน์
 
1. นางสาวธัญวรัชต์  พลเทพ
 
1216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  ดิเรกโภค
 
1. นางสาวนาฎสินี  โพธิสาร
 
1217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติพศ  ครองบุญ
 
1. นางสาวณัฏชิณี  ชาญเฉลิม
 
1218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ธรรมสาร
 
1. นางสาวสุภาพร  นิลพงษ์
 
1219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ลาโกน
 
1. นางสราญรัตน์  มีมา
 
1220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 78.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กชายฉัตรเพชร  เบื้องบน
 
1. นางสาวณัชชา  พรมงาม
 
1221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิศคำ
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
1222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กหญิงฐาปนี  อ่อนคำ
 
1. นางสาวน้ำฝน  เพชรขันธ์
 
1223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงกติกา  บุญเรือง
2. เด็กชายไมตรี  บุญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยโทนิพนธ์  ดารุนิการ
2. นางอาภรณ์  ดารุนิกร
 
1224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแก้ว 1. เด็กหญิงมลทิรา  ตะเพียนทอง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เคนคูณ
 
1. นางสาวสุนันทา  วะนาณิชย์
 
1225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงธูปหอม  บุญยืน
2. นางสาวนัชชิรารณ์  แสนคุ้ม
 
1. นายหอง  ลันไธสง
 
1226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงสุภาพร  กาหาวงค์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสรีวงค์
 
1. นางยุพิน  ใสบาล
2. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
 
1227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 1. เด็กหญิงปาณิสรา  โคตรสขึง
2. เด็กหญิงมนิดา  โสสุด
 
1. นางสาวยุภาพงษ์  ทองใบ
 
1228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. นางสาวสิรินยา  วรรณสอน
2. เด็กหญิงอังคณา  ต้นบุญ
 
1. นางสาววลาพร  เผ่าพันธ์
2. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
1229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 7 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูวัด
2. เด็กหญิงไพรินทร์  เวียงคำ
 
1. นางสุริวัน  วงษ์ชา
2. นางสาวธิราพร  กองแก้ว
 
1230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงพรสุดา  อรศรี
2. เด็กหญิงวาสนา  สุขเจริญ
 
1. นายสุภี  นามเข็ม
2. นายวิฑูรย์  คณาทอง
 
1231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กหญิงปรียาพร  โหมดไทย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พระสุนิน
 
1. นายดำรง  วามะลุน
 
1232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
2. เด็กชายเอกรัตน์  ยอดธรรม
 
1. นายดำรงค์  พระสุรัตน์
2. นายธนราช  ไชยสิทธิ์
 
1233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งหิน 1. เด็กชายขวัญชัย  วงค์สิงห์
2. เด็กหญิงเขมมิกา  อุทรักษ์
 
1. นายสมชาย  ระหงษ์
 
1234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงปนิดา  พุ่มประดับ
2. เด็กหญิงภัทรพร  บุญกันฑ์
 
1. นางวิจิตรา  ทัพซ้าย
2. นางจุรีรัตน์  พรหมจรรย์
 
1235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ไชยจันทร์
2. เด็กหญิงสิริกร  นิลมานะ
 
1. นางสาวภรณิภา  ญาณะพันธ์
2. นางสาวกวินทิตา  สุภิวงศ์
 
1236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรนภัส  อ่อนหวาน
2. เด็กชายรัชชานนท์  สาระรัตน์
 
1. นางอรทัย  สิงห์แก้ว
2. นางสาววันนา  เหลือมเหลา
 
1237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เทียมทัศน์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  งามม้าว
 
1. นางสาววลาพร  เผ่าพันธ์
2. นายสายสมร  นาแพง
 
1238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงญาณวิภา  ทวีพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา  ดวงมณีย์
 
1. นางพรรณธิภา  อยู่สุข
2. นางลิขิต  รักพรม
 
1239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ยศโยก
2. เด็กชายสุภชัย    ใจกล้า
 
1. นายรังสรรค์   กาญจนสาร
 
1240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  โทริพันธ์
2. เด็กหญิงสุพัฒศา  หนองหงอก
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  ใจสุข
2. นางนราทิพย์  เพ้านู
 
1241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พาหา
2. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง   วงศ์เข็ม
 
1. นางสาวสุนันทา   วะณานิชย์
 
1242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทัศบุตร
2. เด็กหญิงศศิกานตร์  พันธวัตร
 
1. นางทัศนีย์  บุปผาเจริญ
 
1243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ลุสมบัติ
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พรมกสิกร
 
1. นางสาวชนัดดา  คณะรัตน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
1244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกัญชนา  เปรมทา
2. เด็กหญิงอรชา  อังคะเพ็ชร
 
1. นางรัชนีพร  บุญศรี
 
1245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายจิรวัฒน์   มีชัย
2. เด็กชายธนากร   พืชหมอ
 
1. นางสาวบุญญาพร   ยั่งยืน
 
1246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงจรินทร  ภักดี
2. เด็กหญิงชุติมา  พิมพะไชย
 
1. นางสาวประไพร  บรรลุ
2. นายสุวิทย์  ศรีบู
 
1247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายพิชญพงษ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ปรากฏ
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัตตา
 
1248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กหญิงนงนุช  หรุ่นจรัส
2. เด็กชายสุุรศักดิ์  เต่าทอง
 
1. นางยุพเรศ  บัวนาค
 
1249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนบุญศิริ
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ธยาธรรม
 
1. นายอดิศักดิ์  สิงห์ชู
 
1250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กหญิงถิรดา  เชื้อสิงห์
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ขันบุ
 
1. นางสาวสุจิตตรา  เสือสา
2. นางฐาปนีย์  เติมเชื้อ
 
1251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1. เด็กชายกฤษฎา  สีดาเสถียร
2. เด็กชายจิตติ  โกสัตถา
3. เด็กชายทักษิณ  ศีลาเกษ
4. เด็กชายธนพร  ด้วงแก้ว
5. เด็กชายนิมิต  บุญอุ้ม
6. เด็กชายวัฒนากร  สืบมา
7. เด็กชายวัฒนากร  สืบมา
 
1. นายจรินทร์  นันตะวัน
2. นางทับทิม  นันตะวัน
 
1252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ธนูชัย
2. เด็กชายธวัชชัย  เจริญชัย
3. เด็กชายพีระพัฒน์  โนรีรัตน์
4. เด็กชายภูมิศักดิ์  วงค์จันทร์
5. เด็กชายศุภณัฐ  บุญดก
6. เด็กชายสุทิวัส  ลุนสิน
 
1. นายธีระชัย  นามสิงห์
2. นายชำนาญ  อักษรพิมพ์
3. นางอรุณ  นามสิงห์
 
1253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวภู 1. เด็กชายบดินทร์  การุณชาติ
2. เด็กชายภานุกร  เหลื่อมรัตน์
3. เด็กชายวราภรณ์  แก้วกอง
4. เด็กชายหญิงกรกนก  บุญสีมา
5. เด็กชายอนุรักษ์  สายโยรัก
6. เด็กชายอริญชัย  พงษ์สถิต
 
1. นายเด่น  พุทธิเฉลิมชัย
2. นายอาคม  ทองเสนา
3. นางเครือฟ้า  ฉัตรเมืองปัก
 
1254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. เด็กหญิงกฤติกา  เพชรพิศ
2. เด็กหญิงนราพร  แก้วกอง
3. เด็กหญิงพัชรี  บุญลื้อ
4. เด็กหญิงพุธิตา  มุระศรี
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  ดอกไม้
6. เด็กชายเพชรลดา  อรามรักษ์
 
