สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพันทา สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปัทมา  เวียงคำ
 
1. นางไกษร  กองธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงเบญจพร  มีจันทร์
 
1. นางไกษร  กองธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนิชตา  ปนันตา
 
1. นางไกษร  กองธรรม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 20.97 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ฝ่ายสงฆ์
2. เด็กชายชัยปัญญา  ทาทอง
 
1. นางนิตยา  เวทย์วัฒนพงษ์
2. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีสว่าง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงนฤมล  รูปขันธ์
 
1. นางธัญญรัตน์  มาตย์สมบัติ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาสำโรง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คะหาญ
 
1. นายวิชัย  นรายศ
2. นายจันทร์แสง  เที่ยงธรรม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติภพ  วิญญาวุฒิกุล
 
1. นายบุญหยด  สุขเกษม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กชายวรกิตติ์  สุวรรณไตร
 
1. นายบุญหยด  สุขเกษม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชนะสุข
 
1. นายบุญหยด  สุขเกษม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นามวงค์
 
1. นายบุญหยด  สุขเกษม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมนัติ
2. เด็กชายปิยะ  จันทร์เทาว์
3. เด็กชายยุทธศักดิ์  โม้ชา
 
1. นายบุญหยด  สุขเกษม
2. นายจันทร์แสง  เที่ยงธรรม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอดิศร  พุฒิพูล
 
1. นายจันทร์แสง  เที่ยงธรรม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองแท้
 
1. นายจันท์แสง  เที่ยงธรรม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนครินทรา  ขวาซุย
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีสว่าง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายธนภูมิ  ทาทอง
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีสว่าง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนครินทรา  ขาวซุย
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองแท้
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีสว่าง
2. นางนิตยา  เวทย์วัฒนพงษ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพงศธร  พุฒพูล
2. เด็กชายรชต  หาญจริง
 
1. นางนิตยา  เวทย์วัฒนพงษ์
2. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีสว่าง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินลดา  จาระ
2. เด็กชายอาริยา  วงพิมล
 
1. นางไกษร  กองธรรม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  มีฤทธิ์
 
1. นางนิตยา  เวทย์วัฒนพงษ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัญญพร  อินทร์กอง
2. เด็กหญิงอารยา  พละคูณ
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  ไชยกำเนิด
 
1. นางไกษร  กองธรรม
2. นางวัชราภรณ์  มาร์คูกซ์