สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงรัตนาภา  รัตนวิจิตร
 
1. นางขวัญตา  บัวทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงถิรดาพร  สุขจิตร
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  จะหลาบหลอง
3. เด็กหญิงวราพร  ทุมจันทร์
4. เด็กหญิงวิสุตา  วิทเวช
5. เด็กหญิงศรินดา  จันทร์เขียว
 
1. นายมั่น  เพ็งวงศา
2. นายขวัญชัย  จันทร์เพ็ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงวิชญาพร  นวลเพ็ญ
 
1. นายณรงค์  สุวรรณเขต
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80.33 ทอง 19 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  มงคลนำ
 
1. นางสาวนิชานันท์  สิงห์การ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิยดา  ปุยะบาล
2. เด็กหญิงมณเฑียร  อินธิจักร์
 
1. นายเศรษฐา  สิมมาโคตร
2. นางสาวแววตา  นาคประสิทธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญกลิ่น
2. เด็กหญิงเมธิณี  พิลาล้อม
 
1. นางแววตา  นาคประสิทธิ์
2. นายวิฑิต  ยี่สารพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  นามไพสงค์
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  ทุมจันทร์
3. เด็กหญิงวีรสุดา  เทพนา
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ราชโยธา
2. นายสมพร  ศรีโสภา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิรินดา  นวลเพ็ญ
 
1. นางสาวสนธยา  วิบูลย์ศิลป์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นันโท
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ยิ่งยืน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายปริญญาวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ยิ่งยืน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.3 ทอง 14 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  มีศรี
2. เด็กชายเมธา  พิลาล้อม
3. เด็กหญิงโสธิดา  โคกศรี
 
1. นายมั่น  เพ็งวงศา
2. นายประหยัด  จะหลาบหลอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายชญานนท์  อุนาราช
2. เด็กหญิงประวีณา  พิมพ์ภักดี
3. เด็กหญิงพรนภา  ไชยรักษ์
4. เด็กหญิงภานุมาศ  เนตร์จันทร์
5. เด็กหญิงวิจิตรา  พรรษา
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กลมเกลียว
 
1. นางดวงเดือน  สิมมาโคตร
2. นายเศรษฐา  สิมมาโคตร
3. นางแววตา  นาคประสิทธิ์
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนิกานต์  งิ้วลาย
 
1. นางนิลวรรณ  พลไทย
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภัทร  เบ็ญหมูด
2. เด็กชายอภิชานันท์  แก้วยา
3. เด็กชายอภิไชย  อินคำปา
 
1. นางประคอง  กลิ่นจันทร์
2. นางนฤมล  สุทธิบรรจง
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ราษี
2. เด็กหญิงชลธิดา  สมัตถะ
3. เด็กหญิงวรัชยา  มีศรี
 
1. นางนฤมล  สุทธิบรรจง
2. นางประคอง  กลิ่นจันทร์