สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำแคน สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63.66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวิสุดา  ริกำแง
 
1. นางเพ็ญศรี  อองตัน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 23 1. เด็กหญิงจิระนัน  ลองดอน
2. เด็กชายวิชยุตม์  สมสนุก
 
1. นางเกษชฎา  สนนา
2. นายปรีชา  เจริญรบ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงชรุตา  รัตนเทพ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฉายประดับ
 
1. นายปรีชา  เจริญรบ
2. นางเกษชฎา  สนนา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ท่าโทม
2. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  พานสมบูรณ์
3. เด็กหญิงวรนุช  จรูญแสง
 
1. นางเกษชฎา  สนนา
2. นายปรีชา  เจริญรบ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ฤทธิ์จำรัส
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์บุตร
3. เด็กชายธนากร  อยู่สุข
 
1. นายปรีชา  เจริญรบ
2. นางเกษชฎา  สนนา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.2 ทอง 18 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นะทอน
 
1. นายบุญเพ็ง  อ่อนน้อม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 13 1. เด็กชายกรวิชญ์  คุณธรรม
 
1. นายบุญเพ็ง  อ่อนน้อม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 16 1. เด็กหญิงอภิสรา  อุปเสน
 
1. นายบุญเพ็ง  อ่อนน้อม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.75 ทอง 21 1. เด็กหญิงปุณิกา  อองตัน
 
1. นายบุญเพ็ง  อ่อนน้อม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ราษี
2. เด็กหญิงพัชรา  นะทอน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  นาเวียง
4. เด็กหญิงสุธิณี  อินลี
5. เด็กชายสุภกิจ  ฤทธิ์ประดิษฐ์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินลี
 
1. นายวีรชล  บุพศิริ
2. นายปรีชา  เจริญรบ
3. นายสุพิทธาพร  ไชยวาน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.3 ทอง 12 1. เด็กชายกฤษดา  สีโสภา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พูลแสวง
3. เด็กชายโสพลวนิช  พลท้าว
 
1. นายปรีชา  เจริญรบ
2. นายสุรพงษ์  ศรีสุโพธิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐชนันต์  มืดพา
2. เด็กหญิงปวันวตา  มูลแก้ว
3. เด็กหญิงวิชญา  ขันนาเลา
 
1. นายสุรพงษ์  ศรีสุโพธิ์
2. นางสาวนงค์ลักษณ์  ลามคำ