สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แนบกลาง
 
1. นางนฤมล  วสันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  รื่นเริง
 
1. นางนฤมล  วสันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารยา  มีฤทธิ์
 
1. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงตมิสา  สอนนายอ
 
1. นางนฤมล  วสันต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงทัศพร  เทวี
2. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  ทองคำ
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.3 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ลุนอุบล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อภัยโส
3. เด็กหญิงพิญญดา  เพ็งวิรุฬ
4. เด็กหญิงอลินลดา  สารณีย์
5. เด็กหญิงแก้วตา  แพงสีทา
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นายทินกร  อุปดิษฐ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.66 ทอง 15 1. เด็กหญิงตมิสา  สอนนายอ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยสมทิพย์
3. เด็กหญิงสุนันทา  จันทรพินิจ
4. เด็กหญิงอริสา  วิณโรจน์
5. เด็กหญิงอารีญา  วิณโรจน์
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นายสมพร  จันบง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงจรรยวรรธ  นิสยันท์
2. เด็กชายธีรภัทร  แรกเรียง
 
1. นายสมพร  จันบง
2. นายนฤมล  วสันต์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กชาย สิริภพ   วงษ์สระ
 
1. นายวิโรจน์  ทองใบ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงนนทพร  ขันวงค์
 
1. นายวิโรจน์  ทองใบ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายสิรภพ  ทองพันธ์
 
1. นายทินกร  อุปดิษฐ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 22 1. เด็กหญิงธิดา  พรหมวงค์
 
1. นางสาววัลภา  แสงรุ่ง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันเฉลิม  อุปดิษฐ์
 
1. นายทินกร  อุปดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  เวฬุนาธรณ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เณรพลอย
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนรัตน์
4. เด็กหญิงจินตนา  แวงเลิศ
5. เด็กหญิงจิราพร  ดอนมืด
6. เด็กหญิงชญานิศ  ผุยหลวง
7. เด็กชายชาญยุทธ  สีอินทร์มน
8. เด็กหญิงณัฎฐา  ลุนอุบล
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  อภัยโส
10. เด็กหญิงณัฐพล  ถิ่นวิชัย
11. เด็กหญิงณัฐภรณ์  รุ่งโชติ
12. เด็กหญิงตมิสา  สอนนายอ
13. เด็กหญิงทัดดาว  คำบุดดา
14. เด็กชายธเนศพงษ์  อุ้น
15. เด็กชายนครินทร์  แก้วนาง
16. เด็กชายนพรัตน์  บุตรเวทย์
17. เด็กหญิงนัทธกานต์  ปาจะ
18. เด็กชายนันทิยา  นรากุล
19. เด็กหญิงบัวชมพู  กาบบัว
20. เด็กหญิงบุญเรศ  หนูน้อย
21. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยสมทิพย์
22. เด็กชายพงษธร  มีศิริ
23. เด็กหญิงพัทธนันท์  หอมเมือง
24. เด็กหญิงพิญญาดา  เพ็งวิรุฬ
25. เด็กหญิงพิมพ์สายธาร  สารบรรณ
26. เด็กหญิงภันวษา  บริบูรณ์
27. เด็กชายภานุเดช  บริบูรณ์
28. เด็กหญิงมินฑิตา  มีนาคะ
29. เด็กหญิงลินลดา  สารณีย์
30. เด็กชายวีระพันธ์  หมอกมีชัย
31. เด็กหญิงศรุตา  ปุณริบูรณ์
32. เด็กชายสุขสันต์  เขยชัย
33. เด็กชายสุทธิภูมิ  โทเสริฐ
34. เด็กชายสุริยะ  บริญาณ
35. เด็กชายสุรเดช  มงคลรัตน์
36. เด็กหญิงอริสา  วิณโรจน์
37. เด็กชายอัครเวช  บุญวงษา
38. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทะพา
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สารณีย์
40. เด็กหญิงแก้วตา  แพงสีทา
 
1. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
2. นางนิตยา  ภูกัน
3. นายทินกร  อุปดิษฐ์
4. นางสาวเจษฎารัตน์  รัตนวรรณี
5. นางอัจฉราพร  โสดา
6. นายวิโรจน์  ทองใบ
7. นายสุจินต์  ไชยสุวรรณ
8. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฏร์วดี  บุญคำภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
3. เด็กหญิงนฤมล  ชินช้าง
4. เด็กหญิงนิตยา  ศรีพิทักษ์
5. เด็กหญิงนิติยากร  บุญคำภา
6. เด็กชายประเสริฐศิลป์  บุญภิรมย์
7. เด็กชายพชร  ดอนภิรมย์
8. เด็กชายสิทธิกร  แสนหินบูรณ์
9. เด็กหญิงอารีญา  วิณโรจน์
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บริบูรณ์
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางนิตยา  ภูกัน
3. นางอัจฉราพร  โสดา
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏร์วดี  บุญคำภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
3. เด็กหญิงทัศพร  เทวี
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วนาง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิณโรจน์
6. เด็กหญิงนนทพร  ขันวงค์
7. เด็กหญิงนฤมล  ชินช้าง
8. เด็กหญิงนิตยา  ศรีพิทักษ์
9. เด็กหญิงนิติยากร  บุญคำภา
10. เด็กหญิงปิยนุช  อภัยโส
11. เด็กหญิงพิยดา  จู่มา
12. เด็กหญิงสุภาพร  ศิริผลา
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
3. นางอัจฉราพร  โสดา
4. นางนิตยา  ภูกัน
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  รุ่งโชติ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญคำภา
3. เด็กหญิงทัศพร  เทวี
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วนาง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิณโรจน์
6. เด็กหญิงนนทพร  ขันวงค์
7. เด็กหญิงนฤมล  ชินช้าง
8. เด็กหญิงนิตยา  ศรีพิทักษ์
9. เด็กหญิงนิติยากร  บุญคำภา
10. เด็กหญิงปิยนุช  อภัยโส
11. เด็กหญิงพิยดา  จู่มา
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศิริผลา
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางนิตยา  ภูกัน
3. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
4. นางสาวเจษฎารัตน์  รัตนวรรณี
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนรัตน์
2. เด็กหญิงจินตนา  แวงเลิศ
3. เด็กหญิงณัฏร์วดี  บุญคำภา
4. เด็กหญิงณัฐภรณ์  รุ่งโชติ
5. เด็กหญิงทัศพร  เทวี
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วนาง
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิณโรจน์
8. เด็กหญิงนนทพร  ขันวงค์
9. เด็กหญิงนฤมล  ชินช้าง
10. เด็กหญิงนิตยา  ศรีพิทักษ์
11. เด็กหญิงนิติยากร  บุญคำภา
12. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทุมหอม
13. เด็กหญิงปิยนุช  อภัยโส
14. เด็กหญิงพิยดา  จู่มา
15. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แนบกลาง
16. เด็กหญิงสุภาพร  ศิริผลา
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
3. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
4. นางสาวเจษฎารัตน์  รัตนวรรณี
5. นางอัจฉราพร  โสดา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  ทุมหอม
 
1. นางสาววัลภา  แสงรุ่ง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  รื่นเริง
2. เด็กหญิงเพ็ญสายธาร  สารบรรณ
 
1. นายสงคราม  รัตนวรรณี
2. นางสาววัลภา  แสงรุ่ง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายจักรรินทร์  แสงโพธิ์
2. เด็กชายชินวัตร  ภาสอน
3. เด็กชายปารเมศ  พานทุม
4. เด็กชายรณสิทธิ์  กงเกต
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  สารณีย์
6. เด็กชายสมชาย  อภัยโส
 
1. นายสุจินต์  ไชยสุวรรณ
2. นายทินกร  อุปดิษฐ์
3. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงนภาพร  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงรัชฎาภาณ์  แนบกลาง
3. เด็กหญิงอมรวงค์  ชัยชนะ
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงพิมพ์สายธาร  สารบัญ
2. เด็กหญิงวันสุกาน  อรุณเกษตรโชค
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   หล้าพรม
 
1. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
2. นางนฤมล  วสันต์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  อาสาเสนา
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ผุยหลวง
3. เด็กหญิงนภาพร  ทองยาน
 
1. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทวัน  มนูธรรม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มาตย์เมือง
3. เด็กหญิงสาริน  สมนึก
 
1. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
2. นางนิตยา  ภูกัน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทิยา  ผุยหลวง
2. เด็กหญิงศศินา  พิสัยยัง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  บุญคำภา
 
1. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี