รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1. เด็กหญิงธิดาดาว  ตะนุมาตย์
2. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์จันทา
3. เด็กหญิงอารยา  เทียนขำ
 
1. นางยุวรี  วรสาร
2. นางสุชัญญา  กันภัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  พัฒนราช
 
1. นางสาวธิดาภัทร์  กาหาวงศ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. นายณัฐพงษ์  พุ่มเจริญ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จารุจิตร
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ไชยมาตร์
2. เด็กชายอรรถชัย  สุขเจริญ
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายณัชพล  คณาเสน
2. เด็กชายพิชิตชัย  ไชยธรรม
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กหญิงนัทภรณ์  สุพล
2. เด็กหญิงมัสยา  สุวรรณพันธุ์
3. เด็กหญิงมุกมณี  สุวรรณพันธ์ุ
 
1. นางพัชรี  รัตนวารีพันธุ์
2. นางสุภาวดี  โสมเกษตรินทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประทุมเลิศ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงปานดารา  พาหา
 
1. นางวิมล  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เถาว์โท
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาถาบุตร
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายธนกฤต  เรืองแสน
 
1. นางสุกัญญา  กะมุทา
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายศุภณัฐ  คามใส
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วดี
3. เด็กชายเอกรินทร์  บำรุง
 
1. นางผ่องพันธ์  เตาเงิน
2. นางเบญจพร  กาญจนสิงห์
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  บรรลือ
 
1. นายขันตี  กตัญญู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงฉัตราภา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงภัทรา  ลองจำนงค์
 
1. นางวิมลรัตน์  โฉมรักษ์
2. นางสาวนลัทพร  หลักบ้าน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้ววิชัย
2. เด็กชายกรวิทย์  ศรีคุณ
3. เด็กหญิงกัณธิมา  ศรีสุวรรณ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนศิษย์
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จันทรภรณ์
 
1. นายณัฐพล  ทองอ้น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  พิศชวนชม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายจักรี  ไกยสิทธิ์
2. เด็กชายธนพล  โสพระขรรค์
3. เด็กชายธีรวัฒน์  มณีวรรณ์
4. เด็กชายสหัสวรรษ  สุวะศรี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุดดาพงษ์
6. เด็กชายอานนท์  จัตตกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคง  จำชาติ
2. นายอนุวัฒน  ไชยโคตร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงปิยะนุสรณ์  ทนุพันธ์
 
1. นางอาภรณ์  ดารุนิกร
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายธนศักดิ์   พิพัฒน์
2. เด็กชายพิชญาชาญ   พารักษ์
 
1. นายทรงยศ  ภักตะภา
2. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ดารุนิกร
 
17 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลพาทย์
2. เด็กชายปรีดีศิริโชค  เจริญบุญ
 
1. นายทรงยศ  ภักตะภา
2. ว่าที่ร้อยโทนิพนธ์  ดารุนิกร
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงวราพร  คุณะชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สีลับสี
 
1. นายปวรณัฏฐ์  จันทร์สว่าง
2. นางสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงนงนุช  นามดี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ค้ำคูณ
3. เด็กหญิงแววตา  วังญาติ
 
1. นางนวลจันทร์  สุวรรณกูฏ
2. นางสาวเกษแก้ว  นามดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงขวัญจิต  บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  หลงทอง
 
1. นางสาวพรหมภรณ์  เผ่าพันธ์
2. นางสาวจันทรา  ศิลปรายะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. นายภานุชิต  จันสว่าง
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มีเพียร
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 1. เด็กหญิงชลิตา  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงปานตะวัน  วรานุุเคราะห์
4. เด็กหญิงปิยะพร  จันทร์ป้อง
5. เด็กหญิงปิยะภรณ์  วันทาวงค์
6. เด็กหญิงพัชราพร  สงค์แอ
7. เด็กหญิงภัทรภร  ใจแน่น
8. เด็กหญิงศศินภา  ทองมวล
9. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญมูล
10. เด็กหญิงอรุณ  วิริยภาพ
11. เด็กหญิงอศริยาพร  จันทรินทร์
12. เด็กหญิงเกตุศินีย์  สุทธิกาญจน์
13. เด็กชายเกษมสันต์  มงคลกุล
14. เด็กหญิงเจริญศรี  เทียมสุระ
15. เด็กหญิงเดือนฉาย  แก้วเพชร
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์อิน
2. นางสาวลักขณา  บุญภา
3. นางสาวสายชล  ธรรมโรจน์
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   เหมือนแก้ว
 
1. นางสุนิษา  ทานะปัต
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กชายศุภชัย  อุตรพรม
 
1. นางสาวอรสา   รักษ์มณี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สีบัวลา
2. เด็กหญิงวีราวรรณ  พลสติม
3. เด็กหญิงเพชรศิริญญา  โภคทรัพย์
 
1. นางสุภาพร  พรมวงค์
2. นางสาววิชชุตา  คลังกลาง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงปิยะวัลย์  เห็มสุข
2. เด็กชายศรศิลป์  สีวะกุล
 
1. นางมยุรี  บุดดาวงศ์
2. นางรัชดา  อุทโท
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญศรัทธา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชานวงศ์
3. เด็กหญิงดลยา  สมัธพงษ์
4. เด็กหญิงนุสรา  ซ้ายเส
5. เด็กชายศรศิลป์  สีวะกุล
6. เด็กหญิงศิริโสภา  ทำนุ
7. เด็กหญิงอรนุช  เรียนไธสง
8. เด็กหญิงเกวริน  วงศ์ตรี
9. เด็กหญิงเกษฎา  สัจธรรม
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญศักดิ์
 
1. นายจิรศักดิ์  ยุติรักษ์
2. นายศิริศักดิ์  ชัยธิสาร
3. นางรจนา  กันยวิมล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กชายสนธยา  สาระทา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงชยาภา  แสงสุริยนต์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สีเหมือน
2. เด็กหญิงพรชิตา  สาหล้า
3. เด็กหญิงวริญญา  เวฬุวนาธร
4. เด็กหญิงสิริมา  ต้นแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาพร  บัวคลี่
6. เด็กชายเจษฎา  ขวัญจ่า
7. เด็กชายเอกรินทร์  สุพรรณ์
8. เด็กชายเอกสิทธิ์  พื้นพรม
 