1. นายเศรษฐกิจ  นนทพจน์
2. นายสันติชัย  เถาวรินทร์
3. นางวัจณา  พันธ์จำปา
 
1255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญอุ้ม
2. เด็กชายธนากร  ปาลา
3. เด็กชายราชศักดิ์  โมขศักดิ์
4. เด็กชายอดิศร  สีหา
5. เด็กชายอภิชัย  สมภพ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สินพงษ์
 
1. นายสุรัช  โสภารักษ์
2. นายจำรัส  วันดี
3. นางรัชนี  กลยณี
 
1256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กหญิงธัญรดา  บุญสอน
2. เด็กชายประทีป  อาจอุดม
3. เด็กหญิงมนัสพร  แก้วกล้า
4. เด็กหญิงศศิธร  เขมทัตกิตติภพ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  จำชาติ
6. เด็กหญิงโกลัญญา  ราชวงษา
 
1. นางชวนพิศ  สำเภา
2. นางสุภาวดี  เทียมทัด
 
1257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศรีรมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุตะภักดิ์
3. เด็กชายธนาธิป  สัตยา
4. เด็กหญิงศิวัตรา  นนทะบุตร
5. เด็กหญิงสรณี  สุขบุญ
6. เด็กชายเกียรติพงษ์  พรมศิลป์
 
1. นายบุญชู  ปฏิโชติ
2. นายฉลอง  วงค์จันลา
3. นางเสงี่ยมจิต  ผองขำ
 
1258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายปิยวัฒน์   อรไชย
2. เด็กชายปิยวัฒน์   อรไชย
3. เด็กชายพิชิตชัย   ถามะพันธ์
4. เด็กชายศุภชัย   บุญคง
5. เด็กชายสันติชัย  สุพร
6. เด็กชายอดิศักดิ์   ผางทุม
7. เด็กชายเจษฎา   มาระมิ่ง
 
1. นางเสาวภาคย์   อามาตย์
2. นางประนอม   วรรณวัฒ
3. นางสาวภัทราวรรณ์  แสงพันธุ์
 
1259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กหญิงณฎฐกมล  นวลตา
2. เด็กชายธนพล  เฉียบแหลม
3. เด็กชายนนทกร  บุญธนาจินดาพัฒน์
4. เด็กชายพิริยะ  ถาพร
5. เด็กชายสราวุธ  ประกอบกิจ
6. เด็กหญิงสุภาวดี  พลเทพ
 
1. นายสุวรรณ  รักพรม
2. นางอำพร  รักพรม
 
1260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 1. เด็กชายธนโชติ  ถาพร
2. เด็กหญิงพีระยา  เผ่าผม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ถาพร
4. เด็กชายศรุต  ทองห่อ
5. เด็กหญิงศศิประภา  รัตนศรี
6. เด็กหญิงอัญชิสา  เผ่าผม
 
1. นายฐิติวุฒิ  โล่ห์คำ
2. นายสมเดช  เรืองหงษา
3. นางสาวศิลาพันธ์  จันทร์สว่าง
 
1261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สดชื่น
2. เด็กชายนาวิน  ผลวาวแวว
3. เด็กชายพลวัฒน์  อัมรา
4. เด็กชายศิริศักดิ์  ภูษา
5. เด็กชายอธิฤทธิ์  เหลืองอ่อน
6. เด็กชายอนุชิต  ศิลากลาง
 
1. นายประภูศักดิ์  คำผาลา
2. นายอารีย์  สองสี
3. นายอภิวัฒน์  จำปาหอม
 
1262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กหญิงกมลชนก  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทรา
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  แพงสี
4. เด็กหญิงวิไลวัลย์  ก้อนสิน
5. เด็กหญิงศลิษา  จิตมา
6. เด็กหญิงสาธิกา  ศรีแสง
 
1. นางอรัญญา  เจริญวงศ์
2. นางวงเดือน  จิตตปรัชญากุล
3. นางธนภรณ์  เหมะชนานนท์
 
1263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิดา   รักเทพ
2. เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินออง
3. เด็กชายรัฐภาค  เทือกทา
4. เด็กหญิงศยามล  โครตวงษา
5. เด็กชายอนุวัฒน์  แสนประเสริฐ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์คำตุ้ย
 
1. นายธานี  เพ็งพา
2. นายสมเกียรติ  สุวรรณโค
 
1264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โล่ห์คำ
2. เด็กชายธราเทพ  ต้นโพธิ์
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  อินแก้ว
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มุทาพร
5. เด็กหญิงอินทิวา  กุลสิงห์
6. เด็กชายโรจศักดิ์  นาคพันธ์
 
1. นางช่อผกา  ทองสัน
2. นายไพรัช  เอกศรี
3. นายณัฐวุฒิ  โล่ห์คำ
 
1265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำเดือย 1. เด็กชายขจรยศ  มณีอินทร์
2. เด็กชายณัฐพล   ชนะวงษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันวัง
4. เด็กชายนิธิกร  ไกรกล
5. เด็กชายสิทธิชัย   พลเสนา
6. เด็กชายเทิดศักดิ์   เสาร์สิงห์
 
1. นายศุภกร   อุทิตสาร
2. นายทวนทอง  สุนันท์
 
1266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีอินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยงค์
3. เด็กชายนฤพล  พลอยพันธ์
4. เด็กชายมิณฑาฏา  พุทธขันธ์
5. เด็กชายสิทธิพล  กงทอง
6. เด็กชายอิสรภาพ  ราชวงศ์
 
1. นายมนตรี  ไวยพันธ์
2. นายสุพจน์  มณีศรี
3. นาย-  -
 
1267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 1. เด็กชายก้องภพ  อุตโท
2. เด็กชายจักรินทร์  คำจำปาหอม
3. เด็กชายปฏิภาณ  กาญจนจันทร์
4. เด็กชายภาคิน  สุขสะอาด
5. เด็กชายภาคิน  เพ็งพาทย์
6. เด็กชายรัฐภูมิ  พวงผกา
 
1. นายชาญศิลป์  สุขคณา
2. นายญาณสิทธิ์  สิงห์นาค
3. นายวิทยา  ชาววัง
 
1268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร    ทุมาสิงห์
2. เด็กชายพงศกร    ก้อนแก้ว
3. เด็กชายภัทรพล   ชาญศรี
4. เด็กชายรัชชานนท์    อุตสาหะพันธ์
5. เด็กชายอนุพัฒน์    สมบุญ
6. เด็กชายอรรถชัย    มีสิทธิ์
 
1. นายพูนเกียรติ   กลิ่นประทุมทิพย์
2. นายณัฐพล   อุทธา
 
1269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สุดใจ
2. เด็กชายทวี  ศิริวาลย์
3. เด็กชายทศพล  ดวงแก้ว
4. เด็กชายพีรวัส  ทองอบ
5. เด็กหญิงวรากร  อักษร
6. เด็กชายเจตนิพนธ์  รักษาสัตย์
 
1. นางจิตนา  รัตนะโสภา
2. นายสุนทร  พลหาญ
 
1270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนา
2. เด็กชายธีรภัทร  เถาว์แสน
3. เด็กชายพงศธร  ขันติกิจ
4. เด็กชายพงศภัค  คำแก้ว
5. เด็กชายภูบดี  กาญจนสิงห์
6. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุตัน
 
1. นายอำนาจ  ผาริวงศ์
2. นายวิโรจน์  สุวรรณไตร
3. นางเยาวลักษณ์  สุวรรณไตร
 
1271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. เด็กหญิงนริศรา  บุตวงศ์
2. เด็กหญิงนิตยา   อุนาภาค
3. เด็กหญิงปัฐทพร  บุตรวงศ์
4. เด็กหญิงพิยดา  บัวศรี
5. เด็กหญิงศิรินภา  บุตรวงศ์
6. เด็กหญิงอรอนงค์  สุทธิวงศ์
 
