สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัญญา  อินทร์สอน
2. เด็กหญิงจุชาพร  สอนชัยพล
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชิลนาค
4. เด็กหญิงพรชิตา  เกตุค้อ
5. เด็กหญิงภัทรพร  บุตรพรม
6. เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์  สอนสี
7. เด็กหญิงวริศรา  พิลาวัลย์
8. เด็กหญิงวิภาลัย  ไชยมาตย์
9. เด็กหญิงศศิมา  อ่อนตา
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มีเพียร
 
1. นางสาวพัฒวิภา  รักษาพันธ์
2. นางจุไรรัตน์  อุดมกัน
3. นางวีณารัตน์  บรรเทา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ประไสเสริฐ
 
1. นางประนอม  โคตรหานาม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงศ์  สีสะอาด
2. เด็กชายพงศธร  สวนจันทร์
3. เด็กชายพรชัย  เมล็ดกุล
 
1. นายไพฑูรย์  ข่าขันมะลี
2. นายปิติวัฒน์  ศรีสุราษฎร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงพรหมพร  คุณวงศ์
3. เด็กหญิงวริศรา   พิลาวัลย์
 
1. นางประนอม   โคตรหานาม
2. นางวีณารัตน์    บรรเทา