1. นางสาววรรยุพา   สาชิต
2. นางสาวพัชรินทร์  พิมพา
3. นางสาวลีนา  สารีแผลง
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงพรชิตา  สาหล้า
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   ภูบุตตะ
3. เด็กหญิงวริญญา  เวฬุวนาธร
4. เด็กหญิงสิริกร  วงษ์ไชยา
5. เด็กหญิงสิริมา  ต้นแก้ว
6. เด็กหญิงสุภาพร  บัวคลี
 
1. นางสาววรรยุพา  สาชิต
2. นางขวัญเรือน   สุริยะศรี
3. นางนิตยา  สามาอาพัฒน์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงนัธทมน  คงทน
 
1. นางรพีพร  จันทร์แจ้ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสภา
2. เด็กหญิงกัลยานณี  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงนำ้ฝน  จันทนัด
4. เด็กหญิงประภัสสร  เดชา
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เหมาะเจาะ
 
1. นางเบญจวรรณ  ช่วยสุข
2. นายสุภี  นามเข็ม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว  สุไชยแสง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว  สุไชยแสง
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กหญิงชุติมา  อมรรัตนโยธิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
3. เด็กหญิงนภัสสร  หาญณรงค์
4. เด็กหญิงนภาพร  เต็มใจ
5. เด็กหญิงพรณิภา  จันทร์งาม
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
7. เด็กหญิงสมฤทัย  โภคทรัพย์
8. เด็กหญิงสุธิดา  สุภาวงค์
 
1. นางนภารัตน์  แสนคุ้ม
2. นางนพรัตน์  เทศไทย
3. นางพัชรี  โสภากันต์
4. นายบุญเลิศ  รักจิตร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญยืน
2. เด็กชายฐานันดร  ไกยกิจ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ผิวทอง
 
1. นายบุญเลิศ  รักจิตร
2. นางพัชรี  โสภากันต์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงกนกพร   ธารีวงษ์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญไชย
 
1. นายสมนึก  ศรีสุวรรณ
2. นางวนิดา  ใจดี
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงกาญจนา  เสริฐศรี
2. เด็กหญิงวิภา  เข็มสุข
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ดำรง
 
1. นางจิราพร  ผลประเสริฐศรี
2. นางกันยลักษณ์  นวลอินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กหญิงฉันทนา  รื่นเริง
 
1. นางสมจิตร  เถาว์สอน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. นายธวัชชัย  รื่นเริง
 
1. นายอัศวิน  เชื้อวังคำ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายนครินทร์  ดำหนา
2. เด็กชายศตวรรษ  หมายสิน
 
1. นายสานิช  โสภา
2. นางรุจีรัตน์  บุดดาวงศ์
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญหาญ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ใจแน่น
3. เด็กชายสราวุฒิ  ราชวงศ์
 
1. นายสานิช  โสภา
2. นางลัดดาวัลย์  จำปา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำย่านาง 1. เด็กชายวิทยา  ทองเกลี้ยง
2. เด็กชายศุภณัฐ  พาหา
3. เด็กชายอนันต์  ลือขจร
 
1. นายสงวน  เถาว์โท
2. นายนิยม  สารราษฎร์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. เด็กหญิงนริศรา  บุตวงศ์
2. เด็กหญิงนิตยา   อุนาภาค
3. เด็กหญิงปัฐทพร  บุตรวงศ์
4. เด็กหญิงพิยดา  บัวศรี
5. เด็กหญิงศิรินภา  บุตรวงศ์
6. เด็กหญิงอรอนงค์  สุทธิวงศ์
 
1. ส.ต.ท.สุพรรณ  พุทธิวงศ์
2. นายสมประสงค์  จันทะศรี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นางสาวกิตติยาภรณ์   ยืนนาน
2. เด็กหญิงญาณี  เทียมทัศน์
3. เด็กหญิงณัฐฐิดา  หนูสิน
4. เด็กหญิงนฤบดินทร์  กลิ่นกล้า
5. นางสาวศิริอาภา  สารรัตน์
 
1. นางสาวธัญวรัชต์  พลเทพ
2. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1. เด็กชายพิสิษฐ์  แก้วโวหาร
 
1. นายธนงค์  กองอุดม
 
49 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1. เด็กชายกิตติชัย  ผาดาวงค์
2. เด็กชายทนุธรรม  มงคลกุล
3. เด็กชายธีระวิทย์  ทาดาสุข
 
1. นางศุภลักษณ์  คลังทอง
2. นางธีรารัตน์  พิกุลศรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายพงศพัศ  มาพงษ์
 
1. นางเพ็ญประภา  รักษาพล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนทอง
 
1. นางเพ็ญประภา  รักษาพล
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพิเชษฐ์ศิลป์  พึ่งหนู
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ไชย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สลักทอง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถาพร
3. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีสว่าง
4. เด็กหญิงภัทรา  จอมเกตุ
5. เด็กหญิงวนิดา  ทองพูล
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ไชย
2. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปานไพลิน  อรรคนันท์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินธิจักร
3. เด็กหญิงพัณณิตา  กุลสิงห์
 
1. นางมนัญญา  ลาหาญ
2. นางศิริปัญญา  ติณนรเศรษฐ์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพิเชษฐ์ศิลป์  พึ่งหนู
2. เด็กหญิงภัทรา  จอมเกตุ
3. เด็กหญิงสุุกัญญา  ศรีสำอาง
 
1. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
2. นายนภดล  จำปาเทศ
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายวัชรพล  คงประโดน
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สีสุวงษ์
 
1. นายวีรศักดิ์  พลที
2. นางธนารักษ์  สนธิหา
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริราช
2. เด็กชายสุเมธี  ศรีทัด
 
1. นายวีรศักดิ์  พลที
2. นายพัชรพงศ์  มีชัย
 
58 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวานอก
 
1. นางมยุลี  เกื้อทาน
 
59 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายกิตติธัช  สาระแสน
2. เด็กชายพงสิทธิ์  สุขาวงค์
3. เด็กชายมานะ  นาตา
 
1. นางสาวประไพร  บรรลุ
2. นางพรพรหม   สุภาพรม
 
60 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายนครินทร์  พระโสภา
2. เด็กชายอำนาจ  เพชรวิเศษ
 
1. นายวิโรจน์  ถีระพันธ์
2. นายสุวิทย์  ศรีบู
 
61 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายนริศ  สุขุมพันธ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แถวพันธ์
 
