สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณฐกร  ไชยขันธ์
 
1. นายพีรยุทธ  โสภาคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกานดา  ภูเวียงเเก้ว
2. เด็กชายศุภชัย  ภูครองจิต
3. เด็กหญิงอรปรียา  มนัยนิล
 
1. นางสาวนภาฤดี  โพธิ์ศรี
2. นายวรวุฒิ  เข็มเครือ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ทัมทิมใส
2. เด็กหญิงนุชดา  สุทธิประภา
3. นายอานนท์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนภาฤดี  โพธิ์ศรี
2. นายวรวุฒิ  เข็มเครือ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุศยมาศ  ทองสงคราม
2. เด็กหญิงปนิสา  จันทวี
3. เด็กหญิงพิมรรัตน์  ไชยราช
4. เด็กหญิงสุพรรณี  โลมา
5. เด็กหญิงุสุวนันท์  พรรคพล
 
1. นายอภินันท์  มังกะเทศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  ไชโยกุล
2. เด็กหญิงปวีณา  ทวิลา
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คำภูมี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชโยกุล
5. เด็กหญิงสุปราณี  ภูประพันธ์
 
1. นายวรรณศร  เเสงสง่า
2. นายอภินันท์  มังกะเทศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิชัย
 
1. นายอภินันท์  มังกะเทศ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ   เรเรือง
2. เด็กหญิงอัครวจี  สีไสย์
 
1. นายศุภกร  อุเทศ
2. นายพีรยุทธ  โสภาคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราพร  นนท์ศิริ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชินคำ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชัย  พิมพ์โสดา
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงวราพร  คะเมรุพันธ์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงชิโมน่า  นามห่อ
 
1. นายคฑาวุธ  สายทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิมพ์บึง
 
1. นายคฑาวุธ  สายทอง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภชัย  คำสะอาด
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  จำปาคำ
 
1. นางสาวชารดา  จิตต์อำมาตย์
2. นางสาวอัมภาภัทร  ปังคะบุตร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณฐกร  ไชยขันธ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีคูณ
 
1. นายพีรยุทธ  โสภาคำ
2. นางพรสวัสดิ์  สุมาพรม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกร  บัวทิน
 
1. นายคฑาวุธ  สายทอง
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ษวะเลข
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90.67 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสวะโก
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นายดวงฤทัย  ค้ายกลับคำ
2. เด็กหญิงรัศมี  นันดา
3. เด็กหญิงวราพร  นนท์ศิริ
4. เด็กชายวุฒิชัย  บาตรเต็มดี
5. เด็กหญิงสุปราณี  ภูประพันธ์
6. เด็กชายเอกวิทย์  กรองมะเริง
 
1. นางสาวชารดา  จิตต์อำมาตย์
2. นางสาวผะดา  บุดดาซุย