หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยผอ โรงเรียนบ้านจรเข้มากประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บัตรประโคนโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นางรัชกร เจวรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางภัทรภร อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองเต็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยผอ โรงเรียนบ้านจรเข้มากประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7กรรมการ
3. นางธนาภา ดีดิเรกโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
4. นางสาวเอื้องไพร แก้วสว่างโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายนรังสรรค์ จันทร์สนามผอ โรงเรียนบ้านโตกเพชรไสยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้องไพร แก้วสว่างโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายนิคม ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านยางฯกรรมการ
4. นางสาวพันธุ์ทิพย์ สุขแก้วโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายนรังสรรค์ จันทร์สนามผอ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยาประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ดีสร้อยโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ วริศโรจน์ชัยโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ จารุสิทธิกุลโรงเรียนบ้านขามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรีพร เอี่ยมประโคนครูโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
2. นายตวงทรัพย์ ศรีสุวอโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ แปลงดีโรงเรียนบ้านตะครองใต้กรรมการ
4. นางจิตติรัตน์ นิธิโภคินกุลโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีพร เอี่ยมประโคนครู โรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
2. นางฐนิสา เลิศสกุลโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
3. นางจีราภรณ์ ทองจินดาโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายจักรินทร์ สุดชนะโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยผอ โรงเรียนบ้านจรเข้มากประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ ธัญญศิรินนท์โรงเรียนบ้านละเวี้ยกรรมการ
3. นางศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุลโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางจตุพร บุญคล้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายโยธี เชิญขวัญชัยผอ โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
2. นางปณิจศา ทรัพย์สุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
3. นางมายาวี ไชยแสงโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นางสาวสุณีรัตน์ ทองย้อยโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายนรังสรรค์ จันทร์สนามผอ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ศิริมากโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
3. นางภัสพร นัดครบุรีโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ สุทธิโรงเรียนวัดบ้านสนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนรังสรรค์ จันทร์สนามผอ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร เอี่ยมประโคนรอง ผอ โรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ฉัตรอังกูรโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เสริมสุขโรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรีพร เอี่ยมประโคนครูโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
2. นางชลนิชา เลิศนพคุณวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางพิมพ์ภัทร ศิริเมโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางวันทนา บุญประกอบโรงเรียนวัดบ้านตะครองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีพร เอี่ยมประโคนครูโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
2. นางสาวชนิดา แสงกล้าโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือกรรมการ
3. นายศรายุทธ นาคินชาติโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
4. นางวรรณา เครือบคนโทโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ไกรศุทธิกานท์ผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นายยิ่งยง ดุจจานุทัศน์โรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
3. นางสุชาดา พรศิริกาญจน์โรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
4. นางศศลักษณ์ ศรีชัยชนะโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
5. นางสาวจามรี ชัยประโคนโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
6. นายนิกรณ์ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิตย์ผอ โรงเรียนวัดบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี กิจคณะโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ สาลิวงษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นายประภาส ต้นเสมอไทยโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
5. นางสาวเยาวนิตย์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นางภาวินีย์ ปิติมานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
7. นายสัญญา อนันต์โรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไกรศุทธิกานท์ผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางยุพาพิน ขวัญมาโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
3. นางสาวเกษสุดา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
4. นางไพรินทร์ เจียมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
5. นายนิรุตน์ อะทะขันธ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางรัตติยากร นาจำปาโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
7. นายทวี โวงประโคนโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิตย์ผอ โรงเรียนวัดบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นายเกษมศานต์ ห่วงประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางจารุวรรณ อินทรชมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นางจตุพัฒร์ ทะนามศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
5. นางจันทร์นภา อะเพื่อนรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
6. นางสายรุ้ง ชัยชาญโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
7. นางสุธารัตน์ กองรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญกรรมการ
8. นางศศิวิมล สร้อยสวรรค์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิตย์ผอ โรงเรียนวัดบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นายเกษมศานต์ ห่วงประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางจารุวรรณ อินทรชมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นางจตุพัฒร์ ทะนามศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
5. นางจันทร์นภา อะเพื่อนรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
6. นางสายรุ้ง ชัยชาญโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
7. นางสุธารัตน์ กองรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญกรรมการ
8. นางศศิวิมล สร้อยสวรรค์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ไกรศุทธิกานท์ผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางละเอียด พวงประโคนโรงเรียนวัดตะลุงเก่ากรรมการ
3. นางนิ่มนวล เลี้ยงรักษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางธิศภรณ์ ธาราศานิตโรงเรียนวัดแจ้งฯกรรมการ
5. นางวราธร ยืนประโคนโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
6. นางสาวจามจุรี จำปาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
7. นางกชพร ฤาชาโรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไกรศุทธิกานท์ผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางละเอียด พวงประโคนโรงเรียนวัดตะลุงเก่ากรรมการ
3. นางนิ่มนวล เลี้ยงรักษาโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นางธิศภรณ์ ธาราศานิตโรงเรียนวัดแจ้งฯกรรมการ
5. นางวราธร ยืนประโคนโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
6. นางสาวจามจุรี จำปาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
7. นางกชพร ฤาชาโรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิตย์ผอ โรงเรียนวัดบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายธนิต เสาวพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
4. นางสาลินี กุลวงษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ แสงจิรัมย์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
6. นายมนตรี เบ้าคำโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา นาพิมพ์โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิตย์ผอ โรงเรียนวัดบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายธนิต เสาวพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
4. นางสาลินี กุลวงษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ แสงจิรัมย์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