1. ส.ต.ท.สุพรรณ  พุทธิวงศ์
2. นายสมประสงค์  จันทะศรี
 
1272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายจีระวัฒน์  แสงนวล
2. เด็กชายชัชชานนท์  สมควร
3. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทะนัด
4. เด็กชายธรรมรัตน์  ช่างทอง
5. เด็กชายสิทธิพล  บุญทรัพย์
6. เด็กชายอัมรินทร์  ดวงทิน
 
1. นายจำนงค์  สุตะภักดิ์
2. นายมานพ  ฤาไชย
3. นายชัยสิทธิ์  โพธิ์มาตย์
 
1273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 1. เด็กชายชยุตพงศ์  บุญเทียม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาวดร
3. เด็กชายธีรภัทร  พรมกสิกร
4. เด็กหญิงพงษ์ธิวัฒน์  วรรณโสภา
5. เด็กชายภูธเนศ  บุญเค้า
6. เด็กชายมนัส  คำดา
 
1. นายกิตติ  คำภา
2. นายกุศล  ศรีบูรณ์
3. นายเกียรติศักดิ์  ลาดบาศรี
 
1274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 1. เด็กชายตนุภัทร  พวงพู่
2. เด็กชายปิยะราช  บุตรี
3. เด็กชายศรศิลป์ชัย  นารีบุตร
4. เด็กชายสุทธินันท์  บัวเหลา
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองโพธิ์ศรี
6. เด็กชายเจษฎา  ยอดมงคล
 
1. นายสนั่น  วังทอง
2. นางนิ่มนวล  สายศักดา
 
1275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประชุมเหล็ก
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวงนำสว่าง
3. เด็กหญิงพิชชาพร  สมนึก
4. เด็กหญิงวันทนีย์  อินทร์ผสม
5. เด็กชายศตวรรษ  ยินดีทรัพย์
6. เด็กหญิงอรทิวา  แสนคูณ
 
1. นายโชคทวี  พุทธรักษา
2. นายพงษ์อนันต์  จันทนาม
3. นายศุภสิทธิ์  ทองแก้ว
 
1276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 1. เด็กชายจิโรจน์  หัตถะลา
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  มาลาสาย
3. เด็กชายณัฐพล  มั่นคง
4. เด็กชายธนากร  การินทอง
5. เด็กชายภัชรพล  แสนหวัง
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ทานุมา
 
1. นายผดงศักดิ์  คำผาลา
2. นายเกรียงไกร  ไชยยนต์
3. นางราตรี  กลิ่นหอม
 
1277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 1. เด็กชายชินวัตร   อนุรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญ
3. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์คำ
4. เด็กชายวงศกร  กำลังงาม
5. เด็กชายศราวุฒิ   วันไชย
6. เด็กชายสิทธิชัย   สีแลง
 
1. นางสาวนริสรา  ดาวัลย์
2. นายวินิตย์  ศรีบัวลา
 
1278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชาย[บดินทร์  ยุวพรม
2. เด็กชายพัชรพันธ์  จันทรุขา
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  ดอกอินทร์
4. เด็กชายรัชพล  คมทัสนียกุล
5. เด็กชายอิทธิเดช  นามเหลา
6. เด็กชายเอกภพ  กันหาคุณ
 
1. นายเสรี  ศรีพุทธรินทร์
2. นายบุญเถิง  มลีรัตน์
3. นางพัชรินทร์  กมลฤกษ์
 
1279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. เด็กชายกิตติกร  มัฐผา
2. เด็กชายณัฐชัย  กาญจนพันธ์
3. เด็กชายณัฐพล  ปิสาขา
4. เด็กชายดนุเดช  คัดทวี
5. เด็กชายปิยนนท์  ปังตระกูล
6. เด็กชายเจษฎาพร  สีดาสาร
 
1. นายเศรษฐกิจ  นนทพจน์
2. นายสันติชัย  เถาวรินทร์
3. นางวัจณา  พันธ์จำปา
 
1280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายจักพล  กุระจินดา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กุระจินดา
3. เด็กชายชัยมงคล  ถิ่นระหา
4. เด็กชายชานนท์  คุณะชัย
5. เด็กชายวาคิม  หลอดคำ
6. เด็กชายศุภวัฒน์  สีทอง
 
1. นายสุวรรณ  สาวันดี
2. นายทองลา  บุญธรรม
 
1281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ต้นโพธิ์
2. เด็กชายประจักษ์  รักษาสัตย์
3. เด็กชายศราวุธ  ทองวรณ์
4. เด็กชายอดิศักดิ์  อินมี
5. เด็กชายอนันต์  ประสมสุข
 
1. นายระวิน  โพธารินทร์
2. นางปิ่นเพชร  พิมพารัตน์
 
1282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายขวัญประชา   ผาพันธ์
2. เด็กชายจักราวุธ   ประจิมนอก
3. เด็กชายทัตนิชา   สุขไทย
4. เด็กชายพีรพัฒน์   ประเสิรฐศรี
5. เด็กชายภัครพล    สารราษฎ์
6. เด็กชายวายุ   พูลคลองตัว
 
1. นายพูนเกียรติ์   กลิ่นประทุมทิพย์
2. นายนพรัตน์   ศรีสะอาด
 
1283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กชายคัมภีร์  ธรศรี
2. เด็กชายณัฐชัย  พรมวงษ์
3. เด็กชายนครินทร์  ไกยพันธ์
4. เด็กชายพชรวรรธน์  ศรีกุล
5. เด็กชายวีระพล  แกะมา
 
1. นายสุภัทร  รักพรม
2. นางศรีวิไล  เลิศพันธ์
 
1284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 1. เด็กชายธนัชชา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงนลธวัช  ศรีทอง
3. เด็กชายบดินทร์  ลอยหา
4. เด็กหญิงพัชรพล  สายสุด
5. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  แก้วเลื่อน
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์จันทร์
 
1. นายชนัศชัย  แสงย้อย
2. นางปราวิวรรณ์  ผลให้
3. นางสาวพันธ์ทิวา  เกื้อทาน
 
1285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สินทับ
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุวะไกร
3. เด็กชายธวัชชัย  แก่นจันทร์
4. เด็กชายพิพัฒน์  วงษ์เหลา
5. เด็กชายภูวมิทร์  ชูจันทอง
6. เด็กชายอุดมศักดิ์  สุวะไกร
 
1. นายแสงจันทร์  เจริญสุข
2. นายถวิล  สิงห์ชู
3. นางวิไลพร  เรืองบุตร
 
1286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กหญิงชลธิดา  มารุตะพันธ์
2. เด็กหญิงบรรฑิตา  พรมเสนา
3. เด็กชายพัศนัยน์  อับปกาญจน์
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เฉียบแหลม
5. เด็กหญิงวรัญญา  เนตรวงษ์
6. เด็กชายวราภัทร  อาจหาญ
 
1. นายจักรี  ศรีมุงคุณ
 
1287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 1. เด็กชายกฤษฎา  ยุตกิต
2. เด็กชายตนุภัทร  บุญเหลือ
3. เด็กชายธนายุทธ  พิมเสน
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  แต้มทา
5. เด็กชายสรสิทธิ์  ศิวะวงศ์
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์งาม
7. เด็กชายอธิวัฒน์  สุทาศิริ
8. เด็กชายอนุชิต  แต้มทา
 