1. นางพรพรหม   สุภาพรม
2. นางมยุลี  เกื้อทาน
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายพิชิตชัย  เถาว์สอน
 
1. นางอาภรณ์  รุ่งเรือง
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวานอก
 
1. นางมยุลี  เกื้อทาน
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงนันทิวา  ธรรมวะรีย์
 
1. นางสุดใจ  พระโสภา
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงณัฐพร  สรรพทรัพย์
 
1. นางสาวประไพร  บรรลุ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงนภัสรา  บุญโสม
 
1. นายศรศักดิ์  ไชยมงคล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. นายมงคล  หาระไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  มะอาจเลิศ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กชายธนภพ  หมื่นกุด
 
1. นายทวีชัย  สวัสดิ์พล
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1. เด็กชายกฤษฎา  สีดาเสถียร
2. เด็กชายจิตติ  โกสัตถา
3. เด็กชายทักษิณ  ศีลาเกษ
4. เด็กชายธนพร  ด้วงแก้ว
5. เด็กชายนิมิต  บุญอุ้ม
6. เด็กชายวัฒนากร  สืบมา
7. เด็กชายวัฒนากร  สืบมา
 
1. นายจรินทร์  นันตะวัน
2. นางทับทิม  นันตะวัน
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1. เด็กชายนนทศักดิ์  อยู่สุข
2. เด็กชายสิริวัฒ  เงาวรรณ
3. เด็กชายเดชาธร  ปรุงธัญญพฤกษ์
 
1. นายวีระชัย  มณีเขียว
 
71 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงณพัทร  ณ ทอน
2. เด็กหญิงตะวัน  ณ ทอน
3. เด็กหญิงนิลวรรณ  อ้มชัย
 
1. นางลาวัณย์  พวงศรี
2. นางสาวอัชพรรณ  เสียงเสนาะ
 
72 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วโท
2. เด็กหญิงปาริสา  หาดี
3. เด็กชายอนันต์  แผงงาม
 
1. นางลาวัณย์  พวงศรี
2. นางสาวนัตติยา  พรมนต์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลุนสิน
2. เด็กหญิงกนกวิภา  เกตกุล
3. เด็กชายกฤษดา  การีวัฒน์
4. เด็กชายทักไท  จันทะโสม
5. เด็กหญิงทิพากร  โสคำภา
6. เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีระพรม
7. เด็กหญิงพิมนภา  บุญคง
8. เด็กชายพีระศักดิ์  วุฒิชัย
9. เด็กหญิงวิมลสิริ  อภิบาลศรี
10. เด็กชายวีระวัฒน์  วรรณุลัย
11. เด็กหญิงสาธิตา  หล่ำแขก
12. เด็กชายอมรรัตน์  พงษ์สิงห์
13. เด็กหญิงอรญา  เจริญสุข
14. เด็กชายอัติรุจ  สุขเมือง
15. เด็กหญิงอินทิรา  ทับทอง
16. เด็กหญิงเกวริน  พิมพ์อินทร์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  พูลศิริ
2. นางสาวกุศล  ไชยพันธ์
3. นางวงวาด  มาฆะเซ็นต์
4. นางสุวารี  สุขคณา
5. นายญาณสิทธิ์  สิงห์นาค
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทศธรรม
2. เด็กหญิงสุนิษา   สายสีดา
 
1. นางศศิวิมล  พุทธคู
2. นายธวัชชัย   จันดาวัลย์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงนภาฝัน   อินปะคำ
2. เด็กหญิงปิยธิดา   นิมูลชาติ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   มณีพรรณ
 
1. นางทิพวรรณ  มณีจักร
2. นายธวัชชัย   จันดาวัลย์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงผกาวัลย์  สำราญ
 
1. นางจงใจ  วุฒวัณณ
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันติจิตร
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  แสงรุ่ง
3. เด็กหญิงปริญาภรณ์  ภูตะเวช
4. เด็กหญิงปาลิดา  สมควร
5. เด็กหญิงษิตาพร  ดวงศรี
 
1. นางอุราพร  พันธ์บุตร
2. นางมณีรัตน์  สำราญ
 
78 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แพงโคตร
2. เด็กหญิงพิยะดา  แสนเลิง
3. เด็กชายภานุมาศ  ลาริมาตร์
 
1. นาง่เกษแก้ว  เสาร์แก้ว
2. นางสมหวัง  พิมพ์พรรค์
 
79 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กชายปัถยา  สีเหมือน
2. เด็กหญิงพรพิมล  ไกยนารถ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ภูมิแสง
2. นางศัลยา  โทนุการ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. นางสาวมยุรี  โทริพันธ์
 
1. นายชวลิต  ปาวะรีย์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. นางสาวสิรินาฎ  มลีรัตน์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เชื้อทอง
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  หงษ์ดำ
 
1. นางทองสอน  สุ่มมาตย์
2. นายจำเริญ  สุ่มมาตย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อินทร์ขาว
 
1. นายปัญญา  สวัสดิ์พล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีโคตร
 
1. นางจันทร์์ไพ  จารุจิต
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ชนะวงค์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  วงค์ขึง
3. เด็กหญิงสโรชา  ทองงาม
 
1. นางวัชรี  มูลสาร
2. นายสฤษดิ์  สุชิลา
 
85 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงธินัดมาศ  อัปกาญจน์
 
1. นางปวีณา  บรรธุปา
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงทยิดา  ไชยคำ
 
1. นางอรชร  กันภูมิ
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงทยิดา  ไชยคำ
 
1. นางอรชร  กันภูมิ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงวรรณ์นภา  ศรีแก้ว
 
1. นางคัมภีร์  ลันไธสงค์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวไข
 
1. นางบุญญมาลย์  แจ่มใส
2. นางภัทรานิษฐ์  ธงไชย
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุดไชยา
 
1. นางยุภา  บุญประชม
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. นายวันชัย  จรูญภาค
 
1. นายไพโรจน์  สมบูรณ์
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กชายวันเฉลิม  ห่วงแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  สมบูรณ์
 
93 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กชายสถิตย์  โสวาปี
2. นางสาวสุนันทา  บุญเมือง
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  พึ่งกุล
 
1. นายภมรินทร์  รัตนศรี
2. นางอธิชา  สามารถ
 
94 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. นายจักรชัย  สมปราง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สมสุข
3. นายสิทธิชัย  ศรศิริ
 