6. นายมนตรี เบ้าคำโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา นาพิมพ์โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ไกรศุทธิกานท์ผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวรวุฒิ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นางสาวพัชรี โพธิ์แก้วโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
5. นางสาวอติกานต์ ภรภัทรวาทโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
6. นางสาวสาลินี วรรณคำโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
7. นางสาวสมทรัพย์ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ กระฐินหอมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิตย์ผอ โรงเรียนวัดบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นางสิริวัฒน์ ลือนามโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางสาวศันศนีย์ เพชรเปี่ยมแสงงามโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
4. นายอัศวิน โสปันหิริโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ วิเศษรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการ
6. นางสาวทิชากร ทองระยับโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
7. นางสาวสุลักษณ์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิตย์ผอ โรงเรียนวัดบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
3. นายบุญเกิด เจือมประโคนโรงเรียนวัดตะลุงเก่ากรรมการ
4. นางสาวญาณิตา กล้าเชี่ยวโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นายกานต์ชนก ประโลมรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
6. นางมิ่งขวัญ เสาวโรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
7. นางสรัญญา เคนคำภาโรงเรียนพุทธบารมีกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนผอ โรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ทรงประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายพนม ฉิพลีพันธ์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางพิชโชบล สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านละหอกตะแบงกรรมการ
5. นางวารี กาสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
6. นายบรรจง บุตรพราวโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
7. นางอิสราภรณ์ พวงประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
8. นางสาวนิภาพร แฟ้นประโคนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนผอ โรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ทรงประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นายพนม ฉิพลีพันธ์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางพิชโชบล สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านละหอกตะแบงกรรมการ
5. นางวารี กาสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
6. นายบรรจง บุตรพราวโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
7. นางอิสราภรณ์ พวงประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
8. นางสาวนิภาพร แฟ้นประโคนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมาน วงศ์แต้ผอ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี หวังสุขกลางโรงเรียนประโคนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ แก่นอินทร์โรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
4. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
5. นางอภิวัน มาลีแก้วโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
6. นางประภารัตน์ ทศพนัสสักโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
7. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
8. นางดาราวรรณ บาลโสงโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์แต้ผอ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี หวังสุขกลางโรงเรียนประโคนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ แก่นอินทร์โรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
4. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
5. นางอภิวัน มาลีแก้วโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
6. นางประภารัตน์ ทศพนัสสักโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
7. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
8. นางดาราวรรณ บาลโสงโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนผอ โรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายประกอบ ปานทองโรงเรียนบ้านเขาคอกรองประธานกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ สระแก้วโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เถื่อนอุบลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
5. นายนัฐพงศ์ คงประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
6. นางสาวสุมาลี ลีประโคนโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
7. นางสาววันดี กรุมรัมย์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนผอ โรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ สระแก้วโรงเรียนบ้านตาแกรองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ ปานทองโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เถื่อนอุบลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
5. นายนัฐพงศ์ คงประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
6. นางสาววันดี กรุมรัมย์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
7. นางสาวสุมาลี ลีประโคนโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมาน วงศ์แต้ผอ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ พูนมาโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภัสรพี โรจน์ธนิกโชติกุลโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ สีประโคนโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำกรรมการ
5. นางมณฑา เทวัญรัมย์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา ห่วงประโคนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
7. นายอังคาร พลทมโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี สุดประโคนโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์แต้ผอ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอังคาร พลทมโรงเรียนบ้านตัวอย่างรองประธานกรรมการ
3. นางภัสรพี โรจน์ธนิกโชติกุลโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สุดประโคนโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
5. นางมณฑา เทวัญรัมย์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นายสำราญ พูนมาโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
7. นางรุ่งทิวา ห่วงประโคนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
8. นางสาววิไลลักษณ์ สีประโคนโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนผอ โรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ สระแก้วโรงเรียนบ้านตาแกรองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ ปานทองโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เถื่อนอุบลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
5. นายนัฐพงศ์ คงประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
6. นางสาวสุมาลี ลีประโคนโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
7. นางสาววันดี กรุมรัมย์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนผอ โรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายนัฐพงศ์ คงประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะโกรองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ ปานทองโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เถื่อนอุบลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ลีประโคนโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
6. นางสาววันดี กรุมรัมย์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
7. นายทวีทรัพย์ สระแก้วโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมาน วงศ์แต้ผอ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอุมา ครองยุติโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
4. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
6. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
7. นายเสนอ นึกมั่นโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
8. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมาน วงศ์แต้ผอ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเสนอ นึกมั่นโรงเรียนบ้านจรเข้มากรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอุมา ครองยุติโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
4. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
7. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
8. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมาน วงศ์แต้ผอ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอุมา ครองยุติโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
4. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
6. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
7. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
8. นายเสนอ นึกมั่นโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
9. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์แต้ผอ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอุมา ครองยุติโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
4. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
5. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
7. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
8. นายเสนอ นึกมั่นโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
9. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฎร์บำรุง)กรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์แต้ผอ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นอุมา ครองยุติโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดารองประธานกรรมการ
3. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
4. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
6. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นายเสนอ นึกมั่นโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
8. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเกียรติ ธรรมจริยวงษาผอ โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯประธานกรรมการ
2. นายประเวทย์ สุทธิประภาโรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายชาติชาย รามวงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
5. นางถนอมศีล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเกียรติ ธรรมจริยวงษาผอ โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย รามวงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินใต้รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายประเวทย์ สุทธิประภาโรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2กรรมการ
5. นางถนอมศีล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติ ธรรมจริยวงษาผอ โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯประธานกรรมการ
2. นางถนอมศีล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายชาติชาย รามวงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
5. นายประเวทย์ สุทธิประภาโรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจรัส สิทธิศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละอองศีล ทองศรีโรงเรียนบ้านปังกูรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนากรรมการ
4. นายสวาย บุญเรืองโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
5. นางวิไล พลอาสาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัส สิทธิศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไล พลอาสาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนากรรมการ
4. นายสวาย บุญเรืองโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
5. นางละอองศีล ทองศรีโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัส สิทธิศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางวิไล พลอาสาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
4. นางละอองศีล ทองศรีโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
5. นายสวาย บุญเรืองโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมผอ โรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายประยูร ทวันเวชโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
5. นายชาติชาย รามวงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
6. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย รามวงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินใต้รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
5. นายประยูร ทวันเวชโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
6. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเกียรติ ธรรมจริยวงษาผอ โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯประธานกรรมการ
2. สิบเอกประเสริฐ ทรงสกุลโรงเรียนประโคนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ ปุ่นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
4. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายเกียรติ ธรรมจริยวงษาผอ โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ปุ่นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6รองประธานกรรมการ
3. สิบเอกประเสริฐ ทรงสกุลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
5. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจรัส สิทธิศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน มีจำนงค์โรงเรียน .กรรมการ
4. นางถนอมศีล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่กรรมการ
5. นางปาริชาติ กล่าวรัมย์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัส สิทธิศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ กล่าวรัมย์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน มีจำนงค์โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญกรรมการ
4. นางถนอมศีล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่กรรมการ
5. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัส สิทธิศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางถนอมศีล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นางปาริชาติ กล่าวรัมย์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
5. นางยุพิน มีจำนงค์โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมผอ โรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5รองประธานกรรมการ
3. นางละออง หวังสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
4. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
5. นางจินตนา ยงทวีโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมผอ โรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีรองประธานกรรมการ
3. นางจนตนา ยงทวีโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
4. นางละออง หวังสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
5. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมผอ โรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางละออง หวังสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
4. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
5. นางจินตนา ยงทวีโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายเกียรติ ธรรมจริยวงษาผอ โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯประธานกรรมการ
2. นายเอนก อินทร์ประโคนโรงเรียนพุทธบารมีรองประธานกรรมการ
3. นางทิพาภรณ์ คงเพชรโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ตรีสันติกุลโรงเรียนบ้านโคกชุมกรรมการ
5. นายมวลชน สายบุตรโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
6. นางสาววนิดา ทะนวนรัมย์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย กิรัมย์ผอ โรงเรียนวัดบ้านจอมประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พลวันโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
3. นายจตุพร นครแสนโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ดีหลีโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
5. นายสุชาติ อ่วมเจริญโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
7. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย กิรัมย์ผอ โรงเรียนวัดบ้านจอมประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พลวันโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
3. นายจตุพร นครแสนโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ดีหลีโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
5. นายสุชาติ อ่วมเจริญโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
7. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ แสงดาวผอ โรงเรียนบ้านโคกกลอยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ บุณโก่งโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทองโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
4. นายสุบัญ จงกลโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางสมพร มีสมานโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายจริวัฒน์ ชำนาญงามโรงเรียนบ้านเมือไผ่กรรมการ
7. นายกิตติไกรวิชญ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิคม ขันโสมผอ โรงเรียนบ้านบ่อดินประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ บุญโก่งโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทองโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
4. นายสุบัญ จงกลโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางสมรพ มีสมานโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายจริวัฒน์ ชำนาญงานโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กรรมการ
