สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 21 1. เด็กหญิงคณิษชา  สมจิตร
2. เด็กหญิงณิชญาดา  งิ้วเมือง
3. เด็กหญิงวารุณี  แสงฉวี
 
1. นางกมลวรรณ   วิเวก
2. นายสุเทพ  วิเวก
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีระเทพ  บุงบุตร
2. เด็กหญิงศุกลพักษ์  อัคการ
3. เด็กชายสิทธิชัย  แหวนแก้ว
 
1. นางกมลวรรณ  วิเวก
2. นายสุเทพ  วิเวก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงคณิษชา  สมจิตร
2. เด็กหญิงณิชญาดา  งิ้วเมือง
3. เด็กหญิงวารุณี  แสงฉวี
 
1. นายสุเทพ  วิเวก
2. นางกมลวรรณ  วิเวก
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.6 ทอง 10 1. เด็กชายคุณากร  สุทธินู
2. เด็กชายภูธเนศ  อินหนูไพ
3. เด็กชายสมยศ  เจริญยิ่ง
 
1. นางกมลวรรณ  วิเวก
2. นายสุเทพ  วิเวก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 18 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยะโอชะ
2. เด็กหญิงศุกลพักษ์  อัคการ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุกทน
 
1. นางกมลวรรณ  วิเวก
2. นายสุเทพ  วิเวก
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73.6 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิลาโท
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  หันละคร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  วิชายิ่ง
 
1. นางจำรัส  ธาตุวิสัย
2. นางสาวธิดาพร  กำทองดี