สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลปากคาด สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนมน  สุวรรณชัยรบ
 
1. นางสวภาว์  พูดเพราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.67 ทอง 20 1. เด็กหญิงอรชร  พิลานี
 
1. นางองุ่น  โสภาพิศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทาแกง
 
1. นายบุญทิน  ลุพรหม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.33 ทอง 12 1. เด็กชายถาวร  บุญงาม
2. เด็กชายศุภวัชญ์  แว่นดำ
3. เด็กชายอมรชัย  บุญจันทร์
 
1. นางสาวสุพัธศรี  มาตา
2. นางศิรินทร์ทิพย์   ชาลีวรรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  คุณโน
2. เด็กหญิงวนัชพร  พันธ์พรหม
3. เด็กหญิงวรัญญา  สีเมือง
 
1. นายญาณวัฒน์  ภูเชดา
2. นางสาวศิริรักษ์   เเก้วหานาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรณษา  ปักขะพล
2. เด็กหญิงมาชิณี  สอนชา
 
1. นายญาณวัฒน์  ภูเชดา
2. นายจักรกฤษณ์  แก้วมงคล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.03 ทอง 14 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เสาะแสวง
2. เด็กชายสิวพร  เเก้วกาหลง
 
1. นายอนันต์เดช  ปวงกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.49 เงิน 18 1. เด็กชายขจรยศ  สุวรรณรอด
2. เด็กชายนครา  สุวรรณรอด
 
1. นายอนันต์เดช  ปวงกลาง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงกวิณา  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงนิชา  อำนาจ
3. เด็กหญิงศิริพร  อุตสัย
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ปานจันทร์
5. เด็กหญิงสุนันทา  จันทร์โสดา
 
1. นางอำภา  ปวงกลาง
2. นางสิริลักษณ์  แม้นศิริ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง 7 1. เด็กชายคุณานนท์  อุทยานนท์
2. เด็กหญิงจรรยพร  บุตรดี
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำตา
4. เด็กหญิงวิยะดา  ลึกล้น
5. เด็กชายสุวิจักษณ์  ศรีปัดษา
 
1. นายอนันต์เดช  ปวงกลาง
2. นางอำภา  ปวงกลาง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงพรชิตา  สงกาสี
2. เด็กหญิงอุมาภร  ศรีวัตร
 
1. นางสถิตย์พร  ลีเจ้ยวะระ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายถิรวิฒน์  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอัขพล  สุวรรณชัยรบ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบงกช  พินทา
 
1. นายกรกฎ  วงศ์สุวรรณ
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายรัชภัฎ  คงแก้ว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จักรพรม
 
1. นางสาวสุมาลี  ดวงชัย
2. นางศิรินทร์ทิพย์  ชาลีวรรณ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิญญา  หลวงธรรมเม
2. เด็กหญิงเกวลิน  คงคูณ
 
1. นางสาวสุมาลี  ดวงชัย
2. นางศิรินทร์ทิพย์  ชาลีวรรณ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.67 ทอง 18 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญพา
2. เด็กหญิงชลนิชา  พุทธวงศ์
3. เด็กชายเกรียงไกร  ภูมิเมือง
 
1. นายอนันต์เดช  ปวงกลาง
2. นางอำภา  ปวงกลาง
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงจรัสปวีณ์  แก้วปาเฟือย
2. เด็กชายอรัญญา  โสทิ
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  โพธิกุล
 
1. นางกัลยาณี  สมภักดี
2. นางสาวดาราทิพย์  เรืองแสง
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  จิตจารักษ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สำลี
3. เด็กหญิงวรพิน  สภานิช
 
1. นางกัลยาณี  สมภักดี
2. นางสวภาว์  พูดเพราะ
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายนิพนธ์  ทองมา
2. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยคำ
 
1. นางกัลยาณี  สมภักดี
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 9 1. เด็กชายภูมินทร์  ธีรศานต์
2. เด็กหญิงรัตน์ชดา  โสดากุล
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  ชาลีวรรณ์
2. นางสาวสุมาลี  ดวงชัย
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงญานิศา  ปรพงศ์
 
1. นางสวภาว์  พูดเพราะ
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิชัย
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  เคนมาตย์
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  ชาลีวรรณ์
2. นางสาวสุมาลี  ดวงชัย