7. นายกิตติไกรวิชญ์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประสพ เกรติกุลผอ โรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีฯกรรมการ
4. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายกฤษดา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
6. นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษณ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกูรองประธานกรรมการ
3. นายสนั่น เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
4. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวทโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
5. นายจรัส หิงประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลผอ โรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5รองประธานกรรมการ
3. นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษณ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีฯกรรมการ
5. นายประมวล สินสวัสดิ์โรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
6. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
7. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนายสุรัตน์ เทียมศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีฯกรรมการ
4. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
5. นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษณ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสพ เกรติกุลผอ โรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นายประมวล สินสวัสดิ์โรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
5. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจรเข้มากรองประธานกรรมการ
3. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
4. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
7. นายสนั่น เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลผอ โรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายกิตติภพ ธีรวรกาญจน์โรงเรียนวัดสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
5. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
6. นายโผนชัย ปุยติโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพารองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ ชมกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
5. นายประมวล สินสวัสดิ์โรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
6. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประสพ เกรติกุลผอ โรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายกิตติภพ ธีรวรกาญจน์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายกฤษดา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
6. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
7. นายโผนชัย ปุยะติโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสนั่น เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ ชมกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
6. นางภาวิณี งามแสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
7. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลผอ โรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านโคกเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
5. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
7. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดารองประธานกรรมการ
3. นางภาวิณี งามแสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
5. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประสพ เกรติกุลผอ โรงเรียนวัดอินทบูรพาประธานกรรมการ
2. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขรองประธานกรรมการ
3. นายโผนชัย ปุยะติโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการ
4. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
5. นายกฤษดา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
6. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
7. นายจรัส หิงประโคนโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์ผอ โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกิตติภพ ธีรวรกาญจน์โรงเรียนวัดสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
6. นางภาวิณี งามแสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสพ เกรติกุลผอ โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นายสุเมธ ชมกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
5. นายสนั่น เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
6. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดผอ โรงเรียนบ้านดวนประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ปามุทาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
3. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายกิตตินันท์ ฟับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองผอ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ว่องวัฒนพรรณโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
6. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองผอ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ว่องวัฒนพรรณโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
5. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
6. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองผอ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ว่องวัฒนพรรณโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
6. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองผอ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ว่องวัฒนพรรณโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
5. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
6. นายเถลิงศัก แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาผอ โรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
3. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวดปทุมคงคากรรมการ
4. นายกิตตินันท์ ฟับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นายจำรัส ขุมมินโรงเรียนวัดบ้านยาง ช้อยฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาผอ โรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
3. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
4. นายกิตตินันท์ ฟับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นายจำรัส ขุมมินโรงเรียนวัดบ้านยาง ช้อยฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาผอ โรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
4. นายอมรรัตน์ โมคกุลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายอัศม์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาผอ โรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
4. นายอมรรัตน์ โมคกุลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายอัศม์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดผอ โรงเรียนบ้านถนนประธานกรรมการ
2. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
3. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
4. นายกิตตินันท์ ฟับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นายจำรัส ขุมมินโรงเรียนวัดบ้านยาง ช้อยฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดผอ โรงเรียนบ้านดวนประธานกรรมการ
2. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
3. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
4. นายกิตตินันท์ ฟับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นายจำรัส ขุมมินโรงเรียนวัดบ้านยาง ช้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดผอ โรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ โมคกุลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายอัศม์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดผอ โรงเรียนบ้านดวนประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ โมคกุลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายอัศม์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาผอ โรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตฯกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้กรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นายปฎิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ บัวภาผอ โรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตฯกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้กรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นายปฎิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาผอ โรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตฯกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้กรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นายปฎิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ บัวภาผอ โรงเรียนบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตฯกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้กรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นายปฎิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดผอ โรงเรียนบ้านดวนประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ปามุทาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
3. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายกิตตินันท์ ฟับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดผอ โรงเรียนบ้านดวนประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ปามุทาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
3. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายกิตตินันท์ ฟับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางนางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
8. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
10. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
11. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
12. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
14. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
10. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
11. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
12. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
14. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
7. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
8. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
10. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
11. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
12. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
14. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
9. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
10. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
11. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
12. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
14. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
9. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
10. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
11. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
12. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
13. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
14. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
9. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
10. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
11. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
12. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
14. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
9. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
10. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
11. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
12. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
14. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
9. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
10. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
11. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
12. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
14. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
5. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
7. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
8. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
10. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
11. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
12. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
14. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางปัญจารี สว่างสุขผอ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
9. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
10. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
11. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
12. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
13. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
14. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางภัทรภร โชติรณพัสโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐฎาณงค์เยาว์ ฮอดจ์สันโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา วันท่าค้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางศิริกาญดา ปักเคยะกาโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นางสุธิศา สมหวังได้โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางถวิลรัตน์ สระหอมโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
7. นางสาวสุนีย์ เขตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ แก้วยงกฎโรงเรียนวัดแจ้งฯกรรมการ
9. นางสาวภัทราวรรณ การัมย์โรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
10. นางอัญชลี แฟ้นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
11. นางสุรีพร อินประโคนโรงเรียนบ้านหลักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางภัทรภร โชติรณพัสโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐฎาณงค์เยาว์ ฮอดจ์สันโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา วันท่าค้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางศิริกาญดา ปักเคยะกาโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นางสุธิศา สมหวังได้โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางถวิลรัตน์ สระหอมโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
7. นางสาวสุนีย์ เขตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ แก้วยงกฎโรงเรียนวัดแจ้งฯกรรมการ
9. นางสาวภัทราวรรณ การัมย์โรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
10. นางอัญชลี แฟ้นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
11. นางสุรีพร อินประโคนโรงเรียนบ้านหลักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางภัทรภร โชติรณพัสโรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐฎาณงค์เยาว์ ฮอดจ์สันโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา วันท่าค้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางศิริกาญดา ปักเคยะกาโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นางสุธิศา สมหวังได้โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางถวิลรัตน์ สระหอมโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
7. นางสาวสุนีย์ เขตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ แก้วยงกฎโรงเรียนวัดแจ้งฯกรรมการ
9. นางสาวภัทราวรรณ การัมย์โรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
10. นางอัญชลี แฟ้นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
11. นางสุรีพร อินประโคนโรงเรียนบ้านหลักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางบุญเพชร ไชยนาโรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสมพร มาศรักษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัทชนันท์ ภักดีธรรมวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นางมาลัย เจือมประโคนโรงเรียนวัดตะลุงเก่ากรรมการ
5. นางสาวคณิศร ท่าประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางสาวจินตนา ตั้งธรรมยิ่งยงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
7. นายนราธิป จันทร์สิงห์โรงเรียนเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสำเรียง จานเขื่องโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางบุญเพชร ไชยนาโรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสมพร มาศรักษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัทชนันท์ ภักดีธรรมวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นางมาลัย เจือมประโคนโรงเรียนวัดตะลุงเก่ากรรมการ
5. นางสาวคณิศร ท่าประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางสาวจินตนา ตั้งธรรมยิ่งยงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
7. นายนราธิป จันทร์สิงห์โรงเรียนเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสำเรียง จานเขื่องโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางบุญเพชร ไชยนาโรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสมพร มาศรักษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัทชนันท์ ภักดีธรรมวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นางมาลัย เจือมประโคนโรงเรียนวัดตะลุงเก่ากรรมการ
5. นางสาวคณิศร ท่าประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
6. นางสาวจินตนา ตั้งธรรมยิ่งยงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
