สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนิตตา  สิงห์จันทึก
 
1. นายเอกลักษณ์  มีนาภา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัตพร  บำรุงภักดี
2. เด็กชายภูมินทร์  คำแดง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ลั่นอารัญ
 
1. นางรุ่งตะวัน  พานน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรพรม
2. เด็กหญิงอภิญญา  สินแสวง
3. เด็กชายเจษฎา  ตะนัน
 
1. นายเอกพล  พลเยี่ยม
2. นางสาวจิฬาภรณ์  นามแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  นะทอน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  สีวิบุญทร
 
1. นายเอกพล  พลเยี่ยม
2. นางสาวจิฬาภรณ์  นามแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  สุรวิทย์
2. นายมนสิทธิ์  พรมบ้านสังข์
 
1. นายอำนาจ  สีทะ
2. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.29 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  โคตรหมอ
2. เด็กชายเอกรัตน์  รอดกลาง
 
1. นายอำนาจ  สีทะ
2. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  แสงกล้า
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์เหลือง
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ทิพบุญชู
4. เด็กหญิงพรรณิดา  สายทอง
5. เด็กหญิงศิริณณา  ไชยแก้ว
 
1. ส.ต.ท.วิทยา  มาสขาว
2. นางกานต์สุดา  มาสขาว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงษ์  ถวิลเดช
2. นายศุภชัย  ไชยสาร
3. นางสาวสิริลักษณ์  พลเยี่ยม
 
1. นายอำนาจ  สีทะ
2. นางรุ่งนะภาพร  สีทะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ซื่อสัตย์
 
1. ส.ต.ท.วิทยา  มาสขาว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนาพร  รอดอุปโป
2. เด็กชายศิรวิทย์  ประชาโรจน์
 
1. นางวงเดือน  สุมังค์
2. นายเอกพล  พลเยี่ยม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  โพนทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสาร
3. นางสาวชลีพรรณ  เทียนแจ่ม
4. เด็กหญิงดาวประกาย  มาบุญ
5. เด็กชายนางสาวอัญธิกา  พลเยี่ยม
6. นางสาวปนัดดา  พลเยี่ยม
7. นางสาวพัชนี  รอดอุปโป
8. นางสาวราตรี  ยงกุล
9. นางสาววรุณี  คำวงษ์
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นิลพยัคฆ์
11. เด็กหญิงศิรินทิพย์  คำกิจ
12. นางสาวศิริรักษ์  จันทร์เครือ
13. เด็กหญิงอภิญญา  ลั่นอารัญ
14. นางสาวอมรพันธุ์  แผนน้อย
15. นางสาวอรอุมา  วาธิภักดี
 
1. นางนงพร  พรนิคม
2. นางดุษฎี  แคว้นอินทร์
3. นางเสาวลักษณ์  ศรีจันทร์หอม
4. นางสาวกีรติ  อดทน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเนตรชนก  มงคลชัย
 
1. นายทองจันทร์  ปักการะสัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญธิกา  พลเยี่ยม
 
1. นายทองจันทร์  ปักการะสัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายแสงสุรีย์  ปักการะไส
 
1. นายสุนทร  สำราญบุญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  พลเยี่ยม
 
1. นางนงพร  พรนิคม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ถวิลเดช
 
1. นายเอกลักษณ์  มีนาภา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. นางสาวชลีพรรณ  เทียนแจ่ม
 
1. นายเอกลักษณ์  มีนาภา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 1. นายวัชรพงษ์  ถวิลเดช
 
1. นายสำราญ  สำราญบุญ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสาร
 
1. นางนงพร  พรนิคม
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคันโท
2. เด็กหญิงชนาพร  รอดอุปโป
3. เด็กหญิงดาวประกาย  มาบุญ
4. เด็กหญิงนัฐตพร  บุำรุงภักดี
5. เด็กหญิงนิสราภรณ์  สายศรี
6. เด็กหญิงปภาดา  สารธิ
7. เด็กหญิงปริชาติ  คำสีพล
8. เด็กหญิงสุกัญญา  พงกระเสริม
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ชัยสิทธิ์
10. เด็กหญิงสุมินตรา  พงกระเสริม
 
1. นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ
2. นางวงเดือน  พลเยี่ยม
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ  พันโฮม
2. เด็กหญิงกัญญามาศ  แสงกล้า
3. เด็กหญิงถิรดา  สารธิราช
4. เด็กหญิงนภัสรา  พงกระเสริม
5. เด็กหญิงนัตพร  บำรุงภักดี
6. เด็กหญิงนิสราภรณ์  สายศรี
7. เด็กหญิงบวรลักษณ์  กาสา
8. เด็กหญิงวกรีรา  แซ่เอี้ยว
9. เด็กหญิงวณิษา  อุ่นสงคราม
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นิลพยัคฆ์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซุ่ยอุ้ย
12. เด็กหญิงอภิญญา  พลศรีษะ
 
1. นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ
2. นางวงเดือน  สุมังค์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  แสงกล้า
2. นางสาวจันทร์ธิมา  เพชรสมัย
3. นางสาวจีรภิญญา  เตียบประโคน
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์เหลือง
5. นางสาวธนิตตา  สิงห์จันทึก
6. นางสาวนันทิกา  ตะนัน
7. นายวิทยา  ศรีนาแพง
8. เด็กหญิงศิริณณา  ไชยแก้ว
9. นางสาวสุปราณี  ท่วมไทสง
10. นางสาวเย็นฤดี  เยาวนิช
 
1. ส.ต.ท.วิทยา  มาสขาว
2. นายเอกพล  พลเยี่ยม
3. นางกานต์สุดา  มาสขาว
 
24 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กชายวรเชษฐ์  จันนา
 
1. นายสุนทร  สำราญบุญ
 
25 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรุณชัย  โพธิ์สีสม
 
1. นายสุนทร  สำราญบุญ
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 1. เด็กชายจักกฤษ  บุตรโพธิ์
2. เด็กชายบูรพา  เสนา
 
1. นายบุญมี  อินทรีย์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  พันธุ์โฮม
2. เด็กหญิงดาวประกาย  มาบุญ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  เทวกุล
 
1. นางดุษฎี  แคว้นอินทร์
2. นางวารุณี  ทรัพย์พงษ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวกรีรา  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นิลพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซุ่ยอุ้ย
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยแก้ว
2. นางนพวรรณ  สงวนนาม
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  แสงกล้า
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงศิริณณา  ไชยแก้ว
 
1. นางวงเดือน  สุมังค์
2. นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคันโท
2. เด็กหญิงวีรยา  ภูพองตา
3. นางสาวสุรีพร  พฤกษา
 
1. นางดุษฎี  แคว้นอินทร์
2. นางวารุณี  ทรัพย์พงษ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงถิรดา  สารธิราช
2. เด็กหญิงปภาดา  สารธิราช
3. เด็กหญิงวณิษา  อุุ่นสงคราม
 
1. นางวารุณี  ทรัพย์พงษ์
2. นางดุษฎี  แคว้นอินทร์
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  ขิมทัศน์
 
1. นายทองจันทร์  ปักการะสัย