1. นายชัยชาญ  พิมพ์ตรา
2. นายวิเชียร  สำโรงแสง
3. นายวันชัย  ทองพรม
 
1288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กชายธนากร   ซอนภา
2. เด็กชายพรสวัสดิ์  ผุยผล
3. เด็กชายวัชรินทร์  สีสุวงษ์
4. เด็กชายศรายุทธ   สมคิด
5. เด็กชายศุภมิตร  สมคิด
6. เด็กชายอรุณสวัสดิ์   ประชุมเหล็ก
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประชุมเหล็ก
8. เด็กชายโกมินทร์  กล่อมใจ
 
1. นายพงษ์อนันต์  จันทนาม
2. นายศุภสิทธิ์  ทองแก้ว
3. นายโชคทวี  พุทธรักษา
 
1289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นายจริวัฒน์  บริสุทธิ์
2. เด็กชายดนัย  หาทอง
3. เด็กชายธนากานต์  สิงหา
4. นายปวิชญา  สมศรี
5. เด็กชายพยุงศักดิ์  เทียมทัศน์
6. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  เบ้าคำ
7. นายภาณุวัฒน์  ทีอุทิศ
8. นายสมบัติ  จันทร์แก้ว
 
1. นายสุภัทร  รักพรม
2. นายพชรพล  อุทธา
3. นางศรีวิไล  เลิศพันธ์
 
1290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญศรัทธา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชานวงศ์
3. เด็กหญิงดลยา  สมัธพงษ์
4. เด็กหญิงนุสรา  ซ้ายเส
5. เด็กชายศรศิลป์  สีวะกุล
6. เด็กหญิงศิริโสภา  ทำนุ
7. เด็กหญิงอรนุช  เรียนไธสง
8. เด็กหญิงเกวริน  วงศ์ตรี
9. เด็กหญิงเกษฎา  สัจธรรม
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญศักดิ์
 
1. นายจิรศักดิ์  ยุติรักษ์
2. นายศิริศักดิ์  ชัยธิสาร
3. นางรจนา  กันยวิมล
 
1291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สลักทอง
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กุมภิโร
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถาพร
4. เด็กชายประภัทร์  รัตนา
5. เด็กหญิงพรพิมล  ลาน้ำคำ
6. เด็กชายพิเชษฐ์ศิลป์  พึ่งหนู
7. เด็กหญิงภัทรา  จอมเกตุ
8. เด็กหญิงวนิดา  วะยะลุน
9. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ภารพัฒน์
10. เด็กหญิงสุุกัญญา  ศรีสำอาง
 
1. นายปรีชา  มารุตะพันธ์
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ชัย
 
1292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1. เด็กหญิงกันนิกา  กุระจินดา
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทร์เจริญ
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  ดาช่วย
5. เด็กหญิงฐนิชา  บุตรงาม
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองแดง
7. เด็กชายสุรยุทธ  เรืองโสม
8. เด็กหญิงอินถุอร  ทองอ่อน
9. เด็กหญิงอุไรพร   ทองอ่อน
 
1. นางจริยาภรณ์   สิงห์ทอง
 
1293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายกิตติพนธ์  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงฐนิตา  ไกรสำโรง
3. เด็กหญิงฐาปนี  ฝนทั่ง
4. เด็กชายธนภัทธ  มัจฉามารถ
5. เด็กชายธนวัฒน์  ปากอุตสาห์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบื้องบน
7. เด็กชายปราโมทย์  สิทธิผล
8. เด็กชายปริญญา  เจริญขึ้น
9. เด็กชายอาทิตย์  ก้อนทอง
10. เด็กชายเจษฎากร  พลชัย
 
1. นายอดุลย์  อุ่นใจ
2. นางสาววรรณา  อุดรสาร
3. นางสาวสุพินยา  เบ้าทอง
 
1294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไร่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โลหะชาติ
2. เด็กหญิงชลิสา  นนทวงค์
3. เด็กหญิงณัฐติยา  ศิริวัง
4. เด็กชายธวัชชัย  อาบุญงาม
5. เด็กหญิงนาวา  สมพิศ
6. เด็กหญิงนิวดา  มีชัย
7. เด็กชายพิพัฒน์  นามกาล
8. เด็กหญิงอติมาพร  เดชา
9. เด็กหญิงอรทัย  ผกาสี
10. เด็กชายเอกพล  จุลเหลา
 
1. นางสุประภา  กิ่งแก้ว
2. นายสุริยนต์  ไวว่อง
3. นางไพฑูรย์  ทัศบุตร
 
1295 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงกีรติการ  โยฆะวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธารินทร์
3. เด็กหญิงธิติมา  ดวงโสภา
4. เด็กหญิงวนาลี  ศรีทะวัน
5. เด็กหญิงวารุณี  ยืนยง
6. เด็กหญิงวิยดา  ป้อมหิน
7. เด็กหญิงศรัญญา  สาระราษฎร์
8. เด็กหญิงศิรประภา  ว่างผล
9. เด็กหญิงอัญมณี  ราษี
10. เด็กชายเกษมศักดิ์  บุญเรือน
 
1. นางช่อผกา  ทองสัน
2. นายไพรัช  เอกศรี
 
1296 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. นายจิรภัส  คำอุ่น
2. นายจิรภาส  คำอุ่น
3. เด็กหญิงญานิศา  ชัยน้อย
4. นางสาวสุธาพร  จันทวรรณ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์ก่อ
 
1. นายมานพ  ฤาไชย
2. นางสาวณฐมน  เสี้ยวทอง
 
1297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปานไพลิน  อรรคนันท์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินธิจักร
3. เด็กหญิงพัณณิตา  กุลสิงห์
 
1. นางมนัญญา  ลาหาญ
2. นางศิริปัญญา  ติณนรเศรษฐ์
 
1298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พระสุพรรณ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  หิรัญสิงห์
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  มะณีวรรณ์
 
1. นางผ่องพันธ์  เตาเงิน
2. นางอัมพรพรรณ  ทะไกรราช
 
1299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 1. เด็กชายปัญญา  ราชรี
2. เด็กหญิงพันภัสสา  สู่เสน
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  หน่อปาม
 
1. นางพิรัฏฐา  แสงสุขวาว
 
1300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงปริชาดา  ถนอมชาติ
2. เด็กชายวิษณุพงษ์  เสาโมกร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ผลาผล
 
1. นางวิจิตร  วุฒสังข์
2. นางประมวล  ภาคเจริญ
 
1301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ค่าแพง
2. เด็กหญิงยุภาวดี  คำแพง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กะการดี
 
1. นางลำเทียน  ปุระมงคล
 
1302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเงิน
2. เด็กหญิงณัฐนรี  วันโสภา
3. เด็กชายปฐมพร  จันทรภูมี
 
1. นางสำลี  โลหะสาร
2. นางวรรณภา  เอกศรี
 
1303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญแสน
2. เด็กชายธยาดิษฐ์   บุญเหลือ
3. เด็กหญิงมินตรา  ไชยดี
 
1. นางสาววงค์เดือน   ศรีลาพัฒน์
2. นางปิยภรณ์  มะอาจเลิศ
 
1304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  โสวิลัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงศรุตยา  ศิริวงค์
 
1. นางสุดใจ  นาสารีย์
2. นายประภาส  นาสารีย์
 
1305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยามาศ   ไตยวงศ์
2. เด็กหญิงพัทธรินทร์   เชาวรักษ์
3. เด็กหญิงศิริญา   แพงจ่าย
 
1. นางภัคสุดา   สุขไชย
2. นางวราภรณ์   ชุมรัตน์
 
1306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทะโสม
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ชาติชาย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คณาคุณ
 
1. นางรำไพภัทร  สืบสิน
2. นางสาวประยงค์  ไชยขันธ์
 
1307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายนครินทร์  จันทะสม
2. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ทราธร
3. เด็กหญิงศุภกร  มารัตน์
 
