สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงษุภมาส  สุระทัด
 
1. นางกุลธิดา  คำเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิตยา  เลพล
 
1. นางขนิษฐา  ภูชมศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มณุรีย์
2. เด็กหญิงปิยดา  เขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงพรชิตา  ทะหงษ์
 
1. นางดุษฎี  นุสนธ์
2. นางชลิศรา  ติมินทระ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีแก้วนิตย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  หาญสุริย์
3. เด็กหญิงปณิดา  บัวประกอบ
4. เด็กหญิงอรปรียา  หาที
5. เด็กหญิงอิทธิพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางศิริวัฒนา  ปทุมซ้าย
2. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างวงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิราพร  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายนราธิป  เกษนอก
 
1. นางบุษกร  ปาระแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างวงค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81.3 ทอง 16 1. เด็กหญิงชนากานจญ์  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงอรสา  แก้วหาวงค์
 
1. นางอรพิน  โสภาวรรณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคิน  วงศ์โสม
 
1. นางรวีวรรณ  สุริยะ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  นาดอน
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุริยะ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  โสมอินทร์
4. เด็กชายพินิจ  บุตรแสน
5. เด็กหญิงศุภานัน  จันทร์เทศ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  เฉลิมจิต
7. เด็กหญิงสุหรรษา  รุดชาติ
8. เด็กชายอนุชา  ชนะหาญ
9. เด็กชายอัครพล  พุทธจักร์
10. เด็กชายเมธา  รักษาเงิน
 
1. นางพัฒนาวารินทร์  บุญทา
2. นายจตุพรชัย  ปทุมนันท์
3. นางศิริวัฒนา  ปทุมซ้าย
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำโสม
2. เด็กหญิงณัฐพิมล  ติตะปัน
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุริยะ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  โสมอินทร์
5. เด็กหญิงศุภานัน  จันทร์เทศ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  เฉลิมจิต
7. เด็กหญิงสุหรรษา  รุดชาติ
8. เด็กหญิงอภิชญา  อุปกา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างวงค์
2. นางศิริวัฒนา  ปทุมซ้าย
3. นางพัฒนาวารินทร์  บุญทา
4. นางอรพิน  โสภาวรรณ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำโสม
2. เด็กหญิงณัฐพิมล  ติตะปัน
3. เด็กหญิงดุษณียา  เงินพิมพ์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุริยะ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  โสมอินทร์
6. เด็กหญิงพัชรา  ผลาผล
7. เด็กหญิงศุภนุชวดี  ตรีรัตน์
8. เด็กหญิงศุภานัน  จันทร์เทศ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เฉลิมจิต
10. เด็กหญิงสุพรรณมณี  เหง้าโอษา
11. เด็กหญิงสุหรรษา  รุดชาติ
12. เด็กหญิงอภิชญา  อุปกา
 
1. นางชลิศรา  ติมินทระ
2. นางพัฒนาวารินทร์  บุญทา
3. นางศิริวัฒนา  ปทุมซ้าย
4. นางอรพิน  โสภาวรรณ์
5. นางรวีวรรณ  สุริยะ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  โสภักดี
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  ภูมิพันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  อินแสง
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  ภูมิพันธ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุทธิอาภา  ติยะบุตร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสนชัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงณฐมน  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงพุทธิอาภา  ติยะบุตร
 
1. นางสาวปานพลอย  อันเนตร
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสนชัย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  มณุรีย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตรีรัตน์
3. เด็กหญิงบุณยวัทย์  ภูลายศรี
 
1. นางดุษฎี  นุสนธ์
2. นางละมูล  ดีแสน
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัครพล  อำนาจ
 
1. นายวิทูรย์  ภูมิประสาท
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 84.25 ทอง 9 1. เด็กชายธีรภัทร  พุ่มโพธิ์
 
1. นายวิทูรย์  ภูมิประสาท
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงวริษา  พลนันท์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ปัญญายง
 
1. นางชลิศรา  ติมินทระ
2. นางสาวนัชชา  โสพุฒอ่อน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  กันภูผา
2. เด็กหญิงณฐพร  ธานีกุล
3. เด็กหญิงธิติมา  จิตนาม
4. เด็กหญิงมณฑา  นามบุญลา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  อุบลเกิด
6. เด็กหญิงเจษสุดารัตน์  วรไกร
 
1. นางธิดารัตน์  บุญคง
2. นางอรพิน  โสภาวรรณ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง 14 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิมพิสัย
2. เด็กชายภาสกร  สมสา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ห่านวิไล
 
1. นางบุษกร  ปาระแก้ว
2. นางสาวนัชชา  โสพุฒอ่อน
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงมธุริน  ชินพันธ์
 
1. นางวิกรกิจ  ฉิมทับ
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุติมาศ  สอนฮุง
 
1. นางรุ่งราตรี  ม่วงใหม