สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เขียวรัตน์ไตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยฉัตร  คำภูษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.99 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนากร  ชุมพล
2. เด็กชายพสุธา  จิตนาม
 
1. นายจำรัส  พรวาปี
2. นางสาวนรรศน์ชกร  พุฒละ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.24 ทองแดง 21 1. เด็กชายจักรกฤษ  หอมหวน
2. เด็กชายเทพสถิตย์  แดงกลาง
 
1. นายจำรัส  พรวาปี
2. นางใบเตย  พรวาปี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง 13 1. เด็กชายพรณรงค์  เวียงธรรม
2. เด็กหญิงพัชรี  จันทร์ศรีนวล
 
1. นายอิทธิ   พิมจรัส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยฉัตร  คำภูษา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เกตุฤทธิ์
2. เด็กหญิงจันจิรา  สุขหวาน
3. เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณกูด
 
1. นายสายัณห์  พันธุ์ทอง
2. นางสาวนรรศน์ชกร  พุฒละ
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโสรญา  กะมูลทะลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยฉัตร  คำภูษา
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัฐธภรณ์  บุญมา
2. เด็กหญิงสุติพร  อินทมาตย์
3. เด็กชายโยธิน  จำใบรัตน์
 
1. นางสายหยุด  ไมตรี
2. นางสุมาลี  กองไชยสงค์
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทบุดดี
 
1. นางสายหยุด  ไมตรี