สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง 13 1. เด็กชายพรณรงค์  เวียงธรรม
2. เด็กหญิงพัชรี  จันทร์ศรีนวล
 
1. นายอิทธิ   พิมจรัส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยฉัตร  คำภูษา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เกตุฤทธิ์
2. เด็กหญิงจันจิรา  สุขหวาน
3. เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณกูด
 
1. นายสายัณห์  พันธุ์ทอง
2. นางสาวนรรศน์ชกร  พุฒละ
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโสรญา  กะมูลทะลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยฉัตร  คำภูษา
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัฐธภรณ์  บุญมา
2. เด็กหญิงสุติพร  อินทมาตย์
3. เด็กชายโยธิน  จำใบรัตน์
 
1. นางสายหยุด  ไมตรี
2. นางสุมาลี  กองไชยสงค์
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทบุดดี
 
1. นางสายหยุด  ไมตรี