1. นายภมรินทร์  รัตนศรี
2. นางอมรรัตน์  วรรณโสภา
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลกันยา  กังวาลย์กูลการ
2. เด็กหญิงชนาภา  นามพิทักษ์
3. เด็กหญิงชนิดา  จันทพันธ์
4. เด็กหญิงทอฝัน  คำเพียวงศ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  มณีสาย
6. เด็กหญิงมลฤดี  กองแก้ว
7. เด็กหญิงรุจิรา  บุญประโสม
8. นายวิชชากร  เผ่าผม
9. เด็กหญิงศรินทรา  ภักดี
10. เด็กหญิงศิริพร   นอลา
11. นางสาวสิริวิมล  บุญวงศ์
12. เด็กหญิงสุณิชชา  พรมเยี่ยม
13. เด็กหญิงสุดา  เผ่าผม
14. นางสาวหยาดพิรุฬ  บุญยงค์
15. เด็กหญิงเปรมกมล  สีลาดเลา
 
1. นางอมรรัตน์  วรรณโสภา
2. นางสาวธีรวรรณ  รักโคตร
3. นายพิชัยศักดิ์  ชลกาญจน์
4. นายสุรินทร์  หงษ์คำ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1. เด็กหญิงกันนิกา  กุระจินดา
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทร์เจริญ
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  ดาช่วย
5. เด็กหญิงฐนิชา  บุตรงาม
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองแดง
7. เด็กชายสุรยุทธ  เรืองโสม
8. เด็กหญิงอินถุอร  ทองอ่อน
9. เด็กหญิงอุไรพร   ทองอ่อน
 
1. นางจริยาภรณ์   สิงห์ทอง
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายนิติภูมิ  สอนบุตร
2. เด็กหญิงเมธิตา  โคตรอ่อน
 
1. นายสุรทิน  รัตนรักษ์
2. นายจีรยุทธ  ภูมิภาค
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กชายอรรถพันธ์  นาคพันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ฉัตรวิไล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กชายวิระพล  ชอบทำทาน
 
1. นางสาวภัชราวดี  โฉมโสภา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงมณีแสงดาว  ค้อมสิงห์
 
1. นางสาวจริยาวรรณ  บุญคำ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองสีเหลือง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญศรี
3. เด็กหญิงนริสรา  ก่ำเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวาปี  ชาญกล้า
5. เด็กหญิงวิยะดา  สว่างเนตร
6. เด็กหญิงสุชาดา   บุญเรืองนาม
 
1. นางนราพร  บุญประสาร
2. นางนงนุช  บุพชาติ
3. นางพิมลรัตน์  บุตรมาศ
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กชายธนวัต   มุมทอง
2. เด็กชายศรัณภัทร  มนต์แข็ง
3. เด็กชายเกรียงไกร   มนต์แข็ง
 
1. นางภราดา   วิริยะพันธ์
2. นางอารียา   สุทธิประภา
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กชายศักดิ์ติญา  ทานะกาศ
2. เด็กชายศิริจิรพัฒน์  บุญเหลือ
3. เด็กชายอิทธิกร  เขาแก้ว
 
1. นายสง่า  จารุสิน
2. นายวิชัย  จำปาโท
 
104 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงกิตยา  สุขอร่าม
2. เด็กหญิงจินตนา  ร้อยลา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มูลเพ็ญ
 
1. นางวีรวรรณ  สิงห์งาม
2. นางสุรัตน์  ชาววัง
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายธนพร  นนทะลุน
 
1. นายผดุงศักดิ์   บุญเติม
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองศักดิ์
 
1. นางสุรัตน์  ชาววัง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1. เด็กชายชยันต์  บุตรจันทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สารสมัคร
3. เด็กชายชิณพัตน์  ธรรมชาติ
 
1. นายเสนอ  จันทสม
2. นายสุพินทร์  ศรีจันทร์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 1. เด็กหญิงชนาภา   ปฏิเวช
2. เด็กหญิงศิราณี   สีลาพัฒน์
3. เด็กหญิงเจนจิรา    งามขุนทด
 
1. นางพิสมัย  อิสระ
2. นางรัชนี  สามัคคี
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุระเพิ่ม
2. เด็กหญิงกิตติมา  วรลี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  โหงคำจันทร์
4. เด็กหญิงยุภาพร  อินลี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  นำภา
 
1. นางสำลี  ศรีพลาย
2. นายณัฐชัย  ศรีทอง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงกนกนภา  สายตา
2. เด็กหญิงกุลสตรี  มูลจุล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศูนย์คูณ
4. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  บุญหาญ
5. เด็กหญิงดวงใจ  บุญโท
6. เด็กหญิงทศวรรณ  ชาริหอม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสะอาด
8. เด็กหญิงนิภานันท์  ทองแลง
9. เด็กหญิงประภัสรา  สุขวงค์
10. เด็กหญิงปวีณา  บุตรพรม
11. เด็กหญิงพิจิตรา  โกสัตถา
12. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วเนตร
13. เด็กหญิงสุวิฎา  ปาบุตร
14. เด็กหญิงอภิชญา  ตระทอง
15. เด็กหญิงอรพรรณ  อุทธา
16. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สีแสง
 
1. นางฐาณุการณ์  แก้วกานก
2. นางสาวธิดารัตน์   บัวลา
3. นายประเสริฐ   บัวลา
4. นายจรูญ  กาเผือก
5. นายเสน่ห์  รัตนศรี
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงปณวรรณ  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินชิด
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุณิสา  สุริราช
3. เด็กชายอานนท์  บุระวงศ์
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงธิติมา  สุดามาตร
 
1. นางพิกุล  ทาหอม
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กชายรวิพล  สัจจะ
 
1. นางวิไลพร  ทะนงค์
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดี
 
1. นางกันยา  โพธารินทร์
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงสุภาพร  รอดเหลี่ยม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ตาแก้ว
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุนัทรี  ศรีระวัฒน์
 
1. นายมงคล  บุญทน
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายกรินทร์  เชิดรัมย์
2. เด็กชายกฤษณะ  ลาภาพันธ์
3. เด็กหญิงจิรดาพร   จารุจิตร
4. เด็กหญิงจิรัชยา  มาระแสง
5. เด็กหญิงนริศรา  ธรรมวงศ์
 
1. นางบังอร  ชาววัง
2. นางสาววิลาวัลย์  กานานนท์
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  พอใจ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  นุกาศรัมย์
 
