สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณดา  วิถมปัด
2. เด็กหญิงพรชิตา  ภาโนมัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมุดตะโสภา
 
1. นางสาวศิริพร  เพ็งสว่าง
2. นายพักตร์  สวยวัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72.6 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลลดา  จันทะรังษี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทำมา
3. เด็กหญิงวณรินทร์  ลิ้มเลิศ
4. เด็กหญิงวิยดา  นามวงษา
5. เด็กหญิงอารยา  กุญชรคีรี
 
1. นางอรทัย  หงษ์ทอง
2. นางพัชณี  ผลจิตร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.33 ทอง 23 1. เด็กชายกิตติศัพท์  มัธยม
2. เด็กหญิงชัญญา  ธุรี
3. เด็กหญิงนรกมล  ศรีพุทธา
4. เด็กชายภัทรพงษ์  พลภักดี
5. เด็กชายวรวัฒน์  ดีอันกอง
 
1. นางสาวแอนนา  ซาแสงบง
2. นางหวานใจ  สบายสูงเนิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง 11 1. เด็กชายปัญญา  ทองผา
 
1. นางสุดใจ  จันทร์บาง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์โนนแซง
2. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ลี้
 
1. นางอุไรวรรณ  ชำนาญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สิทธิสาร
 
1. นายประกาศิต  คำวะเนตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75.33 เงิน 18 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำนิล
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คึมยะราช
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายประทีป  วงค์เพ็ญ
2. เด็กชายเต๋อเส็ง  ออดไธสงค์
 
1. นายจักรี  จันดี
2. นายประกาศิต  คำวะเนตร
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75.3 เงิน 18 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทองผา
 
1. นายสเกน  เทพเสนา