1. นายสุชาติ  บาระมี
2. นางดวงจันทร์  บาระมี
 
1308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มัศยามาศ
2. เด็กหญิงดรุณี  พุททัยสงค์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มรรครมย์
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางสาวทิวากร  พุทธาสมศรี
 
1309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วิชาพูล
2. เด็กหญิงอรทัย  ธรรมชาติ
3. เด็กชายเบญจพล  มาภา
 
1. นางวไลพร  ศรีภิรมย์
2. นางสาวธิราพร  กองแก้ว
 
1310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ภูมิรัตน์
2. เด็กหญิงวรรณรัฐ  บุญนูน
3. เด็กหญิงอาริญา  เผ่าผม
 
1. นางเพ็ญพัฒน์  พลเทพ
2. นางสาวศิลาพันธ์  จันทร์สว่าง
 
1311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐณี  บุญหาญ
2. เด็กหญิงอดิศา  ทานุมา
3. เด็กหญิงอารียา  เรืองสา
 
1. นางสุจิต  โสวะภาสน์
2. นางพัชรินทร์  กมลฤกษ์
 
1312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อภัยจิต
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญหลง
3. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญมาลี
 
1. นางละออ  ทองเถาว์
 
1313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชลธิชา  ไชยแสง
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  สิงห์การ
3. เด็กหญิงเขมิกา  คุณสุทธิ์
 
1. นางสาวพัชรพร  สาลี
 
1314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายปรีดีพล  บุญยืน
2. เด็กชายศิวกร  จันดาพันธ์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  ขันติการ
 
1. นางสจิมา  ทองโกฏิ
2. นางอ่ำ  สมุทรเวช
 
1315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ด้วงเงิน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงเงิน
3. เด็กหญิงศันสนีย์  แก้วเขียว
 
1. นายจันทกรานต์  บุญโสม
2. นางนพวรรณ  บุญโสม
 
1316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เทศวงศ์
2. เด็กหญิงมริสา  ครุฑกำจร
3. เด็กหญิงมาริสา  วันทาพรม
 
1. นางสาววราภรณ์  บัวเขียว
2. นางสาวรจรินทร์  กิ่งชา
 
1317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กชายทรงพล   แสงนวล
2. เด็กชายวรฉัตร   แสงนวล
3. เด็กชายวิทูรย์   จรลี
 
1. นางสาววงค์เดือน   ศรีลาพัฒน์
2. นางปิยภรณ์  มะอาจเลิศ
 
1318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงกุสุมา  สูณคูณ
2. เด็กหญิงนภัสสร  โสระเวช
3. เด็กหญิงภายุรี  นามแสน
 
1. นางสุรัสวดี  ขันโท
2. นางนิภา  อักษรศักดิ์
 
1319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. นางสาวทิพวงค์  ผาเพศ
2. นายธวัชชัย  สีดา
3. นางสาวสุภาพร  สมภพ
 
1. นางสาวอุไร  เนื้อแก่น
2. นางพิชญดา  แสนคำ
 
1320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร   ชำกุล
2. เด็กหญิงบุญสิตา  โลมพันธุ์
3. เด็กหญิงอรอุมา   สรวงศ์
 
1. นางสาวธิราพร  กองแก้ว
2. นางวไลพร  ศรีภิรมย์
 
1321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ    
1322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  โสมรักษ์
2. นายประภัสสร  เฉียบแหลม
3. เด็กหญิงพรญาณี  พุทธรักษา
 
1. นางนวนละออง   ลุสมบัติ
 
1323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เข็มสุข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ช่วยมิตร
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิมาชัย
 
1. นายอำนาจ  บาระมี
 
1324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญเสริม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  รัตนะคำ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พิมจักร
 
1. นายทวีศักดิ์  คงโภคา
2. นางสาววิไล  สิงห์แก้ว
 
1325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลิตา  หินผา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พระสุพันธ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาววิไลลักษ์  เหมือนเหลา
2. นายพงศ์วัฒนา  สืบสิงห์
 
1326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  เพ็งพาทย์
2. เด็กชายพงษกร   พลหาญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุญโสม
 
1. นางฉลาด  วรเถกิงกุล
2. นางสาวบัวเครือ  พันคู
 
1327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  โสมรักษ์
2. เด็กหญิงศรัณยา  คำภา
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  กาเผือก
 
1. นางบุษบาไพร  กีฬา
2. นางสาวจตุพร  สุขกันยา
 
1328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  จันดาวรรณ์
2. เด็กหญิงศรันย์พร  พรมมาตร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อังคะนิตย์
 
1. นางปราณี  โสภาพงษ์
2. นางสาวจิราพร  หงษ์ราช
 
1329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงกนกลดา  เรืองประโคน
2. เด็กหญิงจิตตินา  ทองไทย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์หล้า
 
1. นางวนิดา  เบ้าตุ้ม
2. นางพรพรหม สุภาพรม  สุภาพรม
 
1330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1. เด็กหญิงฐนิชา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงอินถุอร  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงอุไรพร  ทองอ่อน
 
1. นางจริยาภรณ์  สิงห์ทอง
 
1331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. นางสาวชฎาพร  ภาระสุข
2. เด็กหญิงประภัสรา  คณาสาร
3. เด็กชายอนุสรณ์  วรรณพัฒ
 
1. นางยุพิน  ใสบาล
2. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
 
1332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธวิชชากุล  โลหะสาร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลาผ่าน
 
1. นายพีรภัทร  หินแก้ว
2. นายรัฐศาสตร์  คุณสมบัติ
 
1333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรสี่
2. เด็กหญิงเอมอมร  บั้งทอง
 
1. นายนิพัทธ์  มีชัย
2. นางสาวธัญธรณ์  บั้งทอง
 
1334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธวิชชากุล  โลหะสาร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลาผ่าน
 
1. นายพีรภัทร  หินแก้ว
2. นายรัฐศาสตร์  คุณสมบัติ
 
1335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 1. เด็กหญิงมณฑิกานต์  สอนสั่ง
2. เด็กชายอมรชัย  เขียวมนต์
 
1. นางสาวอิศรากรณ์  แสนคูณ
2. นางสาวจารุณี  ศรีสวัสดิ์
 
1336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กชายธนวัฒน์  หินอ่อน
2. เด็กชายศักรินทร์  คนคง
 
1. นางเรไร  สารราชฎร์
 
1337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชัชวาล  อุตโท
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทิตสาร
 
1. นางสาวรัตนพร  ศิลาโคตร
 
1338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงธัญกาญจน์  คุรุภัณฑ์
2. เด็กหญิงมุทิตา  มุทาพร
 
1. นางวนิดา  ใจดี
 
1339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สาหินกอง
2. เด็กหญิงนันทิยา  จักรหล้า
 
1. นางสาวดาราวรรณ  งามวงศ์
2. นายธีระวิทย์  กลมเกลียว
 
1340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงอารียา  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงเมย์วดี  พรมทา
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางสาวพรศิริ  ทองล้วน
 
1341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุวะมาตร
2. เด็กหญิงจิราภัทร  นนทะสิงห์
 
1. นายมนตรี  เชื้อนิล
2. นางสาวสมพร  มีมา
 
1342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. นางสาวนิออน  แย้มผกา
2. เด็กหญิงพันมณี  ประชุมเหล็ก
 
1. นางจิราพร  เพียรผล
2. นายศุภสิทธิ์  ทองแก้ว
 
1343 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงอารียา  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงเมย์วดี  พรมทา
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางสาวพรศิริ  ทองล้วน
 
1344 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายนนทพันธุ์  สิทธิโชติเลิศภักดี
2. เด็กชายรชฏ  บุญจิ่ม
 