1. นางอัฉราภรณ์  จันทศิลป์
2. นางดวงตา  โยริพันธ์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นายศุภชัย  มุทาพร
2. นายสุริยา   จันดาวงศ์
3. เด็กชายเพชรพนา   พันธ์ทอง
 
1. นางอัฉราภรณ์  จันทศิลป์
2. นางดวงตา  โยริพันธ์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงนาตยา  ปัตถาพันธ์
2. นางสาวประภาพร   วงษ์ชาติ
3. เด็กชายมาริษา  ศีสุตะ
 
1. นางอัฉราภรณ์  จันทศิลป์
2. นางดวงตา  โยริพันธ์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงกชกร  มิลภา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ขุมเงิน
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงศรี
2. นายวีระเดช  พินิจพล
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงกุสุมา  ปฏิเวทย์
2. เด็กหญิงศศิธร  นาคกุนชร
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงศรี
2. นายวีระเดช  พินิจพล
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงจิราภา    ไกยกิจ
2. เด็กหญิงนิจจารีย์   ไชยเลิศ
3. เด็กหญิงนิตติยา  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงปริมประภา   ถามะพันธุ์
5. เด็กหญิงพรเจริญ  คณาสาร
6. เด็กหญิงวิชุลดา   วงศ์แก่น
 
1. นางสาวภัทราวรรณ์   แสงพันธุ์
2. นางผ่องเพ็ญ   กีกอง
3. นางอรพิน   สุขกุล
4. นางเสาวภาคย์   อามาตย์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กระจ่างใจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  แสงกล้า
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กล่อมพระทัย
4. เด็กหญิงมลิวัลย์  เหรียญทอง
5. เด็กหญิงสุธิดา  คันธะจันทร์
6. เด็กหญิงอาทิตยา  จารุไชย
7. เด็กหญิงอิทธิพร   วงศ์หาราช
 
1. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
2. นางสาวภัทราวรรณ์  แสงพันธ์ุ
3. นางยุพิน  ใสบาล
4. นางวราพร  พลกระจาย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. นางสาวชฎาพร  ภาระสุข
2. เด็กหญิงประภัสรา  คณาสาร
3. เด็กชายอนุสรณ์  วรรณพัฒ
 
1. นางยุพิน  ใสบาล
2. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กชายธีระพัทร  ทองชุม
2. เด็กหญิงมานิตา  สุดาชม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามภัยสงค์
 
1. นางจินตนา  อำนาจวรรณพร
2. นางจิรนันท์  อั้งดา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 1. เด็กชายชุมพล   วรรณประภา
2. เด็กชายณรงฤทธิ์   แพงจ่าย
3. เด็กชายปกาสิทธิ์   แก้วหลวง
4. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณพฤกษ์
5. เด็กหญิงศุจินทรา   คำผาลา
6. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย   อาจธะขันธ์
7. เด็กชายสิงหา   มารัตน์
8. เด็กหญิงสิลิลทิพย์   ศรีสุข
9. เด็กหญิงอรชพร   โสดา
10. เด็กชายอรรถพล   บุญจั้ง
 
1. นางวราภรณ์   ชุมรัตน์
2. นางสาวรัญชิดา   ไชยเสนา
3. นางสาวอมรรัตน์   บัวพัฒน์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงมุฑิตา  วงษ์จันทร์
 
1. นายสุนทร  วงษ์จันทร์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญเสริม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  รัตนะคำ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พิมจักร
 
1. นายทวีศักดิ์  คงโภคา
2. นางสาววิไล  สิงห์แก้ว
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ราศี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทองแสน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธารินทร์
4. เด็กหญิงประกายการ  แสนเมืองชิน
5. เด็กหญิงมนฑิรา  ทองชุม
6. เด็กหญิงสิริมณี  สุริพล
7. เด็กหญิงสุนันทา  พร้อมสุข
8. เด็กหญิงอัญชรี  ภิญโญขวัญ
9. เด็กหญิงอินทิรา  จำนงค์
10. เด็กหญิงอินทิราณี  เรียบเรียง
 
1. นางช่อผกา  ทองสัน
2. นายไพรัช  เอกศรี
3. นายณัฐวุฒิ  โล่ห์คำ
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงสิริมณี  สุริพล
 
1. นางมยุรี  ลูกบัว
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อาวะชัย
 
1. นางสาวศิราณี  พันธุ์เลิศ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนา  ขวัญมิ่ง
 
1. นางสาวศิราณี  พันธุ์เลิศ
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุวะรักษ์
 
1. นางกนกวรรณ  บรรลือหาญ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายสงกรานต์  โพธิ์ศรี
 
1. นางวิจิตรา  ทัพซ้าย
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิ่งมงคล 1. เด็กชายธิตินันท์  ทวีบุตร
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ดอกคำ
 
1. นายเสน่ห์  กาเล็ก
2. นางกาญจนา  วรชินา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กหญิงสุทธิพร   พิมพะสุทธิ์
 
1. นางวาสนา   สุริยะวรรณ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1. เด็กชายทรงพล   แสงนวล
2. เด็กชายวรฉัตร   แสงนวล
3. เด็กชายวิทูรย์   จรลี
 
1. นางสาววงค์เดือน   ศรีลาพัฒน์
2. นางปิยภรณ์  มะอาจเลิศ
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงสุวิดา  โคกโพธิ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  บุญจอง
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเคล้า
2. เด็กหญิงกฤษณา  สอนพงษ์
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลโกทา
4. เด็กชายกันตินันท์  กาฬเกษ
5. เด็กชายกิตติคม  พรมทา
6. เด็กชายกิตตินุกูลย์  มาพงษ์
7. เด็กชายคมสันต์  ปรือทอง
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีสุวงษ์
9. เด็กหญิงชลธิชา  แสงอ่อน
10. เด็กชายชานนท์  บุตรสีทา
11. เด็กหญิงทัศนีย์  ขันทะวิชัย
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  ไชยโยธา
13. เด็กชายธนโชติ  สาโสม
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญหาญ
15. เด็กหญิงพรนภา  พลแสน
16. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วกล้า
17. เด็กหญิงพิสุทธิณี  ป้องกก
18. เด็กหญิงมนธิชา  วรรณโสภา
19. เด็กหญิงมลชนก  แสนเลิง
20. เด็กหญิงรัตตกุล  รักษาสัตย์
21. เด็กหญิงราตรี  ปรือทอง
22. เด็กชายวิตศรุต  พิมพารัตน์
23. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เมฆเสน
24. นายศรชัย  แวววงศ์
25. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงโสภา
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  รื่นเริง
27. เด็กหญิงสุวิดา  โคกโพธิ์
28. เด็กชายอนุชิต  ไกยะวินิจ
29. เด็กชายอภิวัฒน์  ทวีรัตน์
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญจิตร
31. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนเลิง
32. เด็กหญิงอรัญญา  รักษาสัตย์
33. เด็กหญิงอัจฉรา  มีเพียร
34. เด็กชายเจตริน  แสงอ่อน
35. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พลแสน
36. เด็กชายเธียรสุรัตน์  สีสุวงศ์
37. เด็กหญิงเมภาวดี  ทองแลง
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สว่างเนตร
 
1. นายคมเพชร  โพธารินทร์
2. นายคำไผ่  ธรรมรักษ์
3. นางวรรณภา  เลิศล้ำ
4. นางทิพย์ปภาดา  อุปัญญ์
5. นางสาวเบญจพร  ทัดเทียม
6. นางสาวรัชนีกร  คำจันทร์
7. นางสาวบุญประครอง  เบ้าคำ
8. นายเฉลิมวรรณชัย  สุยะรัตน์
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงณัฐธัญญา  รักษาสัตย์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ทองห่อ
 
1. นางทิพย์ปภาดา  อุปัญญ์
2. นางสาวธนัญพร  พละโพธิ์
 
143 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกอบดาว  บุษรากรณ์
2. เด็กชายธนพล  ร่มขวา
 
1. นายรุ่งเรือง  ไชยคำ
2. นางเจษฎาพร  สุทธินนท์
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. นายทศพร  พิมพนาม
2. นายนิรัน  พิลาทอง
 
1. นายรุ่งเรือง  ไชยคำ
2. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธีระชัย  ชาวตระการ
2. เด็กชายภานุวัตร  ไขบรรเทา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  วิลามาศ
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายพีรเดช  บาระมี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชาคริต  ถมยา
2. เด็กชายอรรถพล  พิมพรัตน์
3. นายเกรียรติศักดิ์  ดาลัย
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายไพรัตน์  แสงงาม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 1. เด็กชายกฤษฎา  ยุตกิต
2. เด็กชายตนุภัทร  บุญเหลือ
3. เด็กชายธนายุทธ  พิมเสน
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  แต้มทา
5. เด็กชายสรสิทธิ์  ศิวะวงศ์
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์งาม
7. เด็กชายอธิวัฒน์  สุทาศิริ
8. เด็กชายอนุชิต  แต้มทา
 
1. นายชัยชาญ  พิมพ์ตรา
2. นายวิเชียร  สำโรงแสง
3. นายวันชัย  ทองพรม
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายธนกฤต  บุญตาม
2. เด็กชายธรากร  แสงอ่อน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กาเผือก
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางสาวพรศิริ  ทองล้วน
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิศคำ
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รัตนศรี
2. เด็กชายชฎาพร  วิเศษหอม
3. เด็กหญิงรัตติญา  วรรณโสภา
 
1. นางสาวนิจศิลป์  รัตนศรี
2. นางสาวนงนุช  โล่ห์คำ
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  โทบุดดี
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายคมศร  ศิริอินทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  พึ่งกุล
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ขาวสอาด
2. นายเฉลิมวรรณชัย  สุยะรัตน์
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายชาญนรงค์  โล่ห์คำ
2. เด็กชายศรายุธ  ดำมา
3. เด็กชายอดิชัย  ศรีมาลา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หาญจิตร
2. นางพัดสิน  ดำมา
 
154 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มจิต
2. เด็กชายนพรัตน์  พงศ์ศรี
3. เด็กชายประดิษฐ์  บุญเหลื่อม
4. เด็กชายปิยะ  บุญจุฬา
5. เด็กหญิงพัชรีญา  ชิณสิทธิ์
 
1. นางไพวรรรณ  ลิวงค์ศา
2. นายอนุสรณ์  สิงห์แก้ว
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1. เด็กหญิงจิราพร  สาเลิศ
2. เด็กหญิงณิชากร  ผลกอง
3. เด็กชายวริศรา  ไพรจิตร
4. เด็กหญิงวิจิตรา  อุ่นอก
5. เด็กหญิงอรยา  สันตะวงศ์
 
1. นางไพวรรรณ  ลิวงค์ศา
2. นางสุรีพร  ศรีบู
3. นางสาวอรเกษม  สารโท
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงเนื้อทอง   ผลเจริญ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นานวลคำ
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจิตราวรรณ  ลอยหา
 
1. นางยุทิพร   แก้วขวัญ
 
158 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายนภดล  หมอกวงค์
2. เด็กหญิงนภิสา  อิ่มเพ็ง
 
1. นางยุทิพร   แก้วขวัญ
2. นางสาวพัชราภรณ์  นานวลคำ
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  จันดาวรรณ์
2. เด็กชายกฤษฎา  สมอบ้าน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมสวัสดิ์
4. เด็กหญิงกาญจนีย์  พิมพสุทธิ์
5. เด็กชายกิตติภพ  ขันทวัฒน์
6. เด็กชายจตุรวิช  วุฒิพันธ์
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กัณหาวัน
8. เด็กชายณัฐดนัย  วิสาระพันธ์
9. เด็กชายพีระพัฒน์  จันดาวรรณ
10. เด็กชายภูมินทร์  พรมสุวงศ์
11. เด็กหญิงมัลลิกา  อักษรพิมพ์
12. เด็กชายลิขิต  แสงนวล
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ดาราจันทร์
14. เด็กชายวุฒิชัย  เวียงสีมา
15. เด็กชายศุภกิตติ์  อาษาสิงห์
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวสิงห์
17. เด็กชายสุรวิช  ธิษาไชย
18. เด็กชายสุรศักดิ์  ฤทธิทักษ
19. เด็กหญิงเกษมณี  อาษาสิงห์
20. เด็กชายเอกพล  พลดงนอก
 
1. นางรัตนาภรณ์  นนทวัน
2. นางฉวีวรรณ  บาระมี
3. นางอนุสรณ์  โกมลวรรค
4. นายชาติชาย  บาระมี
5. นางวาสนา  ธิษาไชย
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกรรณกรณ์  จันทร์แดง
 
1. นายอาทิตย์  รากวงค์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พรมกสิกร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงจิริชญา  วิชัยโย
2. เด็กหญิงสมหญิง  วัฒนกุล
 
