หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 ต.ค. 2557   14 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 5/1) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป.5/2) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป.5/2) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป.5/3) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป.5/4) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 6/1) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 2/1) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 2/2) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคณิตศาสตร์) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 3/4,ป. 4/5) และห้องวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 3/3) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 3/3) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 13) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 13) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ศาลากองอำนวยการสนามฟุตบอล) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ศาลากองอำนวยการสนามฟุตบอล) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ศาลากองอำนวยการสนามฟุตบอล) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (โรงอาหาร) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง (ห้องวิชาการ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (ห้องวิชาการ) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (หอประชุม) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง (หอประชุม) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (ห้องสมุด) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (ห้องสมุด) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 3) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 3) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/1) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/2) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/2) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/3) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/4) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/5) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีใหญ่) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
12 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีใหญ่) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
13 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กด้านทิศตะวันออก) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กด้านทิศตะวันออก) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กด้านทิศตะวันออก) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
16 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กด้านทิศตะวันออก) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กสนามวอลเลย์บอล) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
18 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กสนามวอลเลย์บอล) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
19 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กสนามวอลเลย์บอล) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
20 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กสนามวอลเลย์บอล) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
21 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีใหญ่) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
22 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีใหญ่) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 14 ต.ค. 2557 09.00-10.30
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 14 ต.ค. 2557 10.30-12.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 14 ต.ค. 2557 13.00-14.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 14 ต.ค. 2557 14.00-15.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 14 ต.ค. 2557 15.00-16.30
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 14 ต.ค. 2557 15.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง peer com)(เก็บตัวห้อง ป. 5/3,ป. 5/4) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง peer com)(เก็บตัวห้อง ป. 5/3,ป. 5/4) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 6/2) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 6/3) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 4/3 ป. 4/4) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 4/3 ป. 4/4) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามกีฬา) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องอนุบาล 2) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิชาการ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิชาการ) 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องคนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องคนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป บร 2 (ห้องคอม) ICT 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องคอม 1) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป บร 2 (ห้องคอม) ICT 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สพป บร 2 (ห้องคอม) ICT 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย หอประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย หอประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 1) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 2-3) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์4- 5) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 6-7) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 7-8) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 10) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 10) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 9) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 11) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 12) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องสุขศึกษา) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องสุขศึกษา) 14 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิทย์ฯ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามหน้าเสาธง) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาอังกฤษ) 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]