7. นายนราธิป จันทร์สิงห์โรงเรียนเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสำเรียง จานเขื่องโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวชนิกานต์ หอมดวงโรงเรียนอนุบาลห้วยราชประธานกรรมการ
2. นางประทุม ราชประโคนโรงเรียนบ้านละหอกตะแบงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี อาทวังโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
4. นางสุนีย์ ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
5. นางภาจิดา ตรีวิเศษโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
6. นายภูดิส ถิระชาติมงคลโรงเรียนบ้านสูงเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิกานต์ หอมดวงโรงเรียนอนุบาลห้วยราชประธานกรรมการ
2. นางประทุม ราชประโคนโรงเรียนบ้านละหอกตะแบงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี อาทวังโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
4. นางสุนีย์ ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
5. นางภาจิดา ตรีวิเศษโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
6. นายภูดิส ถิระชาติมงคลโรงเรียนบ้านสูงเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอารี สิทธิศักดิ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร เจริญรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญาภรณ์ กรรม์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นางจันทนา งามสระคูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
6. นายจำเนียร แก่ประโคนโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือกรรมการ
7. นางพวงเพชร สดศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
8. นางศศินา สัญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเก็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอารี สิทธิศักดิ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร แก่ประโคนโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญาภรณ์ กรรม์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นางจันทนา งามสระคูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
6. นางสาวจำเนียร เจริญรัมย์โรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
7. นางพวงเพชร สดศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
8. นางศศินา สัญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเก็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรัมภา ศรีวรานันท์โรงเรียนอนุบาลกระสังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศรีดาชาติโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางบัวพิศ แสงเสดาะโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางสุพรรณี ยวนจิตปิยะโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตนันท์ วงศ์อุดมเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญทิพย์ ปณิธสิริรุจน์โรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตนันท์ วงศ์อุดมเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญทิพย์ ปณิธสิริรุจน์โรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตนันท์ วงศ์อุดมเลิศโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญทิพย์ ปณิธสิริรุจน์โรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางจารุณี ทองด้วงโรงเรียนวัดบ้านไทรฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุธิมาศ บัตเลอร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายศุภชัย บ้งคำโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
5. นางนิลวัจน์ เสาวพันธ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นางสุมาลัย แววโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางจารุณี ทองด้วงโรงเรียนวัดบ้านไทรฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุธิมาศ บัตเลอร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายศุภชัย บ้งคำโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
5. นางนิลวัจน์ เสาวพันธ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นางสุมาลัย แววโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ ภาษีผอ โรงเรียนบ้านแสลงโทนประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สัตยารักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง สลุบพลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
4. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
5. นายวิชัย จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพายับ สมานสารกิจผอ โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎราษร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สลุบพลโรงเรียนบ้านตาอีรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย สัตยารักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
5. นายสมชาย ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
6. นางพิมพ์ภา ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
7. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ภาษีผอ โรงเรียนบ้านแสลงโทนประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นายบรรจง สลุบพลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
6. นายเอกชัย สัตยารักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายคาน นามสว่างผอ โรงเรียนบ้านบัวถนนประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โอภาษีโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายคาน นามสว่างผอ โรงเรียนบ้านบัวถนนประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ โอภาษีโรงเรียนบ้านหนองร้านรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
5. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายคาน นามสว่างผอ โรงเรียนบ้านบัวถนนประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านปังกูรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โอภาษีโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
5. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายพยับ สมานสารกิจผอ โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎราษร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นางจิตตรี ดียิ่งโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
4. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ คลังประโคนโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
6. นายนภดล เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพยับ สมานสารกิจผอ โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎราษร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายนภดล เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ คลังประโคนโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
6. นางจิตตรี ดียิ่งโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายคาน นามสว่างผอ โรงเรียนบ้านบัวถนนประธานกรรมการ
2. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โอภาษีโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายคาน นามสว่างผอ โรงเรียนบ้านบัวถนนประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ โอภาษีโรงเรียนบ้านหนองร้านรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
5. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายโสวัฒน์ แสนลีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
2. นางสาวสมพร มาศรักษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
3. นางสาวเมธิณี จันทร์ใสโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางกัญญาณัฐ ยืนประโคนโรงเรียนกรรมการ
2. นางยุพาพิน ขวัญมาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววิไลลักณ์ ลีประโคนโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวธีรยา บูรณะโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางกัญญาณัฐ ยืนประโคนโรงเรียนกรรมการ
2. นางยุพาพิน ขวัญมาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววิไลลักณ์ ลีประโคนโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวธีรยา บูรณะโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ นาคินชาติโรงเรียนกรรมการ
2. นางอุมาวดี ยลวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางบังอร รักษ์มณ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พะนิรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นางชนิสา เลิศสกุลโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวศิริกุล ศิริสวาทโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ ศิริพงษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ นาคินชาติโรงเรียนกรรมการ
2. นางอุมาวดี ยลวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พะนิรัมย์โรงเรียนกรรมการ