1. นายโอภาส  เมฆา
2. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายพยัตวาทิน  สุดดี
2. เด็กหญิงเอื้อนอรรถสอน  ลาภสาร
 
1. นายโอภาส  เมฆา
2. นางประไพ  พันธุ์มณฑา
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กายกูล
 
1. นางศิรินัดดา  นาแพง
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงงามสิริ  ภูษา
 
1. นางมนัส  อุปนิสากร
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธันย์ญดา  จันทะพันธ์
 
1. นางรุจิรา  ตุ้มมล
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อทาน
 
1. นายภัทรเดช  อุนาภาค
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพงศ์ประวีณ์  รัตนศรี
2. เด็กหญิงพรรณสิริ  สระโสม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีบู
 
1. นางสาวอรุณี  อนุพรรณสว่าง
2. นางบังอร  กาญจนาภา
 
169 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายวรณ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คณาทอง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวอรุณี  อนุพรรณสว่าง
2. นางสาวอมรรัตน์  ผลสิน
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  จันใด
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทานะสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัทธิรา  ไชโยรักษ์
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  แผนมะหิงษ์
5. เด็กหญิงยุวธิดา  แสนยำ
 
1. นายพงศ์วัฒนา  สืบสิงห์
2. นางอภิญญา  สืบสิงห์
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วรรณพิมพ์
 
1. นายไพศาล  สายวรณ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  กะมุทา
 
1. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลภพ    เบ้าหล่อ
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  นีระเนตร
3. เด็กหญิงกีรติกานต์   โนนสูง
4. เด็กหญิงจิรัชญา  นนทบุตร
5. เด็กชายชนัญญู  วันทนียกุล
6. เด็กหญิงชัญญา   ชิดดี
7. เด็กชายญาณพัฒน์   สุนาวงค์
8. เด็กหญิงญาณัฐฑาห์   รัตน์ผกาภรณ์
9. เด็กหญิงดารารัตน์   มงคลศิลป์
10. เด็กชายทรงสุทรรสน์   ปัญญาศรี
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์   วุฒิเศลา
12. เด็กหญิงธันยมัย   สิงหาวงค์
13. เด็กชายธิติพันธ์   ปรากฏ
14. เด็กหญิงนัทธมน   บุตรสาร
15. เด็กชายปฐวี   กมลรัตน์
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์   สายลุน
17. เด็กหญิงประทินทิพย์   กาเผือก
18. เด็กชายปิยะฉัตร   ไชยศรี
19. เด็กหญิงพงศภัค   ไชยพันธ์
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์   กัลยาพันธ์
21. เด็กหญิงพิชยานัฐ   ไชยบุระ
22. เด็กหญิงฟ้าประทาน   เครื่องหอม
23. เด็กชายภานุพงศ์   กุลสุข
24. เด็กหญิงภิยดา   ลุนชิตร
25. เด็กชายภโวทัย   เจริญชัยสงค์
26. เด็กชายรัชศักดิ์   แสนอุบล
27. เด็กชายวรวิทย์   พันธการ
28. เด็กชายวรากร   นนตะสี
29. เด็กหญิงวริยา   รัตนพิทักษ์สุข
30. เด็กหญิงศศิธร   ทำนุ
31. เด็กหญิงสุมินทรา   คณาสาร
32. เด็กหญิงอธิชา   ศิริรัตนภูมี
33. เด็กหญิงอภัชชา   หูวอง
34. เด็กหญิงอารยา   สุวไกร
35. เด็กชายอิงครัต   อุปริวงศ์
36. เด็กหญิงเปรมศินีย์  จันทรภูมี
37. เด็กชายเมธัส   แซ่ตั้ง
38. เด็กหญิงเย็นธิวา   พรมชาติ
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ทาระวงษ์
40. เด็กชายเหมราช   สุขสำราญ
 
1. นายรัชมัง   แสนวงค์
2. นางรุจิรา   ตุ้มมล
3. นางอังสนา   ภาระเวช
4. นางพิสมัย   ศรีพุทธรินทร์
5. นายเสรี  ศรีพุทธรินทร์
6. นายมรกต  อุปนิสากร
7. นายจักกริช  พรมเสน
8. นายอิสระพงษ์  วริวงศ์
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายมนปกรณ์  แก้วอ่อน
 
1. นายรัฐศาสตร์  คุณสมบัติ
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธวิชชากุล  โลหะสาร
 
1. นายพีรภัทร  หินแก้ว
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพงศภัค  ดวงศรี
 
1. นางสุภาพร  ศรีภา
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
 
1. นางสุภาพร  ศรีภา
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร
 
1. นางสาวชนิดาภา  ทองทั่ว
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แกมแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพิศา  พลสีหา
3. เด็กหญิงศลาวดี  นนทพรม
 
1. นางสุดคิด  มานะบุตร
2. นายภูวดล  มานะบุตร
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองสุข
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยพันธ์
 
181 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชนัดดา  กาฬจันทร์
2. เด็กชายพงศภัศ  ทองเกตุ
 
1. นางสาวปิยพร  สีหา
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายชัยญะ  วิถารพรรณ์
2. นายนนทศักดิ์  อบรม
 
1. นายอำนาจ  บาระมี
2. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. นายจิรภัส  คำอุ่น
2. นายจิรภาส  คำอุ่น
3. เด็กหญิงญานิศา  ชัยน้อย
4. นางสาวสุธาพร  จันทวรรณ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์ก่อ
 
1. นายมานพ  ฤาไชย
2. นางสาวณฐมน  เสี้ยวทอง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นางดรุณี  จันละมา
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปวีร์อธิชา  หน่อแก้ว
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  อำนาจศิริโชติ
 
1. นางสาวโสมสุดา  ยอดสวย
2. นางสาวกวินฑิตา  สุภิวงศ์
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายอัครปราชญ์  ช่วยสุข
 
1. นางสุภาภรณ์   ปัดนา
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  ดิเรกโภค
 
1. นางสาวนาฎสินี  โพธิสาร
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อัศวภูมิ
 
1. นางบังอร  บุปผาชาติ
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกุศลสิริ  โทนุการ
2. เด็กหญิงชนิสรา  สุรักษ์
 
1. นางพิไล  อุตส่าห์
2. นางพิไล  อุตส่าห์
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  อารีสนั่น
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
3. เด็กหญิงนราภรณ์  สุดตา
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัดร้าย
5. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำทอง
 
