สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงลินลดา  โชติพันธ์
 
1. นางสุวรรณมาลี  พร้อมไธสงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัฎฎากมล  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กวมอำไพ
 
1. นายสงัด  ทองแดง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายธีรภัทร์   สัพโส
2. เด็กหญิงศิรินทรา  เอี่ยมโอด
3. เด็กหญิงศิรินภา  เพ็งวงษ์
 
1. นางสาวกัลยกร  ชัยบัณฑิต
2. นางสาวชนัญญา  ทองคันทม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายศรศิลป์  คาดสนิท
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญนาง
 
1. นางรสริน  อะปะหัง
2. นางสาวชนัญญา  ทองคันทม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงพินทุอร  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงสุภัค  สิงห์สร้อย
3. เด็กหญิงสโรชา  คำสมาน
 
1. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
2. นายหทัยทิพย์  ใบธรรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีศรี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยบัญฑิตย์
3. เด็กหญิงดารุณี  สุธรรมดี
4. เด็กชายธนวัฒน์  ทองนาค
5. เด็กชายธนศักดิ์  สิงห์นนท์
6. เด็กชายปฏิกรณ์  คอนโคตร
7. เด็กชายปริญญา  นาชัย
8. เด็กชายพงศกร  ชาลีรินทร์
9. เด็กชายพงสิทธิ์  ห้วยใหญ่
10. เด็กชายพิพัฒน์  สาลำ
11. เด็กหญิงวิภาดา  พันพรมมา
12. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมจันทร์
13. เด็กหญิงเมฑาวี  พรมจันทร์
 
1. นายวรวุฒ  บัวซาว
2. นายศิริวัฒน์  พรมจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนัญชัญ  ชุดชา
2. นายชินกร  สิงห์ศิลป์
3. นายณัฐพงษ์  มีศรี
4. นายทนง  ทองแดง
5. เด็กชายธนศักดิ์  สิงห์นนท์
6. นายพงษ์ธวัส  ฤกษ์ชัย
7. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ห้วยใหญ่
8. เด็กชายพฤทธิ์สกร  โคตรสรรค์
9. นายพลฤทธ์  มิตพะมา
10. เด็กชายพัฒพงษ์  มีเพ็ง
11. เด็กชายพิพัฒน์  ชัยนาม
12. เด็กชายวีระพงษ์  ชมสาร
13. นายศราวุฒิ  บุดดี
14. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สีแดด
15. นายอดิศักดิ์  บุญปก
16. นายอรรคเดช  ดีเนียม
17. นายอัมรัตน์  มิิตพะมา
18. นายอิทธิชัย  กองมณี
19. เด็กชายเกีรติชัย  ฮาดดา
20. นายโชคทวีสุข  ลีพรม
 
1. นายศิริวัฒน์  พรมจันทร์
2. นายวรวุฒุ  บัวซาว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.33 ทอง 22 1. เด็กชายกฤติพงษ์  มงคลศิริ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์งอย
 
1. นางนิธิวดี  โทอิ้ง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีทอง
2. เด็กหญิงสุธารินีย์  ใครบุตร
 
1. นางปาณิสรา  ประครองพันธ์
2. นางมะลิ  เดิมทำรัมย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรดา  จันผาย
2. เด็กหญิงจิภาวรรณ  สุขเกษม
 
1. นางสาวศิริพร  ค่อมสิงห์
2. นางสาวภัควดี  รักษ์โคตร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายจีระศักดิ์  บุญเรือง
2. เด็กชายศตวรรษ  สุดโสภา
3. เด็กชายสุระชาติ  จิตจินดา
4. เด็กชายอ้อม  หลวงเดช
5. เด็กชายเอกรัฐ  สุคำภา
 
1. นายวรวุฒิ  บัวซาว
2. นายณัฐจักร  จัทนร์ผายขจรเดช
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.5 ทอง 19 1. เด็กหญิงทัศนันท์  หารธงชัย
 
1. นางสาววรัชยา  จันทร์โคตร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุสาวดี  คุณขอนยาง
 
1. นางผกามาศ  พันธุระ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรหมพร  ขันติมนต์
 
1. นางผกามาศ  พันธุระ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมพ์เพ็ง
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สีแดด
3. เด็กชายธินากร  มีเพ็ง
4. เด็กชายสมิทธิ  แก่นดี
5. เด็กชายสรวิทย์  ยางนอก
6. เด็กชายสุถาพร  ชัยบัญฑิต
 
1. นางพิสมัย  ขันติมนต์
2. นายประสบ  สีหอม
3. นางสาววราภรณ์  กาญจนสุนทร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายจักริน  ศรีท้าว
2. เด็กชายศราวุธ  ฝ่ายแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุผา
 
1. นายบรรจง  ขันติมนต์
2. นางพิสมัย  ขันติมนต์
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธุระทำ
 
1. นางสุจิรา  ทองแดง
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87.3 ทอง 6 1. เด็กชายวรวุธ  เสนาอินทร์
 
1. นางสุจิรา  ทองแดง