1. นายเสรี  ศรีพุทธรินทร์
2. นายภัทรเดช  อุนาภาค
 
1345 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงชฎาพร  วิเศษหอม
2. เด็กหญิงสุทาทิพย์  รัตนศรี
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางสาวพรศิริ  ทองล้วน
 
1346 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายนนทพันธุ์  สิทธิโชติเลิศภักดี
2. เด็กชายรชฏ  บุญจิ่ม
 
1. นายเสรี  ศรีพุทธรินทร์
2. นายภัทรเดช  อุนาภาค
 
1347 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กชายณัฐพล  โคกโพธ์
2. เด็กชายวรากร  บุญพา
 
1. นายณัฐวุฒิ  โล่ห์คำ
2. นายไพรัช  เอกศรี
 
1348 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุจิวโรดม
2. เด็กชายนาวา  กินาวงศ์
 
1. นางสาวเกศินี  วรรณงาม
 
1349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สีหาราช
2. เด็กชายชัยธวัช  สมคิด
 
1. นายศุภสิทธิ์   ทองแก้ว
2. นายพงษ์อนันต์  จันทะนาม
 
1350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  สาระไทย
2. เด็กหญิงพรหมพร  แสงพันธุ์
 
1. นางสาวทูลใจ  วลัยศรี
2. นางบุญน้อม  จันลุทิน
 
1351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนธฤต  คูณคณะ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แสนศรี
 
1. นางสาวเกศินี  วรรณงาม
 
1352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทิ้งชั่ว
2. เด็กชายธีรภัทร  พันตู้
 
1. นายบุญมี  เปรมทา
2. นางสาวละมัย  ยืนยั่ง
 
1353 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  สาระไทย
2. เด็กหญิงพรหมพร  แสงพันธุ์
 
1. นางสาวทูลใจ  วลัยศรี
2. นางบุญน้อม  จันลุทิน
 
1354 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงดรุณี  พุททัยสงค์
2. เด็กชายพุฒิพร  พลเมืองศรี
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
1355 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประชุมเหล็ก
2. เด็กหญิงธนพร  เจียรวาปี
 
1. นางสาวจิราพร  พันธ์วัตร
2. นายโชคทวี  พุทธรักษา
 
1356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนิติพงษ์  ทองนอก
 
1. นางสาวสมพร  มีมา
 
1357 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กชายธณพล  เจียรวาปี
 
1. นางจิราพร  เพียรผล
 
1358 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนิติพงษ์  ทองนอก
 
1. นางสาวสมพร  มีมา
 
1359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพ์พันธ์
 
1. นายศุภสิทธิ์  ทองแก้ว
 
1360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเสกลาภ  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวเกศินี  วรรณงาม
 
1361 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงศิรประภา  ว่างผล
 
1. นายณัฐวุฒิ  โล่ห์คำ
 
1362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิรดา  อัตไพบูลย์
 
1. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร์
 
1363 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายศุภกฤต  ไชยแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
1364 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายนริศ   มั่งมี
 
1. นายวิไกร   ก้อนคำ
 
1365 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายศิขรินทร์  มีดี
 
1. นายนภัทร  ต้นโพธิ์
 
1366 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์   อินทร์อร่าม
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
 
1367 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายคณาธิป  กะมณีย์
 
1. นายอาทิตย์  รากวงค์
 
1368 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายปวเรศ  บุญเสริฐ
 
1. นายวิไกร  ก้อนคำ
 
1369 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพีรพล  ไพจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
1370 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ลุสมบัติ
 
1. นายอาทิตย์  รากวงค์
 
1371 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายวันชนะ  จันลาน
 
1. นางดรุณี  ฉลาดสุข
 
1372 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายรัชศิรสิทธิ์  บุญไชย
 
1. นายบุญส่ง  ลันดา
 
1373 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  บรรลือ
 
1. นายขันตี  กตัญญู
 
1374 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงสิริมณี  สุริพล
 
1. นางมยุรี  ลูกบัว
 
1375 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายทวีศิลป์   สีหาโบราณ
 
1. นายชูชาติ  อินทร์อร่าม
 
1376 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายก่อเกียรติ   สาระบุตร
 
1. นายบุญส่ง  ลันดา
 
1377 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญดก
2. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
3. เด็กหญิงจิตลดา  กันยะมาสา
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
5. เด็กชายชนาธิป  จันดา
6. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทะเนตร
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุมโทน
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  สิริจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐปัชณิภรณ์  บัวสิงห์
10. เด็กชายตนุภัทร  ดวงจันทร์
11. เด็กชายธีระพร  บุญดก
12. เด็กหญิงนฤมล  สีเสน
13. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุยงค์
14. เด็กหญิงปภัสสรา  เดชเสน
15. เด็กหญิงพรพรรษา  ธนาคุณ
16. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญจูง
17. เด็กชายพีรพล  ไพจิตร
18. เด็กชายมนตรี  พิมพ์รัตน์
19. เด็กหญิงรวิวาร  พลแสน
20. เด็กหญิงศศิโสม  แก้วศรี
21. เด็กชายศุภกฤต  ไชยแสง
22. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดำบรรพ์
23. เด็กหญิงสิริยากร  คงทน
24. เด็กชายสุทธิพงษ์  สิงหา
25. เด็กชายอนันต์  จูมจี
26. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญน์
27. เด็กหญิงอริสา  ก้อนทอง
28. เด็กหญิงเกวริน  แสนหวัง
29. เด็กหญิงเกียรติญา  สมควร
30. เด็กชายเทพทัต  พรมภูศิลาคม
 
1. นางดลฤดี  โสภากันต์
2. นางประคอง  อินทร์อร่าม
3. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
4. นางสาวทิพภา  คุณวุฒิ
5. นางปราณี  ช่วงโชติ
6. นางสาววันวิสา  ธนาคุณ
7. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
 
1378 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิตลดา  เทพคุณ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์กวาง
3. เด็กชายดิเรกฤทธิ์  พรสี่
4. เด็กชายทยากร  เทียนชัย
5. เด็กชายธีรเทพ  ผดุงลาภ
6. เด็กชายนนทวัฒน์  มั่นวงค์
7. เด็กหญิงนพวรรณ  ลือชัยราม
8. เด็กชายนราธิป  หาเนาสุข
9. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วันดี
10. เด็กชายปาราเมธ  เคนท้าว
11. เด็กหญิงปิยพร  วงชารี
12. เด็กชายพงษ์มรินทร์  พรสี่
13. เด็กชายพานทอง  เทพคุณ
14. เด็กชายภัทรดนัย  ช้างทอง
15. เด็กชายยงยุทธ์  บุญโสม
16. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญเกิด
17. เด็กหญิงลลินทิพย์  ละชั่ว
18. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันดี
19. เด็กชายวันชนะ  จันลาน
20. เด็กหญิงสุกัญญา  พรสี่
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุรัตน์
22. เด็กชายอดุลวิทย์  ประดับ
23. เด็กหญิงอภิชญา  พิมพิจารย์
24. เด็กหญิงอรชร  สำเภา
25. เด็กหญิงอรปรียา  พรสี่
26. เด็กหญิงอรุณรัตน์  บัวลา
27. เด็กชายอาทิตย์  พะม่า
28. เด็กหญิงเกวลิน  เทียนชัย
29. เด็กหญิงเอมอมร  บั้งทอง
 
1. นางดรุณี  ฉลาดสุข
2. นางศักดิ์ศรี  กีฬา
3. นางคมคาย  โสดาภักดิ์
4. นายชัยสมร  โสดาภักดิ์
5. นางวิไล  ยุวะบุตร
6. นางดอกไม้  พรสี่
7. นางสาวธัญธรณ์  บั้งทอง
 