1. นายยงยุธ  หินอ่อน
2. นางกมลทิพย์  วระสุข
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปุณณภา  พรมรักษ์
 
1. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลิตา  โคตรหลักคำ
 
1. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
2. เด็กหญิงชลิตา  โคตรหลักคำ
3. เด็กชายธีระวัฒน์  โพธิสิงห์
4. เด็กหญิงปีใหม่  เผ่าหอม
5. เด็กหญิงปุณณภา  พรมรักษ์
6. เด็กหญิงปุณมาส  ผิวขำ
7. เด็กหญิงพิริยารัตน์  รสจันทร์
8. เด็กชายริษฎี  พลประดิษฐ์
9. เด็กหญิงอาพาภร  คำทอง
 
1. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
2. นางดลฤดี  โสภากันต์
3. นายสมหมาย  จักรชัย
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
2. เด็กชายเอกรัตน์  ยอดธรรม
 
1. นายดำรงค์  พระสุรัตน์
2. นายธนราช  ไชยสิทธิ์
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายศุภกฤต  ไชยแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์   อินทร์อร่าม
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพีรพล  ไพจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญดก
2. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
3. เด็กหญิงจิตลดา  กันยะมาสา
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
5. เด็กชายชนาธิป  จันดา
6. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทะเนตร
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุมโทน
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  สิริจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐปัชณิภรณ์  บัวสิงห์
10. เด็กชายตนุภัทร  ดวงจันทร์
11. เด็กชายธีระพร  บุญดก
12. เด็กหญิงนฤมล  สีเสน
13. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุยงค์
14. เด็กหญิงปภัสสรา  เดชเสน
15. เด็กหญิงพรพรรษา  ธนาคุณ
16. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญจูง
17. เด็กชายพีรพล  ไพจิตร
18. เด็กชายมนตรี  พิมพ์รัตน์
19. เด็กหญิงรวิวาร  พลแสน
20. เด็กหญิงศศิโสม  แก้วศรี
21. เด็กชายศุภกฤต  ไชยแสง
22. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดำบรรพ์
23. เด็กหญิงสิริยากร  คงทน
24. เด็กชายสุทธิพงษ์  สิงหา
25. เด็กชายอนันต์  จูมจี
26. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญน์
27. เด็กหญิงอริสา  ก้อนทอง
28. เด็กหญิงเกวริน  แสนหวัง
29. เด็กหญิงเกียรติญา  สมควร
30. เด็กชายเทพทัต  พรมภูศิลาคม
 
1. นางดลฤดี  โสภากันต์
2. นางประคอง  อินทร์อร่าม
3. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
4. นางสาวทิพภา  คุณวุฒิ
5. นางปราณี  ช่วงโชติ
6. นางสาววันวิสา  ธนาคุณ
7. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐปัชณิภรณ์  บัวสิงห์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  อัคฮาด
3. เด็กหญิงเจริญทรัพย์  มงคลกุล
 
1. นางจารุณี  บัวสิงห์
2. นางกมลทิพย์  วระสุข
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีแย้ม
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  การกล้า
3. เด็กหญิงปัทมา  อ่วมรัมย์
 
1. นางปราณี  ช่วงโชติ
2. นางดลฤดี  โสภากันต์
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงอรญา  พุทธศาวงค์
 
1. นายศักดิ์ระพี  ศรีภิรมย์
 
203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงฟ้าปทุม  ถาพร
2. เด็กหญิงมณประภา  รื่นเริง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสุวงษ์
 
1. นางสาววรรณพร  แสงพันธุ์
2. นางนวภรณ์  อุตมะ
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กชายจักรพงศ์  วันทาพงษ์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ใจแน่น
3. เด็กหญิงอารยา  สุวะโสภา
 
1. นายจิรวัฒน์  กุลสุขภาค
2. นางสาววรรณพร  แสงพันธ์
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กชายสาคร  ทองเฟื่อง
 
1. นายณรงค์  ศิริอำนาจ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กชายคำพา  สุดสูง
2. เด็กหญิงปฑิตตา  นนทะวงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเฟื่อง
 
1. นางสาวศิริกมล  สมวงศ์
2. นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 1. เด็กหญิงจิราพร  สาเลิศ
 
1. นางไพวรรรณ  ลิวงค์ศา
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษดา  ไชยธรรม
2. เด็กชายจิตเมตร  ไพรจิตร
3. เด็กหญิงฐานิดา  หงษา
4. เด็กชายณัฐนันท์  ปวงสุข
5. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมั่น
6. เด็กชายตะวัน  กุดเป่ง
7. เด็กชายธนากร  ดาศรี
8. เด็กชายนันทวุฒิ   พงษ์ศรียา
9. เด็กชายปฏิวัติ   ประกอบสันต์
10. เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิลาวุฒิ
11. เด็กชายพีระพล  โยคณิต
12. เด็กชายภานุพงษ์  โคตรการ
13. เด็กชายภูริภัทร  ไชยอุตม์
14. เด็กหญิงวนิดา  นนทะลุน
15. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญปราบ
16. เด็กชายวีระพงษ์  ทองดา
17. เด็กหญิงสกุลทิพย์  สุตะภักดิ์
18. เด็กชายสมพงษ์  โคตรบุดดี
19. เด็กชายสุทัศน์   บุตรภักดิ์
20. เด็กหญิงอารียา  ตุ้มทอง
 
1. นายจำนงค์  บุบผากัณฑ์
2. นางพรศรี  โสภาพรม
3. นายวีระเดช  คูณมา
4. นายคำกร  จารุจิตร
5. นายอดิศักดิ์  นวลวรรณ
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กชายฟ้าสาง  เข็มแก้ว
 
1. นางนิภาวรรณ  บุญเมือง
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางนิภาวรรณ  บุญเมือง
 
211 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กหญิงขนิษฐ์รัฐ  วงค์คำจันทร์
2. เด็กหญิงนัชชา  วงค์จันทา
3. เด็กหญิงนุชวรา  จันทร์สวาท
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เสนพันธ์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พิมะทา
6. เด็กหญิงโพธิสมพร  บุตรคุณ
 
1. นางสุรีพร  เมตตาริกานนท์
2. นางสาวสมประดี  แสงโพธิ์โค
3. นางสาวพรรณกร  หมื่นแสน