4. นางชนิสา เลิศสกุลโรงเรียนกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ศิริพงษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายรังสิต ทูลประโคนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวถนอม เติมประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจามจุรี จำปาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสิรินุช ทรัพย์คณารักษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางธรรพ์ณธร เสาวโรโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอลงกต บุญใสโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช กิจคณะโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นางสาวถนอม เติมประโคนโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวจามจุรี จำปาโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสิรินุช ทรัพย์คณารักษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอลงกต บุญใสโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
7. นางธรรพ์ณธร เสาวโรโรงเรียนกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตตรานนท์รอง ผอ โรงเรียนวัดแจ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายสุพจน์ ศิลปโชคโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมานพ คงเสนาผอ โรงเรียนบ้านหนองเต็งฯประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ใหญ่เลิศโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ จันทะนุภาโรงเรียนบ้านตาสะดำกรรมการ
4. นางสาวรฐสร แสนดังโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา ยาท้าวโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
6. นางสาวพรรณวิภา บุตรสุดโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสงวน อรัญเพิ่มรอง ผอ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ยาท้าวโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
4. นางวันทนา ปาประโคนโรงเรียนบ้านหนองอาแมะกรรมการ
5. นางธิติมา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
6. นางโสภรี วงศ์พรหมศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมานพ คงเสนาผอ โรงเรียนบ้านหนองเต็งฯประธานกรรมการ
2. นางลลนา สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เตือประโคนโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ศรีสุริชัยโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนางสงวน อรัญเพิ่มรอง ผอ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
3. นายสกุลเทพ พรหมเอาะโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางโสภรี วงศ์พรหมศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายปณิธาน ชำนาญกองโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
6. นางสาวอัญชณา กิจคณะโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมานพ คงเสนาผอ โรงเรียนบ้านหนองเต็งฯประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน ชำนาญกองโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
3. นายปริพันธ์ สมภาคโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
4. นายชวลิต ทองดีเลิศโรงเรียนบ้านเกตุกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เสาะหายิ่งโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
6. นางสาวอัญชนา กิจคณะโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสงวน อรัญเพิ่มรอง ผอ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน ชำนาญกองโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
3. นายปริพันธ์ สมภาคโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
4. นายชวลิต ทองดีเลิศโรงเรียนบ้านเกตุกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เสาะหายิ่งโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
6. นางสาวอัญชณา กิจคณะโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมานพ คงเสนาผอ โรงเรียนบ้านหนองเต็งฯประธานกรรมการ
2. นายสกุลเทพ พรหมเอาะโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ศรีสุริชัยโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายปิติภาคย์ สุดหล้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
6. นายประจินต์ ประจันบาลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสงวน อรัญเพิ่มรอง ผอ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ใหญ่เลิศโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
3. นางลลนา สล้างสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายคมสัน หลอมประโคนโรงเรียนวัดตะลุงเก่ากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ เตือประโคนโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมานพ คงเสนาผอ โรงเรียนบ้านหนองเต็งฯประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายปิติภาคย์ สุดหล้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นายสุจินต์ ประจันบาลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
5. นางวันทนา ปาประโคนโรงเรียนบ้านหนองอาแมะกรรมการ
6. นางธิตืมา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสงวน อรัญเพิ่มรอง ผอ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ เสาะหายิ่งโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นายคมสัน หลอมประโคนโรงเรียนวัดตะลุงเก่ากรรมการ
4. นายหิรัญรักษ์ ทองวิชัยโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมานพ คงเสนาผอ โรงเรียนบ้านหนองเต็งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ จันทะนุภาโรงเรียนบ้านตาสะดำกรรมการ
4. นางสาวรฐสร แสนดังโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
5. นางสาวพรรณวิภา บุตรสุดโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสงวน อรัญเพิ่มรอง ผอ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายปิติภาคย์ สุดหล้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
3. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายปริพันธ์ สมภาคโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสงวน อรัญเพิ่มรอง ผอ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายปิติภาคย์ สุดหล้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
3. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายปริพันธ์ สมภาคโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเกษมณรงค์ เนาไธสงผอ โรงเรียนบ้านตะครองประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
3. นางอัมพวรรณ แสดรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี งอนกระโทกโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
5. นางสุกานดา ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำผอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
3. นางอัมพวรรณ แสดรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี งอนกระโทกโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
5. นางสุกานดา ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนิกรณ์ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
4. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเกษมณรงค์ เนาไธสงผอ โรงเรียนบ้านตะครองประธานกรรมการ
2. นายนิกรณ์ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
4. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำผอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นางอุษา หานามชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
3. นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
4. นางเฉลี่ยว หวังคะพันธุ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางชื่นกมล ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนากรรมการ
2. นางอุษา หานามชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
3. นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
4. นางเฉลี่ยว หวังคะพันธุ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางชื่นกมล ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเกษมณรงค์ เนาไธสงผอ โรงเรียนบ้านตะครองประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด จะแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายพิชิต เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางอุษา มารคทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นายนิกรณ์ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
6. นายประเสริฐ จิระสมประเสริฐโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำผอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นายธนกร เชียงโกมลคีตโรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
3. นายเสถียร ตระสินธุ์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
4. นายรังสฤษฎ์ วังมีโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
6. นายเชาว์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด จะแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายพิชิต เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นางอุษา มารคทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
5. นายนิกรณ์ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเกษมณรงค์ เนาไธสงผอ โรงเรียนบ้านตะครองประธานกรรมการ
2. นายธนกร เชียงโกมลคีตโรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