1379 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. นายณัฐพงษ์  พุ่มเจริญ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จารุจิตร
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
1380 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. เด็กชายณัฐพล  แสงไชย
2. เด็กชายอดุลย์สิทธิ์  นามเดน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กันหาฤกษ์
 
1381 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายปรเมศวร์  สุวอ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  จุลสี
 
1. นายปวรณัฏฐ์  จันทร์สว่าง
2. นางสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
1382 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขส่ง
2. เด็กชายธีร์ธวัช  สุภาจันทร์
 
1. นายณัทกาญจน์  สองสี
2. นายสุวิทย์  ศรีบู
 
1383 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. นางสาวทิพวงค์  ผาเพศ
2. เด็กชายธีรภัทร์  สินพงษ์
 
1. นางพิชญดา  แสนคำ
2. นายธราภรณ์  สมเนตร
 
1384 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชนัดดา  กาฬจันทร์
2. เด็กชายพงศภัศ  ทองเกตุ
 
1. นางสาวปิยพร  สีหา
 
1385 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กชายจิรโชติ   ตรีโคตร
2. เด็กชายชนันพร    นามทอง
 
1. นายณัฐพล  อุทธา
2. นางสาวนุจรา  ประทุมชาติ
 
1386 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายจักรี  เดชา
2. เด็กชายธนนันท์  สีโส
 
1. นางประภัสสร   ศรีขาว
2. นางสาวสุพินยา  เบ้าทอง
 
1387 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชนกชนม์  นวลอินทร์
2. เด็กชายอชิรวัตร  ปานพรม
 
1. นายประจักร  อินหงษา
2. นายมรกต  อุปนิสากร
 
1388 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยั่งยืน
2. เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์
 
1. นางนันทนา  วายทุกข์
2. นางนงนภัส  พสุมาตย์
 
1389 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญพงษ์
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ลาดี
 
1. นายกรณ์แก้ว  ศรีบุตร
 
1390 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กหญิงชินรัตน์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  วงค์อุทา
 
1. นางสาวสุจิตตรา  เสือสา
 
1391 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  เกิดศรีพันธ์
2. เด็กหญิงศสินรินทร์  ต้นโพธิ์
 
1. นางพิชญดา  แสนคำ
2. นางธราภรณ์  สมเนตร
 
1392 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองน้อย
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ทรัพย์เฉลิม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คอแก้ว
2. นางสาวไอลัดดา  กาเผือก
 
1393 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กชายกฤติยาภรณ์  ทิพอุต
2. เด็กหญิงนารี  โทนุกาล
 
1. นายประยงค์  ทานะปัต
2. นางสาวอุสัฃพร  อุณาภาค
 
1394 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กชายกรณ์  ทองสัน
2. เด็กชายอติวัณณ์  ลาภสาร
 
1. นายณัฐวุฒิ  โล่ห์คำ
2. นางสาวจีรวรรณ  โพธารินทร์
 
1395 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายจิรภัทร  ภักตะภา
2. เด็กชายพิชากร  ศรีสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  ทองอ้น
2. นายทรงยศ  ภักตะภา
 
1396 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กชายประรินธร   ลุนพงษ์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   เจริญชอบ
 
1. นางธีระนันท์   เผ่าผาง
 
1397 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  สอดส่อง
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  ดวงมณี
 
1. นายชาญชัย  สารสมัคร
2. นางพรรณราย  จันทร์ดี
 
1398 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายบัณยวัทน์  โสตะศิริ
2. เด็กชายศิรสิท  ขลิบกลาง
 
1. นายสิทธิชัย  งามเนตร์
 
1399 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ป้อมหิน
2. เด็กหญิงพรพิรุณ  แก้วสิงห์
 
1. นายเวชยัน  สังฆวัตร
2. นายธวัช  บุญจอง
 
1400 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กหญิงธีญพิราช  ด่วนทัพรัมย์
2. เด็กหญิงสุกฤตา  รักษาศรี
 
1. นายชยุต  สายเพชร
 
1401 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กชายฤทธิไกร  อุตรส่าห์
2. เด็กชายอาชา  พิมพาทอง
 
1. นายยุทธวัช  แก้วเกิด
2. นางจรินทิพย์  โสดาภักดิ์
 
1402 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงศิวัชญาพร  ร่วมทอง
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  วรรณสาร
 
1. นางสาวฐิติภัทร  อภัยภักดิ์
 
1403 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กหญิงนัฐทัชพรรณ์  แสงไชยล์
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  เครือดี
 
1. นางศรีรัตนาภรณ์  แสงไชยล์
2. นางจันทรา  ดวงแก้ว
 
1404 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายธนศักดิ์   พิพัฒน์
2. เด็กชายพิชญาชาญ   พารักษ์
 
1. นายทรงยศ  ภักตะภา
2. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ดารุนิกร
 
1405 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กชายปภัทรเดช  พงษ์ผา
2. นางสาวยุวนันท์  รัวหอม
 
1. นายพชรพล  อุทธา
2. นายสุภัทร  รักพรม
 
1406 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงขัตติยา  หอมนาน
2. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทัน
 
1. นายปวรณัฏฐ์  จันทร์สว่าง
2. นางสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
1407 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงกิติมา  มลีรัตน์
2. เด็กหญิงอริยา  บาลี
 
1. นางสาวปริญา  วรจันทร์
2. นางสาวชบาไพร  จันทะพา
 
1408 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลพาทย์
2. เด็กชายปรีดีศิริโชค  เจริญบุญ
 
1. นายทรงยศ  ภักตะภา
2. ว่าที่ร้อยโทนิพนธ์  ดารุนิกร
 
1409 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายปริพัฒน์  โภคทรัพย์
2. เด็กชายวีระพงษ์  วรรณทอง
 
1. นายปวรณัฏฐ์  จันทร์สว่าง
2. นางสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
1410 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรดีราช
2. เด็กหญิงอรทัย  คุณรักษ์
 
1. นางศศิวิมล  พุทธคู
2. นายธวัชชัย   จันดาวัลย์
 
1411 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงภัคนันท์  หอมสิงห์
 
1. นายณรงค์  ศิริอำนาจ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ต้นโพธิ์
 
1412 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงจิราพร  ทัศบุตร
2. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรัตน์
 
1. นางสาวอุลัยพร  อุณาภาค
2. นายประยงค์  ทานะปัต
 
1413 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงบุษกรณ์  สอนใจ
2. เด็กชายประสิทธิ์  ทองน้อย
 
1. นางผกายมาศ  ยะวงษ์ศรี
 
1414 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ไชยมาตร์
2. เด็กชายอรรถชัย  สุขเจริญ
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
1415 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กชายนันทยศ  เพชรเรือง
2. เด็กชายพุทธพงษ์  วงค์แปลก
 
1. นางสาวอุไรวรรณ์  สิริสุภะ
2. นางสาวนภัสนันท์  คณาดี
 
1416 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กชายธนกร  สีวัง
2. เด็กชายปริวัฒน์  ทองสรรค์
 
1. นายทินภัทร  นาบ้าน
2. นางสุดสวาท  โล่ห์คำ
 
1417 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 1. เด็กหญิงณิตินันท์  ปุคะธรรม
2. เด็กหญิงอลิสา  โสภาภาค
 
1. นายอุทัย  คำผาลา
2. นายช้วน  รักสมบัติ
 
1418 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มีโชค
2. เด็กหญิงเบญจภา   หมุนดี
 
1. นางสาวกันจนา  พิลาหลง
2. นายทศภรณ์  สีทอง
 
1419 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชลนิธิ  ธรรมสาร
2. เด็กชายวีรยุทธ  จักษุมา
 
1. นางพรรณี  ตังคณิตานนท์
2. นางสาวเย็นใจ  ศรีภิรมย์
 
1420 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 1. เด็กชายกิตติพนธ์   บุญธิมา
2. เด็กชายเพชรเสน่ห์  น้อยบุตร
 
1. นายณัฐภูมิ   นาคพันธ์
2. นางรมิดา   เชื้อกาญจน์
 
1421 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 1. เด็กชายณัฏฐนิช  ชาววัง
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ  โคตรมุงคุณ
 
1. นายเวชยัน  สังฆวัตร
2. นายธวัช  บุญจอง
 
1422 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายขุมทรัพย์  ผิวอ่อน
2. เด็กชายจิระวัฒน์  สุดแสง
 
1. นายพงศ์วัฒนา  สืบสิงห์
2. นายวีระยุทธ  เหมวัล
 
1423 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1. เด็กชายพงศกร  กาลริบูรย์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  มาประสม
2. นายวิฑูรย์  กีฬา
 
1424 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1. เด็กชายชินภัทร  ชินคำ
2. เด็กชายนราธิป  บุญเหลื่อม
 
1. นายจำลอง  มาจันแดง
2. นายอนุสรณ์  สิงห์แก้ว
 
1425 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายณัชพล  คณาเสน
2. เด็กชายพิชิตชัย  ไชยธรรม
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
1426 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. นางสาวกัลญารัตน์  บุญหาร
2. นายชรินทร์  มีทองแสน
 
1. นางสาวพิทยา  ถาพร
 
1427 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. นายณัฐวุฒิ  อินนธิแสง
2. เด็กชายไตรภพ   แสนคูณ
 
1. นายสานิต  ศรีสิงห์
 
1428 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิ่งมงคล 1. เด็กชายธิตินันท์  ทวีบุตร
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ดอกคำ
 
1. นายเสน่ห์  กาเล็ก
2. นางกาญจนา  วรชินา
 
1429 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วิชัยโย
2. เด็กหญิงปภัสสร  สีบุญ
 
1. นายโอภาส  เมฆา
2. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
1430 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาลี
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตอิ่ม
 
1. นายพงศ์วัฒนา  สืบสิงห์
2. นายมรกต  อุปนิสากร
 
1431 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายพิษณุ  มลสิน
2. เด็กหญิงวิรัญญา  ธิษาไชย
 
1. นางสาวณฐมน  เสี้ยวทอง
 
1432 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงอัญชลี  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงเบญจภา  แสนโท
 
1. นางผกายมาศ  ยะวงษ์ศรี
 
1433 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  หันจางสิทธิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  บุตรโท
 
1. นายสิทธิชัย  งามเนตร์
 
1434 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายชัยณุวัฒน์  อยู่เจริญ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  สิงหา
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
1435 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 1. เด็กหญิงกาญจนา   ทองบ่อ
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส   กาฬจันทร์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   บูรณะศรี
 
1436 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ   จันทบ
2. เด็กหญิงอทิตยา   เจริญอ้น
 
1. นายทัศนัย   ศรีวะรมย์
 
1437 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญเจริญ
2. เด็กชายอเนชา  ภายไธสง
 
1. นายชวลิต  จันทนะชาติ
2. นางสาวสมพร  พาโพพันธ์
 
1438 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เหมาะสม
2. เด็กหญิงปิยากร  สิงห์โท
 
1. นางสาวพิทยา  ถาพร
 
1439 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายชุติเทพ  ธรรมบันเทิง
2. เด็กหญิงศานันธิณี  บุญเชิด
 
1. นางเทพี  ไชยภักดี
2. นางจุรีรัตน์  พรหมจรรย์
 
1440 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จูมดอก
2. เด็กชายอานัต  ทานะปัต
 
1. นายชัยฤทธิ์  กาลทิสา
2. นายอาทิตย์  ทองโกฏิ
 
1441 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กชายนัยน์ชนก  มุขเชิด
2. เด็กชายภัคธร  มุขเชิด
 
1. นางหริวรรณ  หาคำ
2. นางสาวเบญจวรรณ์  จันทร์ศิริ
 
1442 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันช่วย
2. เด็กหญิงวราพร  ทองบุราณ
 
1. นางฐานุการณ์  แก้วกานก
 
1443 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พันธ์ชาติ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ผาชัน
 
1. นางสาวกันจนา  พิลาหลง
2. นายทศภรณ์  สีทอง
 
1444 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1. เด็กชายทศพร  ตาทอง
2. เด็กชายธีรธาดา  เชิดชู
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  เจริญรัตน์
2. นางสาวแววตา  ธรรมลี
 
1445 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นิยมธรรม
2. เด็กชายวชิระ  บุญทา
 
1. นายโกวิทย์  บุญทา
 
1446 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงชลธิฌา  สิงห์งาม
2. เด็กหญิงอรัญญา   โครตทาดา
 
1. นางสาววิชชุลดา  บัวนาค
2. นางศศิวิมล  พุทธคู
 
1447 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทศธรรม
2. เด็กหญิงสุนิษา   สายสีดา
 
1. นางศศิวิมล  พุทธคู
2. นายธวัชชัย   จันดาวัลย์
 
1448 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กชายพรชัย  เหมือนเหลา
2. เด็กชายพัสกร  โล่ห์ชัย
 
1. นางผกายมาศ  ยะวงษ์ศรี
 
1449 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กชายธนกร  สายสอน
2. นายนิธิ  ยุวพรม
 
1. นางสาวพิทยา  ถาพร
2. นางรัชนี  สิงห์โท
 
1450 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงบุษยา  สัตยา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประกอบศรี
 
1. นายประยูร  ไชยวรรณ
2. นางบังอร  ไชยวรรณ
 
1451 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  รักพรม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุณไชย
 
1. นายปวรณัฏฐ์  จันทร์สว่าง
2. นางสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
1452 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายนที  สายสิน
2. เด็กชายสามารถ  จันทรภรณ์
 
1. นายทรงยศ  ภักตะภา
2. ว่าที่ร้อยตรีคง  จำชาติ
 
1453 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายพงศธร  นิ้วทอง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  แสนหวัง
 
1. นางเทพี  ไชยภักดี
2. นางวิจิตรา  ทัพซ้าย
 
1454 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงจิรประภา  กงทอง
2. เด็กหญิงลลิดา  อุณาภาค
 
1. นางสาวอุลัยพร  อุณาภาค
2. นายประยงค์  ทานะปัต
 
1455 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กชายดุษฎี  รุจสันต์
2. เด็กหญิงสรินยา  ขวาญทอง
 
1. นางนันทนา  วายทุกข์
2. นางนงนภัส  พสุมาตย์
 
1456 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงจิริชญา  วิชัยโย
2. เด็กหญิงสมหญิง  วัฒนกุล
 
1. นายโอภาส  เมฆา
2. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
1457 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำเดือย 1. เด็กชายสิทธิพร  อุ่นอ่อน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สารสุวรรณ์
 
1. นางทัศวรรณ  โลหา
2. นายทวีพงษ์  นนทรา
 
1458 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายรัฐนนท์  นนทะบุตร
 
1. นางสาวนภัสนันท์  คณาดี
 
1459 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายธัญกร  เปรมใจ
2. เด็กชายอานนท์  ธูปเศษ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คอแก้ว
2. นายธวัชชัย  บุญพิพัฒน์
 
1460 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1. เด็กหญิงนภาดาว   ไกยชาติ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผลสิน
 
1. นายประหยัด   ทองอ้น
2. นางรัชนีวรรณ  บุญทำนุก
 
1461 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงจุทาธิป  ปั้นทอง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  สัญญลักษณ์
 
1. นายโกวิทย์  บุญทา
 
1462 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 5