สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยา   จันทเสนา
2. เด็กหญิงกาญจนา   สมรัตน์
3. เด็กชายณัฐพงศ์   พันธ์อ่อน
4. เด็กหญิงนันทนา   เมฆอรุณ
5. เด็กหญิงวรรณา   อ่อนแก้ว
 
1. นายนเรศ   มากอง
2. นางสาวเปรียว   จินวงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.66 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพงศ์   พันธ์อ่อน
 
1. นายนเรศ   มากอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญไพร  เกษแก้ว
2. เด็กชายคมสัน   ปานชาลี
3. เด็กหญิงจินตหรา   ปาประโม
4. เด็กหญิงจีรวรรณ   รักษ์แก้ว
5. เด็กหญิงจีระนันท์  พิมพ์โพสาคาม
6. เด็กหญิงชลธิชา   รอยเวียงคำ
7. เด็กชายชัยยา   พรมนิล
8. เด็กหญิงญาณิศา   ไทยโคกสูง
9. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองบุตร
10. เด็กชายธนวัฒน์   เจริญบุญ
11. เด็กชายธนา   อาทิศตั้ง
12. เด็กหญิงธีราพร  เครือเนตร
13. เด็กหญิงนรินทร   พินิจมนตรี
14. เด็กชายนาวิน   พิลึก
15. เด็กหญิงนุกนภา   โพธิ์คู่
16. เด็กชายปรเมษฐ์   อุดมลาภ
17. เด็กชายพงศษ์ศักดิ์   สุทธิอาคาร
18. เด็กหญิงพรพิมล   กุลอ่อน
19. เด็กหญิงพัดชา   จันทิตย์
20. เด็กหญิงพิทยา  ลักษณะเกษม
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศิริเทพ
22. เด็กชายภราดร   โดยเคน
23. เด็กชายภูษิต  สายบุ่งคล้า
24. เด็กหญิงรัขนี  ชานุชิต
25. เด็กชายรุ่งเรือง   ภูอาพิศ
26. เด็กหญิงลินดา   คำไสล
27. เด็กหญิงวนิดา   ศิริรัตน์
28. เด็กหญิงวารณี   บุญศรี
29. เด็กชายวิธวินทร์   รักชาติ
30. เด็กชายวุฒิชัย  เพียโภน
31. เด็กชายสรศักดิ์   โสทริ
32. เด็กหญิงสิริกร   สกุลจันทร์
33. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญเลิศ
34. เด็กชายสุรเดช   ปีกสูงเนิน
35. เด็กหญิงอภิสรา   ชมภูราช
36. เด็กหญิงอริชา  ศรีจันทรา
37. เด็กหญิงอริศรา   บุญน้อย
38. เด็กหญิงอาทิตยา   พนาราบ
39. เด็กชายเกียรติพงษ์   กุลยาว
40. เด็กชายเรวัต   ไพรวัลย์
 
1. นายบดินทร์   โพธิทองดี
2. นายศิวพล   ธนู
3. นางสาวศศิธร   ไชยโกษี
4. นางสาวทัศภรณ์   ศรีจันดี
5. นายเชิดเกียรติ   แก้วพวง
6. นางสาวเปรียว   จินวงษ์
7. นายนเรศ   มากอง
8. นายจีระชัย   หลวงราช
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  รักษ์แก้ว
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ณ ลำปาง
 
1. นายบดินทร์   โพธิทองดี
2. นายศิวพล  ธนู
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84.3 ทอง 18 1. เด็กหญิงอารยา   ทองแม้น
 
1. นางสาววัลลภา   ศรีลาศักดิ์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   อัครวงษ์
2. เด็กชายพิเชียร   จันแก้ว
3. เด็กชายภัทรพงษ์   สุขบุญ
 
1. นางสันทนา   กาพย์กลอน
2. นายบุญสิทธิ์   พยุวงศ์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฏพงษ์   แก้วมุงคุณ
2. เด็กหญิงวาสนา    รัตนวงษ์
3. เด็กชายวีรยุทธ   อาทิศตั้ง
 
1. นายสุทธิโรจน์  เสนีย์วงศ์
2. นางสมคิด   วันคาม