3. นายเสถียร ตระสินธุ์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
4. นายรังสฤษฎ์ วังมีโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
6. นายเชาว์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำผอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นางธัญญาพัทธ์ อภิอริยฐานนท์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางเบญจมาศ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ จันทร์เสนโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
5. นางสาวพรพันธ์ โพธิ์จักรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
6. นายชาญ ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางธัญญาพัทธ์ อภิอริยฐานนท์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางเบญจมาศ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ จันทร์เสนโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
5. นางสาวพรพันธ์ โพธิ์จักรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
6. นายชาญ ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายเกษมณรงค์ เนาไธสงผอ โรงเรียนบ้านตะครองประธานกรรมการ
2. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
4. นางจิตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
5. นางนุชภางค์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
6. นางสมจิต คะเนชาติโรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายศรชัย หนูน้ำคำผอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
4. นางจิตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
5. นางนุชภางค์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
6. นางสมจิต คะเนชาติโรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกะชายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายเกษมณรงค์ เนาไธสงผอ โรงเรียนบ้านตะครองประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกะชายกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายศรชัย หนูน้ำคำผอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8ประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐ อารีราษฎร์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางพรรณี รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
4. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
5. นางทิพา แดงสายโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ กูนาโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำผอ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐ อารีราษฎร์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางพรรณี รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
4. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
5. นางทิพา แดงสายโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ กูนาโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายจำเนียร บัวแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกย่างประธานกรรมการ
2. นางนิธิดา สมอ่อนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
3. นางอัมรา หวังสวัสดิ์ปรีชาโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
4. นางจุฑามณี แน่ประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสนั่น นพตลุงผอ โรงเรียนบ้านห้วยปอประธานกรรมการ
2. นางสมส่ง ดุจจานุทัศน์โรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
3. นางนิภาพร เข็มมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
4. นางอรุณี ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพัชณีย์ บุญชูรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยประธานกรรมการ
2. นางจงดี บุญสุขโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางจารุวรรณ รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
4. นางประมูล เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสุภาพร ขุนงามขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ชาญประโคนโรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์กรรมการ
3. นางณัชพร กองสนั่นโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสาววนิดา ตรงใจโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโพชัน ขุนาพรมผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
3. นางนัฐปวีย์ นุกิจรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
4. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายโพชัน ขุนาพรมผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
3. นางนัฐปวีย์ นุกิจรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
4. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวภาสวรรณ คลธาโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
4. นางภิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โพธิขำโรงเรียนบ้านบ่อดินกรรมการ
3. นางสาวภาสวรรณ คลธาโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
4. นางภิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายโพชัน ขุนาพรมผอ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจผอ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
3. นางสาณี โสประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอัครเวศย์ เพชรทองช่วยโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจผอ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
3. นางสาณี โสประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกุลโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอัครเวศย์ เพชรทองช่วยโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ทองมีผอ โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ กูนาโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
3. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
4. นายสัญชัย พิทักษ์จิตต์อรุณโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี หนูประโคนโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
7. นางเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนต์ศักดิ์ ยิ่งยงยุทธผอ โรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นางภัทราวัลลิ์ ก้องเสียงโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นายจรูญ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
4. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางพัชรนันท์ ฮาเมดิงเงอร์โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนต์ศักดิ์ ยิ่งยงยุทธผอ โรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นางมะไลทิพ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
3. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางพัชรนันท์ ฮาเมดิงเงอร์โรงเรียนวัดบ้านเมือต่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนต์ศักดิ์ ยิ่งยงยุทธผอ โรงเรียนบ้านหลักประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล ผิ่นสู่โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี โตหนึ่งผอ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ติณณ์ทองโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เชื่อนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี โตหนึ่งผอ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
4. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี โตหนึ่งผอ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางธัญญาพัทธ์ อภิอริยฐานนท์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางประหยัด เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านเก็มกรรมการ
4. นายศักดา ฝ่ายพรมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี โตหนึ่งผอ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นายพันดิษฐ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
3. นางนวลพรรณ ปัณนะทุพาโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี โตหนึ่งผอ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นางธิศภรณ์ ธาราศานิตโรงเรียนวัดแจ้งฯกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นางสมจินตนา ศรีมิตตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสรี โตหนึ่งผอ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ ปัณนะทุพาโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
3. นายปริญญา มะเรืองศรีโรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยากรรมการ
4. นายจิรัฐพล พวงไพบูลย์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี โตหนึ่งผอ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางอนุศรา นิสัยรัมย์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนากรรมการ
4. นางสุพัตรา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี โตหนึ่งผอ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
3. นายหิรัญ นพรัตน์โรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
4. นายวรพงษ์ แจ่มใสโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]