สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริภัทรวิทยา สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เวียงอินทร์
 
1. นางเรืองอุไร  ทัดทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรัฐดา  ศรีอิน
 
1. นายอุทัย  มะลิรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธาริกา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงอนัญญา  บุญชิ
 
1. นางเรืองอุไร  ทัดทา
2. นางเอื้องพร  มุงคุณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติกา  แก้วอาษา
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุระคำ
3. เด็กหญิงพัชรียา  สมสีหา
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สีหาราช
5. เด็กหญิงอนุสรา  สารีวงษ์
 
1. นายประยูร  ศรีนะอารัง
2. นางจำนงค์  ศรีนะอารัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เคหะฐาน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสิทธิ์
 
1. นางจำนงค์  ศรีนะอารัง
2. นายประยูร  ศรีนะอารัง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมจัน  สีสุพา
2. เด็กหญิงสิริเนตร  ไทยะ
 
1. นางเอื้องพร  มุงคุณ
2. นางพูนสิน  ดวงจำปา
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 81.66 ทอง 8 1. เด็กชายพงศกร  สุขใส
 
1. นายประยูร  ศรีนะอารัง
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 84.25 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เมืองแพน
 
1. นายประยูร  ศรีนะอารัง
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.3 ทอง 9 1. เด็กหญิงวาริสา  คำมะโนชาติ
2. เด็กหญิงอมรวดี  ฝ้ายขาว
 
1. นางสาวจงจิต  สุวรรณโกฏิ
2. นายนิพนธ์  จำวงศ์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภัญยา  สุภรณ์
 
1. นางสาวเกษร  สุสุข
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  ทุนรวม
2. เด็กหญิงวชิราภา  สุสุข
3. เด็กหญิงอริสรา  สงัดรัมย์
 
1. นางสาวเกษร  สุสุข
2. นางเอื้องพร  มุงคุณ
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงประภาวดี  ศรีปัญญา
3. เด็กหญิงภัทรชริดา  จำวงศ์
 
1. นางสาวเกษร  สุสุข
2. นายสังวร  อาจเทเวศน์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวิมล  สุระภี
3. เด็กหญิงสุนันทา  ทองเมือง
 
1. นางประพีรัตน์  สงศิริ
2. นางพูนสิน  ดวงจำปา