สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ต้นกัลยา
2. นางสาวนงนุช  โพพิภาค
3. เด็กหญิงนิรณัย  ปานเหลือ
4. นางสาวพลยา  สายบัว
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  โสบุญ
 
1. นายวิเชียร  วงค์ธรรม
2. นางสมสุข  วงค์ธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงปณิดา  พิลาลี
2. เด็กชายพัชรพล  โสดาดี
 
1. นายวิเชียร  วงค์ธรรม
2. นางสมสุข  วงค์ธรรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรติรส  แท่งทอง
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โจทย์พิมาย
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โจทย์พิมาย
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรติรส  แท่งทอง
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  การินทร์
2. เด็กหญิงวรรณี  ลุสุข
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  สุโขรัมย์
 
1. นางหวานใจ  เวียงยิ่ง
2. นายคณิต  วรสาร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธนา  โทดา
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรพัฒน์