สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.66 ทอง 18 1. เด็กหญิงอรปรีดา  ภูจำเริญ
 
1. นางสาวมยุรีย์  สุดชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันพึ่ง
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  ชุมณี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจเร็ว
 
1. นายเสรี  หาญกุล
2. นายพิษณุ  สอนวงค์ษา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.3 ทอง 20 1. เด็กหญิงนิรชา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงสุภัคราพร  ชานุชิต
3. เด็กหญิงอริศรา  โสภายิ่ง
 
1. นายพิษณุ  สอนวงค์ษา
2. นางสาวสุกัญญา  ใจเร็ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.74 ทอง 5 1. เด็กชายนุกูล  จอดนอก
2. เด็กชายพายุ  หินวิเศษ
 
1. นายพิษณุ  สอนวงค์ษา
2. นายเสรี  หาญกุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยารักษ์  ยะสาธะโร
2. เด็กหญิงขจีรัตน์  คูณแก้ว
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เครือมูล
4. เด็กหญิงจิตตา  โนนชัย
5. เด็กชายธำรงค์ฤทธิ์  ชัยนา
6. เด็กชายธเนศ  เข็มแก้ว
7. เด็กชายนภพล  ภูมิโคกรักษ์
8. เด็กหญิงนรินทรา  ไขแดง
9. เด็กหญิงนิติพร  เจริญไว
10. เด็กชายนุกูล  ยศพันธ์
11. เด็กหญิงปิยะนุช  ไตยพันธ์
12. เด็กหญิงพรเพชร  อินเมืองแก้ว
13. เด็กชายพายุ  หินวิเศษ
14. เด็กหญิงพิชชาพร  ท่ากุดเรือ
15. เด็กหญิงภัครมัย  เงินข้อ
16. เด็กหญิงมณีรัตน์  มีสุข
17. เด็กหญิงวนิสา  ยศพันธ์
18. เด็กหญิงวรัชยา  สายตา
19. เด็กหญิงวราพร  คุณพาที
20. เด็กหญิงวินท์ธิณี  พันธุวัล
21. เด็กหญิงศิรินันท์  พรมโสภา
22. เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยเทพ
23. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมณี
24. เด็กหญิงสุวรรณา  เพ็ชรศรี
25. เด็กหญิงอธิชา  ศรีวรรณะ
26. เด็กหญิงอธิติญา  จุลฤทธิ์
27. เด็กชายอนุพงษ์  สองเมือง
28. เด็กหญิงอภัสรา  ไชยเทพ
29. เด็กหญิงอภิญญา  ภูกองชัย
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จำปามูล
31. เด็กหญิงโสภิตสุดา  สีมุนทา
 
1. นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว
2. นางสาวมยุรีย์  สุดชาติ
3. นายพิษณุ  สอนวงค์ษา
4. นายเสรี  หาญกุล
5. นางพิกุล  ราษี
6. นางอโนมา  อุปชัย
7. นางอุไรรัตน์  สอนวงค์ษา
8. นางบุญแตง  ทรงอาด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง 12 1. เด็กชายฐิตินัย  จันทะคร
 
1. นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุนทรโวหาร
2. เด็กชายศุภกร  อินต๊ะเหล็ก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทะสร้อย
 
1. นางพิกุล  ราษี
2. นางสาวมยุรีย์  สุดชาติ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรูญวิทย์  พุฒละ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุนทรโวหาร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุบิน
 
1. นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว
2. นางพิกุล  ราษี